Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB köper Codans danska livförsäkringsrörelse

  • SEB köper 100 procent av aktierna i Codan Liv & Pension för 2,7 miljarder danska kronor (3,3 miljarder svenska) av Codan, vilket motsvarar 1,06 gånger Codan Liv & Pensions bokförda egna kapital per 31 december 2003
  • Förvärvet ska ses mot bakgrund av SEB-koncernens ambition att stärka sin ställning i Nordeuropa och inom livförsäkringsområdet
  • Codan Liv & Pension är ett av de ledande livförsäkringsbolagen i Danmark med en marknadsandel på 9 procent
  • Transaktionen förväntas ha en positiv påverkan på SEB:s vinst per aktie efter avdrag för goodwill från och med dagen för förvärvet
 
Via sitt dotterbolag SEB Trygg Liv Holding AB har SEB köpt 100 procent av aktierna i Codan Liv & Pension (100 procent av aktiekapitalet i vardera Codan Pensionsforsikring A/S, A/S Forsikringsselskabet Codan Pension, Forsikringsselskabet Hafnia Liv A/S) samt förvärvat de 51 procent av A/S Forsikringsselskabet Codan Link som SEB Trygg Liv inte redan ägde till ett pris av 2 700 miljoner danska kronor plus ett belopp motsvarande varje aktieägares andel av Codan Liv & Pensions kapital som genereras mellan den 1 januari 2004 och 30 september 2004. Förvärvet finansieras till fullo med SEB-koncernens egna resurser.
 
"Förvärvet är i linje med SEB:s ambitioner att stärka sin position i norra Europa. Under de senaste åren har SEB vuxit i de nordiska och baltiska länderna och Tyskland", säger Lars Thunell, SEB-koncernens VD och koncernchef. "Köpet av Codan Liv & Pension tillsammans med förra veckans förvärv av danska Eurocard ökar bredden både på vårt kunderbjudande och vår kundbas i Danmark. Därmed har våra förutsättningar för fortsatt expansion av bankverksamheten i Danmark blivit avsevärt starkare."
 
"En allt större andel av det finansiella sparandet går till pension och försäkring och det är därför strategiskt viktigt för SEB-koncernen att satsa på livförsäkringsområdet", säger SEB Trygg Liv:s VD Anders Mossberg. "Det här är en spännande affärsmöjlighet för oss. Danmark står inför en utveckling liknande den som SEB Trygg Liv så framgångsrikt mött i Sverige: en växande tjänstepensions- och fondförsäkringsaffär. Vi ser därför en stor potential i den danska marknaden. Köpet av Codan Liv & Pension ger SEB en stark plattform för distribution, som kompletterar de befintliga verksamheterna i Danmark inom merchant banking, SEB Kort, asset management, retail och private banking samt Enskilda Securities."
 
Codan Liv & Pension - en plattform för tillväxt
Genom köpet av Codan Liv & Pension får SEB tillgång till ungefär 300 000 kunder i Danmark utöver de mer än 1 miljon kunder som SEB Trygg Liv redan har i Sverige. Tack vare denna betydande kundbas och Codan Liv & Pensions distributionskapacitet får SEB ett viktigt strategiskt fotfäste i Danmark och en stark utbyggnad av sin nuvarande danska plattform. Förvärvet av Codan Liv & Pension ger SEB Trygg Liv ett unikt och värdefullt tillfälle att få tillgång till en stor portfölj av såväl företags- som privata livförsäkringar.
 
Codan Liv & Pension - ett förvärv som passar väl med SEB Trygg Liv och skapar mervärde
SEB Trygg Liv har under de senaste åren uppvisat hög organisk tillväxt inom Sverige, främst inom fondförsäkring, som blivit företagets kärnprodukt och kärnkompetens. För närvarande svarar fondförsäkring för ungefär 90 procent av nyförsäljningen och 30 procent av tillgångarna. SEB Trygg Liv är Sveriges största livförsäkringsbolag när det gäller nyförsäljning. Geografisk expansion utgör därför ett logiskt steg i företagets fortsatta utveckling och tillväxt. Danmark faller sig naturligt för SEB Trygg Liv inom ramen för SEB-koncernens allmänna strategi för Nordeuropa.
 
Till följd av transaktionen ligger SEB:s primärkapitalrelation pro forma kvar på 8,5 procent per den 31 mars 2004, medan den totala kapitaltäckningsgraden blir 10,2 procent. Sammanlagd goodwill från transaktionen uppgår till 143 miljoner danska kronor, baserad på ett förvärvspris av 2 700 miljoner danska kronor och bokfört eget kapital på 2 557 miljoner danska kronor per den 31 december 2003. Som en del av transaktionen övertar SEB ett förlagslån på 779 miljoner danska kronor garanterat av Codan till Codan Liv & Pension.
 
Transaktionen förväntas ha en positiv påverkan på SEB:s vinst per aktie efter avdrag för goodwill från och med dagen för förvärvet.
 
