Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Deloitte/SEB:s CFO Survey - tecken på ökad optimism i ett utmanande affärsklimat

Optimismen ökar bland svenska finanschefer i takt med att ekonomin stabiliseras, men affärsklimatet fortsätter vara utmanande. Det visar Deloittes och SEB:s  senaste undersökning; Deloitte/SEB:s CFO Survey. Flera indikatorer pekar nu uppåt till följd av att företagen anpassat sig till det svagare ekonomiska läget. Finanscheferna, som alla är baserade i Sverige, har fått något större aptit på företagsförvärv och sammanslagningar.

Den svenska kronan spås bli starkare under året vilket kan påverka exportföretagen negativt då kronan av SEB förutspås stärkas mer än vad företagen har räknat med. Finansiella risker är ingen stor fråga enligt deltagarna i undersökningen, men defensiva strategier för att minska skuldsättningen ligger fortfarande högt på dagordningen. Ett positivt stämningsläge på börsen kan ge det självförtroende som behövs för att göra förvärv. Marknaden för företagsobligationer verkar ha förutsättningar för fortsatt tillväxt. Det finns tecken på stabilisering vad gäller arbetsmarknaden med mindre fokus på personalminskningar de kommande sex månaderna. Lägre efterfrågan på företagens produkter och tjänster är det största orosmolnet på himlen.

Totalt blir värdet i CFO Survey index 49,5, vilket är upp något från 48,3 vid den förra undersökningen i september 2012.

Tecken på större optimism när ekonomin stabiliseras

Det finns nu tecken på att optimismen återvänder efter ett svagt slut förra året. Även om affärsklimatet fortsätter vara utmanande så andas finanscheferna viss optimism i fråga om den egna finansiella ställningen, det egna kassaflödet och tillgången till finansiering de närmaste 12 månaderna.

  • Vi ser något bättre stämningsläge till följd av att företagen verkar ha anpassat sig till ett förhållandevis svagt ekonomiskt läge. Flera av de viktigaste indikatorerna, som generellt affärsklimat och finansiell ställning, pekar uppåt, även om det är från låga nivåer, säger Johan Lindgren, kreditstrateg på SEB.

Intresset för företagsaffärer ökar, fortsatt tillväxt för företagsobligationer

Det positiva stämningsläget på börsen räknar finanscheferna med ska fortsätta under de närmaste 12 månaderna, vilket ger bränsle till planer på företagsförvärv och andra affärer. Nästan 75 procent av finanscheferna tror att börsindex för de 30 största bolagen (OMXS30) ska stiga med 5 procent eller mer de närmaste 12 månaderna. Marknaden för företagsobligationer ligger också bra till för fortsatt tillväxt.

Stabiliserad arbetsmarknad, färre personalminskningar

Andelen finanschefer som tror antalet anställda ska minska de närmaste sex månaderna har fallit till 35 procent från 44 procent i undersökningen i september förra året.

Finanscheferna tror på starkare krona

Finanscheferna tror att den svenska kronan blir starkare under 2013 jämfört med 2012.

  • Vi märkte att flera företag underskattade kronförstärkningen under 2012. Baserat på undersökningen tror vi att det kan hända igen under 2013. Underförstått kan exportföretagen återigen drabbas av bakslag, säger Johan Lindgren.

Mindre finansiell risk, men skuldminskning fortsatt i fokus

Riskerna i balansräkningarna har minskat betydligt enligt finanscheferna. Men fortfarande föredrar de defensiva strategier med fokus på minskade skulder snarare än expansiva strategier.

Lägre efterfrågan största riskfaktorn i år

Lägre efterfrågan på företagens produkter och tjänster ses som det största hotet under 2013 och det betonas ytterligare i den nu aktuella undersökningen jämfört med den i september förra året.

  • Vi ser att finanscheferna föredrar försiktighet och defensiva strategier i ett tufft affärsklimat. Men flera indikatorer visar på finansiell stabilitet och förbättrat stämningsläge. Mer aktivitet när det gäller förvärv och sammanslagningar kan öka självförtroendet att satsa på fler framåtblickande initiativ, säger Tom Pernodd, partner, Deloitte.

Den här unika undersökningen syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender.  Deloitte/SEB CFO Survey gjordes i februari och innehöll totalt 12 frågor inom områden som affärsklimat, strategiska investeringar, arbetskraft, utsikter för valutor och räntor, finansiell styrka, och upplevd attityd till utlåning hos banker och finansinstitut. Finanschefer på några av Sveriges största företag har svarat. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press och www.deloitte.se

För mer information kontakta
Johan Lindgren
Credit Strategist,
Credit Strategy,Trading Strategy
08-506 231 64
johan.y.lindgren@seb.se

Tom Pernodd
Partner, Deloitte
075-246 30 60
tpernodd@deloitte.se
Presskontakt
Anna Helsén, presschef
070-698 48 58
anna.helsen@seb.se

Christer Ahlgren, Councelor, Clients & Markets, Deloitte
0708-14 23 20
christer.ahlgren@deloitte.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.