Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Bolagsstämma i SEB den 9 april

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) håller ordinarie bolagsstämma onsdagen den 9 april 2003 kl 12.30 på Cirkus, Djurgårdsslätten, Stockholm.
 
Styrelsen föreslår en utdelning om 4 kronor per A- respektive C-aktie.
 
Aktieägare representerande drygt 35 procent av röstetalet för samtliga aktier föreslår omval av styrelseledamöterna Jacob Wallenberg, Penny Hughes, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber, Carl Wilhelm Ros, Lars H Thunell, Marcus Wallenberg och Gösta Wiking.
 
Antalet styrelseledamöter föreslås öka till tio och nyval av ytterligare en styrelseledamot kommer således att föreslås. Information om detta ges senare.
 
Lars Lundquist, ekonomi- och finanschef (CFO) i SEB föreslås till ny styrelsesuppleant. Han tillträder som ställföreträdare för VD och vice koncernchef i samband med bolagsstämman enligt det roterande schema som banken tillämpar sedan tidigare.
 
Styrelsens arvode föreslås höjas till 5 450 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande.
 
Styrelsen har beslutat om 2003 års personaloptionsprogram enligt tidigare års modell. Det teoretiska värdet har beräknats av två externa värderingar enligt vedertagen modell för optioner (Black & Scholes) och har beräknats till 15 kronor per personaloption eller sammanlagt 93 Mkr kronor för hela programmet. För den enskilda optionsinnehavaren utgör optionerna en del av den totala kompensationen. Lösenpriset, som motsvarar 110 procent av den genomsnittliga betalkursen vid börsens stängning under perioden fr o m den 13 t o m den 26 februari 2003, uppgår till 81,30 kronor.
 
För ytterligare information se kallelsen till bolagsstämman som är införd i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar.