Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Tillkommande information inför bolagsstämman

Sedan kallelsen till SEB:s bolagsstämma publicerades i början av mars har ny information tillkommit när det gäller ett antal ärenden på agendan. Denna information, som bland annat gäller styrelsens sammansättning och SEB:s personaloptionsprogram för 2003, finns nu på www.seb.net.
 
I kallelsen presenterades ett förslag om att antalet styrelseledamöter skulle utökas till tio genom nyval av en styrelseledamot. Diskussioner hade då inletts med en utländsk kvinnlig styrelsekandidat, som dock fick förhinder i ett sent skede. De aktieägare som stod bakom förslaget har därför dragit tillbaka förslaget om nyval och föreslår att antalet styrelseledamöter oförändrat uppgår till nio.
 
Det totala arvodet till styrelsen föreslogs i kallelsen höjas till 5 450 000 kronor. Till följd av att förslaget om nyval dragits tillbaka föreslås styrelsearvodet i stället uppgå till 5 100 000 kronor.
 
Styrelsens fullständiga förslag avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier för personaloptionsprogram finns också på www.seb.net. Av årsredovisningen framgår det antal personaloptioner som beräknades komma att tilldelas verkställande direktören och den verkställande ledningen. Vid den faktiska tilldelningen har den verkställande ledningen erhållit 944 750 personaloptioner. Resterande cirka 5 200 000 personaloptioner tilldelas cirka 700 övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Tilldelningen har inte ökat jämfört med föregående år.
 
Styrelsens slutliga förslag angående överlåtelse av aktierna i SEB Asset Management America Inc till ledande befattningshavare i bolaget samt värderingsutlåtande finns också på www.seb.net. Av förslaget framgår att bolagsstämmans godkännande avser överlåtelse av aktierna alternativt rörelsen i dotterbolaget. Vid överlåtelse av rörelse är Leolagen inte tillämplig. Styrelsen har dock beslutat föreslå att rörelseöverlåtelsen skall behandlas enligt Stockholmsbörsens regler avseende utköp av rörelse i dotterbolag och att Leolagens strängare majoritetskrav skall tillämpas på beslutet.
 
Bolagsstämman hålles onsdagen den 9 april 2003 kl 12.30 på Cirkus, Djurgårdsslätten, Stockholm.