Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny Nordic Outlook - Stark svensk tillväxt ännu ett år, framtunga räntehöjningar

Den amerikanska ekonomin är i slutskedet av högkonjunkturen. Tecknen på avmattning blir allt tydligare samtidigt som inflationstrycket fortfarande är högt. Vi räknar med att Feds omsorg om den reala ekonomin medför att man avstår från vidare räntehöjningar. När ekonomin bromsar in mer tydligt nästa år påbörjas i stället en sänkningscykel, vilket mildrar avmattningen. BNP-tillväxten blir 2 procent 2007.
 
Återhämtningen i Euro-zonen har befästs den senaste tiden och BNP-tillväxten blir i år något högre än den trendmässiga; 2,5 procent. Nästa år sker en viss dämpning när den ekonomiska politiken stramas åt, euron stärks och avmattningen i USA påverkar exporten negativt.
 
Det underliggande globala inflationstrycket förblir lågt men centralbankerna i Europa och Asien är inte komfortabla med de låga realräntorna och tar i ökad utsträckning hänsyn till tillgångspriser och kreditexpansion. Oron för att stigande energipriser ska smitta av sig på andra områden bidrar också till åtstramningen. Obligationsräntorna har redan börjat anpassa sig till en amerikansk avmattning. Långräntorna i USA har toppat medan obligationsräntorna i Europa stiger ytterligare något på kort sikt för att falla tillbaka nästa år. Krympande räntespread mot USA förstärker euron och yenen mot dollarn. 
 
I Sverige blir tillväxten stark både i år och nästa år. BNP växer med 4,2 procent i år och 3,2 procent 2007. Såväl export som inhemsk efterfrågan driver på. Sysselsättningstillväxten tilltar men stigande arbetsutbud gör att betydande flaskhalsar kan undvikas. Arbetslösheten sjunker från 5,4 procent i år till 4,8 procent 2007. Inflationen stiger den närmaste tiden på grund av högre energipriser, men faller tillbaka nästa år. Riksbanken fullföljer sin nya strategi där penningpolitiken inte bara styrs av inflationsutsikterna utan i högre grad beaktar utlåning och bostadspriser. Denna glidning tillsammans med stärkta tillväxtutsikter gör att Riksbanken höjer reporäntan i snabb takt till 4 procent redan i mitten av 2007.
 
Den starka tillväxten driver upp skatteintäkterna och skapar fortsatt stora överskott i de offentliga finanserna. Frestelsen att bedriva en expansiv finanspolitik är stor. Prognosen utgår från en borgerlig valseger och att skatterna sänks med sammanlagt 50 miljarder de kommande två åren. Samtidigt minskar transfereringarna men nettoeffekten är att finanspolitiken ger en expansiv effekt motsvarande ½ procent av BNP nästa år.
 
Alliansens förslag att slopa förmögenhetsskatten i kombination med utförsäljning av statliga företag bidrar till att dämpa uppgången av obligationsräntorna samt stärka kronan. Stora bytesbalansöverskott och minskande ränteskillnad mot Europa talar också till kronans fördel. I mitten av 2007 har kronan stärkts till 8,80 mot euron och 6,65 mot dollarn. 
 
Nyckeltal i svensk ekonomi 
Årlig procentuell förändring                 


 
2005
2006
2007
2008
BNP
2,7
4,2
3,2
2,3
Arbetslöshet (%)
5,9
5,4
4,8
4,6
UND1X-inflation
0,8
1,3
1,7
1,4
Offentligt saldo (% av BNP)
2,8
3,2
2,7
2,3
Reporänta (dec)
1,50
3,25
4,00
4,00
Växelkurs, EUR/SEK (dec)
9,39
9,00
8,80
8,80
 
 
 
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Klas Eklund 08-763 80 88
Håkan Frisén 08-763 80 67
Olle Holmgren 08-763 80 79
Mikael Johansson 08-763 80 93
Tomas Lindström 08-763 82 97
Bo Enegren 08-763 85 94