Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Bolagsstämma i SEB den 1 april

Aktieägare representerande drygt 34 procent av röstetalet för samtliga aktier föreslår att antalet styrelseledamöter blir 10 utan suppleanter och med en revisor utan suppleant.
 
Till ledamöter föreslås omval av Jacob Wallenberg, Penny Hughes, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber, Carl Wilhelm Ros, Lars H Thunell, Marcus Wallenberg och Gösta Wiking samt nyval av Jesper Ovesen, Chief Financial Officer (CFO) vid Lego A/S, Danmark. Jesper Ovesen var tidigare CFO vid Danske Bank A/S.
 
Styrelsens arvode föreslås bli 5 450 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande.
 
SEB:s styrelse föreslår den ordinarie bolagsstämman att besluta om en fortsättning på tidigare års personaloptionsprogram för 2004 baserat på högst 6 200 000 personaloptioner på huvudsakligen motsvarande villkor och principer som 1999 - 2003 års program till cirka 700 ledande befattningshavare och nyckelpersoner. En förändring är att ett tak föreslås för det kontantbelopp som kan komma att utbetalas, motsvarande 220 kronor per option, med en motsvarande begränsning av det antal aktier som kan förvärvas.
 
Personaloptionerna föreslås ha en löptid om sju år med en inledande kvalifikationstid om tre år. Lösenpriset för varje aktie föreslås vara 120 kronor, ett belopp som motsvarar 110 procent av genomsnittet av senaste betalkurs för aktie av serie A i banken på Stockholmsbörsen under perioden fr o m den 13 februari t o m den 26 februari 2004.
 
Personaloptionerna saknar marknadsvärde, men ett beräknat värde kan tas fram enligt vedertagna principer för optioner. För tidigare års program har det beräknade värdet vid respektive tilldelningstidpunkt varierat mellan 15 och 17 kronor per personaloption. För 2004 års program beräknas detta värde bli cirka 17 kronor per option. Styrelsen gör bedömningen att incitamentsprogram är viktiga för att knyta personalen närmare SEB och stimulerar till ett större intresse bland personalen för värdetillväxt i bankens aktie. Det bör noteras att optionsinnehavarna avstått från löneökningar eller sänkt sin fasta eller rörliga lön för att få delta i programmen. En utvärdering av tidigare års program visar att de bidragit till att hålla kostnaderna nere.
 
Styrelsen föreslår också att bolagsstämman skall besluta att SEB får köpa egna aktier på marknaden för följande behov:
  • SEB:s egen värdepappersrörelse (innehavet får ej överstiga 3 procent av det totala antalet aktier i Banken)
  • Kostnadseffektiv säkring (hedge) för det föreslagna personaloptionsprogrammet (maximalt 6,2 miljoner aktier)
  • Generellt återköp för effektiv hantering av koncernens starka kapitalsituation (maximalt 20 miljoner aktier dock högst 2,3 miljarder kronor).
Styrelsen föreslår en utdelning om 4 kronor per A- respektive C-aktie.