Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Bolagsstämma

Vid onsdagens bolagsstämma i SEB omvaldes de ordinarie ledamöterna Jacob Wallenberg, Penny Hughes, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber, Carl Wilhelm Ros, Lars Thunell och Gösta Wiking. Till ny styrelseledamot valdes Marcus Wallenberg, VD i Investor. Claes Dahlbäck, ordförande i Investor, hade avböjt omval.
 
Till ny styrelsesuppleant valdes Lars Gustafsson, ställföreträdande koncernchef, stabschef samt chef för division SEB Baltic & Poland.
 
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Ulf Jensen och Inger Smedberg med Erland Sandén och Ingrid Tegvald som suppleanter.
 
Vid konstituerande styrelsemöte i anslutning till stämman utsågs Jacob Wallenberg till ordförande. Marcus Wallenberg och Gösta Wiking valdes till vice ordföranden.
 
Styrelsearvodet fastställdes till oförändrat 4,4 Mkr.
Bolagsstämman fastställde utdelningen till 4 kronor per aktie med avstämningsdag den 15 april 2002.
 
Bolagsstämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse över Stockholmsbörsen av högst 7 000 000 egna aktier av serie A för personaloptionsprogram. Bemyndigandet gäller till den ordinarie bolagsstämman 2003. Förvärv och överlåtelse skall ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid varje tid registrerade kursintervallet. Syftet är att åstadkomma ett kostnadseffektivt säkringsarrangemang för bankens personaloptionsprogram för 2002.
 
Vidare beslutades att högst 7 000 000 återköpta aktier får överlåtas till innehavarna av optioner i 2002 års personaloptionsprogram. Överlåtelserna skall ske under tiden
 
7 mars 2005 - 6 mars 2009 för 106,20 kronor per aktie och i övrigt enligt villkoren för programmet.
 
Ett återköp skulle för 2001 ha inneburit att räntabiliteten på eget kapital ökat från 11,91 procent till 11,95 procent och vinsten per aktie stigit från 7,17 kronor till 7,24 kronor. Samtidigt skulle primärkapitalrelationen ha minskat från 7,71 procent till 7,57 procent och den totala kapitaltäckningsgraden från 10,84 procent till 10,71 procent.