Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s delårsrapport januari-juni 2005

Intäktsökning ger rekordvinst på 3 miljarder kronor
 
 • Rörelseresultatet för andra kvartalet isolerat uppgick till 3 007 Mkr, en ökning med 26 procent jämfört med motsvarande period i fjol och med 12 procent jämfört med föregående kvartal. Nettoresultatet (vinst efter skatt) ökade till 2 269 Mkr.
 • Rörelseresultatet för januari-juni uppgick till 5 696 Mkr, en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Nettoresultatet steg till 4 273 Mkr.
 • 54 procent av resultatet genererades utanför Sverige.
 • Intäkterna för första halvåret 2005 förbättrades med 9 procent. Lån- och leasingvolymer ökade med 5 procent under årets sex första månader. Det förvaltade kapitalet var rekordhögt, 1 012 miljarder.
 • Kostnaderna ökade med 7 procent jämfört med första halvåret i fjol, huvudsakligen till följd av förvärv och tillväxtinvesteringar främst utanför Sverige, samt resultatrelaterade ersättningar. Exklusive dessa effekter ökade kostnaderna med 1 procent.
 • Kreditförlusterna var stabila på en fortsatt låg nivå.
 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 16,5 procent (14,7), och vinsten per aktie ökade med 20 procent till 6:39 kronor (5:33). Räntabiliteten för andra kvartalet isolerat var 17,5 procent.
 •  
  Koncernchefen kommenterar
   
  Starka volym- och intäktsökningar bidrog till ytterligare ett starkt kvartal för SEB. Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2005 var det bästa hittills, delvis till följd av ett förbättrat ekonomiskt läge. Konkurrensen var dock fortsatt hård. Hela resultatförbättringen var kopplad till SEB:s hemmamarknader utanför Sverige.
   
  Strategin att fokusera på kundnöjdhet, korsförsäljning och kostnadseffektivitet, det så kallade 3C-programmet, fortsätter att bära frukt. Kunderna uppskattar våra ansträngningar att tydligare erbjuda hela SEB:s utbud av tjänster genom ökade korsförsäljningsaktiviteter där vi kombinerar gediget lokalt kunnande med internationell spjutspetskompetens. Kundernas aktiviteter har ökat inom många områden, i synnerhet på företagsmarknaden. SEB har även detta kvartal tilldelats en rad topprankningar. Ett annat exempel på det starka stödet för "Ett SEB" är den väl mottagna förändringen av våra varumärken i Baltikum.
   
  SEB Merchant Banking visade en stark intäktsåterhämtning till följd av investeringar i tillväxt utanför Sverige. Beslutet att öka samordningen av investment banking-verksamheten inom divisionen bör ytterligare stärka SEB:s position som den ledande investmentbanken i Norden. Inom division Nordic Retail & Private Banking bidrog starka aktiemarknader och en fortsatt hög låneefterfrågan till ökade försäljningsaktiviteter. Genom förvärvet av Privatbanken tar nu SEB även steget in på retail-marknaden i Norge. SEB:s resultat i Tyskland förbättrades tack vare en stark utveckling för Merchant Banking. Däremot har ansträngningarna att öka försäljningen inom Retail Tyskland ännu inte gett resultat. SEB Asset Managements resultat var starkt. Marknadsandelarna har ökat och fondrankningen har förbättrats. Eastern European Banking liksom SEB Trygg Liv levererade ännu ett kvartal med rekordresultat. Genom förvärvet av Balta Life i Lettland kan SEB nu erbjuda ett fullt bancassurance-koncept i alla tre länderna i Baltikum.
   
  SEB är väl positionerad för framtida vinsttillväxt. Vi kommer att fortsätta investera i vår väldiversifierade plattform och därigenom ytterligare stärka ställningen på våra hemmamarknader.
   
   
  Koncernen
   
  Andra kvartalet isolerat
   
  Rekordresultat
  Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade med 26 procent till 3 007 Mkr (2 390). Jämfört med föregående kvartal ökade resultatet med 12 procent.
  Resultatet efter skatt uppgick till 2 269 Mkr (1 715), en ökning med 32 procent jämfört med motsvarande kvartal 2004 och 13 procent bättre än föregående kvartal.
  Intäkterna steg med 14 procent till 8 483 Mkr (7 411) till följd av förbättrad försäljning och ökade kundaktiviteter. Volymökningen var kraftig inom alla områden; utlåningen steg med 5 procent, inlåningen med 11 procent och förvaltat kapital med 7 procent. Jämfört med föregående kvartal ökade intäkterna med 7 procent.
  Kostnaderna ökade med 8 procent till 5 284 Mkr (4 886), främst till följd av SEB:s förvärv och tillväxt utanför Sverige. Jämfört med föregående kvartal steg kostnaderna med 5 procent.
  Kreditförlusterna var fortsatt låga.
   
  Första halvåret
   
  Förbättrat rörelseresultat
  Det ackumulerade rörelseresultatet för januari-juni uppgick till 5 696 Mkr (5 049), en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period 2004, 54 procent av resultatet genererades utanför Sverige.
  Nettoresultatet steg med 16 procent till 4 273 Mkr (3 675).
   
  Intäkterna upp med 9 procent
  Intäkterna ökade med 9 procent till 16 412 Mkr (15 059). Exklusive förra årets förvärv i Danmark och Ukraina steg intäkterna med 5 procent.
  Införandet av nya redovisningsregler från 2005 (framför allt IAS 39) har medfört en ökad volatilitet för de olika intäktsslagen. Räntenetto, Nettoresultat av finansiella transaktioner och Övriga intäkter, netto, måste därför i högre utsträckning än tidigare betraktas tillsammans.
  Räntenettot uppgick till 6 971 Mkr (6 827). Ökade volymer, framförallt inom bolån samt ut- och inlåning på företagsmarknaden, kompenserade mer än väl för pressade marginaler. Intäktsslaget påverkades negativt med cirka 80 Mkr, som kompenserats på andra rader i resultaträkningen.
  Provisionsnettot steg med 6 procent till 6 248 Mkr (5 914). Såväl courtageintäkter som depå- och förvaltningsarvoden ökade med 8 procent. Kortprovisionerna ökade med 17 procent.
  Nettoresultatet av finansiella transaktioner ökade till 1 914 Mkr (1 260), främst beroende på en positiv utveckling av kundaktiviteterna. Sjunkande marknadsräntor i Sverige och Tyskland bidrog också till ökningen. Den höga nivån för denna intäktspost har delvis uppnåtts på bekostnad av räntenetto och övriga intäkter, netto.  
  Livförsäkringsintäkter, netto nära nog fördubblades till 1 114 Mkr (566). Det var en kombinerad effekt av ökad försäljning och förvärvet av Codan Pension i Danmark, som konsoliderades in i SEB Trygg Liv i oktober 2004. En fullständig bild av SEB Trygg Livs verksamhet, inklusive förändring i övervärden, redovisas i "Tilläggsinformation", på www.sebgroup.com.
  Övriga intäkter, netto uppgick till 165 Mkr (492). Resultatet för andra kvartalet i fjol innehöll en realisationsvinst från försäljningen av aktier i danska Amagerbanken på 175 Mkr. Införandet av säkringsredovisning (IAS 39) från och med januari 2005 hade negativ inverkan.
   
