Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s rörelseresultat: 4,2 miljarder kronor (3,7) 
 • Rörelseresultatet för första kvartalet 2007 uppgick till 4 157 Mkr, en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal 2006 och 1 procent bättre än föregående kvartal. Nettoresultatet uppgick till 3 262 Mkr.
 • Volymtillväxten var stark inom alla områden. Det förvaltade kapitalet samt utlånings- och inlåningsvolymerna nådde rekordnivåer. 
 • Intäkterna ökade med 6 procent jämfört med första kvartalet i fjol och var 2 procent högre än föregående kvartal.
 • Kostnaderna var i linje med motsvarande kvartal förra året och 2 procent högre än under föregående kvartal.
 • Kreditförlusterna var fortsatt låga.
 • Räntabiliteten var 19,0 procent (19,6) och vinsten per aktie ökade till 4:81 kronor (4:22).
 •  
   
  VD har ordet
   
  2007 har börjat positivt. Det gynnsamma ekonomiska klimatet har fortsatt bädda för en hög aktivitet och en stark volymtillväxt på samtliga SEB:s marknader. Räntabiliteten låg kvar på närmare 20 procent samtidigt som kapitalbasen stärktes. Intäktstillväxten var god och vinsten per aktie ökade med 14 procent på tolvmånadersbasis.
   
  SEB har lagt ytterligare tonvikt vid att intensifiera kontakten med kunderna. En ökad aktivitet bland både företagskunder och privatpersoner har lett till förbättrat räntenetto och provisionsnetto, trots att ökad volatilitet på aktie­mark­naden minskat placerarnas riskvilja. Höga volymer och relativt stabila marginaler gav stöd åt intäktsökningen.
   
  Bidraget från SEB:s marknader utanför Sverige var det högsta någonsin, 57 procent av rörelseresultatet. Vinsttillväxten var särskilt stark i Litauen, Norge och Danmark. SEB fortsätter att noga följa den ekonomiska utvecklingen i Estland och Lettland, med särskilt fokus på långsiktig kvalitet och riskjusterad avkastning.  
   
  I fjol initierade SEB ett antal strukturåtgärder för att kunna nå en ledande position vad gäller kundnöjdhet och lönsamhet. Det är ett långsiktigt åtagande och SEB befinner sig fortfarande i ett tidigt skede när det gäller att fullt ut utnyttja potentialen i ett mer integrerat SEB.
   
  Under de tre första månaderna av den treåriga effektivitetsplanen trädde den nya koncern­strukturen i kraft. Den underlättar samordningen av våra kunderbjudanden och ökar effektiviteten. Därmed är  det möjligt att ha mer integrerade stödfunktioner, som minskar antalet dubbla funktioner och ökar kvaliteten. Så har exempelvis HR- och inköpsfunktionerna integrerats på koncernnivå.
   
  Samtidigt har takten i vårt program för att höja produktivitet och kvalitet, SEB Way, ökats i syfte att strömlinjeforma både front- och backoffice och förbättra kunderbjudandena.
   
  Försäljningen av de baltiska fastigheterna, Union Inkasso och ÅF Bil är ytterligare exempel på hur vi  fokuserar och strömlinjeformar vår verksamhet.
   
  Utvecklingen under det första kvartalet indikerar fortsatt positiva utsikter för 2007. Vi fortsätter att investera i tillväxtområden, delvis genom omallokering av resurser. SEB:s förmåga att fortsätta växa organiskt är stark.
   
   
  Hela rapporten inklusive tabeller samt tilläggsinformation kan laddas ner från nedanstående länkar.