Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Höga intäkter generar ett rörelseresultat på 3,7 miljarder

 • Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till 3 670 Mkr. Nettoresultatet ökade med 41 procent till 2 827 Mkr.
 • Affärsflödena var starka inom alla områden. Förvaltat kapital samt utlånings- och inlåningsvolymerna nådde rekordnivåer.
 • Intäkterna ökade med 21 procent jämfört med föregående år och var i nivå med föregående kvartal.
 • Kostnaderna var i linje med föregående kvartal, men högre än motsvarande period föregående år.
 • Kreditförlustnivån var fortsatt låg.
 • Räntabiliteten uppgick till 19,6 procent (15,5) och vinsten per aktie ökade till 4:22 kronor (2:99). K/I-talet förbättrades till 0,60 (0,64).
 •  
  Koncernchefen kommenterar
   
  Ett fortsatt gott affärsklimat, starka börser och hög aktivitetsnivå bidrog till ett starkt resultat för SEB.
  Vår affärsmix med ett brett fokus på rådgivnings-tjänster och en väldiversifierad plattform i den expansiva Östersjöregionen fortsatte att dra nytta av det positiva ekonomiska klimatet. Intäkterna ökade inom alla områden. Samtliga divisioner rapporterade vinstökningar på mer än 25 procent jämfört med föregående år.
   
  Intäktstillväxten var särskilt stark inom kapital­marknadsrelaterade områden. Merchant Banking - divisionen för stora företag och finansiella institutioner - presenterade sitt hittills bästa kvartalsresultat. Även Eastern European Banking och Trygg Liv redovisade rekordresultat. I Tyskland visar nya försäljningsaktiviteter inom Retail med ökad korsförsäljning tidiga tecken på en positiv utveckling. Ytterligare vinstförbättringar är dock nödvändiga.
   
  Trots ett starkt resultat är vi inte nöjda. Vi har inte nått våra långsiktiga mål. Även om de högre kostnaderna kan förklaras med hög affärsaktivitet måste vi förbättra kostnadseffektiviteten och produktiviteten för att skapa en långsiktigt hållbar kostnadsbas.
   
  Framöver är vår ambition att vara ledande inom kundnöjdhet och lönsamhet vad gäller räntabilitet och vinsttillväxt. Vi strävar också efter att stärka kapitalbasen och att nå högre kreditvärdighet.
   
  Därför fortsätter integrationen och samordningen inom koncernen för att till fullo utnyttja potentialen i SEB:s plattform. Vi har nu också lanserat ett program för att förbättra den operationella effektiviteten. Införandet av programmet - "SEB Way" - går enligt plan. Hittills är fler än 1 000 medarbetare involverade i dessa aktiviteter. Det kommer dock att ta tid innan effekterna av dessa satsningar syns i resultaträkningen. Sammantaget pekar det starka kvartalsresultatet, baserat på hög kundaktivitet, på att vi är på väg mot våra långsiktiga mål.

   
  Koncernen
   
  Starkt första kvartal
  Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 3 670 Mkr (2 689), en ökning med 36 procent jämfört med motsvarande period 2005. Exklusive engångskostnaderna under föregående kvartal ökade rörelseresultatet med 7 procent. Nettoresultatet ökade med 41 procent till 2 827 Mkr (2 004). Vinsttillväxten inom divisionerna varierade mellan 27 och 65 procent.
   
  Intäkterna upp 21 procent
  Intäkterna uppgick till 9 610 Mkr (7 929), en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och något högre än det starka fjärde kvartalet 2005.
  Räntenettot uppgick till 3 596 Mkr (3 536), vilket överträffade alla tidigare kvartal utom det fjärde kvartalet 2005. Högre korträntenivåer hade en negativ inverkan på räntenettot. Med de nya redovisningsprinciperna IFRS, som introducerades 2005, blir det än viktigare att utvärdera räntenettoutvecklingen i kombination med andra intäkter, speciellt nettoresultat av finansiella transaktioner och övriga intäkter netto.
   
  Volymtillväxten var stark inom samtliga områden. De underliggande inlåningsvolymerna växte med 5 procent under kvartalet. Utlåningen till allmänheten steg med 2 procent under kvartalet och var 17 procent högre än för ett år sedan. Marginalpressen fortsätter, men har varit relativ stabil under de senaste kvartalen.
   
  Provisionsnettot steg till 3 993 Mkr (2 944), en ökning med 36 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och 3 procent högre än föregående kvartal. Samtliga provisionsintäkter ökade avsevärt jämfört med föregående år, i synnerhet förvaltningsrelaterade arvoden och courtageintäkter.
   
