Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB BoLån: Delårsrapport januari - juni 2003

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt för SEB BoLån AB (publ) uppgår till 801 Mkr (f å 659 Mkr).
 
En mycket stark volymtillväxt, främst på Privatmarknaden, har bidragit till den fortsatta positiva resultatutvecklingen.  Övriga intäkter minskade samtidigt som kostnaderna sjunkit ytterligare jämfört med föregående år. Kreditförluster redovisas med ett positivt utfall på 53 Mkr.
 
Kapitaltäckningsgraden har under året sjunkit från 9,32 % vid årets ingång till 9,24 % vid halvårsskiftet.
 
Osäkra fordringar uppgår till 145 Mkr (317 Mkr per 02-12-31). Oreglerade fordringar för vilka ränta intäktsförs uppgick per 30 juni till 240 Mkr (244 Mkr per 02-12-31). Fordringar där räntan satts ned i förhållande till marknadsmässig ränta ingår med 6 Mkr (6 Mkr per 02-12-31). Fastigheter övertagna för skydd av fordran uppgår till 2,5 Mkr (2,5 Mkr per 02-12-31).
 
Nyutlåningen har utvecklats mycket starkt, främst avseende privatkrediter. Utlåningsvolymen  har under den senaste 12-månadersperioden ökat med 15,3 Mdr, från 120,1 Mdr till 135,4 Mdr.
 
Redovisningsprinciperna i denna rapport motsvarar vad som redovisats i den senaste årsredovisningen.
Stockholm den 18 augusti 2003
 
 
Staffan Olsson
Verkställande direktör
 
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig gransk-ning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt lagen om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag.
 

Johan Månsson                                    
Auktoriserad revisor                          
 
Peter Clemendtson
Auktoriserad revisor
 
Ulf Järlebro                 
Auktoriserad revisor
Av Finansinspektionen förordnad revisor
 
Hela rapporten kan laddas ner från medföljande länk: