Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sverige mot fast växelkurs

Den internationella konjunkturnedgången har förstärkts efter attentaten mot USA. Spridningseffekterna är starka, och världsekonomin genomgår sin djupaste lågkonjunktur på 20 år. Effekterna av den mycket expansiva amerikanska ekonomiska politiken dröjer då hushållen ökar sitt sparande. BNP-tillväxten stannar nästa år vid 0,4 procent i USA och vid 0,8 procent i Euro-zonen. I Japan faller BNP. Fed och ECB kommer att fortsätta sänka styrräntorna. Såväl börser som långräntor riskerar att drabbas av rekyler efter den senaste tidens uppgång. Återhämtningen, som börjar i mitten av nästa år, blir starkast i USA.
 
Sverige drabbas av den internationella nedgången. Starka inkomstökningar för hushållen och en svag krona gör dock att svensk ekonomi växer snabbare än Euro-zonens. BNP-tillväxten blir1,2 resp 1,5 procent i år och nästa år för att återhämta sig till 2,8 procent år 2003. Arbetslösheten stiger från 4 till 5 procent under loppet av nästa år. Den offentliga sektorns överskott sjunker till ca 1 procent av BNP och utgiftstaket överskrids om inte nya åtgärder vidtas.
 
Den höga inflationen i nuläget är en följd av snabba prisökningar på många olika varugrupper. Inflationen faller dock i början på nästa år, till en början beroende på sjunkande energipriser men efterhand också genom lägre underliggande inflationstryck. Inflationen biter sig ändå kvar längre i Sverige än i omvärlden. Riksbanken sänker därför i mindre utsträckning än ECB, med 25 punkter i början av nästa år för att sedan åter höja mot slutet av året.
 
Kronan har nu passerat sitt bottenläge och förstärks successivt. Prognosen baseras på att en folkomröstning om EMU anordnas under 2003, varefter kronan ansluts till ERM. Knytkursen har antagits bli 8,60 mot euron, vilket motsvarar TCW 125. Efterhand sjunker obligationsräntan mot Tyskland till 25 punkter.
 
Nyckeltal för svensk ekonomi


  001 2002 2003
BNP 1,2 1,5 2,8
Inflation UND1X 2,7 2,4 2,1
Arbetslöshet 4,0 4,7 4,7
Offentligt saldo 3,5 0,9 1,1
Reporänta (årets slut) 3,75 3,75 4,25
SEK/EUR (årets slut) 9,20 8,80 8,60
 
 
För ytterligare information, kontakta:

Klas Eklund Chefekonom SEB 08-7638088, 070-7638088
*Håkan Frisén chef för SEB Ekonomisk Analys 08-7638067, 070-7638067