  Nettoresultatet av finansiella transaktioner steg till 979 Mkr (754). Förbättringen var ett resultat av hög kundhandel inom trading och kapitalmarknadsverksamheten. Se även text om IFRS ovan.
   
  Livförsäkringsintäkter netto ökade till 583 Mkr (532) tack vare högre värden för fondförsäkringar. En fullständig bild av SEB Trygg Livs verksamhet, inklusive förändring i övervärden, redovisas i "Tilläggsinformation", på www.sebgroup.com.
   
  Övriga intäkter netto uppgick till 459 Mkr (163) inklusive en engångsintäkt på 65 Mkr från en fastighetsförsäljning inom det delägda bolaget BankGiroCentralen samt avyttringar inom SEB:s riskkapitalenhet Företagsinvest. Se även text om IFRS ovan.
   
  Starkt affärsklimat påverkade kostnaderna
  Totala kostnader uppgick till 5 770 Mkr (5 047), en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och i linje med föregående kvartal. Ökningen berodde främst på höga affärs- och kundaktiviteter, vilket ledde till ökade kostnader inklusive högre resultatrelaterade ersättningar.
   
  SEB:s satsningar på att nå operationell effektivitet går enligt plan och involverar än så länge mer än 1 000 medarbetare. Dessa satsningar kommer successivt att förbättra kostnadseffektiviteten och produktiviteten under de kommande åren. Detta skall bland annat uppnås genom standardisering och förenkling av processer.
   
  Personalkostnaderna var i linje med föregående kvartal, men ökade jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 3 722 Mkr (3 113). Detta berodde främst på resultatrelaterade ersättningar. Exklusive denna ökning på mer än 400 Mkr steg personalkostnaderna med 6 procent jämfört med föregående år. Medeltalet befattningar för det första kvartalet ökade till 19 471 (18 655) till följd av SEB:s investeringar i tillväxtområden, främst i östra Europa.
   
  Övriga kostnader uppgick till 1 999 Mkr (1 814). Kostnadsnivån var dock lägre än föregående kvartal, som belastades av engångskostnader på 890 Mkr för outnyttjade lokaler för att påskynda integrationen inom SEB. Exklusive engångskostnaderna var övriga kostnader stabila mellan kvartalen.
   
  Externa IT-kostnader uppgick till 446 Mkr (427). De totala IT-kostnaderna (definierade som kalkylerade kostnader för all IT-verksamhet inklusive egen personal) uppgick till 1,1 miljarder kronor (1,0).
   
  Fortsatt låg keditförlustnivå
  Koncernens kreditförluster netto, inklusive värdeförändring på övertagna tillgångar, uppgick till 198 Mkr (197). Kreditförlustnivån var 0,09 procent (0,10). Kvaliteten i kreditportföljen var fortsatt stabil.
   
  Skatter
  Den totala skatten uppgick till 843 Mkr (685) och skattesatsen till 23 procent. Den minskade skattesatsen berodde främst på det förbättrade resultatet inom verksamheter, där skattesatserna är lägre.
   
  Rekordhögt förvaltat kapital
  Den 31 mars 2006 förvaltade SEB-koncernen totalt 1 176 miljarder kronor, en ökning med 5 procent jämfört med utgången av 2005. Nettoinflödet under kvartalet var det högsta hittills och uppgick till 22 miljarder kronor (14), medan värdeförändringen var 36 miljarder kronor (48). Merparten av nettoinflödet härrör från Sverige och Finland.
  Depåförvaringen uppgick till 4 541 miljarder kronor, en ökning med 9 procent sedan utgången av 2005.
   
  Växande balansräkning
  Tillväxten i balansräkningen fortsatte. Den 31 mars uppgick koncernens balansomslutning till 2 032 miljarder kronor, en ökning med 8 procent jämfört med utgången av 2005 till följd av växande volymer inom utlåning och handel.
   
  Kreditportföljen
  Den totala kreditexponeringen, inklusive ansvarsförbindelser och derivatkontrakt, uppgick till 1 343 miljarder kronor (1 328 vid utgången av 2005), varav lån och leasing, exklusive repor, uppgick till 978 miljarder kronor (930). Tillväxten var främst hänförlig till utlåning till nordiska företag samt till hushållssektorn. De baltiska bankerna visade fortsatt stark tillväxt.
   
  Osäkra lånefordringar brutto uppgick den 31 mars till 8 994 Mkr (9 101). Av dessa var 7 937 Mkr (7 957) nödlidande lånefordringar och 1 057 Mkr (1 144) lånefordringar där räntor och amorteringar betalas. Reserveringsgraden för osäkra fordringar var 79 procent (78).
  Volymen övertagna panter uppgick till 148 Mkr (165).
   