  Kostnaderna påverkade av tillväxtinvesteringar
  Kostnaderna steg med 7 procent till 10 331 Mkr (9 667). Exklusive de ovan nämnda förvärven steg kostnaderna med 3 procent.
  Personalkostnaderna ökade med 10 procent till 6 356 Mkr (5 772), främst beroende på förvärven och Merchant Bankings tillväxtstrategi utanför Sverige. Ökade rörliga ersättningar till följd av resultatökningen, framför allt inom Enskilda Securities, svarade för cirka 200 Mkr av ökningen.
  Medeltalet befattningar för perioden januari-juni 2005 ökade till 18 760 (17 670), till följd av ovan nämnda förvärv och tillväxtambitioner. Cirka 900 befattningar är hänförliga till förvärv, drygt 300 till tillväxt inom SEB Merchant Banking och Eastern European Banking. Antalet befattningar har reducerats med cirka 200 till följd av effektivitetsåtgärder.
  Övriga kostnader steg med 4 procent till 3 767 Mkr (3 614). Externa kostnader för IT uppgick till 885 Mkr (899). De totala IT-kostnaderna (definierade som kalkylerade kostnader för all IT-verksamhet inklusive egen personal) uppgick till 2,1 miljarder kronor (1,8), med SEB Trygg Liv fullt ut konsoliderad.
   
  Stabil kreditförlustnivå
  Koncernens kreditförluster netto, inklusive värdeförändring på övertagna tillgångar, var fortsatt låga, 393 Mkr (347). Kreditförlustnivån var 0,10 procent (0,10). Kvaliteten i kreditportföljen var fortsatt stabil.
   
  Skatter
  Den totala skatten uppgick till 1 423 Mkr (1 374) och skattesatsen till 25,0 procent (27,2). Den lägre skattesatsen berodde delvis på det förbättrade resultatet i östra Europa, där skattesatserna är låga.
   
  Rekordnivå för förvaltat kapital
  Den 30 juni 2005 förvaltade SEB-koncernen totalt rekordhöga 1 012 miljarder kronor, en ökning med 14 procent jämfört med utgången av 2004. Nettoinflödet var 22 miljarder kronor (23) under de sex första månaderna medan värdeförändringen var 104 miljarder (24), delvis till följd av valutakursförändringar. Den övervägande delen av nettoinflödet kom från Sverige och övriga Norden.
   
  Ökad balansräkning
  Balansräkningen fortsatte att växa och uppgick per den 30 juni till 1 800 miljarder kronor, en ökning med 12 procent eller 194 miljarder kronor sedan årsskiftet. 65 miljarder av ökningen kan hänföras till valutakursförändringar; resten består främst av ökad utlåning och växande portföljvolymer.
   
  Kreditportföljen
  Den totala kreditexponeringen, inklusive ansvarsförbindelser och derivatkontrakt, uppgick till 1 296 miljarder kronor (1 134  vid utgången av 2004), varav lån och leasing, exklusive repor, 909 miljarder kronor (825). Kreditportföljen visade tillväxt i alla branscher och hemmamarknader, framför allt inom den nordiska företagssektorn och i Baltikum. Detta var delvis ett resultat av försvagningen av den svenska kronan, framförallt i förhållande till US-dollarn. Den starka tillväxten till den nordiska företagssektorn var till stor del hänförlig till SEB:s storföretagskunder. 
  Osäkra lånefordringar brutto uppgick per den 30 juni till 9 434 Mkr (8 831 vid utgången av 2004). Av dessa var 8 628 Mkr (8 086) nödlidande lånefordringar och 806 Mkr (745) fordringar där räntor och amorteringar betalas. Mer än hälften av ökningen förklaras av försvagningen av den svenska kronan. Reserveringsgraden för osäkra fordringar var 76 procent (79 pro forma).
  Volymen övertagna panter uppgick till 155 Mkr (146).
   
  Marknadsrisk
  Koncernens risktagande i tradingverksamheten mäts i enså kallad Value at Risk-modell, VaR. Under de sex första månaderna 2005 uppgick VaR i genomsnitt till 55 Mkr. Det betyder att koncernen med 99 procents sannolikhet inte förväntas förlora mer än detta belopp under en period på tio handelsdagar. Genomsnittligt VaR under helåret 2004 låg på 64 Mkr; minskningen beror på en lägre marknadsvolatilitet - särskilt under årets fem första månader.
   