Codan Liv & Pension - ett ledande och växande livförsäkringsbolag
Codan Liv & Pension är det fjärde största livförsäkringsbolaget i Danmark med 9 procents marknadsandel och ett komplett sortiment av produkter för privatpersoner och företag. Codan Liv & Pension erbjuder en rad innovativa produkter på den danska marknaden, vilket ytterligare förstärker bolagets ställning som en av de ledande aktörerna. Dessutom har bolaget en stark ställning bland försäkringsmäklare i Danmark. Betydande investeringar inom IT-system har givit bolaget konkurrensfördelar inför en ökad tillväxt de kommande åren.
 
Codan Liv & Pension har uppvisat en kraftig premietillväxt över åren: 9 procent 2002 och 12 procent 2003. Codan Liv & Pension intar en stark ställning på den danska marknaden för finansiella tjänster med sina 230 000 privatkunder och 1 500 företagskunder som inkluderar pensionsplaner för 65.000 anställda.
 
Tillstånd och avtal
Transaktionen förutsätter tillstånd från finansinspektionen i Danmark samt EU:s konkurrensmyndigheter. Affären beräknas kunna genomföras under slutet av tredje kvartalet 2004.
 
Utöver aktieköpsavtalet har SEB Trygg Liv slutit en överenskommelse om övergripande servicenivå (master service level agreement), ömsesidiga distributionsavtal och ett varumärkesavtal med Codan. Under perioden fram till överlåtelsen kommer ett antal serviceavtal att slutas, med innebörden att Codan under en övergångsperiod ska leverera tjänster till Codan Liv & Pension.
 
Presskonferens
En gemensam presskonferens hålls i dag klockan 13.00 på Codans huvudkontor, Gl. Kongevej 60, 1790 Köpenhamn med Anders Mossberg (VD för SEB Trygg Liv), Per Klitgård (VD för Codan Liv & Pension) och Jens Erik Christensen (VD för Codan).
 
En presentation om förvärvet kommer att finnas på www.sebgroup.com, där även ytterligare information om SEB i Danmark finns tillgänglig.
 
För ytterligare information kontakta:
Anders Mossberg , VD för SEB Trygg Liv, tel +46 8 785 11 10
Per Anders Fasth, Chef för koncerninformation och Investor Relations, tel +46 70 573 45 50
Anna Selberg, Informationschef, SEB Trygg Liv, tel +46 70 763 81 54
För information rörande SEB:s övriga verksamhet i Danmark var god kontakta
Peter Høltermand, Landansvarig för SEB i Danmark, tel +45 33 17 77 01
Enskilda Securities har agerat som finansiell rådgivare till SEB och SEB Trygg Liv i denna transaktion.
 
Bakgrundsinformation
 
Codan Liv & Pension
Codan Liv & Pension införlivades 1943 med Codan Insurance Limited A/S och har sedan vuxit till det fjärde största livförsäkringsbolaget i Danmark, med en marknadsandel om 9 procent och ett komplett sortiment av produkter för privatpersoner och företagskunder. Codan Liv & Pension erbjuder såväl traditionell försäkring som mera innovativa lösningar baserade på fondförsäkring. Utöver detta erbjuder Codan Liv & Pension olika tilläggsförsäkringar såsom sjuk- och vårdförsäkring. 1993 togs ett stort steg framåt för att utveckla företaget då Hafnia Insurance förvärvades, ett företag vars rötter går tillbaka till 1872. Hafnias livförsäkringsdotterbolag var det första privata livförsäkringsbolaget i Danmark. Då Codan köpte Trygg-Hansa av SEB 1999 förvärvade SEB en 49-procentig andel i Codan Link och slöt samtidigt ett asset managementavtal med Codan. År 2003 rapporterade Codan Liv & Pension
3 434 miljoner danska kronor i premieinkomst och 341 miljoner danska kronor i vinst. Per den 31 december 2003 uppgick Codan Liv & Pensions förvaltade tillgångar till 59 miljarder danska kronor.
 
SEB Trygg Liv
SEB Trygg Liv är SEB-koncernens livförsäkringsrörelse. Bolaget erbjuder privatpersoner och företag ett komplett sortiment av trygghetsprodukter såsom pensioner, tjänstepensioner, sjukförsäkringar, vårdförsäkringar samt rehabiliteringsförsäkringar. SEB Trygg Liv har mer än 1 miljon kunder i Sverige, Storbritannien, Irland och Danmark. Verksamheten är inriktad på försäljning och administration av fondförsäkring. 2003 uppgick SEB Trygg Livs premieintäkter till 13,2 miljarder svenska kronor, av vilket ungefär 65 procent härrörde från fondförsäkring. Bolaget har mer än 700 anställda (heltidstjänster). Per den 31 december 2003 uppgick SEB Trygg Livs förvaltade tillgångar till 228 miljarder svenska kronor.
 
Allmänt om SEB 
SEB är en nordeuropeisk bankkoncern med verksamhet i 20 länder och med sina hemmamarknader i Sverige, de övriga nordiska länderna, Baltikum samt Tyskland. SEB vänder sig såväl till privatpersoner som multinationella företag med sina tjänster och har cirka 18 000 anställda (heltidstjänster). SEB har sammanlagt 670 kontor i Sverige, Tyskland och de baltiska staterna och mer än 4,5 miljoner kunder, av vilka 1,7 miljoner är e-bankingkunder. Per den 31 mars 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 463 miljarder svenska kronor och förvaltat kapital till 875 miljarder. Ytterligare information om SEB återfinns på www.sebgroup.com.