Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Beslut om nytt personaloptionsprogram

Vid torsdagens bolagsstämma i SEB beslutades om ett nytt personaloptionsprogram till cirka 700 chefer och andra nyckelpersoner för 2004. Till skillnad från de tidigare personaloptionsprogrammen har det nya programmet ett tak. Dessutom är den slutliga tilldelningen till de 50 högsta cheferna beroende av resultatutvecklingen i SEB.
 
De ordinarie ledamöterna Jacob Wallenberg, Penny Hughes, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber, Carl Wilhelm Ros, Lars Thunell, Marcus Wallenberg och Gösta Wiking omvaldes.
Till ny ledamot valdes Jesper Ovesen, finanschef (CFO) i danska Lego och tidigare finanschef i Danske Bank.
 
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Ulf Jensen och Ingrid Tegvald med Göran Arrius och Magdalena Olofsson som suppleanter.
 
Vid konstituerande styrelsemöte i anslutning till stämman utsågs Jacob Wallenberg till ordförande. Marcus Wallenberg och Gösta Wiking valdes till vice ordföranden.
 
Annika Bolin, chef för division Corporate & Institutions, utsågs till ny ställföreträdande koncernchef i enlighet med det roterande system som koncernen tillämpar sedan tidigare.
Styrelsearvodet höjdes till 5,4 Mkr (5,1 Mkr), då styrelsen utökats med en ledamot.
Utdelningen fastställdes till 4 kronor per aktie med avstämningsdag den 6 april 2004.
 
Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse över Stockholmsbörsen av högst 6 200 000 respektive 19 400 000 egna aktier av serie A för personaloptionsprogram. Bemyndigandet gäller till den ordinarie bolagsstämman 2005. Förvärv och överlåtelse skall ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid varje tid registrerade kursintervallet. Syftet är att åstadkomma ett kostnadseffektivt säkringsarrangemang för bankens personaloptionsprogram för 2004.
 
Vidare beslutades att högst 6 200 000 återköpta aktier får överlåtas till innehavarna av optioner i 2004 års personaloptionsprogram.
 
Bolagsstämman beslutade också att ge sitt medgivande till återköp av egna aktier för att skapa förutsättningar för förbättringar av bankens kapitalstruktur. Återköpet får omfatta högst 20 miljoner A- och/eller C-aktier , dock till en maximal köpeskilling om 2,3 miljarder kronor.
 
Dessutom beslutade bolagsstämman att SEB liksom tidigare år löpande får förvärva egna aktier i sin värdepappersrörelse. Innehavet av sådana aktier får inte vid något tillfälle överstiga 3 procent av samtliga aktier i banken och förvärvspriset skall motsvara gällande marknadspris.
 
De fullständiga besluten finns tillgängliga på SEB:s hemsida, www.sebgroup.com.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,6 miljoner internetkunder. Den 31 december 2003 uppgick koncernens balansomslutning till 1 279 miljarder kronor och förvaltat kapital till 822 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com