Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Delårsrapport januari-mars 2003

Lägsta kostnadsnivån sedan 1999 bidrar till resultatet
 
  • Operativt rörelseresultat* 1 792 Mkr, 5 procent lägre än första kvartalet 2002 på jämförbar basis
  • Intäkter: 6 579 Mkr, en minskning med 5 procent på jämförbar basis
  • Kostnader: 4 551 Mkr, en minskning med 5 procent på jämförbar basis
  • Kostnader i årstakt inklusive livförsäkringsverksamheten minskade till 19,5 miljarder kronor
  • Kreditförluster på fortsatt låg nivå
  • Räntabilitet på eget kapital: 10,9 procent (12,4) och vinst per aktie: 1:81 kronor (1:98)
  • Stark försäljning i koncernens retail-divisioner.
 
* Inklusive pensionsavräkning med 161 Mkr (294). Rörelseresultatet i enlighet med Finansinspektionens anvisningar (dvs exklusive pensionsavräkning) var 1 631 Mkr (1 722).
 
Koncernchef Lars H Thunell kommentar:
 
"I resultatet för första kvartalet ser vi nu effekterna av vårt förändringsprogram 3C även när det gäller cross servicing(korsförsäljning), samt customer satisfaction (kundnöjdhet). Åtgärderna har resulterat i försäljningsökningar på alla våra marknader, med bl a volym- och marknadsandelsökningar inom inlåning och bolån samt nettoinflöde till våra fonder. Merchant Banking, SEB Baltic & Poland, vår svenska retail-verksamhet och SEB kort visar alla starka resultat. Den svaga utvecklingen på aktiemarknaderna jämfört med förra året har naturligtivs haft en negativ effekt på Private Banking, Enskilda Securities och SEB Asset Management. Det svaga ekonomiska läget i Tyskland har påverkat intäkterna i vår tyska retail-verksamhet i negativ riktning, medan den tyska merchant banking-verksamhetens resultat förbättrats väsentligt."
 
"Under 2001 satte vi upp målet att minska våra kostnader på årsbasis från 22,5 till 20,0 miljarder kronor under första kvartalet 2003. Vi har lyckats bättre än planerat och kostnaderna ligger nu under 19,5 miljarder i årstakt. Vi fortsätter vårt förändringsprogram för att uthålligt stärka och effektvisera vår verksamhet."
 
Operativt rörelseresultat ned 5 procent
 
Det operativa rörelseresultatet uppgick till 1 792 Mkr (2 016 motsvarande period i fjol). Justerat för engångseffekter, förvärv och valutakursdifferenser minskade det operativa rörelseresultatet med 5 procent. Jämfört med sista kvartalet i fjol minskade det operativa resultatet med 4 procent.
 
Nettoresultatet (vinst efter skatt) minskade med 10 procent till 1 260 Mkr (1 393).
 
Lägre intäkter på flera områden
 
Intäkterna uppgick till 6 579 Mkr (7 048), en minskning med 5 procent jämfört med motsvarande period i fjol på jämförbar basis.
 
Räntenettot var stabilt på 3 377 Mkr (3 341). Ökade volymer för såväl utlåning (framför allt bolån) som inlåning hade en positiv effekt, medan minskade inlåningsmarginaler till följd av introduktionen av högräntekonton hade en negativ påverkan.
 
Provisionsnettot minskade med 5 procent till 2 440 Mkr (2 582), främst till följd av att börsen var svagare än under första kvartalet 2002. Per den 31 mars 2003 låg SAX-index 40 procent under nivån ett år tidigare. Jämfört med fjärde kvartalet var provisionsnettot i stort sett oförändrat.
 
Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 490 Mkr (654). Jämförelsen med första kvartalet 2002 påverkas framför allt av lägre resultat inom Corporate & Institutions.
 
Övriga intäkter uppgick till 272 Mkr (471). Minskningen förklaras huvudsakligen av att kapitalvinsterna var lägre än under första kvartalet 2002 (280 Mkr).
 
Kostnadsminskning på 5 procent
 
Kostnaderna uppgick till 4 551 Mkr (4 811), en minskning med 5 procent jämfört med motsvarande period i fjol på jämförbar basis - trots lägre pensionskompensation. Jämfört med fjärde kvartalet 2002 var minskningen 3 procent. De totala kostnaderna inklusive SEB Trygg Liv uppgick till cirka 19,5 miljarder kronor på årsbasis. Målet att nå en kostnadsnivå på 20 miljarder kronor första kvartalet 2003 uppnåddes redan under 2002.
 
Personalkostnaderna brutto sjönk med 3 procent till 2 826 Mkr(2 899). Detta är en kombination av att antalet anställda minskats med ca 1 000 i genomsnitt, resultatrelaterade ersättningarna har minskat samtidigt som avtalade löneökningar för innevarande år inkluderats. Kompensationen från pensionsstiftelserna minskade till 161 Mkr (294).
 
Införandet av nya redovisningsprinciper, RR 29 (IAS 19) från och med 2004 kommer att påverka de kalkylerade pensionskostnaderna för svenska företag. Till och med innevarande år kan företag med övervärden i sina pensionsstiftelser kompenseras för sina pensionsrelaterade kostnader. De nya reglerna stipulerar att pensionsstiftelserna måste konsolideras in i balansräkningaren medan den förväntade avkastningen på pensionsstiftelserna skall tas in i resultaträkningen för att balansera de pensionsrelaterade kostnaderna. Detta betyder att övervärdet i pensionsstiftelserna i sig får en mindre betydelse i det nya systemet (från och med 2004). Den lägre pensionskompensationen under innevarande kvartal reflekterar SEB:s uppfattning att det nya systemet - åtminstone kortsiktigt - har en mindre positiv effekt på personalkostnaderna netto än det nuvarande systemet. SEB fortsätter att analysera det nya systemet och dess följder.
 
Medeltalet befattningar i mars uppgick till 18 388, en minskning med cirka 1 700 sedan juni 2001, som var utgångspunkten för kostnadsbesparingsprogrammet.
 
Övriga kostnader uppgick till 1 886 Mkr (2 206). Externa kostnader för IT uppgick till 374 Mkr (445). De totala IT-kostnaderna (definierade som kalkylerade kostnader för all IT-verksamhet inklusive egen personal) minskade till 0,8 miljarder kronor (0,9).
 
Stockholm den 8 maj 2003
 
Lars H Thunell
 
Verkställande direktör och koncernchef
 
Mer detaljerad information finns tillgänglig på Internet www.seb.net. Tilläggsinformationen omfattar:
Appendix 1 SEB Trygg Liv
Appendix 2 Kreditexponering
Appendix 3 Kapitalbas för SEB:s finansiella företagsgrupp
Appendix 4 Marknadsrisk
 
Operativ resultaträkning kvartalsvis, nio kvartal (engelska)
- SEB-koncernen
- Brygga mellan nya och gamla redovisningsprinciper
- Divisioner och affärsområden
- Uppdelning av intäkter
- Engångsposter
 
Resultaträkning mm enligt Finansinspektionens anvisningar
- SEB-koncernen
- Skandinaviska Enskilda Banken
 
Ytterligare upplysningar lämnas av:
Gunilla Wikman, Koncerninformationschef, tel. 08-763 81 25, mobil 070-763 81 25
Per Anders Fasth, chef för Investor Relations, tel. 08-763 95 66
 
Ekonomisk information under 2003:
13 februari 2003 Bokslutskommuniké 2002
9 april 2003 Bolagsstämma
8 maj 2003 Delårsrapport januari-mars
14 augusti 2003 Delårsrapport januari-juni
22 oktober 2003 Delårsrapport januari-september
 
Denna delårsrapport har inte granskats av Bankens revisorer.
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från nedanstående länk: