Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Delårsrapport januari-september 2001

VD-KOMMENTAR

Resultatet för det tredje kvartalet är stabilt trots att våra huvudmarknader - Sverige och Tyskland - uppvisar låg tillväxt under samma period. Industriproduktionen har sjunkit i båda länderna och hushållens förväntningar på den ekonomiska utvecklingen har minskat. Aktiemarknaden har varit svag.

De vikande marknaderna har haft en negativ effekt på SEB:s intjäning, särskilt i fråga om värdepappersrelaterade provisionsintäkter. Men - resultatet för tredje kvartalet ligger på samma nivå som under det andra kvartalet. Kostnaderna har sjunkit och kreditförlusterna är låga.

Resultatet för Merchant Banking är starkt, på inkomstsidan beroende på goda resultat i den kunddrivna affären. Den underliggande kostnadsnivån fortsätter att minska tack vare fortsatta effektivitetsåtgärder. i SEB Germany fortsätter omstruktureringsarbetet enligt plan. Enskilda Securities resultat är vikande, som hos de flesta investmentbanker, och åtgärder för att minska kostnaderna har redan vidtagits. SEB:s banker i Baltikum fortsätter att expandera med starka resultat. .


Tillbakadragandet av vår ansökan till EU angående en sammanslagning mellan SEB och FöreningsSparbanken var en besvikelse för oss alla. Jag beklagar att vi inte fick möjlighet att skapa en europeisk bank utifrån en svensk bas. Skälen bakom fusionstanken gäller fortfarande, dvs behovet av kostnadseffektivitet och en bredare bas för att kunna delta i konsolideringen av den europeiska marknaden.


Vår strategi är i grunden densamma som tidigare - att utveckla affärerna med våra kunder på våra existerande marknader. Vi har en stark bas i vår relation med nordiska storföretagskunder och krävande privatkunder i Sverige och en ledande position inom nordisk kapitalförvaltning. Vikande marknader gör dock att vi måsta anpassa vår strategi jämfört med våra ursprungliga ambitioner. Våra prioriteringar nu är att utnyttja potentialen i vår nuvarande verksamhet, inklusive förvärven vi har gjort i Tyskland och Baltikum.


Vi måste stärka vårt kundfokus i hela organisationen. Externa undersökningar visar att kundnöjdheten minskat bland privatkunderna i Sverige. Detta är ett område som vi nu inriktar oss på, delvis genom en ökad koncentration på de lokala bankkontoren, som får en stärkt roll. Vi kommer att fortsätta att utveckla våra internettjänster eftersom de är viktiga kanaler för många av våra kunder.


En av de mer intressanta möjligheterna som vi inte till fullo utnyttjat tidigare är korsförsäljning. Detta kommer att kräva en ökad samordning mellan de olika delarna av vår koncern.


Vi anpassar nu våra kostnader till det försämrade marknadsläget och skapar en långsiktig kostnadseffektivitetet i hela gruppen. I somras startades ett effektivitetesprogram med målet att reducera kostnaderna med 1,5 miljarder per år. Det programmet utvidgas nu för att kostnaderna ska kunna sänkas ytterligare. Den första fasen av kostnadsneddragningar är redan i gång och resultatet kommer att synas under 2002. Den sammanlagda kostnadsreduktionen på 3 miljarder kronor kommer netto - efter ökningar inom tillväxtområden - att innebära sänkningar på 2,5 miljarder per år från januari 2003.


För att summera; vår strategi förblir i allt väsentligt att koncentrera oss på våra starka relationer med företagskunder såväl som med våra krävande privatkunder på våra marknader i Norra Europa. Den förnyade ledningsgruppen är starkt engagerad i vår strategi och de åtgärder som krävs för att öka kundnöjdheten, särskilt på retailsidan och bättre koordinera de olika delarna av koncernen. Även om marknadsläget förbättras måste vi planera för en förlängd lågkonjunktur och öka kostnadseffektiviteten både i det korta och långa perspektivet.


Intäkter
Koncernens intäkter för januari-september 2001 minskade med 8 procent till 22 519 Mkr (24 361). Jämförelsen med föregående år har påverkats av engångseffekter och konsolideringen av Vilniaus Bankas under sista kvartalet 2000. Dessutom har den svaga svenska kronan skapat en valutakursdifferens som också påverkar jämförelsen med föregående år. Minskningen berodde främst på sjunkande provisionsintäkter till följd av utvecklingen på aktiemarknaden. Justerat för dessa jämförelsestörande poster sjönk intäkterna med 9 procent

Räntenettot steg med 9 procent till 9 546 Mkr (8 718). Det tredje kvartalet var starkare än de två första. Kostnaden för den statliga insättningsgarantin sjönk med 155 Mkr. Justerat för ovanstående jämförelsestörande poster ökade räntenettot med 1 procent.


Provisionsnettot minskade med 17 procent till 8 580 Mkr (10 339). Det tredje kvartalet var svagare än de två första. Utvecklingen skiljer sig för olika produktområden och delar av koncernen. Provisionsintäkterna från kort steg med 19 procent, medan värdepappersrelaterade provisioner sjönk med 27 procent jämfört med de nio första månaderna 2000. Justerat för jämförelsestörande poster sjönk provisionsnettot med 21 procent. (En fullständig uppställning finns i not på sidan 15.)

Nettoresultatet av finansiella transaktioner var i princip oförändrat, 2 271 Mkr (2 258). En god utveckling inom Merchant Banking kompenserade nedgången i Enskilda Securities mer än väl. Justerat för jämförelsestörande poster var nettoresultatet av finansiella transaktioner oförändrat. (Se vidare not sidan 15.)