  Marknadsrisk
  Koncernens risktagande i tradingverksamheten mäts i en så kallad Value at Risk-modell (VaR). Under första kvartalet 2006 uppgick VaR i genomsnitt till 84 Mkr (64). Det betyder att koncernen med 99 procents sannolikhet inte förväntas förlora mer än detta belopp under en period på tio handelsdagar.
   
  Kapitalbas och kapitaltäckning
  Kapitalbasen uppgick per den 31 mars 2006 till 77,4 miljarder kronor (76,3 vid utgången av 2005). Primärkapitalet utgjorde 54,2 miljarder (53,1), varav 8,1 miljarder (8,0) som primärkapitaltillskott.
  De totala riskvägda tillgångarna (RWA) uppgick till 741 miljarder (705). Ökningen på 36 miljarder beror på generellt ökade affärsvolymer under första kvartalet. Per den 31 mars uppgick primärkapitalrelationen till 7,3 procent (7,5) och kapitaltäckningsgraden till 10,4 procent (10,8). Kapitaltäckningen har initialt påverkats negativt på grund av ändringar i redovisningsprinciper. Denna effekt kommer att jämnas ut under året.
   
  Aktiekapital och egna aktieinnehav
  Aktiekapitalet uppgår till 6 872 Mkr och det totala antalet aktier till 687,2 miljoner (varav 663,0 miljoner A-aktier och 24,2 miljoner C-aktier). SEB äger 15,9 miljoner egna A-aktier för skyddande av bankens långsiktiga incitamentsprogram.
   
  Händelser efter rapportperioden
   
  Förvärv av ryska PetroEnergoBank
  SEB har avslutat förvärvet av PetroEnergoBank - en av de mindre ryska bankerna med verksamhet i Sankt Petersburg. Förvärvet kompletterar SEB:s övriga verksamhet i Ryssland som för närvarande innefattar ett representantkontor i Moskva och ett leasingbolag i Sankt Petersburg.
   
  Beslut tagna på årsstämman
  På årsstämman den 4 april 2006 beslutades om ersättningsprinciper för verkställande direktören och andra ledamöter av verkställande ledningen samt ett långsiktigt incitamentsprogram, identiskt med föregående års program, bestående av så kallade performance shares, till cirka 500 ledande befattningshavare.
  Det beslutades även att ge styrelsen mandat att återköpa egna aktier för att skapa ett effektivt säkringsarrangemang för det långsiktiga incitamentsprogrammet och för att skapa flexibilitet i arbetet med att förbättra bankens kapitalstruktur samt för värdepappersrörelsen.
  Alla styrelsemedlemmar omvaldes. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelseordförande.
  Utdelningen höjdes till 4:75 (4:35).
   
  Stockholm den 26 april 2006
   
  Annika Falkengren
  Verkställande direktör och koncernchef
   
  Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder IFRS/IAS som är antagna av EG-kommissionen. Rapporten följer därmed IAS 34-reglerna för kvartalsrapportering. Enligt den svenska Finansinspektionens redovisningsbestämmelser krävs vissa ytterligare upplysningar.
  I delårsboksluten tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som gällde för det senaste årsbokslutet.
  Den fullständiga rapporten inkluderar Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och SEB Trygg Liv, som presenteras i "Tilläggsinformation". All information finns på www.sebgroup.com.
   
  Tidigare har en skattesats på 28 procent använts för beräkningen av avkastningen inom samtliga divisioner. Sedan 2006 används däremot en uppskattad skattesats, som bättre speglar respektive divisions aktuella skattesats. Jämförelsesiffrorna har justerats i enlighet med detta.
   
  Den tyska fastighetsfonden ImmoInvest inom divisionen German Retail and Mortgage Banking integrerades med divisionen Asset Management i början av året. Jämförelsesiffrorna har justerats i enlighet med detta.


   
  Mer detaljerad information finns tillgänglig på www.sebgroup.com. Tilläggsinformationen omfattar:
  Appendix 1         SEB Trygg Liv
  Appendix 2         Kreditexponering
  Appendix 3         Kapitalbas
  Appendix 4         Marknadsrisk
  Appendix 5         Resultaträkningar kvartalsvis
  Appendix 6         Skandinaviska Enskilda Banken (moderbolaget)
   
   
  Ekonomisk information under 2006:
    8 februari          Bokslutskommuniké 2005
    4 april                Bolagsstämma
  26  april               Delårsrapport januari-mars
  21 juli                   Delårsrapport januari-juni
  27 oktober          Delårsrapport januari-september
   
   
  Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ner från nedanstående länk.