Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Delårsrapport januari-juni 2002

Förändringsprogrammet ger resultat
 
  • Operativt rörelseresultat* för första halvåret: 3 986 Mkr (4 245 motsvarande period i fjol)
  • Operativt rörelseresultat för andra kvartalet isolerat: 1 970 Mkr att jämföra med 2 016 Mkr första kvartalet
  • Kostnaderna ned med 10 procent på jämförbar basis
  • Kvartalsvisa intäkter på stabil nivå
  • Kreditförlusterna på låg nivå
  • Räntabiliteten på eget kapital: 12,3 procent (13,4).
 
* Inklusive pensionsavräkning med 567 Mkr (529). Rörelseresultatet i enlighet med Finansinspektionens anvisningar (dvs exklusive pensionsavräkning) var 3 419 Mkr (3 716).
 
VD-kommentar
 
Jämfört med första kvartalet har marknadsförutsättningarna försämrats i många avseenden. Börserna sjönk överlag under andra kvartalet till följd av växande osäkerhet kring tillfrisknandet av ekonomin och minskat förtroende efter redovisningsskandalerna i USA.
 
Valutamarknaderna har också påverkats av att dollarn försvagats och den svenska kronan stärkts. På penningmarknaden har dock räntorna legat kvar på en låg nivå.
 
Med tanke på att Stockholmsbörsen sjönk med 22 procent höll sig intäkterna förhållandevis väl. Den huvudsakliga volymminskningen kan hänföras till den senare delen av det andra kvartalet. Den negativa inverkan på inkomstnivån fick således inte full effekt under perioden. Affärsområden som är mycket beroende av aktiemarknaden - Enskilda Securities, Private Banking och SEB Asset Management - påverkades dock av lägre provisionsintäkter.
 
Vårt förändringsprogram "3C" (Customer satisfaction, Cross-servicing och Cost efficiency) har givit resultat. Det omfattande arbetet med att förse kunderna med alternativa investeringar som företagsobligationsfonder, aktieindexobligationer och nya inlåningskonton har varit framgångsrikt. Dessa ansträngningar i kombination med en högre aktivitet gentemot våra kunder har bidragit till att mildra intäktsminskningen.
 
Vårt kostnadseffektivitetsprogram går enligt plan och samtliga divisioner har aktivt bidragit till att kostnaderna sjunkit med 10 procent.
 
Kvaliteten i våra portföljer är stabil. Kreditförlusterna ligger kvar på en låg nivå, trots det svaga ekonomiska läget och de nödlidande lånen fortsätter att minska.
 
Efter den 30 juni har aktiemarknaderna försämrats ytterligare och tillfrisknandet i den globala ekonomin tycks längre bort. Vi fortsätter sätta vårt kostnadseffektivitetsprogram i centrum genom att anpassa kostnadsnivån till det rådande ekonomiska klimatet samt hjälpa våra kunder genom dessa besvärliga tider.
 
Andra kvartalet isolerat
 
Resultatet i nivå med föregående kvartal
 
Det operativa resultatet för andra kvartalet isolerat uppgick till 1 970 Mkr (1 456 motsvarande period 2001). På jämförbar basis var detta 29 procent högre än nivån 2001 och 7 procent bättre än första kvartalet 2002.
 
Intäkterna, 6 994 Mkr, var i nivå med såväl föregående kvartal som motsvarande kvartal i fjol.
 
Kostnaderna, 4 815 Mkr, var i princip oförändrade jämfört med första kvartalet, men 11 procent lägre än andra kvartalet i fjol på jämförbar basis. Personalkostnader och framför allt övriga operativa kostnader har minskat.
 
Kreditförlusterna netto, 180 Mkr, låg i nivå med föregående kvartal. Under andra kvartalet i fjol var graden av återvinningar högre.
 
Första halvåret
 
Operativt rörelseresultat: 4 miljarder kronor
 
Det operativa rörelseresultatet, inklusive pensionsavräkning, för januari-juni 2002 uppgick till 3 986 Mkr (4 245). Jämförelsen med första halvåret 2001 har påverkats av engångseffekter, omstruktureringskostnader och valutakursdifferenser. Justerat för dessa jämförelsestörande poster ökade det operativa rörelseresultatet med 10 procent, trots den fortsatt svaga börsutvecklingen som medfört lägre provisionsintäkter.
 
Vinst efter skatt för januari-juni uppgick till 2 725 Mkr (2 813).
 
Stabil intäktsnivå
 
Koncernens intäkter uppgick till 14 042 Mkr (14 897). Justerat för engångseffekter och valutakursdifferenser sjönk intäkterna med 4 procent.
 
