2007-02-23 11:40

SEB BoLån AB - legal Bokslutskommuniké 2006

Det lägre rörelseresultatet jämfört med föregående år är i huvudsak hänförligt till lägre marginaler samt mins­kade ersättningar på grund av förtidslösen/förtidsomsättning av lån med bundna rän­tevillkor. Utlåningsvolymen ökade med 19,5 miljarder kronor, främst avseende småhus och bostadsrätter. Marknadsandelen på privata bostadskrediter var 14,7 procent vid ut­gången av december 2006. Det positiva resultatet av kreditförluster är hänförligt till upplös­ningar av tidigare gjorda reserve­ringar för förluster samt återvinningar.
 
Rörelseresultatet redovisas exklusive distributions- och försäljningskostnader som redovisas i banken. Processen att fullt ut integrera SEB BoLåns verksamhet i banken genom att fusionera bolagen har inletts och beräknas vara genomförd under 2007.
 
Balansomslutningen uppgick per årsskiftet till 211,0 miljarder kronor (193,5). Kapitaltäcknings­gra­den uppgick till 8,46 procent (9,15).
 
 
Resultat (Mkr)
2006
2005
 
 
Övriga uppgifter
2006
2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Räntenetto
1 571
1 882
 
 
Utlåning till
 
 
 
Övriga intäkter
20
16
 
 
Allmänheten 
210 280
190 715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summa rörelseintäkter
1 591
1 898
 
 
Antal lån
433 639
411 752
 
Kostnader
-11
-7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat före kreditförluster
1 580
1 891
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreditförluster
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rörelseresultat exkl. distributions- och försäljningskostnader.
1 583
1 892
 
 
 
 
 
Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisorer.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Jan E. Sinclair, 08-763 90 98 eller Ulf Grunnesjö, 08-763 85 01