Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB BoLån Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt för SEB BoLån AB (publ) uppgår till
824 Mkr (f å 801 Mkr).
 
En mycket stark volymtillväxt, främst på Privatmarknaden, har bidragit till den fortsatta positiva resultatutvecklingen. Övriga intäkter minskade medan kostnaderna ökade något jämfört med föregående år. Kreditförluster redovisas med ett positivt utfall på 5 Mkr.
 
Kapitaltäckningsgraden har under året sjunkit från 10,32 % vid årets ingång till 9,46 % vid halvårsskiftet.
 
Osäkra fordringar uppgår till 52 Mkr (52 Mkr per 03-12-31) och oreglerade fordringar för vilka ränta intäktsförs uppgår per 30 juni till 262 Mkr (179 Mkr per 03-12-31).
 
Fordringar där räntan satts ned I förhållande till marknadsmässig ränta ingår med
25 Mkr (19 Mkr per 03-12-31). Fastigheter övertagna för skydd av fordran uppgår till 2,5 Mkr (2,5 Mkr per 03-12-31).
 
Nyutlåingen har utvecklats mycket starkt, främst avseende privatkrediter. Den totala utlåningsvolymen har under den senaste 12-månadersperioden ökat med 22 Mdr, från 135 Mdr till 157 Mdr.
 
Redovisningsprinciperna i denna rapport motsvarar vad som redovisats i den senaste årsredovisningen.
 
Stockholm den 28 juli 2004
 
Staffan Olsson
Verkställande direktör