Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s bolagsstämma

Vid onsdagens ordinarie bolagsstämma i SEB omvaldes de ordinarie ledamöterna Penny Hughes, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber,
Jesper Ovesen, Carl Wilhelm Ros, Lars H Thunell, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Gösta Wiking. Bolagsstämman utsåg Marcus Wallenberg till ny styrelseordförande. Vid konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman valdes Jacob Wallenberg och Gösta Wiking till vice ordföranden.
 
Annika Falkengren valdes till ny ledamot från och med den 1 januari 2006, då Lars H Thunell avgår som verkställande direktör och styrelseledamot.
 
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Ulf Jensen och Ingrid Tegvald med Göran Arrius och Magdalena Olofsson som suppleanter.
 
Styrelsearvodet fastställdes till 6,05 Mkr (5,4 Mkr) att fördelas med 1,3 Mkr till styrelsens ordförande, 2,95 Mkr kronor till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i banken och 1,8 Mkr för kommittéarbete.
 
Bolagsstämman fastställde föreslagen höjning av utdelningen till 4:35 kronor per aktie med avstämningsdag den 18 april 2005.
 
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om ersättningsprinciperna för verkställande ledningen och fattade beslut om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för 2005 till cirka 500 ledande befattningshavare. Ersättningsprinciperna består av fyra huvuddelar: fast grundlön, rörlig lön, långsiktigt incitament samt pension och andra förmåner. Det beslutade incitamentsprogrammet är aktierelaterat och prestationsbaserat. Prestationskraven är kopplade till real ökning av vinst per aktie och totalavkastning i förhållande till SEB:s konkurrenter. Programmet löper på sju år med en inledande prestationsperiod på tre år.
 
Bolagsstämman fattade beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier och om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier enligt styrelsens förslag. De fullständiga besluten finns tillgängliga på SEB:s hemsida, www.sebgroup.com.
 
Bolagsstämman fattade även beslut om att ändra § 3 i bankens bolagsordning för att anpassa den till den nya lagen (2004:297) om Bank- och finansieringsrörelse som trädde i kraft den 1 juli 2004.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum och Polen. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav 1,9 miljoner internetkunder. Den 30 december 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 591 miljarder kronor och förvaltat kapital till 886 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.