Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Årsstämma 2012

Vid torsdagens årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) omvaldes till styrelsen ledamöterna Johan H. Andresen, Jr. , Signhild Arnegård Hansen, Annika Falkengren, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Birgitta Kantola, Tomas Nicolin, Jesper Ovesen, Carl Wilhelm Ros, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde utdelningen till 1,75 kronor per aktie (1,50) samt tisdagen den 3 april 2012 som avstämningsdag för utdelning.

Styrelsens arvode fastställdes till 8 480 000 kronor, i enlighet med valberedningens förslag om ett oförändrat styrelsearvode för 2012. Styrelsearvodet fördelas enligt följande: 2 250 000 kronor till styrelsens ordförande, 4 230 000 kronor att fördelas mellan övriga årsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i banken med 540 000 kronor vardera till vice ordförandena och 450 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt 2 000 000 kronor för kommittéarbete.

Kommittéarvodet fördelas enligt följande: Risk and Capital Committee, 510 000 kronor till ordföranden och 325 000 kronor till annan ledamot, Audit and Compliance Committee, 387 500 kronor till ordföranden och 195 000 kronor till annan ledamot samt Remuneration and Human Resources Committee, 387 500 kronor till ordföranden och 195 000 kronor till annan ledamot. Styrelsens ordförande och anställda i banken uppbär inte något arvode för kommittéarbete.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till SEB:s verkställande ledning. Riktlinjerna är i överensstämmelse med den svenska Finansinspektionens regelverk och den svenska bolagsstyrningskoden samt i linje med det internationella regelverket.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om tre långfristiga aktieprogram för 2012; ett aktiesparprogram för alla medarbetare i utvalda länder, ett aktiematchningsprogram för särskilt utvalda ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare samt ett aktieprogram för verkställande ledningen och vissa andra exekutiva ledningspersoner. Deltagande i samtliga program förutsätter egen investering.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av bankens egna aktier för värdepappersrörelsen, för de långfristiga aktieprogrammen och för kapitaländamål.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes PriceWaterhouseCoopers AB som revisor. Huvudansvarig revisor inom PwC är auktoriserade revisorn Peter Nyllinge.

Besluten, samt de anföranden som hölls på stämman, kan läsas i sin helhet på www.sebgroup.se

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Tuve Johannesson och Jacob Wallenberg till vice ordföranden i styrelsen.

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör
08-763 8577, 070-550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

Presskontakt
Anna Helsèn, Presschef
 08-763 9947, 0706-698 4858
anna.helsen@seb.se
 SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank verkar SEB alltid för att skapa värde för kunderna. I Sverige och de baltiska länderna erbjuder SEB finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på ett fullserviceerbjudande till företagskunder och institutioner. SEB har ett långsiktigt perspektiv i allt som görs och bidrar till att marknader och företag kan utvecklas. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att koncernen finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. SEB betjänar mer än 4 miljoner kunder och har cirka 17 000 anställda. Den 31 december 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 363 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 261 miljarder kronor. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com