Räntenettot uppgick till 6 771 Mkr (6 213), en ökning med 8 procent på jämförbar basis. Förbättringen förklaras av något ökade volymer och något lägre finansieringskostnad. Räntenettot har legat på samma nivå de fyra senaste kvartalen.
 
Provisionsnettot minskade med 10 procent till 5 183 Mkr (5768), främst till följd av fortsatt svag börs.
 
Nettoresultatet av finansiella transaktioner var 1 306 Mkr (1527).
 
Övriga intäkter uppgick till 782 Mkr (1 389). Realisationsvinster från ett antal mindre transaktioner svarade för 322 Mkr (776). Justerat för dessa och övriga jämförelsestörande poster minskade posten övriga intäkter med 25 procent. För första halvåret 2002 redovisas inte några engångsintäkter.
 
Minskade kostnader
 
Kostnaderna under januari-juni minskade med 8 procent till 9 626 Mkr (10 480). På jämförbar basis sjönk kostnaderna med 10 procent.
 
Personalkostnaderna brutto minskade med 3 procent till 5 764 Mkr (5 963). Lägre resultatrelaterade ersättningar svarade för två tredjedelar av minskningen. Nedgången innebär att effektiviseringsåtgärderna mer än väl uppvägt den allmänna löneökningen. I personalkostnaderna brutto ingår inte kompensation för pensions-kostnaderna på 567 Mkr (529). Personalkostnaderna netto uppgick till 5 197 Mkr (5 434).
 
Medeltalet befattningar under första halvåret uppgick till 19 358 (19 852). I juni var medeltalet befattningar 19 151 (19 988).
 
De totala IT-kostnaderna (här definierade som kalkylerade kostnader för all IT-verksamhet inklusive egen personal) minskade till 1,9 miljarder kronor (2,4). Av dessa kalkylerade kostnader var 872 Mkr (1 073) externa kostnader.
 
Utöver de omstruktureringskostnader som belastade 2001 har ytterligare cirka 200 Mkr kostnadsförts under första halvåret 2002.
 
Kreditförluster på låg nivå
 
Koncernens kreditförluster netto, inklusive värdeförändring på övertagna tillgångar, uppgick till 369 Mkr (200), varav 196 Mkr (212) i SEB Germany. Kreditförlustnivån var i princip densamma som under första kvartalet, 0,11 procent. I fjol var kreditförlustnivån 0,06. Kreditförlusterna brutto, dvs före återvinningar, minskade till 750 Mkr (857).
 
Försäkringsrörelsen
 
Resultatet för SEB-koncernens försäkringsrörelse (sak, liv och goodwillavskrivningar), som redovisas på en rad, uppgick till -44 Mkr (52).
 
Resultatet av SEB Trygg Livs löpande verksamhet (exkl. finansiella effekter av kortsiktiga marknadsfluktuationer) uppgick till 666 Mkr (522), vilket inte konsoliderats i SEB-koncernens resultat. Divisionens rörelseresultat ingår i koncernens resultat med 31 Mkr (-76).
 
I syfte att fortsätta att utveckla tjänstepensionsaffären, där traditionell försäkring är en viktig del i utbudet, har kapitalbasen i Nya Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv utökats med 330 Mkr, varav 100 Mkr i ökat aktiekapital och 230 Mkr i förlagslån. Avsikten med tillskottet är att fortsätta utveckla tjänstepensionsverksamheten, där traditionell försäkring utgör en viktig del av produktutbudet. Bolaget har vuxit kraftigt till följd av den ökade efterfrågan på traditionella livförsäkringar i rådande marknadssituation. Den förstärkta kapitalbasen stödjer en fortsatt tillväxt i bolaget.
 
Resultatet för sakförsäkring, huvudsakligen s k run-off-verksamhet, uppgick till 1 Mkr (243). I resultatet för första kvartalet i fjol ingick realisationsvinster på 126 Mkr i samband med försäljning ur obligationsportföljen.
 
Övervärde i pensionsstiftelserna
 
SEB:s pensionsstiftelsers förmögenhet uppgick per den 30 juni 2002 till 15,4 miljarder kronor medan förpliktelserna uppgick till 9,9 miljarder. Övervärdet var således 5,5 miljarder kronor. Cirka 60 procent av pensionsstiftelserna är placerade i aktier; 40 procent har investerats i räntebärande papper och andra placeringar.
 
Förvaltat kapital
 
Per den 30 juni förvaltade SEB-koncernen totalt 786 miljarder kronor (892). SEB Asset Management förvaltade 513 miljarder (579), SEB Germany 108 miljarder (107) och Private Banking 216 miljarder kronor (263).
 
Kreditportföljen
 
Utvecklingen i kreditportföljen var generellt sett stabil under första halvåret. Den totala kreditexponeringen, inklusive ansvarsförbindelser och derivatkontrakt, uppgick till 969 miljarder kronor (955 vid årsskiftet), varav lån inklusive leasing men exklusive repor uppgick till 704 miljarder kronor (718).
 
