Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s China Financial Index: Nordeuropeiska företag mindre optimistiska i Kina

Avtagande inhemsk efterfrågan samt oro för hur en långsammare global tillväxt kommer att påverka Kinas ekonomi gör att chefer på nordeuropeiska företag blivit något mindre positiva till affärsutsikterna i Kina kommande 6 månader, visar SEB:s China Financial Index. Indexet som mäter näringslivets förtroende i landet, genomförs två gånger per år och baseras på intervjuer med ledande befattningshavare vid 50 dotterbolag till stora nordiska och tyska företag i Kina. Denna undersökning genomfördes mellan 2-15 februari och omfattade totalt 12 frågor som rör affärsklimat, investeringsplaner, anställningsplaner samt synen på valutor och räntor. Indexet faller till 61 i februari från 63,4 i september förra året och 70 för ett år sedan.

De flesta företag planerar att expandera ytterligare i Kina, men nu håller de tillbaka något jämfört med förra året. En tredjedel säger nu att de inte planerar några ytterligare investeringar under de kommande sex månaderna, en ökning från mindre än en femtedel i september. Två tredjedelar planerar dock fortsatta investeringar i Kina och totalt 25 procent av företagen i undersökningen planerar betydande investeringar i landet.

Sex av 10 företag planerar att anställa ny personal, men färre än tidigare räknar med en betydande ökning. Chefernas främsta oro är lägre efterfrågan följd av hård konkurrens.

Den kinesiska ekonomin växte med 9,3 procent 2011 och Kina fortsätter att överträffa alla andra stora marknader i världen. Tillväxten har dock fallit under de senaste kvartalen, och både Kinas tillverkningsindex och handelssiffror har sjunkit under de senaste par månaderna. De flesta uppgifter tyder på att landet kan undvika en hårdlandning och att Kina kan bibehålla sin starka tillväxt även under de kommande åren. Under 2012 räknar SEB med att den kinesiska ekonomin kommer att växa med 8,7 procent.

Kombinationen av fortsatt penningpolitisk åtstramning, och ökad oro över hur den vacklande globala ekonomin kommer att påverka Kina, gör stora nordeuropeiska företag mer försiktiga vad gäller förväntningar på försäljning och vinst i Kina. 50 procent av företagen har en positiv syn på marknadsutsikterna men antalet företag som är mycket positiva har nu sjunkit till 5 procent. Bland företagen är nu 10 procent negativa. Endast en tredjedel av företagen förväntar sig ökad vinst under de kommande sex månaderna och 10 procent förväntar sig en nedgång i vinst.

- Sentimentet har fortsatt att falla och företagen indikerar ett lägre behov av finansiering av rörelsekapital vilket också är ett tecken på lägre ekonomisk aktivitet. Det bör dock påpekas att hälften av företagen fortfarande är positiva medan endast en av 10 har en negativ syn på konjunkturen, säger Fredrik Hähnel, chef för SEB i Shanghai som har skrivit rapporten.

Undersökningen visar att nordeuropeiska företag fortsätter att expandera i Kina, även om antalet företag som planerar ökade investeringar har minskat.

- Det är naturligt att företagen blir mer försiktiga när de ekonomiska utsikterna är mindre stabila. Men å andra sidan ser många företag inte några bättre alternativ än att investera i tillväxtmarknader och där är Kina fortfarande nummer ett. Två tredjedelar av företagen planerar för fortsatta investeringar och de flesta planerar för ytterligare personalrekryteringar i landet.

- Kinas politiska ledare kommer att göra allt de kan för att hålla tillväxten uppe med fler stimulanspaket och expansiv penningpolitik och man får inte glömma att vi för bara ett år sedan upplevde överhettning i den kinesiska ekonomin. Vi tror inte på en hårdlandning i den kinesiska ekonomin, säger Hähnel, och tillägger att företag i allmänhet fortsätter att vara optimistiska.

- I affärsmöten med våra kunder säger sig de flesta av dem vara mycket optimistiska på medellång och lång sikt. Man bör inte övertolka resultaten i vår undersökning eller andra ekonomiska data. Den underliggande drivkraften i Kinas ekonomi är fortfarande mycket stark, avslutar Hähnel.

Sju av 10 företag räknar med att den kinesiska valutan, yuanen, kommer att fortsätta att förstärkas. Sex av 10 förväntar sig fallande räntor och ungefär hälften av företagen tror att deras marknadsandelar kommer att öka i Kina, enligt undersökningen.

Detta är den sjunde publiceringen av SEB:s China Financial Index, en unik undersökning som publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i uppfattning mellan nordeuropeiska och tyska företag i Kina och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press.

För mer information kontakta
Fredrik Hähnel, chef SEB i Shanghai
+86 1381 680 99 77
fredrik.hahnel@seb.se
Presskontakt
Elisabeth Lennhede
070-763 99 16
elisabeth.lennhede@seb.se