Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Rättelse Pressmeddelande

Världsekonomin präglas fortfarande av återverkningar från den brustna börs- och investeringsbubblan. Räntelättnaderna i USA har dämpat konjunkturnedgången, men har också förvärrat obalanserna. Det dröjer därför till andra halvåret 2003 innan en återhämtning äger rum i USA - och därmed även globalt. Svensk tillväxt ligger kvar under 2 procent även 2003. Inflationen blir låg och Riksbanken sänker räntan före årskiftet, enligt SEBs senaste konjunkturbedömning Nordic Outlook, som lades fram i dag. Banken spår också att kronan efter en EMU-folkomröstning hösten 2003 knyts till euron med centralkursen 8,70.
 
Internationell ekonomi
USA:s BNP ökar med 1,9 procent nästa år och först 2004 nås potentiell tillväxt på drygt 3 procent. Konsumtionstillväxten sviktar när hushållen ökar sitt sparande. Fram mot hösten 2003 tar investeringarna över som drivkraft när det låga kapacitetsutnyttjandet har vänt uppåt och vinsterna återhämtat sig. Risken för ett sämre tillväxtscenario ligger främst i fallande huspriser och ett utdraget krig i mellanöstern, som kan leda till höga oljepriser under en lång period. Euro-zonen uppvisar åter svaghetstecken, med låg produktivitetstillväxt och stela strukturer. Svag inhemsk efterfrågan i kärnländerna, främst i Tyskland, resulterar i en seg återhämtning. Euro-zonens tillväxt inskränker sig till 1,3 procent nästa år och stiger till 2,3 procent 2004. ECB sänker styrräntan med 50 punkter till 2,75 procent före årsskiftet. I USA har Fed redan sänkt färdigt. En måttfull åtstramning inleds på båda sidor Atlanten först under slutet av 2003, när ekonomierna börjar återhämta sig. Obligationsräntorna ligger kvar lågt under vintern, och stiger bara beskedligt nästa år.
 
Svensk ekonomi
Sverige har hittills stått emot den globala konjunkturavmattningen relativt väl, tack vare svag krona och expansiv finanspolitik. Nu vänds dessa krafter i motsatt riktning, vilket tillsammans med svagare internationell efterfrågan håller tillbaka tillväxten 2003. BNP ökar med 1,6 procent i år och med 1,8 respektive 2,4 procent de närmaste två åren - dvs fortfarande starkare än Euro-zonen. Inflationen sjunker under 2-procentmålet 2004 och Riksbanken sänker räntan med 50 punkter i vinter, eventuellt med ett steg redan denna vecka. Lönebildningen är en risk när avtalsrundan för 2004 drar i gång - men ej på kort sikt. Smittoeffekten från Kommunals uppsagda avtal för 2003 blir liten. Utgiftstaken hotar spricka med 20 miljarder kronor per år, men åtgärder kommer att vidtas. En folkomröstning om EMU sker hösten 2003, och kronan träder därefter in i växelkurssamarbetet ERM. Vi bedömer att jämviktsväxelkursen gentemot euron ligger runt 8,60-8,70. Vår prognos för centralkursen är 8,70 mot euron; detta efter politiska utspel från finansdepartementet om att det gärna ser en svag centralkurs.
 
 
 
Nyckeltal
Årlig procentuell förändring


 
2001
2002
2003
2004
         
BNP
1,2
1,6
1,8
2,4
Arbetslöshet (%)
4,0
4,0
4,4
4,3
UND1X
2,8
2,5
2,1
1,8
Offentligt saldo (% av BNP)
4,8
1,6
1,0
1,2
Reporänta (dec)
3,75
4,00
4,25
4,25
         
Växelkurs, EUR/SEK (dec)
9,44
8,80
8,60
8,70
 
 
 
RÄTTELSE: Vår prognos på reporäntan i december 2002, är 4,0.
Vi bedömer att Riksbanken sänker reporäntan ytterligare en gång, till 3.75, i början av 2003.
 
För information:
Klas Eklund, tel: 08-763 8088
klas.eklund@seb.se
Olle Holmgren, tel: 08-763 8079
olle.holmgren@seb.se
 
 
 
SEB är en bankkoncern med tyngdpunkten på större företag, institutioner och privatpersoner i norra Europa. Per den 30 juni 2002 hade SEB 675 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och totalt 4 miljoner kunder, varav 1,2 miljoner e-bankskunder. Vid samma tidpunkt uppgick koncernens balansomslutning till 1 206 miljarder kronor och förvaltat kapital var 786 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgick till drygt 20 000. Läs mer om SEB på www.seb.net.