Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Svenska småföretag alltmer globala

-          Det är tydligt att småföretagen i större utsträckning än tidigare har ett globalt perspektiv och att de ser utlandsaffärer som ett naturligt inslag i sina verksamheter. Detta ökar pressen på Sverige att skapa ett gynnsamt näringsklimat för småföretagen eftersom de alltmer kommer att jämföra svensk ekonomisk politik och skattepolitik med utlandets när de ska fatta beslut om framtida verksamhetsplaceringar, säger Ingela Hemming, SEB:s nyinrättade företagarekonom i en kommentar.
 
-          SEB:s undersökning visar att orsakerna till att småföretag förlägger verksamhet utomlands inte enbart är för att minska kostnaderna för arbetskraft eller råmaterial. För de allra flesta företag är utlandsaffärer ett sätt att tillvarata nya affärsmöjligheter eller för att nå nya och växande marknader, fortsätter Ingela Hemming. Det finns ett samband mellan vilka företag som har ökande grad utlandsaffärer å ena sidan och växande omsättning och personalstyrka å den andra. Det talar för att utlandsaffärer bidrar till företagens tillväxt och konkurrenskraft.
 
Att internationaliseringen präglar de större företagens verksamhet är ett välkänt faktum. Undersökningen visar att även småföretagen internationaliseras i snabb takt. Både när det gäller inköp från länder utanför Sverige, försäljning utomlands samt utflyttning av tillverkning eller annan verksamhet förväntar sig de tillfrågade företagen dessutom en ökning de närmaste fem åren; gällande utlandsetableringar förväntas ökningen bli hela 80 procent.
 
De företag som inte bedriver affärer med utlandet är i stort sett bara de företag som har en lokal tjänstemarknad eller för vilka utlandsaffärer på andra sätt inte är relevanta.
 
En stor majoritet av småföretagen är mycket nöjda med sina erfarenheter av utlandsaffärer, och anser både att utfallet av utlandskontakterna blivit som de hoppats samt rekommenderar andra att göra samma sak. Detta förstärker bilden av att småföretagen kommer att fortsätta öka sina affärer med utlandet.
 
Småföretagen är generellt sett också mycket optimistiska när det gäller framtida försäljningsökningar till utlandet - försäljningen väntas öka till i stort sett samtliga världsmarknader.
 
Det finns en tydlig tendens till ökade affärer med de baltiska länderna, Polen och övriga Östeuropa. För de små företagen verkar därmed den geografiska närheten viktig, men Asien växer också. Samtidigt förväntas utlandsaffärerna med Västeuropa minska generellt sett på fem års sikt. Tyskland och Norden förblir dock stora marknader framöver, medan Asien går om Nordamerika gällande utlandsverksamhet och inköp från utlandet.
 
De något större företagen gör generellt sett fler affärer med utlandet jämfört med de allra minsta. Likaså görs fler affärer inom industriföretag jämfört med tjänsteföretag, följt av jordbruk/skogsbruksföretag.
 
25 procent av småföretagen anger också att de är underleverantörer till andra företag som exporterar eller importerar.
 
Undersökningen är genomförd av Research International (fd Sifo) under veckorna 42-44 år 2005 och omfattar drygt 2 500 intervjuer.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka
20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.