Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ekonomiskt uppsving och fler jobb ger högre räntor

Lägre oljepriser och varmt väder bidrog till en uppstuds av tillväxten i USA i slutet av förra året. Vi bedömer denna rekyl som tillfällig. En fortsatt nedkylning av bostadsmarknaden, lageravveckling och en rekyl i oljepriserna gör att ekonomin fortsätter att växa under trend såväl 2007 som 2008. Världsekonomins motståndskraft mot den amerikanska inbromsningen är dock god tack vare stark inhemsk efterfrågan i såväl Europa som Asien. Den globala ekonomin växer i god takt även de kommande två åren.
 
I USA utgör en stram arbetsmarknad ett hinder för räntesänkningar på kort sikt. Efterhand som arbetsmarknaden försvagas och inflationen faller tillbaka sänks dock styrräntan med sammanlagt 50 punkter i slutet av 2007 och början av 2008. På de flesta andra håll fortsätter centralbankerna att strama åt, trots relativt låg inflation. Motiven är framför allt sjunkande arbetslöshet och snabb kredittillväxt vilket ökar inflationsriskerna på lite längre sikt. ECB höjer till 4,25 procent i höst. Räntehöjningarna gör att obligationsräntorna i Europa stiger, medan marknadsräntorna i USA rör sig sidledes.
 
Svensk ekonomi står inför ytterligare två feta år med en tillväxt på 3,7 procent i år och 2,8 procent 2008. Exporten dämpas bara måttligt, samtidigt som den privata konsumtionen växlar upp med stöd av kraftiga inkomstförstärkningar. Den reala köpkraften ökar med 5 procent i år, tack vare reallöneökningar och skattesänkningar. Den starka sysselsättningsuppgången fortsätter. Antalet jobb ökar med 250 000 personer under perioden 2005-2008. Arbetslösheten fortsätter att falla, även om regeringens utbudsstimulanser gör att nedgången bromsar in något i år. Arbetslösheten närmar sig 4 procent i slutet av 2008, samtidigt som bristen på arbetskraft tilltar.
 
Den snabba förbättringen på arbetsmarknaden gör att löneökningstakten växlar upp. Årets avtalsrörelse resulterar i en procentenhets högre löneökningar jämfört med föregående avtalsperiod; löneökningarna blir i snitt drygt 4 procent per år 2007 och 2008.
 
Det närmaste halvåret faller inflationen på grund av lägre energipriser. UND1X-inflationen blir bara 0,7 procent i snitt under 2007. På sikt leder stigande löneökningar och en dämpade produktivitetsökningar till att inflationstrycket ökar.
 
Riksbanken fortsätter att normalisera räntan i riktning mot en neutral nivå. Vår prognos är att reporäntan höjs två gånger till före sommaren och med ytterligare 50 punkter i höst. Reporäntan toppar sedan på 4,50 procent under första halvåret 2008. De relativt snabba räntehöjningarna i kombination med stora bytesbalansöverskott bidrar till att kronan fortsätter att stärkas. Finanspolitiken blir svagt expansiv i år, men målet för de offentliga finanserna uppfylls med god marginal. Statsskulden faller brant, bl a till följd av utförsäljningar av statliga företag.  
 
 
Nyckeltal i svensk ekonomi 
Årlig procentuell förändring  
 


 
2005
2006
2007
2008
BNP, dagkorrigerad
2,8
4,7
3,7
2,8
Arbetslöshet (%)
5,9
5,3
5,0
4,5
UND1X-inflation
0,8
1,2
0,7
1,8
Offentligt saldo (% av BNP)
2,7
3,0
2,7
2,7
Reporänta (dec)
1,50
3,00
4,00
4,50
Växelkurs, EUR/SEK (dec)
9,39
9,04
8,80
8,80
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
________________________________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Klas Eklund 08-763 80 88
Håkan Frisén 08-763 80 67
Olle Holmgren 08-763 80 79
Mikael Johansson 08-763 80 93
Tomas Lindström 08-763 82 97
Bo Enegren 08-763 85 94