Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s årsstämma 2007

Vid onsdagens årsstämma i SEB omvaldes de ordinarie ledamöterna Annika Falkengren, Penny Hughes, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber, Jesper Ovesen, Carl Wilhelm Ros, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg. Till ny styrelseledamot valdes Steven Kaempfer. Till styrelseordförande omvaldes Marcus Wallenberg.
 
Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde valdes Jacob Wallenberg och Tuve Johannesson till vice ordföranden.
 
Styrelsearvodet fastställdes av stämman oförändrat till 8,07 Mkr att fördelas med 2,6 Mkr (2,6) till styrelsens ordförande, 3,67 Mkr (3,67) till övriga stämmovalda ledamöter med 530 000 kr vardera till vice ordförandena och 435 000 kr vardera till övriga ledamöter. I enlighet med stämmans beslut ska sammanlagt 1,8 Mkr utgå till kommittéarbete fördelat med 460 000 kr till ordföranden och 290 000 kr till annan ledamot i Risk- & Kapitalkommittén samt 350 000 kr vardera till ordförandena och 175 000 kr vardera till annan ledamot i Revisions- & Compliancekommittén och Ersättnings- & HR-kommittén. Bankens ordförande och anställda i banken uppbär inte något arvode för kommittéarbete.
 
Utdelningen fastställdes till 6:00 kronor per aktie (4:75) med avstämningsdag den 2 april 2007.
 
Stämman godkände såväl styrelsens förslag till ersättningsprinciper för verkställande ledningen som förslaget om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för 2007. Det aktieinriktade programmet, som bygger på så kallade performance shares, har en struktur och villkor som motsvarar 2006 års program.
 
I styrelseordförandens presentation av dessa två förslag betonades vikten av att erbjuda en konkurrenskraftig total kompensation med en fast grundlön, en rörlig lönedel, ett långsiktigt aktieinriktat incitamentsprogram, samt pension och förmåner. Under 2006 uppgick den rörliga lönedelen till cirka 20 procent av den totala personalkostnaden för SEB.
 
Stämman fattade även beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt styrelsens förslag.
 
De fullständiga besluten från årsstämman finns tillgängliga på SEB:s hemsida, www.sebgroup.com.
 
Vid styrelsemötet beslöts också att, under det mandat årsstämman gav, sälja 2 600 000 av bankens innehav av egna A-aktier.  Försäljningen sker som en följd av en översyn av säkringsarrangemanget för koncernens långsiktiga incitamentsprogram. Vidare beslöts att bemyndiga styrelsens Risk & Capital Committee att besluta om ytterligare köp och försäljning enligt årsstämmans mandat.
 
Försäljningen, som påbörjas inom kort, skall ske på Stockholmsbörsen inom den så kallade spreaden, och avslut kommer att rapporteras via Stockholmsbörsen i enlighet med gällande regler. Dessutom kommer SEB:s hemsida (www.sebgroup.com) att uppdateras löpande.
 
Det totala antalet aktier i SEB uppgår till 687 156 631, varav 663 004 123 aktier av serie A och 24 152 508 aktier av serie C. Banken hade per den 26 mars 7 483 033 aktier av serie A som säkring för utestående långsiktiga incitamentsprogram.
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
___________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Elisabet Linge Bergman, t f presschef, 08-763 88 04, 08-604 40 96