Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Årsstämma 2013

Vid torsdagens årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) omvaldes till styrelsen ledamöterna Johan H. Andresen, Signhild Arnegård Hansen, Annika Falkengren, Urban Jansson, Birgitta Kantola, Tomas Nicolin, Jesper Ovesen, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg. Årsstämman valde Samir Brikho, Winnie Fok och Sven Nyman till nya ledamöter. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde utdelningen till 2,75 kronor per aktie (1,75) samt tisdagen den 26 mars 2013 som avstämningsdag för utdelning.

Styrelsens arvode fastställdes till 9 560 000 kronor, i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet fördelas enligt följande: 2 400 000 kronor till styrelsens ordförande, 5 160 000 kronor att fördelas mellan övriga årsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i banken med 580 000 kronor vardera till vice ordförandena och 500 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt 2 000 000 kronor för kommittéarbete.

Kommittéarvodet fördelas enligt följande: Risk and Capital Committee, 510 000 kronor till ordföranden och 325 000 kronor till annan ledamot, Audit and Compliance Committee, 387 500 kronor till ordföranden och 195 000 kronor till annan ledamot samt Remuneration and Human Resources Committee, 387 500 kronor till ordföranden och 195 000 kronor till annan ledamot. Styrelsens ordförande och anställda i banken uppbär inte något arvode för kommittéarbete.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till SEB:s verkställande ledning. Riktlinjerna är i överensstämmelse med den svenska Finansinspektionens regelverk och den svenska bolagsstyrningskoden samt i linje med det internationella regelverket.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om tre långfristiga aktieprogram för 2013; SEB Resultatandel 2013, Aktiematchningsprogram 2013 och Aktieprogram 2013.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av bankens egna aktier för värdepappersrörelsen, för de långfristiga aktieprogrammen och för kapitaländamål.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Huvudansvarig revisor inom PwC är auktoriserade revisorn Peter Nyllinge.

Besluten, samt de anföranden som hölls på stämman, kan läsas i sin helhet på www.sebgroup.se

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Jacob Wallenberg och Urban Jansson till vice ordföranden i styrelsen.

Styrelsen beslutade också, med stöd av årsstämmans bemyndigande att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för SEB:s långfristiga aktiebaserade program, att högst 63 500 000 aktier av serie A kan förvärvas och överlåtas. Transaktionerna kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman år 2014.

Förvärven syftar till att möjliggöra för banken att överlåta de förvärvade aktierna till deltagarna i utestående långfristiga aktiebaserade program. När en eller flera deltagare i programmen påkallar lösen kommer banken att inom ramen för styrelsens beslut förvärva aktier i den omfattning som erfordras och omedelbart överlåta dessa till deltagaren eller deltagarna.

Återköpen kan endast ske på Nasdaq OMX Stockholm AB inom det vid var tid registrerade kursintervallet och avslut kommer att rapporteras via Nasdaq OMX Stockholm AB i enlighet med gällande regler. Dessutom kommer SEB:s webbplats (www.sebgroup.se/ir) att uppdateras löpande.

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör
08-763 8577, 070-550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se
 SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank verkar SEB alltid för att skapa värde för kunderna. I Sverige och de baltiska länderna erbjuder SEB finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på ett fullserviceerbjudande till företagskunder och institutioner. SEB har ett långsiktigt perspektiv i allt som görs och bidrar till att marknader och företag kan utvecklas. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att koncernen finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. SEB betjänar mer än 4 miljoner kunder och har cirka 15 500 anställda. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com