  Kapitalbas och kapitaltäckning
  Inklusive resultatet för de första sex månaderna uppgick kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen den 30 juni 2005 till 64,2 miljarder kronor (58,7 vid utgången av 2004). Primärkapitalet utgjorde 51,0 miljarder (44,3), varav 7,7 miljarder (3,3) är så kallat primärkapitaltillskott.
  De riskvägda tillgångarna ökade till 648 miljarder kronor (570), främst till följd av växande kreditvolymer i divisionerna SEB Merchant Banking och Eastern European Banking. Delvis var ökningen också en valutaeffekt. Den 30 juni 2005 uppgick primärkapitalrelationen till 7,9 procent (7,8) och den totala kapitaltäckningsgraden till 9,9 procent (10,3).
   
  Återköp av egna aktier
  Årets bolagsstämma den 13 april beslutade att låta makulera 17,4 miljoner aktier som återköpts för effektiv kapitalhantering. SEB:s begäran att få makulera dessa aktier behandlas nu rättsligt, enligt gällande förordning.
  Makuleringen kommer att skapa utrymme för ett beslutat nytt återköpsprogram omfattande 20 miljoner aktier eller maximalt 2,8 miljarder kronor.
  SEB har vidare återköpt 19,4 miljoner A-aktier i syfte att säkra tidigare års långsiktiga incitamentsprogram. För att säkra 2005 års program beslutade bolagsstämman att utnyttja en miljon aktier som återköpts för kapitalhantering, samt att ge styrelsen mandat att vid behov återköpa ytterligare högst 1,4 miljoner A-aktier.
  Banken har ännu inte utnyttjat bolagsstämmans återköpsmandat. Exklusive makulering och återköp är antalet utestående aktier nu 667,6 miljoner, varav 643,4 miljoner A-aktier.
   
  Förvärv av norska Privatbanken
  Under andra kvartalet förvärvade SEB 6,8 miljoner aktier motsvarande 9,95 procent av utestående aktier i norska Privatbanken ASA, en oberoende bank med inriktning mot den mer krävande delen av privatmarknaden.
  SEB har mottagit accept för budet från ägare som, tillsammans med SEB:s egna aktier i Privatbanken, representerar över 98 procent av aktierna i Privatbanken beräknat på full utspädning. Därmed är villkoret vad gäller acceptansgrad på lägst 90 procent uppfyllt.
  SEB:s förvärv av Privatbanken kräver nödvändiga tillstånd från norska myndigheter. Om villkoren uppfylls före den 31 oktober 2005 kommer SEB att lägga ett obligatoriskt bud på kvarstående aktier.
  Investeringen, som totalt uppgår till 1,3 miljarder norska kronor, ligger i linje med SEB:s ambition att ytterligare stärka sin position i norra Europa.
   
  Förvärv av Balta Life
  I juni förvärvade SEB:s dotterbolag SEB Latvijas Unibanka i Lettland 100 procent av aktierna i det lettiska livförsäkrings-bolaget Balta Life från Codans sakförsäkringsbolag Balta.
  Förvärvet ger SEB möjlighet att fullfölja strategin att erbjuda ett fullständigt produktsortiment på samtliga hemmamarknader. Den totala investeringen uppgår till 7,7 miljoner euro. Förvärvet måste godkännas av Lettlands finansinspektion och konkurrensverk.
  Balta Life är marknadsledande i Lettland med en marknadsandel på över 30 procent av livförsäkrings-marknaden exklusive hälso- och olycksfallsförsäkring. Företaget har 68 anställda och 52 regionala mäklare.
   
