Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Företagarpanel: Nu rustar även småföretagen för nedgång

Det råder ännu ingen bred oro - de flesta företag anser sig ha en god finansiell ställning och hela 80 procent av företagen anger att diskussionen om en kommande recession inte föranlett några ändrade planer inför hösten. Det är dock ganska stor skillnad mellan företagen beroende på storlek - bland de mindre företagen (1-9 anställda) är det bara 10 procent som ändrat i sina anställningsplaner mot 24 procent av de medelstora (50-249 anställda).
 
- Nedgången i konjunkturen har kommit olika långt, och tendensen är överlag fortfarande svagt optimistisk gällande den egna förmågan att fortsätta att växa och klara resultatmålen under året. Det är dock tydligt att de medelstora företagen är beredda att agera snabbare, vilket är helt naturligt med tanke på att de har stora fasta kostnader med en stor personalstyrka. En signal till regeringen är att sänkta arbetsgivaravgifter är helt rätt, men det måste till större sänkningar om också de mindre företagen ska få någon lättnad, säger Ingela Hemming, SEB:s företagsekonom.
 
En majoritet (56 procent) av de dryga 1000 respondenterna i SEB:s Företagarpanel anger att efterfrågan på deras produkter och tjänster det senaste kvartalet varit normal, 29 procent anger "stark" och bara 16 procent "svag". Förväntningarna inför kommande kvartal (Q4) ser nästan identiska ut. På frågan om hur man tror att den egna omsättningen ser ut i december 2008 jämfört med idag svarar 31 procent "ökat", 53 procent "oförändrad" och bara 16 procent "minskat".
 
På frågan om hur man ser på uppsägningarna av personal vid en märkbart sämre konjunktur så varierar det starkt beroende på storlek: sex procent av de mindre företagen har beredskap för uppsägningar mot 32 procent av de medelstora. Omvänt så svarar 49 procent av småföretagen att "säga upp personal är det sista vi gör", medan bara 12 procent av de medelstora företagen instämmer i det påståendet.
 
Viktigaste resultaten:
 • I junimätningen svarade 54 procent att de tror att tillväxten i Sverige blir lägre under hösten och 9 procent att tillväxten kommer att bli högre under hösten. Nu är det endast 4 procent som tror på en högre tillväxttakt i Sverige under hösten medan hela 64 procent tror att tillväxten blir lägre. 32 procent tror på oförändrad tillväxt.
 • Däremot är det inte så många som ännu märkt någon tydlig negativ förändring av konjunkturen, endast 13 procent uppger detta. 42 procent svarar att de har märkt av konjunkturnedgången i någon mån medan 45 procent svarar att de inte märkt av någon negativ konjunkturförändring ännu.
 • De flesta företag är ännu inte oroliga för en svensk recession, endast 2 procent svarar att de är mycket oroliga medan 14 procent svarar att de inte alls är oroliga.
 • Det är totalt sett 11 procent av företagen som uppger att de har ändrat på sina investeringsplaner som ett resultat av recessionsdiskussionen, medan 9 procent uppger att de har ändrat sina anställningsplaner. 80 procent svarar att de inte har ändrat sina planer.
 • Trots att de medelstora företagen är de som ändrat sina planer mest, uppger de i betydligt högre utsträckning än övriga företag att efterfrågan varit stark - 44 procent jämfört med 29 procent för hela panelen. Tillverkningsföretagen och tjänsteföretagen har gått bättre än handelsföretagen.
 • Betydligt färre företag tror på en omsättningsökning för det egna företaget jämfört med vår senaste mätning i juni i år - då trodde 45 procent på omsättningsökningar, jämfört med 31 procent nu.
 • Medelstora företag har både större beredskap för uppsägningar än övriga företag (32 procent) och planerar redan för uppsägningar i större utsträckning än övriga företag (9 procent).
 • Totalt sett uppger 56 procent av företagen att de har upplevt ett ökande kostnadstryck i företaget det senaste året.
 •  
   
  Om SEB:s Företagarpanel:
  1 028 små- och medelstora företag svarade på SEB:s webbaserade undersökning.  Enkäten genomfördes den 2-9 september 2008.
   
  SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
   
  Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
  _____________________________
  För ytterligare information kontakta:
  Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
  Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel: 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se