Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny Nordic Outlook: Smygande inflation globalt - risk för överhettning i Norden

Den amerikanska ekonomin växer under trend både i år och nästa år. Bostadssektorn verkar neddragande på tillväxten. Konsumtionen hålls dock uppe hyggligt, vilket gör att en recession kan undvikas. På kort sikt utgör en stram arbetsmarknad och ihållande inflationstryck ett hinder för räntesänkningar i USA. Efterhand som arbetsmarknaden försvagas och inflationen faller tillbaka sänks dock räntan med början i höst till 4,50 procent i mitten av 2008.
 
Europa och Asien befinner sig ännu i en uppgångsfas och smittas bara måttligt av den amerikanska svackan. Arbetsmarknaden blir stramare på allt flera håll, inte minst i Norden, och centralbankerna fortsätter att höja. Tillväxten i Euro-zonen blir starkare än i USA såväl i år som nästa år och ECB höjer refiräntan till 4,25 procent i slutet av 2007. Euron stärks ytterligare till 1,45 mot dollarn i slutet av 2008. Obligationsräntorna i Europa stiger något medan de amerikanska rör sig sidledes.
 
Svensk ekonomi växer på bred front. BNP ökar med 4,2 procent i år och 3,3 procent 2008. Exporten dämpas bara måttligt av den amerikanska avmattningen och den goda investeringskonjunkturen håller i sig ytterligare en tid. Hushållens reala köpkraft ökar rekordsnabbt - med närmare 6 procent i år och konsumtionen växlar upp rejält. Stigande tillgångspriser, bland annat pådrivna av sänkt förmögenhets- och fastighetsskatt bidrar också till konsumtionsboomen.
 
Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. I år tillkommer 100 000 nya jobb och 60 000 nästa år. Arbetslösheten faller ytterligare, till i snitt 4 procent 2008. De nya löneavtalen innebär att löneökningarna stiger från drygt 3 procent under förra avtalsperioden till 4½ procent de kommande tre åren. Detta bidrar till högre inflation. UND1X-inflationen blir 1,1 procent i år och 1,7 procent 2008. Om två år har inflationen passerat 2 procent.
 
Hetare ekonomi med stramare arbetsmarknad och högre löneökningar än väntat gör att Riksbanken gradvis justerar upp sin räntebana. Reporäntan höjs till 4 procent i slutet av året och med ytterligare 75 punkter under 2008. Riksbankens höjningar bidrar till att kronan stärks. I slutet av 2008 står den i 8,85 mot euron och 6,10 mot dollarn.
 
Finanspolitiken är expansiv; alla skattesänkningar är inte fullt finansierade. Trots detta uppfylls målen för de offentliga finanserna med god marginal. De statliga utförsäljningarna innebär dessutom att statsskulden faller dramatiskt från 45 procent av BNP 2006 till 34 procent 2008. Spänningarna mellan spendersamma partiledare i alliansregeringen och bromsande krafter i finansdepartementet lär tillta framöver. 
 
 
Nyckeltal i svensk ekonomi, årlig procentuell förändring         
 


 
2005
2006
2007
2008
BNP, dagkorrigerad
2,9
4,7
4,2
3,3
Arbetslöshet (%)
5,9
5,4
4,5
4,0
UND1X-inflation
0,8
1,2
1,1
1,7
Offentligt saldo (% av BNP)
1,9
2,1
2,0
2,2
Reporänta (dec)
1,50
3,00
4,00
4,75
Växelkurs, EUR/SEK (dec)
9,39
9,04
8,95
8,85
 
 
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
____________________________
För ytterligare information kontakta:
Klas Eklund 08-763 80 88
Håkan Frisén 08-763 80 67
Mikael Johansson 08-763 80 93
Tomas Lindström 08-763 82 97
Bo Enegren 08-763 85 94