Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEBs Baltic Outlook, oktober

Tillväxten i Baltikum, Central- och Östeuropa samt Ryssland blir fortsatt stark. En mindre inbromsning sker. BNP i de åtta länder som ingår i Baltic Outlook ökar i viktade termer med i genomsnitt knappt 6 procent per år 2004-2006. Dessa länder är vid sidan av de asiatiska de mest dynamiska i världsekonomin. Inhemsk efterfrågan och ökad export till Västeuropa driver tillväxten i de nya EU-länderna. Samtidigt accentueras de ekonomiska obalanserna i flera av dessa länder. Underskotten i budget och bytesbalans ligger kvar på hög nivå. Inflationen vänder skarpt uppåt i år och sjunker endast långsamt.
 
De nya EU-medlemmarna i Central- och Östeuropa har siktet inställt på övergången till euro. Hög inflation och stora budgetunderskott kan försena tidtabellen för flera länder.
 
Estlands tillväxt varvar åter upp med stöd av bl a ökad telekomexport. Det extremt stora bytesbalansunderskottet sjunker bara långsamt. Investerarna diskonterar tidig euro-övergång, vilket skyddar mot ränteoro.
 
Lettlands snabba tillväxt avtar marginellt. Lettland går från låg- till höginflationsland, vilket dämpar konsumtionstillväxten. Det blir svårt att få ned inflationen till konvergenskravet som av SEB beräknas till 2,5-2,8 procent 2005-2006.
 
Litauen är bäst i den baltiska klassen, både i tillväxt och uppfyllande av EMU-krav. Men ökade budget- och bytesbalansunderskott kan kräva korrigering. Ett nytt populistiskt parti väntas vinna valet denna månad. Osäkerheten om den ekonomiska politiken ökar.
 
Polens exportledda återhämtning har varit oväntat stark. Toppen är passerad men tillväxten ligger kvar över potentiell nivå. Utsikterna för fortsatta reformer och budgetsanering förbättras efter ett nyval i maj som oppositionen väntas vinna.
 
 Ryssland gynnas av höga oljepriser. Stärkta fundamenta och växande inhemsk efterfrågan bildar buffert för framtida nedgång i oljepriset. Utsikterna att minska det långsiktiga oljeberoendet har försämrats. Tilltagande politisk maktkoncentration och ökad statlig inblandning i näringslivet dämpar investeringsviljan.
 
Tillväxtprognoserna för Slovakien, Tjeckien och Ungern har höjts. Exporten går bra och tillväxten blir mer balanserad. Tjeckien och Ungern har stora underskott i såväl bytesbalans som budget. Någon väsentlig korrigering är dock inte trolig innan parlamentsvalen 2006. Risk finns för marknadsoro i Ungern, vars valuta är övervärderad.
 
SEBs Baltic Outlook är en ekonomisk och politisk rapport om Central- och Östeuropa samt Ryssland och ges ut två gånger per år.
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 672 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,5  miljoner internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor och förvaltat kapital till 742 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 19 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net.