Den offentliga sektorn svarar för den största volymökningen i portföljen, varav huvuddelen är hänförbar till den tyska marknaden. Exponeringen mot företagssektorn minskade något under första halvåret.
 
Kreditexponeringen mot telekommunikationsbranschen (operatörer och tillverkande bolag) uppgick till cirka 13 miljarder kronor (15), motsvarande 1,4 procent (1,5) av den totala kreditportföljen. Exponeringen inom IT-sektorn var cirka 3 miljarder kronor (4).
 
Kreditportföljens geografiska fördelning var oförändrad under första halvåret. Cirka 45 procent var relaterad till Sverige och andra nordiska länder, följt av Tyskland med 35 procent. De tre baltiska dotterbankernas kreditvolymer fortsatte växa och uppgick totalt till cirka 33 miljarder kronor (30). Exponeringen mot emerging markets minskade under första halvåret till cirka 9,0 miljarder kronor netto (9,7) efter avdrag för reserv för befarade förluster.
 
Osäkra fordringar brutto uppgick per den 30 juni till 14 808 Mkr (15 822 vid utgången av 2001). 7 585 Mkr (8 161) var nödlidande lån (där räntor och amorteringar inte betalas) och 7 223 Mkr (7 661) fordringar som av andra skäl bedöms som osäkra. Andelen nödlidande fordringar netto i relation till utlåningen uppgick till 0,55 procent (0,58). Den totala andelen osäkra fordringar, netto, i relation till utlåningen var 1,32 procent (1,37). Volymen övertagna panter uppgick till 240 Mkr (265).
 
Kapitalbas och kapitaltäckning
 
Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (dvs exklusive försäkringsbolag) uppgick per den 30 juni 2002 till 55,2 miljarder kronor (54,4 vid utgången av 2001). Primärkapitalet utgjorde 39,3 miljarder kronor (38,7), varav 1,8 miljarder är s k primärkapitaltillskott. De riskvägda tillgångarna uppgick till 479 miljarder kronor (501). Minskningen förklaras dels av den stärkta kronan, dels av effekter från affärsområde Merchant Bankings program för kapitaleffektivisering.
 
Per den 30 juni uppgick primärkapitalrelationen till 8,2 procent (7,7) och den totala kapitaltäckningsgraden till 11,5 procent (10,8). Koncernens långsiktiga mål om att bibehålla en primärkapitalrelation om lägst 7 procent och en total kapitaltäckningsgrad om lägst 10,5 procent är således uppfyllda.
 
I enlighet med styrelsebeslut den 6 maj har SEB förvärvat 7 miljoner egna aktier för skyddande av koncernens personaloptionsprogram så som bolagsstämman beslutade den 10 april 2002. I enlighet med bestämmelserna har värdet på de förvärvade aktierna eliminerats mot eget kapital.
 
I augusti ändrade ratinginstitutet Moody's sin outlook för SEB:s rating från stabil till positiv.
 
Stockholm den 22 augusti 2002
 
Lars H Thunell
 
Verkställande direktör och koncernchef
 
Mer detaljerad information finns tillgänglig på Internet www.seb.net
 
Appendix 1 SEB Trygg Liv
 
Appendix 2 SEB AG i SEB-koncernen
 
Appendix 3 Kreditexponering per bransch och geografiskt fördelad
 
Appendix 4 Kapitalbas för SEB:s finansiella företagsgrupp
 
Appendix 5 Risk- och kapitalhantering
 
Operativ resultaträkning kvartalsvis, sex kvartal (engelska)
 
- SEB-koncernen
 
- Divisioner och affärsområden
 
- Brygga mellan nya och gamla redovisningsprinciper
 
- Uppdelning av intäkter
 
- Engångsposter
Resultaträkning mm enligt Finansinspektionens anvisningar
 
- SEB-koncernen
 
- Skandinaviska Enskilda Banken
 
Ytterligare upplysningar lämnas av
Gunilla Wikman, koncerninformationschef, tel. 08-763 81 25
Per Anders Fasth, chef för Investor Relations, tel. 08-763 95 66
Annika Halldin, ansvarig finansiell information tel. 08-763 85 60
 
 
 
Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bankens revisorer.
 
Ekonomisk information under 2002 och 2003:
 
6 november 2002 Delårsrapport januari-september
 
13 februari 2003 Bokslutskommuniké 2002
 
8 maj 2003 Delårsrapport januari-mars
 
21 augusti 2003 Delårsrapport januari-juni
 
6 november 2003 Delårsrapport januari-september
 
 
 
Tilläggsinformation kan laddas ner från nedanstående länk: