Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny Nordic Outlook

En gradvis åtstramning av den ekonomiska politiken i bl a USA och Kina leder till en inbromsning i världsekonomin nästa år. Riskerna kring den framtida tillväxten har dessutom ökat på grund av höga oljepriser och osäkerhet kring dollarn. I Sverige dämpas tillväxten från 3,5 procent i år till knappt 3 procent under kommande år. Det är huvudslutsatser i SEB:s senaste konjunkturrapport Nordic Outlook.
 
Stora underskott i den amerikanska bytesbalansen sätter press på dollarn, som försvagas till 1,35 mot euron nästa år. De asiatiska centralbankernas stödköp av dollartillgångar gör dock att ett ras kan undvikas. Detta bidrar till kortsiktig stabilitet, men sker till priset av än större obalanser längre fram.
 
Ett högt oljepris ger ett visst inflationstryck. Men hård global konkurrens och ledig kapacitet i många industriländer gör att stora spridningseffekter är osannolika. Centralbankerna kan därför gå relativt varsamt fram med räntehöjningar. ECB höjer styrräntan med endast 25 räntepunkter till 2,25 procent under 2005, bl a för att en stark euro håller tillbaka inflation och tillväxt.  I USA tvingar däremot en fallande dollar och en svag finanspolitik Fed till snabbare höjningar. I slutet av 2005 är styrräntan 3,5 procent.
 
Svensk ekonomi utvecklas fortsatt gynnsamt, även om det höga oljepriset och en måttligare exportökning innebär att tillväxten dämpas till knappt 3 procent de närmaste åren. Hittills har tillväxten inte skapat några nya jobb, beroende på att en rekordsnabb produktivitetstillväxt gjort expansionen möjlig utan nyanställningar. En vändning på arbetsmarknaden är nu på väg och jobben kommer att börja öka efter årsskiftet. Sammanlagt ökar antalet sysselsatta med 75 000 de kommande två åren.
 
Kronan stärks till 8,70 mot euron och 6,45 mot dollarn i slutet av nästa år. Fortsatt god produktivitetstillväxt, starkare krona samt skärpt konkurrens inom livsmedel- och textilområdena innebär fortsatt låg inflation - 1,1 procent i genomsnitt nästa år.
 
Riksbanken kan därför avstå från räntehöjningar ytterligare en tid. Stark tillväxt, höga bostadspriser och snabbt stigande utlåning medför dock att Riksbanken ändå börjar höja.
Avgörande för tidpunkten för första höjningen blir arbetsmarknadens utveckling.
 
Med vår prognos om en vändning efter årsskiftet börjar Riksbanken höja i mars nästa år. En expansiv - procyklisk - budgetpolitik inför valåret 2006 påskyndar räntehöjningarna under senare delen av 2005. I slutet av nästa år är reporäntan 3,0 procent
 
 
Nyckeltal i svensk ekonomi 
Årlig procentuell förändring  
 


 
2003
2004
2005
2006
BNP
1,6
3,5
2,9
2,9
Arbetslöshet (%)
4,9
5,6
5,3
4,8
UND1X
2,3
1,0
1,1
1,6
Offentligt saldo (% av BNP)
0,2
0,4
0,5
0,5
Reporänta (dec)
2,75
2,00
3,00
3,50
Växelkurs, EUR/SEK (dec)
9,02
9,00
8,70
8,70
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp med tyngdpunkten på större företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 672 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och totalt 4 miljoner kunder, varav 1,3 miljoner internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor och förvaltat kapital till 742 miljarder kronor. Koncernen finns representerad  i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net.