Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

TEST Omval av styrelsen i SEB

Vid onsdagens bolagsstämma i SEB omvaldes de ordinarie ledamöterna Jacob Wallenberg, Penny Hughes, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber, Carl Wilhelm Ros, Lars Thunell, Marcus Wallenberg och Gösta Wiking.
  • Till styrelsesuppleant valdes Lars Lundquist, vice VD samt ekonomi- och finanschef (CFO).
  • Arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Ulf Jensen och Ingrid Tegvald med Göran Arrius och Magdalena Olofsson som suppleanter.
  • Vid konstituerande styrelsemöte i anslutning till stämman utsågs Jacob Wallenberg till ordförande. Marcus Wallenberg och Gösta Wiking valdes till vice ordföranden. Lars Lundquist utsågs till ny ställföreträdande koncernchef.
Styrelsearvodet höjdes till 5,1 Mkr (4,4).
Utdelningen fastställdes till 4 kronor per aktie med avstämningsdag den 14 april 2003.
 
Bolagsstämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse över Stockholmsbörsen av högst 6 200 000 respektive 13 200 000 egna aktier av serie A för personaloptionsprogram. Bemyndigandet gäller till den ordinarie bolagsstämman 2004. Förvärv och överlåtelse skall ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid varje tid registrerade kursintervallet. Syftet är att åstadkomma ett kostnadseffektivt säkringsarrangemang för bankens personaloptionsprogram för 2003.
 
Vidare beslutades att högst 6 200 000 återköpta aktier får överlåtas till innehavarna av optioner i 2003 års personaloptionsprogram. Överlåtelse kan ske under tiden
27 februari 2006 - 26 februari 2010 för 81:30 kronor per aktie och i övrigt enligt villkoren för programmet.
Ett återköp enligt ovan skulle för 2002 ha inneburit att räntabiliteten på eget kapital ökat från 11,99 procent till 12,01 procent och att vinsten per aktie stigit från 7:60 kronor till 7:66 kronor. Samtidigt skulle primärkapitalrelationen ha minskat från 7,88 procent till 7,79 procent och den totala kapitaltäckningsrelationen från 10,47 procent till 10,38 procent. SEB innehar sedan tidigare 7 000 000 SEB A-aktier för 2002 års personaloptionsprogram.
 
Bolagsstämman beslöt även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av aktierna alternativt rörelsen i det av SEB helägda dotterbolaget SEB Asset Management America Inc. till ett av dotterbolagets ledande befattningshavare till 100 procent ägt bolag.