Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Bokslutskommuniké 2002

Helårsresultat 2002
Bättre resultat trots sämre marknader
  • Operativt rörelseresultat* 7 412 Mkr, en ökning med 6 procent på jämförbar basis
  • Intäkterna ned 4 procent på jämförbar basis
  • Kostnaderna ned 9 procent på jämförbar basis - kostnadsmålet uppnått
  • Kreditförlusterna på låg nivå
  • Ökad kundnöjdhet och stärkta marknadspositioner
  • Räntabiliteten på eget kapital: 12,0 procent (11,9)
  • Vinsten per aktie: 7:60 kronor (7:17)
  • Föreslagen utdelningen: 4:00 kronor (4:00).
* Inklusive pensionsavräkning med 948 Mkr (1 002). Rörelseresultatet i enlighet med Finansinspektionens anvisningar (dvs exklusive pensionsavräkning) var 6 464 Mkr (6 151).
 
VD-kommentar
SEB:s vinst för 2002 var bättre än för 2001, vilket är ett resultat av vårt pågående förändringsprogram. Världskonjunkturen försvagades och för tredje året i rad minskade värdena på världens börser. I Stockholm föll börsen 37 procent (jämfört med en nedgång på 16 procent 2001). Det har varit ett tufft år för många av våra kunder.
 
SEB har under senare år genomgått en strategisk omvandling och en kraftig expansion, inte minst internationellt. Under 2002 har vi koncentrerat vårt arbete på ett internt förbättringsprogram med målet att utnyttja vår potential och skapa en hållbar lönsamhetsnivå. Detta program, som sattes igång hösten 2001, har mer än motverkat effekten av den svaga ekonomiska utvecklingen i världen. Det är glädjande att se de framsteg som uppnåtts av alla divisioner, affärsområden, bolag och staber i hela koncernen. Programmet kallas "3 C", vilket står för Customer satisfaction, Cross-servicing och Cost-efficiency.
När det gäller Customer satisfaction,dvs kundnöjdhet, hade vi redan höga betyg från bland annat nordiska storföretag och tyska kunder, medan betyget från de svenska retail-kunderna behövde förbättras. Efter våra satsningar på kontoren har privatkunderna i Sverige blivit mer nöjda enligt en undersökning av Svenskt Kvalitetsindex hösten 2002. Det ger en god grund för våra fortsatta ansträngningar.
 
Cross-servicing står för ökat samarbete och korsförsäljning i koncernen. Detta är sannolikt det viktigaste instrumentet för att långsiktigt öka kundnöjdheten, höja intäkterna och minska kostnaderna. Därför började vi under 2002 ett arbete för att stärka det interna samarbetet under rubriken "ett SEB". Vi har valt att koncentrera oss på fyra grundläggande gemensamma värderingar: engagemang, kontinuitet, ömsesidig respekt och professionalism.
 
Vårt Cost-efficiency -program, som påbörjades under hösten 2001, innebar att kostnadsnivån skulle sänkas från 22,5 miljarder på årsbasis till 20 miljarder under det första kvartalet 2003 (inklusive Trygg Liv och exklusive omstruktureringskostnader). Den nivån har redan uppnåtts - ett kvartal tidigare än planerat. Totalt har koncernens befattningar minskat med cirka 1 600, dvs 8 procent på 18 månader.
Vårt förändringsprogram 3 C har givit klara resultat inom hela koncernen. Det är uppmuntrande att se att våra marknadspositioner stärkts i stort sett inom alla divisioner.
Nordic Retail & Private Banking har lyckats anpassa kostnaderna så att de mer än väl kompenserat för fallande intäkter. Den ökade effektiviteten har förbättrat kapitalavkastningen till närmare 26 procent.
 
Inom divisionen Corporate & Institutions hade Merchant Banking ett resultat på över 4 miljarder, i nivå med förra året, vilket var mycket starkt! Det är också glädjande att se hur stabilt resultatet i Merchant Banking nu blivit. Resultatfallet blev naturligtvis stort för Enskilda Securities, men det är ändå bra att visa ett resultat på närmare 200 Mkr under ett sådant år.
 
