Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Personaloptionsprogram för 2003 och återköp av aktier

Styrelsen har, liksom för åren 1999-2002, beslutat om ett personaloptionsprogram för 2003. Programmet som baseras på maximalt 6,2 miljoner personaloptioner riktar sig till cirka 700 ledande befattningshavare och nyckelpersoner och löper på likartade villkor som 1999-2002 års program.
 
Sedan 1999 utgör personaloptioner en integrerad del av det kompensationspaket som erbjuds ledande befattningshavare i SEB. Det personaloptionsprogram styrelsen nu beslutat om för 2003 följer den sedan tidigare fastlagda planen. Syftet med personaloptionsprogrammen är bl a att stimulera ett långsiktigt engagemang i SEB.
 
Varje option berättigar till förvärv av en A-aktie till ett pris motsvarande 110 procent av den genomsnittliga betalkursen vid börsens stängning under perioden 13 februari - 26 februari 2003. Personaloptionerna kan utnyttjas under tiden från och med tre år till och med sju år efter tilldelning.
 
Inklusive årets optionsprogram, utgör det totala antalet utestående personaloptioner (1999-2003) cirka 24 miljoner, vilket motsvarar cirka 3,4 procent av antalet utestående aktier.
 
Personaloptionsprogrammet för 2003 kommer initialt att säkras genom så kallat swapavtal avseende såväl personaloptionens kursökning som den därmed sammanhängande socialkostnadskomponenten.
 
SEB:s styrelse har vidare beslutat att föreslå den ordinarie bolagsstämman att ge styrelsen ett bemyndigande att under tiden fram till den ordinarie bolagsstämman 2004 besluta om återköp av egna aktier över börsen för att skydda banken mot kostnaden av 2003 års personaloptionsprogram. Återköpta aktier föreslås ersätta det swapavtal för personaloptionens kursökning som styrelsen beslutat om. Bemyndigandet föreslås omfatta förvärv av högst 6,2 miljoner aktier av serie A. Bolagsstämmans beslut föreslås även innefatta en möjlighet att överlåta återköpta aktier till personaloptionsinnehavarna under 2003 års program enligt villkoren för programmet.
 
Vidare föreslås bemyndigandet innehålla ett mandat för styrelsen att under tiden fram till den ordinarie bolagsstämman 2004 över börsen överlåta de återköpta aktier under 2002 och 2003 års program som inte kommer att utnyttjas för leverans till optionsinnehavarna på grund av att de utgår ur personaloptionsprogrammen.
 
Förvärv och överlåtelse av aktier över börsen får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses skillnaden mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 
Utförlig information om SEB:s personaloptionsprogram kommer att ges i SEB:s årsredovisning, i årsöversikten och vid den ordinarie bolagsstämman den 9 april 2003. Årsredovisningen och årsöversikten kommer att vara tillgängliga från och med mitten av mars.