Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Delårsrapport januari-september 2003

  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 2 004 Mkr, en liten ökning jämfört med det föregående kvartalet och 29 procent bättre än resultatet för tredje kvartalet 2002
  • Rörelseresultatet för årets nio första månader inklusive pensionsavräkning ökade med 4 procent till 5 769 Mkr, medan resultatet exklusive pensionsavräkning steg med 11 procent till 5 305 Mkr
  • Nettoresultatet för de tre första kvartalen förbättrades med 6 procent till 4 040 Mkr
  • Kostnaderna, inklusive pensionsavräkning, för de första nio månaderna minskade med 5 procent
  • Kreditförlusterna var fortsatt låga
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 11,8 procent (11,6) och vinst per aktie (nio månader) till 5:82 kronor (5:46).
 
Koncernchefen kommenterar:
 
Stabil utveckling under tredje kvartalet
 
Ekonomin förbättrades på flera områden under tredje kvartalet. Börserna fortsatte att stiga och en viss uppgång kunde skönjas i Japan och Tyskland. Kronan stärktes trots att Sverige röstade nej till euron och räntorna var fortsatt låga.
 
Inom SEB fortsätter 3C-programmet att ge resultat. Kostnaderna fortsätter att minska, medan både kundnöjdhet och marknadsandelar ökar. När det gäller det tredje c-et, Cross-servicing, har våra ansträngningar bidragit till att såväl ränte- som provisionsnetto stigit under tredje kvartalet.
 
Under 2003 har vi påbörjat en intern process för att etablera gemensamma värderingar i hela gruppen. Syftet är att stärka samarbetet mellan våra olika enheter och därmed höja motivationen hos de anställda och öka kundnöjdheten.
 
Inom retail-verksamheten har marknadsandelarna fortsatt stiga på flera områden, bland annat bolån och fonder. SEB har också behållit sin position som nummer ett på den totala sparmarknaden i Sverige enligt den svenska Sparbarometern i juni 2003.
 
Det tredje kvartalet var starkt i hela koncernen. För Nordic Retail & Private Banking var kvartalet det bästa sedan början av 2000. Corporate & Institutions fortsatte att leverera starka och stabila resultat, trots en lägre aktivitet under sommarmånaderna. Merchant Banking har attraherat nya kunder bland finansiella institutioner och slutit affärsavtal på nya marknader som Tyskland och Baltikum. Inom German Retail & Mortgage Banking införs nu ytterligare kostnadsneddragningar för att höja den förbättrade men fortfarande otillfredsställande lönsamheten.
 
SEB Asset Management får nu kvitto på att dess omstrukturering varit framgångsrik. Kostnaderna har sjunkit, medan avkastning och kundernas betyg förbättrats.
 
SEB Trygg Liv fokuserar på unit-linked-försäkringar, där försäljningen ökat med 26 procent. Resultatet har också förbättrats markant. Division SEB Baltic & Poland fortsätter att visa starka resultat.
 
Våra stärkta marknadspositioner och ökade affärsvolymer ger en god grund för att ta vara på en uppgång i ekonomin.
 
Koncernen
 
Tredje kvartalet isolerat
 
Förbättrat resultat
Det operativa rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 2 004 Mkr, vilket var något bättre än föregående kvartal och 29 procent högre än motsvarande kvartal 2002. Nettoresultatet (vinst efter skatt) uppgick till 1 397 Mkr, i princip oförändrat jämfört med andra kvartalet och 27 procent bättre än motsvarande kvartal 2002.
 
Intäkterna, 6 698 Mkr, låg i linje med andra kvartalet men var 5 procent högre än under tredje kvartalet i fjol. De räntesänkningar som gjorts av såväl ECB som den svenska riksbanken hade negativ effekt på räntenettot från hushållens transaktionskonton. Detta motverkades dock mer än väl av de ökade in- och utlåningsvolymerna.
 
De starkare börserna hade positiv effekt på de värdepappersrelaterade provisionerna, som svarar för cirka 35 procent av koncernens provisionsnetto. Effekten märktes huvudsakligen i Nordic Retail & Private Banking, SEB Asset Management och SEB Trygg Liv. Provisionsnettot ökade med 4 procent mellan andra och tredje kvartalet.
 
Kostnaderna inklusive pensionskompensation, 4 455 Mkr, var något lägre än under andra kvartalet och 4 procent lägre än i fjol.
 
Kreditförlusterna netto uppgick till 273 Mkr (181 under tredje kvartalet 2002).
 
Resultatet för januari - september
 
Operativt rörelseresultat: 5,8 miljarder kronor
Det operativa rörelseresultatet för årets nio första månader uppgick till 5 769 Mkr, en ökning med 4 procent jämfört med föregående år. Resultatet exklusive pensionskompensation steg med 11 procent till 5 305 Mkr. Den största bidragsgivaren var Corporate & Institutions, medan SEB Baltic & Poland uppvisade den största ökningen.
 
Nettoresultatet uppgick till 4 040 Mkr (3 827).
 
Stabil intäktsnivå
Intäkterna minskade med 2 procent till 19 958 Mkr (20 449).
 
Räntenettot
ökade med 1 procent till 10 284 Mkr (10 176). Ökade volymer, som ledde till högre marknadsandelar för såväl bolån som annan utlåning, hade positiva effekter. Dessa motverkades dock till stor del av minskade marginaler till följd av de lägre räntenivåerna.
 
Provisionsnettot
uppgick till 7 500 Mkr (7 516). Den positiva uvecklingen på börserna under de två senaste kvartalen har inte lett till ökade kundaktiviteter förrän under de senaste månaderna. Inga nyintroduktioner har gjorts i Sverige i år.
 
Nettoresultatet av finansiella transaktioner
uppgick till 1 444 Mkr (1 755). Den lägre aktiviteten under sommarmånaderna och osäkerheten inför folkomröstningen om euron hade negativ inverkan, medan september generellt visade starka förbättringar.
 
Övriga intäkter
minskade till 730 Mkr (1 002), främst till följd av att kapitalvinsterna var lägre än under motsvarande period 2002.
 
Minskade kostnader
Kostnaderna inklusive pensionskompensation minskade med 5 procent till 13 488 Mkr (14 258). Exklusive kompensationen reducerades kostnaderna med 7 procent till 13 952 Mkr.
 
Personalkostnaderna
brutto sjönk med 3 procent till 8 340 Mkr (8 564) till följd av reducerat antal anställda och minskade resultatrelaterade ersättningar för 2003. Medeltalet befattningar i september 2003 uppgick till 17 907, en minskning med cirka 2 100 sedan juni 2001, som var utgångspunkten för besparingsprogrammet. Kompensationen från pensionsstiftelserna minskade till 464 Mkr (759).
 
SEB:s pensionsstiftelsers förmögenhet uppgick per den 30 september till 12,9 miljarder kronor medan förpliktelserna uppgick till 10,6 miljarder. Övervärdet var således 2,3 miljarder kronor, oförändrat jämfört med föregående kvartal.
 
Övriga kostnader
reducerades med 12 procent till 4 530 Mkr (5 145). Externa kostnader för IT uppgick till 1 158 Mkr (1 311). De totala IT-kostnaderna (definierade som kalkylerade kostnader för all IT-verksamhet inklusive egen personal) uppgick till 2,6 miljarder kronor (2,6). För att ytterligare minska kostnaderna har SEB:s två IT-bolag samordnats från och med oktober 2003.
 
Nya redovisningsregler för pensionsrelaterade kostnader - negativ effekt om 300 Mkr på resultat före skatt 2004
Införandet av nya redovisningsprinciper, RR 29 (IAS 19) från och med 2004 kommer att påverka företagens redovisade pensionskostnader. SEB:s analyser pekar på att koncernens övervärde per januari 2004 hamnar kring 1,5 miljarder enligt de nya reglerna. Förändringen väntas ge en negativ effekt på resultatet före skatt på cirka 300 Mkr för 2004 jämfört med nuvarande redovisningsprinciper. De nya principerna innebär att det egna kapitalet ökar med cirka 1,2 miljarder kronor.
 
Kreditförluster på låg nivå
Nivån på koncernens kreditförluster netto, inklusive värdeförändring på övertagna tillgångar, var fortsatt låg, 0,13 procent (0,11), trots en ökning till 676 Mkr (550). Ökningen förklaras främst av att återvinningarna var lägre än i fjol och att SEB byggt upp reserverna i Tyskland. Kvaliteten i kreditportföljen var fortsatt stabil.
 
Förbättrat resultat i försäkringsrörelsen
SEB Trygg Livs rörelseresultat ökade till 85 Mkr (39), vilket ingår i koncernens resultat. Resultatet för SEB:s totala försäkringsrörelse, sak- och livförsäkring inklusive goodwillavskrivningar på 110 Mkr (110), uppgick till 9 Mkr (-66).
 
Resultatet av SEB Trygg Livs löpande verksamhet (inklusive förändringar i övervärden men exklusive finansiella effekter av kortsiktiga marknadsfluktuationer) uppgick till 1,360 Mkr (1 146). Resultat inklusive förändring i övervärden konsolideras inte i SEB-koncernens resultat. För att ge en fullständig bild av koncernens verksamheter redovisas SEB Trygg Liv, inklusive förändring i övervärden, separat i "Tilläggsinformation", på www.seb.net.
 
Höjning av förvaltat kapital
Per den 30 september 2003 förvaltade SEB-koncernen totalt 800 miljarder kronor (742 vid utgången av 2002). Nettoinflödet under de tre första kvartalen 2003 var 32 miljarder kronor och värdeförändringen 26 miljarder. 10 miljarder kronor av nettoinflödet kommer från Sverige, 14 från Tyskland, 4 från övriga Norden och 4 miljarder från Baltikum och Polen.
 
Nettoförsäljningen av fonder har tredubblats under januari-september 2003 jämfört med föregående år.
 
Kreditportföljen
Den totala kreditexponeringen, inklusive ansvarsförbindelser och derivatkontrakt, uppgick till 965 miljarder kronor (1 000), varav lån inklusive leasing men exklusive repor uppgick till 728 miljarder kronor (731).
 
Sedan årsskiftet 2002 har det riskvägda beloppet för kreditrisker ökat med 2,3 procent till 473 miljarder kronor. Tillväxten i kreditportföljen är hänförlig till de tre baltiska dotterbankerna och svensk hushållsutlåning i form av bostadskrediter, liksom under tidigare kvartal.
 
De minskade kreditvolymerna under det tredje kvartalet var hänförliga till banksektorn samt till den starka utvecklingen av den svenska kronan både mot den amerikanska dollarn och euron. Kreditportföljens geografiska fördelning var fortsatt stabil och kreditvolymerna koncentrerade till SEB:s hemmamarknader: Norden (46 procent), Tyskland (34 procent) och Baltikum (4 procent).
 
Osäkra lånefordringar
brutto uppgick per den 30 september till 10 443 Mkr (11 002 vid årsskiftet). Av dessa var 8 893 Mkr (8 862) nödlidande lånefordringar och 1 550 Mkr (2 140) lånefordringar där räntor och amorteringar betalas. Reserveringsgraden för osäkra fordringar var 69 procent, i nivå med föregående kvartal (67). Volymen övertagna panter uppgick till 128 Mkr (130).
 
Kapitalbas och kapitaltäckning
Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (dvs exklusive försäkringsbolag) uppgick per den 30 september 2003 till 53,6 miljarder kronor (52,7 vid årsskiftet). Primärkapitalet utgjorde 41,6 miljarder (39,7), varav 1,8 miljarder är så kallat primärkapitaltillskott. De riskvägda tillgångarna uppgick till 514 miljarder (503). Ökningen av riskvägda tillgångar beror på generellt ökade affärsvolymer.
 
Per den 30 september 2003, uppgick primärkapitalrelationen till 8,1 procent (7,9) och kapitaltäckningsgraden till 10,4 procent (10,5), inklusive resultatet för tredje kvartalet.
 
I september ändrade ratinginstitutet Standard & Poor's sin outlook för SEB:s rating från stabil till positiv.
 
Förändringar i Verkställande Ledningen
Nils-Fredrik Nyblaeus, i dag ställföreträdande VD och finansdirektör i FöreningsSparbanken, har anställts i SEB som vice VD med ansvar för staber och IT - och successivt även andra funktioner. Han börjar i SEB och Verkställande Ledningen senast i april 2004 och efterträder Lars Gustafsson, som går i pension.
 
För att ytterligare utnyttja synergierna inom retail-området i Tyskland och Sverige har Fleming Carlborg, chef för division Nordic Retail & Mortgage Banking, utsetts till ansvarig inom Verkställande Ledningen för retail-verksamheten i Norden och Tyskland.
 
Stockholm den 22 oktober 2003
 
Lars H Thunell
Verkställande direktör och koncernchef
 
Denna rapport har inte granskats av Bankens revisorer
.
 
Mer detaljerad information finns tillgänglig på Internet
www.seb.net. Tilläggsinformationen omfattar:
Appendix 1 SEB Trygg Liv
Appendix 2 Kreditexponering
Appendix 3 Kapitalbas för SEB:s finansiella företagsgrupp
Appendix 4 Marknadsrisk
 
Operativ resultaträkning kvartalsvis, sju kvartal (engelska)
- SEB-koncernen
- Divisioner och affärsområden
- Uppdelning av intäkter
 
13 februari Bokslutskommuniké 2003
1 april Bolagsstämma
6 maj Delårsrapport januari-mars
27 juli Delårsrapport januari-juni
20 oktober Delårsrapport januari-september
 
Ytterligare upplysningar lämnas av:
Gunilla Wikman, Koncerninformationschef,
tel. 08-763 81 25, mobil 070-763 81 25
Per Anders Fasth, chef för Investor Relations,
tel. 08-763 95 66; mobil 070-573 45 50
Annika Halldin, ansvarig för ekonomisk information,
tel. 08-763 85 60; mobil 070-379 00 60
 
 
 
 
Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ner från nedanstående länk