Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Högre intäkter gav stark start på året

  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2004 uppgick till 2 463 Mkr, en ökning med 37 procent jämfört med första kvartalet 2003 och även en förbättring från föregående kvartal.
  • Nettoresultatet (vinst efter skatt) steg med 40 procent till 1 768 Mkr.
  • Intäkterna steg med 11 procent framför allt till följd av ökade kapitalmarknadsrelaterade intäkter.
  • Kostnaderna påverkades negativt av nya redovisningsprinciper och steg med 3 procent. På jämförbar basis låg kostnaderna i linje med första kvartalet 2003, medan de var 2 procent lägre än under föregående kvartal.
  • Kreditförlusterna var fortsatt stabila på en låg nivå.
  • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 14,0 procent (10,9) och till 20,1 procent (17,1) exklusive goodwill. Vinsten per aktie ökade med 41 procent till 2:56 kronor (1:81).
  • Resultatet av SEB Trygg Livs löpande verksamhet uppgick till 417 Mkr (252) inklusive förändring i övervärde.
 
 
Koncernchefen kommenterar
Året har börjat bra för SEB. Samtliga divisioner förbättrade sitt resultat jämfört med motsvarande period i fjol.
 
Volymer, marknadsandelar och intäkter fortsatte att öka inom många områden.
 
En stark börsutveckling har naturligtvis gynnat flera av våra affärsområden, medan andra har dragit nytta av lägre räntor och högre volatilitet.
 
Corporate & Institutions fortsätter att redovisa det starkaste resultatet och står för hälften av koncernens vinst. Trenden inom Trading & Capital Markets är fortfarande stark. Samtidigt är det uppmuntrande att verksamheten inom Enskilda Securities börjar ta fart. SEB är den ledande banken inom aktierelaterad verksamhet och har gynnats av det förbättrade börsklimatet.
 
Inom Nordic Retail & Private Banking fortsätter marknadsandelarna att öka inom bolån; private banking går bättre tack vare den positiva börsutvecklingen och kortverksamheten växer stadigt.
 
I Tyskland visar verksamheten en förbättrad lönsamhet, även om vinsten påverkas av det pågående förbättringsprogrammet inom retaildivisionen, där antalet befattningar skall minskas med mer än 400.
 
I vår baltiska verksamhet, som varit ett tillväxtområde under flera år, fortsätter vinsterna öka även om första kvartalet generellt sätt är svagare än fjärde kvartalet.
 
SEB Asset Managements effektiviseringsprogram har varit framgångsrikt när det gäller att öka vinsten och försäljningen.
 
Sist men inte minst är det glädjande att SEB Trygg Liv fortsatt öka försäljningen och resultatet och att de underliggande värdena nu tydligt börjar synas i resultaträkningen.
 
Vårt resultat har nu nått en högre nivå och kostnaderna är stabila trots att intäkterna ökat. Vi fortsätter ihärdigt med vårt 3 C-program för att ytterligare förbättra kundnöjdhet, kostnadseffektivitet och korsförsäljning i koncernens samtliga delar. Vi är väl positionerade för framtiden.
 
Koncernen
 
Förbättrat resultat
Det operativa rörelseresultatet för första kvartalet 2004 ökade med 37 procent till 2 463 Mkr (1 792). Jämfört med föregående kvartal var ökningen 12 procent.
 
Nettoresultatet efter skatt förbättrades med 40 procent till 1 768 Mkr (1 260). Ökningen från sista kvartalet 2003 var 6 procent.
 
Ökade intäkter
Intäkterna steg 11 procent till 7 303 Mkr (6 579). Jämfört med föregående kvartal var ökningen 3 procent. Förbättringen var ett resultat av högre provisionsnetto och ökat nettoresultat av finansiella transaktioner.
 
Räntenettot
förbättrades med 2 procent till 3 442 Mkr (3 377) jämfört med motsvarande period 2003, medan det minskade med 2 procent jämfört med föregående kvartal. Resultatet var en kombination av ökade volymer, framförallt inom bolån, företagsutlåning samt inlåning, och det nuvarande generellt sett låga ränteläget.
 
Den 1 april sänkte riksbanken reporäntan med ytterligare 50 punkter till 2,0 procent.
 
Provisionsnettot
uppgick till 2 852 Mkr (2 440), en ökning med 17 procent jämfört med motsvarande kvartal 2003. Förbättringen berodde på ökade aktiemarknadsrelaterade intäkter. Courtageintäkterna ökade med drygt 50 procent och förvaltningsarvodena med cirka 30 procent jämfört med första kvartalet 2003. SEB:s investmentbank, Enskilda Securities, deltog i fem börsintroduktioner, varav en var den första i Sverige sedan juni 2002.
 
Nettoresultatet av finansiella transaktioner
uppgick till 830 Mkr, vilket var markant högre än både föregående kvartal och motsvarande period 2003. Den kraftiga ökningen beror på lägre räntor, högre volatilitet och ett bra resultat inom valutahandeln.
 
Övriga intäkter
, 179 Mkr, sjönk jämfört med både första och fjärde kvartalet föregående år.
 
Kostnaderna påverkades av nya regler
Totala kostnader
, 4 695 Mkr (4 551), påverkades negativt med 55 Mkr till följd av ändrade redovisningsregler samt omstruktureringskostnader på 75 Mkr i Tyskland. Exklusive dessa poster låg kostnaderna i linje med motsvarande period i fjol och 2 procent lägre än föregående kvartal.
 
Personalkostnaderna
ökade med 3 procent till 2 741 Mkr (2 665). Ökningen beror främst på ovan nämnda 55 Mkr i högre pensionskostnader. Personalkostnaderna påverkades också negativt av ökade resultatbaserade ersättningar.
 
I mars 2004 var medeltalet befattningar 17 623, vilket är en minskning med 706 jämfört med mars 2003 och ungefär 2 370 färre än i juni 2001, som var utgångspunkt för SEB:s besparingsprogram.
 
Övriga kostnader
steg något till 1 540 Mkr (1 519) till följd av nya systeminvesteringar för bland annat Basel II. Jämfört med föregående kvartal minskade övriga kostnader med 7 procent. Externa kostnader för IT uppgick till 448 Mkr (374). De totala IT-kostnaderna (definierade som kalkylerade kostnader för all IT-verksamhet inklusive egen personal) uppgick till 0,8 miljarder kronor (0,8).
 
Resultatförbättringsprogram i Tyskland
Trots betydande förbättringar under de senaste åren och det faktum att SEB gått bättre än sina tyska konkurrenter, är resultatet för division German Retail & Mortgage Banking fortfarande otillfredsställande. I december 2003 lanserade därför divisionen ett resultatförbättringsprogram, som omfattar en minskning med 400 anställda. Hittills har 300 av de 400 blivit uppsagda. Programmet medför (omstrukturerings)kostnader på 300 Mkr under främst 2004, varav 75 Mkr under det första kvartalet. Fullt genomslag på resultatet nås under 2005.
 
Stabila kreditförluster
Koncernens kreditförluster netto, inklusive värdeförändring på övertagna tillgångar, uppgick till 212 Mkr, vilket var i linje med motsvarande period i fjol (214) och en minskning med 36 procent från föregående kvartal. Kreditförlustnivån var 0,12 procent (0,12). Kvaliteten i kreditportföljen var fortsatt stabil.
 
Förbättrat resultat i försäkringsrörelsen
SEB Trygg Livs rörelseresultat ökade till 78 Mkr (8). Det var divisionens hittills bästa resultat och har inkluderats i koncernens resultat.
 
Resultatet av SEB Trygg Livs löpande verksamhet (inklusive förändringar i övervärden men exklusive finansiella effekter av kortsiktiga marknadsfluktuationer) uppgick till 417 Mkr (252).
 
Resultat inklusive förändring i övervärden konsolideras inte i SEB-koncernens resultat. En fullständig bild av SEB Trygg Livs verksamhet, inklusive förändring i övervärden, redovisas i "Tilläggsinformation", på www.sebgroup.com.
 
Resultatet för SEB:s totala försäkringsrörelse - sakförsäkring (enbart så kallad run-off) och livförsäkring inklusive goodwillavskrivningar på 37 Mkr (37) - uppgick till 68 Mkr
(-18).
 
Ökning av förvaltat kapital
Den 31 mars 2004 förvaltade SEB-koncernen totalt 875 miljarder kronor, en ökning med 6 procent jämfört med utgången av 2003 och 19 procent högre än ett år tidigare. Nettoinflödet var 12 miljarder kronor (11) under de tre första månaderna medan värdeförändringen var 41 miljarder (-18). Den övervägande delen av nettoinflödet kom från Sverige och övriga Norden.
 
Ökad balansräkning
Balansräkningen ökade med 184 miljarder kronor under första kvartalet 2004 till 1 463 miljarder kronor. Den kraftiga ökningen är ett resultat av hög kundaktivitet inom värdepappersutlåning och på repomarknaden samt ökade tradingvolymer. Utlåning till allmänheten samt inlåning och upplåning från allmänheten fortsatte att öka i linje med tidigare kvartal.
 
Med anledning av nya redovisningsprinciper för pensionsåtaganden har koncernens tillgångar och förpliktelser konsoliderats i balansräkningen. Den 31 mars hade bokfört eget kapital till följd av konsolideringen ökat med 1,4 miljarder kronor, som inkluderats i primärkapitalet.
 
Marknadsrisk
Trots växande affärsaktiviteter ökade inte marknadsriskerna. Gruppens risktagande i tradingverksamheten (mätt i en så kallad Value at Risk-modell, VaR) var i genomsnitt 76 Mkr under det första kvartalet 2004. Det betyder att med 99 procents sannolikhet förväntas koncernen inte förlora mer än högst 76 Mkr under en period om tio handelsdagar. Den något högre VaR jämfört med 2003 berodde på högre marknadsvolatilitet.
 
Kreditportföljen
Kreditportföljen ökade under första kvartalet. Den totala kreditexponeringen, inklusive ansvarsförbindelser och derivatkontrakt, uppgick till 1 116 miljarder kronor (1 040), varav lån och leasing, exklusive repor, uppgick till 817 miljarder kronor (776). Volymtillväxten fortsatte inom svenska bolån, den offentliga förvaltningssektorn i Tyskland samt de tre baltiska dotterbankerna. Även utlåningen till fastighetsförvaltning och nordiska företag ökade. Fluktuerande volymer till banksektorn bidrog också till ökningen.
 
Kreditportföljens geografiska fördelning var fortsatt stabil, med kreditvolymer koncentrerade till SEB:s hemmamarknader: Norden (45 procent), Tyskland (34 procent) och Baltikum (4 procent).
 
Osäkra lånefordringar
brutto uppgick per den 31 mars till 9 887 Mkr (10 877 vid utgången av 2003). Av dessa var 8 693 Mkr (8 632) nödlidande lånefordringar och 1 194 Mkr (2 245) lånefordringar där räntor och amorteringar betalas. Reserveringsgraden för osäkra fordringar var 72 procent (66). Ökningen var en följd av en lägre nivå på osäkra fordringar.
 
Volymen övertagna panter uppgick till 119 Mkr (117).
 
Kapitalbas och kapitaltäckning
Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (det vill säga exklusive försäkringsbolag) uppgick den 31 mars 2004 till 60,0 miljarder kronor (54,7 vid utgången av 2003), inklusive resultatet för de första tre månaderna. Primärkapitalet utgjorde 47,4 miljarder (42,6), varav 5,6 miljarder (1,8) är så kallat primärkapitaltillskott. Ökningen av primärkapital-tillskottet berodde på att SEB framgångsrikt emitterat ett nytt förlagslån om 500 miljoner US-dollar på den amerikanska marknaden. Syftet var en refinansiering för att uppnå en mer gynnsam och bättre anpassad kapitalstruktur i koncernen.
 
De riskvägda tillgångarna uppgick till 558 miljarder (535). Ökningen på 23 miljarder kronor var främst en följd av ökade affärsvolymer inom utlåning och trading. Den 31 mars 2004 uppgick primärkapitalrelationen till 8,5 procent (8,0) och den totala kapitaltäckningsgraden till 10,8 procent (10,2).
 
Enligt myndighetsanvisningar skall uppskjutna skattefordringar samt alla immateriella tillgångar (ej som tidigare enbart goodwill) exkluderas från kapitalbasen från och med 2004. De angivna procentsatserna har alltså beräknats exklusive koncernens 1,8 miljarder kronor i sådana tillgångar.
 
Rating
I februari uppgraderade ratinginstitutet Moody's sin långsiktiga rating för SEB till Aa3 från A1.
 
Händelser efter kvartalets utgång
I enlighet med beslut på bolagsstämman den 1 april 2004 har SEB förvärvat 6 200 000 egna A-aktier över Stockholmsbörsen för att åstadkomma ett kostnadseffektivt säkringsarrangemang för bankens personaloptionsprogram för 2004. Förvärvet gjordes till ett pris av 108:50 per aktie. Därefter uppgår bankens innehav av SEB A-aktier till 19 400 000. Värdet av dessa aktier kommer att exkluderas från eget kapital.
 
Bolagsstämman beslutade vidare att ge SEB mandat för ett generellt återköp av maximalt 20 miljoner egna aktier för att underlätta en effektiv hantering av koncernens kapital.
 
SEB har sålt merparten av sina aktier i danska Amagerbanken. Försäljningen innebär en reavinst på cirka 170 Mkr. Efter försäljningen kvarstår SEB som ägare till knappt 5 procent av aktierna i Amagerbanken.
 
Stockholm den 6 maj 2004
 
Lars H Thunell
Verkställande direktör och koncernchef
 
 
Denna rapport har inte granskats av Bankens revisorer.
 
Mer detaljerad information finns tillgänglig på www.sebgroup.com. Tilläggsinformationen omfattar:
Appendix 1 SEB Trygg Liv
Appendix 2 Kreditexponering
Appendix 3 Kapitalbas
Appendix 4 Marknadsrisk
 
Operativ resultaträkning kvartalsvis, nio kvartal (engelska)
- SEB-koncernen
- Divisioner och affärsområden
- Uppdelning av intäkter
 
Ekonomisk information under 2004:
13 februari Bokslutskommuniké 2003
1 april Bolagsstämma
6 maj Delårsrapport januari-mars
27 juli Delårsrapport januari-juni
20 oktober Delårsrapport januari-september
 
Ytterligare upplysningar lämnas av:
Lars Lundquist, CFO,
tel. +46 8 763 95 68, 070-525 41 30
Gunilla Wikman, Koncerninformationschef,
tel. 08-763 81 25, mobil 070-763 81 25
Per Anders Fasth, chef för Investor Relations,
tel. 08-763 95 66, mobil 070-573 45 50
Annika Halldin, ansvarig för ekonomisk information,
tel. 08-763 85 60, mobil 070-379 00 60
 
 
Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ner från nedanstående länk.