  Ökad distributionskapacitet
  Det senaste året har SEB utökat sin distributionskapacitet med 45 kontor, främst i östra Europa. Dessutom har SEB genom förvärvet av Codan Pension fått 100 försäljningsagenter och samarbeten med mäklare.
  SEB planerar att öka antalet livförsäkringssäljare med cirka 100 samt öppna 40 nya kontor under den kommande tolvmånadersperioden, huvudsakligen i östra Europa, men också i Norden. Erfarenheten från det senaste årets kontorsetableringar är uppmuntrande. Till exempel nådde ett kontor som SEB öppnade i Sverige under 2004 (i Haninge) break-even redan efter tio månader.
   
  Förstärkning av investment banking-verksamheten
  SEB har beslutat förstärka investment banking-verksamheten inom division SEB Merchant Banking (tidigare Corporate & Institutions), för att bättre kunna möta kundernas behov av integrerade finansiella tjänster.
  Verksamheterna Equities och Research inom Enskilda Securities bildar tillsammans med annan aktierelaterad verksamhet i divisionen en ny enhet, SEB Enskilda Equities, inom affärsområdet Trading & Capital Markets. SEB Enskilda Corporate Finance blir ett separat affärsområde inom divisionen.
   
  Basel II
  SEB har gjort en genomgång av sin kreditriskhantering och lämnat in en ansökan för godkännande av koncernens interna riskbedömningssystem till Finansinspektionen.
  SEB:s väletablerade avancerade metoder för hantering av kreditrisker i kombination med de förbättringar som uppnåtts genom investeringar och projektarbeten under de senaste två åren innebär att mer än 75 procent av koncernens exponering täcks i denna första ansökan.
  Alla viktiga enheter inom SEB ingår och all exponering kommer att flyttas över till den nya avancerade riskbedömningsmetoden inom en övergångsperiod på tre år.
   
  Förändringar i ledningen
  Fleming Carlborg har lämnat sin position som vice verkställande direktör i SEB och chef för division Nordic Retail & Private Banking till följd av hälsoskäl. I avvaktan på utnämningen av en ny divisionschef har Annika Falkengren, SEB:s vice koncernchef, gått in som ställföreträdande chef.
  Peter Bushbeck, tidigare medlem av Vorstand i Citibank Privatkunden AG, har utsetts till chef för Retail Germany från och med den 1 augusti 2005.
   
  Stockholm den 26 juli 2005
   
  Lars H Thunell
  Verkställande direktör och koncernchef
   
   
   
  Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34.
  Den fullständiga rapporten inkluderar Skandinaviska Enskilda Banken (publ) AB och SEB Trygg Liv, som presenteras i "Tilläggsinformation" samt "SEB-koncernens räkningar enligt nya redovisningsprinciper", som pressenteras i "Finansiell statistik". All information finns på www.sebgroup.com.
   
   
  Mer detaljerad information finns tillgänglig på www.sebgroup.com. Tilläggsinformationen omfattar:
  Appendix 1         SEB Trygg Liv
  Appendix 2         Kreditexponering
  Appendix 3         Kapitalbas
  Appendix 4         Marknadsrisk
  Appendix 5         Resultaträkningar kvartalsvis
  Appendix 6         Skandinaviska Enskilda Banken
   
  Ekonomisk information under 2005:
   9 februari                Bokslutskommuniké 2004
  13 april                      Bolagsstämma
    3 maj                       Delårsrapport januari-mars
  26 juli                        Delårsrapport januari-juni
  28 oktober               Delårsrapport januari-september
   
  Ytterligare upplysningar lämnas av:
  Nils-Fredrik Nyblaeus, CFO och stabschef,
  tel. 08 763 81 10; 070-637 06 08
  Per Anders Fasth, chef Information & IR,
  tel. 08-763 95 66; 070-573 45 50
  Viveka Hirdman-Ryrberg, stf chef Information & IR,
  tel. 08-763 85 77; 070-550 35 00
  Annika Halldin, ansvarig för ekonomisk information,
  tel. 08-763 85 60; 070-379 00 60
   
   
  Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
  106 40 Stockholm, Sverige
  Tel. 08-763 80 00
  Organisationsnummer: 502032-9081
   
   
   
  Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ner från nedanstående länk.