SEB Germany led av det svaga affärsklimatet i Tyskland under 2002. Trots många framsteg när det gäller försäljning och kostnadsbesparingar, har konjunkturen försvagats så pass att det inte räckt till. Vår strategi är att arbeta långsiktigt för att stärka vår position på den tyska marknaden. SEB Asset Management har lyckats väl med kostnadsnedskärningarna och har trots ett stort intäktstapp förbättrat K/I-talet. Division SEB Baltic & Poland visar en kraftig tillväxt i volym och intäkter, vilket resulterat i en vinstökning på hela 30 procent.
 
Värdeminskningen på aktiemarknaden har slagit mot SEB Trygg Liv. Koncernen har under året stöttat Nya Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv med kapitalinjektioner om sammanlagt 530 Mkr för att stödja verksamheten och dess fortsatta tillväxt.
 
Nivån på kreditförluster fortsatte att vara låg. Ökningen under 2002 beror främst på att vi hade högre återföringar än normalt under 2001. Vi kan idag inte se någon påtaglig försämring i våra kreditportföljer, men de fortsatt svaga ekonomiska utsikterna gör oss ödmjuka och kräver stor vaksamhet när det gäller krediter.
 
Under 2002 lyckades vi öka resultatet trots en svag konjunktur. Det är naturligt att osäkerheten är stor i början av året - och i år känns den större än någonsin. I skrivande stund vet vi inte om det blir krig i Irak och hur det kan tänkas påverka oljepriser, valutor, aktiekurser och räntor. Under 2003 har vi i Sverige också omröstning om EMU. Förberedelser pågår redan inom SEB för att vi - om det blir ett ja i omröstningen - ska klara en övergång till euro i januari 2006. Dessutom blir det folkomröstning om EU i Baltikum och Polen under 2003.
 
Vårt konjunkturscenario är ganska pessimistiskt och vi räknar inte med att få någon draghjälp från en bättre konjunktur under 2003. Även om det mål för kostnadsreduktion som vi satte upp hösten 2001 har uppnåtts, kommer vi att fortsätta att effektivisera våra verksamheter. Vi vet nu att det går, och den erfarenheten är viktig att ta vara på. Vårt mål när det gäller kostnadseffektivitet är att nå en kostnads/intäktsrelation på 0,60 på lång sikt och 0,65 under 2004, förutsatt att marknadsläget förbättras något.
 
SEB:s vision är att bli en ledande nordeuropeisk bank, baserad på långsiktiga kundrelationer, kompetens och e-teknologi. Vår affärsidé är att skapa mer värde för våra kunder i en föränderlig värld. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att förbättra relationerna ytterligare med våra kunder och att leverera finansiella tjänster och rådgivning av högsta kvalitet. Med den höga kunskapen hos våra medarbetare, en effektiv och samarbetande organisation samt en stark kapitalbas är det vår övertygelse att det skapar en god lönsamhet och därigenom mer värde för våra aktieägare.
 
Avslutningsvis vill jag ta tillfället i akt att även här tacka alla anställda och kunder för det starka engagemanget för vår bank!
 
Stockholm den 13 februari 2003
Lars H Thunell
Verkställande direktör och koncernchef
 
Mer detaljerad information finns tillgänglig på Internet www.seb.net.
 
Tilläggsinformationen omfattar:


 
Operativ resultaträkning kvartalsvis, åtta kvartal (engelska)
- SEB-koncernen
- Divisioner och affärsområden
- Brygga mellan nya och gamla redovisningsprinciper
- Uppdelning av intäkter
- Engångsposter
 
Resultaträkning mm enligt Finansinspektionens anvisningar
- SEB-koncernen
- Skandinaviska Enskilda Banken
 
Ytterligare upplysningar lämnas av:
Gunilla Wikman, koncerninformationschef, tel.
08-763 81 25
Per Anders Fasth, chef för Investor Relations, tel.
08-763 95 66
Annika Halldin, ansvarig finansiell information tel.
08-763 85 60
 
Ekonomisk information under 2003:


 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från nedanstående  länk:
 
Tilläggsinformation kan laddas ner från nedanstående länk: