Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB 2006 - rörelseresultat 15,6 miljarder

SEB 2006 - rörelseresultat 15,6 miljarder
 
 • Rörelseresultatet för helåret 2006 ökade med 39 procent till 15 562 Mkr. Nettoresultatet (vinst efter skatt) steg med 50 procent till 12 623 Mkr.
 • Intäkterna ökade med 13 procent till 38,7 miljarder kronor och kostnaderna med 2 procent till 22,5 miljarder kronor. Kostnads/intäktsrelationen förbättrades till 0,58 (0,65). På marginalen var K/I-talet för helåret 0,28.
 • Räntabiliteten uppgick till 20,8 procent (15,8) och vinsten per aktie till 18:72 kronor (12:58).                   
 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 4 124 Mkr, en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande kvartal 2005 - justerat för engångskostnader 2005 - och 7 procent högre än föregående kvartal. Nettoresultatet ökade till 3 790 Mkr.
 • Ökade försäljningsansträngningar och hög aktivitet under hela året stärkte intjäningen. Intäkterna under fjärde kvartalet översteg 10 miljarder kronor.
 • Kostnaderna ökade något jämfört med föregående kvartal till följd av resultatrelaterade ersättningar.  Kostnads/intäktsrelationen förbättrades till 0,57.
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 6:00 kronor (4:75).
 •  
   
  Koncernchefen kommenterar

  I en omvärld präglad av en stark konjunktur med hög aktivitet på finansmarknaden och höga affärsvolymer nådde SEB sitt bästa resultat hittills. Ansträngningarna att förbättra produktiviteten och etablera en mer långsiktigt konkurrenskraftig kostnadsbas börjar gradvis ge resultat.  Förra årets positiva affärsklimat bidrog till att öka intäkterna med 4,5 miljarder kronor eller 13 procent. Samtidigt steg kostnaderna med 2 procent. Avkastningen på eget kapital uppgick till 20,8 procent.
   
  Ökad proaktivitet gentemot kunderna stärkte SEB:s ställning som finansiell rådgivare ytterligare - nästan hälften av intäkterna utgjordes av provisioner och livförsäkringsintäkter. De goda marknaderna och ökade kundaktiviteter ledde till högre rörelseresultat inom alla divisioner. Vinsttillväxten var särskilt stark inom Merchant Banking, Eastern European Banking och Liv, med resultatökningar i storleksordningen 40 till 65 procent.
   
  Under förra året togs flera steg för att till fullo utnyttja hela potentialen i SEB:s attraktiva plattform med en väl diversifierad affärsmix runt Östersjön. Under 2006 tydliggjorde SEB sin strategi: I Sverige, Baltikum och Tyskland erbjuds hela sortimentet av banktjänster medan kunderbjudandet är mer avgränsat på andra marknader. SEB har lagt en plan för integrerade affärsverksamheter och gemensamma stödfunktioner. Ett koncerngemensamt program, SEB Way, för att höja produktiviteten och kvaliteten har också införts.  SEB Way innebär att strömlinjeformade processer utformas, att kunskapsutbytet utökas och att en affärskultur präglad av ständiga förbättringar uppmuntras.
   
  Förbättrade kunderbjudanden och ökad effektivitet är högt prioriterade områden för att underlätta framtida vinsttillväxt. Arbetet fortsätter under 2007.
   
  Det långsiktiga engagemanget för att nå en ledande position kvarstår. SEB strävar efter att bli den bästa banken i norra Europa i fråga om kundnöjdhet inom utvalda segment med målet att bli ledande vad gäller lönsamhet.
   
   
  Rapporten inklusive tabeller samt tilläggsinformation kan laddas ner från nedanstående länkar.