Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Omval av hela styrelsen vid SEB:s årsstämma

Vid tisdagens årsstämma i SEB omvaldes de ordinarie ledamöterna Annika Falkengren, Penny Hughes, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber, Jesper Ovesen, Carl Wilhelm Ros, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Gösta Wiking. Till styrelseordförande omvaldes Marcus Wallenberg.
 
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Ulf Jensen och Göran Lilja med Göran Arrius och Magdalena Olofsson som suppleanter.
 
Styrelsearvodet fastställdes till 8,07 Mkr (6,05 Mkr) att fördelas med 2,6 Mkr (1,3) till styrelsens ordförande, 3,67 Mkr (2,95) till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i banken och 1,8 Mkr för kommittéarbete.
 
Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde fastlade styrelsen en policy för styrelseledamöternas aktieägande i banken. Policyn innebär en rekommendation att styrelseledamöterna, så länge de är styrelseledamöter och oavsett om de redan är aktieägare i banken, varje år skall använda en fjärdedel av styrelsearvodet efter skatt (kommittéarvode undantaget) till förvärv av aktier i banken. Avsikten är att aktierna skall behållas så länge ledamoten kvarstår i styrelsen.
 
Vid styrelsesammanträdet valdes Jacob Wallenberg och Gösta Wiking till vice ordföranden.
 
Utdelningen fastställdes till 4:75 kronor per aktie (4:35) med avstämningsdag den 7 april 2006.
 
Stämman godkände såväl styrelsens förslag till ersättningsprinciper för verkställande ledningen som förslaget om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för 2006. Programmet, som bygger på så kallade performance shares, har motsvarande struktur och villkor som 2005 års program.
 
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman vidare om ändringar i bankens bolagsordning som en anpassning till den nya aktiebolagslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2006, liksom till Svensk kod för bolagsstyrning.
 
Stämman fattade även beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt styrelsens förslag. De fullständiga besluten finns tillgängliga på SEB:s hemsida, www.sebgroup.com.
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 890 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 118 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.