Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB BoLån AB - legal Bokslutskommuniké 2006

Det lägre rörelseresultatet jämfört med föregående år är i huvudsak hänförligt till lägre marginaler samt mins­kade ersättningar på grund av förtidslösen/förtidsomsättning av lån med bundna rän­tevillkor. Utlåningsvolymen ökade med 19,5 miljarder kronor, främst avseende småhus och bostadsrätter. Marknadsandelen på privata bostadskrediter var 14,7 procent vid ut­gången av december 2006. Det positiva resultatet av kreditförluster är hänförligt till upplös­ningar av tidigare gjorda reserve­ringar för förluster samt återvinningar.
 
Rörelseresultatet redovisas exklusive distributions- och försäljningskostnader som redovisas i banken. Processen att fullt ut integrera SEB BoLåns verksamhet i banken genom att fusionera bolagen har inletts och beräknas vara genomförd under 2007.
 
Balansomslutningen uppgick per årsskiftet till 211,0 miljarder kronor (193,5). Kapitaltäcknings­gra­den uppgick till 8,46 procent (9,15).
 


Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisorer.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Jan E. Sinclair, 08-763 90 98 eller Ulf Grunnesjö, 08-763 85 01