Övriga intäkter uppgick till 2 122 Mkr (3 046). Realisationsvinster och engångsposter svarade för 929 Mkr (1 857). Justerat för dessa samt för valutakursförändringar minskade posten Övriga intäkter med 3 procent.

Kostnader
Koncernens kostnader ökade med 6 procent till 16 707 Mkr (15 813). Justerat för valutakursförändringar och andra jämförelsestörande poster sjönk kostnaderna med 2 procent.

Personalkostnaderna brutto minskade med 1 procent till 9 257 Mkr (9 370). Justerat för jämförelsestörande poster sjönk personalkostnaderna 7 procent. Detta uppnåddes genom en kombination av effektivitetshöjande åtgärder/personalminskningar inom främst Personal Banking Sweden, Merchant Banking och SEB Germany samt minskade kalkylerade resultatrelaterade ersättningar (- 580 Mkr jämfört med motsvarande period 2000). Per den 30 september uppgick antalet anställda till 20 811 (19 596). Justerat för Vilniaus Bankas, som konsoliderades under sista kvartalet i fjol, minskade antalet anställda med 386.

Personalkostnaderna netto minskade med 2 procent till 8 491 Mkr (8 654). Justerat för jämförelsestörande poster var minskningen 8 procent. Kompensationen för pensionskostnaderna, som ingår i personalkostnaderna brutto, ökade till 766 Mkr (716), inklusive det tjänstepensionsavtal som ersatt det tidigare vinstandelssystemet.


SEB:s pensionsstiftelsers förmögenhet uppgick per den 30 september till 17,5 miljarder kronor (23,2 miljarder vid utgången av 2000) medan förpliktelserna uppgick till 9,1 miljarder kronor (8,0). Övervärdet per den 30 september var således 8,4 miljarder (15,2).

De totala IT-kostnaderna (inklusive kalkylerade kostnader för personal etc) uppgick till 3,6 miljarder kronor (3,1). Av detta var 1 647 Mkr (1 571) externa kostnader.

Avskrivningarna uppgick till 1 383 Mkr (1 255), varav goodwill svarade för 537 Mkr (487).


Vid ingången av 2001 återstod 256 Mkr av omstruktureringsreserven för förvärvet av Trygg Hansa 1997. Av detta har 177 Mkr tagits i anspråk under årets första nio månader (varav 25 Mkr under tredje kvartalet).


Vid förvärvet av BfG i januari 2000 uppstod en skillnad mellan eget kapital och förvärvspris. Allokering och utnyttjande av den negativa goodwillen beskrivs i Appendix 1.

Fusions- och omstruktureringskostnader
Kostnaderna för den planerade och avbrutna fusionen med FöreningsSparbanken och integrationsarbetet i samband med detta uppgår till 200 Mkr, varav 130 Mkr under tredje kvartalet.


Vidare har beslut fattats om att stänga e-bankingverksamheten i Storbritannien samt dra ned på aktviteterna inom Private Banking Norge, SEB Invest Norge och inom Enskilda Securities.
Detta har lett till en omstruktureringskostnad på 103 Mkr under tredje kvartalet.
Ytterligare aktiviteter har eller kommer att beslutas i syfte att skapa ett omfattande program för kostnadsreducering. Kostnaden för omstruktureringen beräknas uppgå till ytterligare 600 Mkr, som kommer att rapporteras i fjärde kvartalet 2001 och i början av 2002.

Kreditförluster och osäkra fordringar
Koncernens kreditförluster, inklusive värdeförändring på övertagen egendom och nedskrivningar, uppgick till 390 Mkr netto (778), varav 348 Mkr (599) i SEB Germany. Förbättringen berodde huvudsakligen på lägre kreditförluster och till viss del på högre återvinningar under 2001. Kreditförlustnivån uppgick till 0,07 procent (0,15).

Osäkra fordringar brutto uppgick till 15 875 Mkr (16 437). 8 984 Mkr av de osäkra fordringarna är nödlidande lån och 6 891 Mkr är icke nödlidande (lån där räntor och amorteringar betalas).
Osäkra fordringar netto efter avdrag för generell reserv uppgick till 7 209 Mkr (7 280). Reserverings-graden för osäkra fordringar inklusive generell reserv var 54,6 procent (55,7). Reserveringsgraden var 58.0 procent för nödlidande lån och 35,2 procent för icke nödlidande lån. (Se vidare sidan 28.) Andelen osäkra fordringar, netto, minskade från 1,35 till 1,24 procent.


Volymen övertagna panter var oförändrad: 215 Mkr (213 vid årsskiftet).

Sakförsäkring och run-off
Resultatet för sakförsäkring, huvudsakligen s k run-off, uppgick till 279 Mkr (169), främst till följd av realisationsvinster på 126 Mkr i samband med försäljning ur obligationsportföljen under första kvartalet. Koncernens sakförsäkringsverksamhet påverkades inte av terrorattacken i september.


Engångseffekter
Intäkter av engångskaraktär under januari-september uppgick till 929 Mkr (1 656), varav allt för 2001 är hänförbart till första kvartalet. Kostnader av engångskaraktär för fusionsarbete och omstrukturering var 303 Mkr (50), varav 233 Mkr (0) under tredje kvartalet.


Operativt resultat
Det operativa resultatet minskade med 29 procent till 5 706 Mkr (8 014). Justerat för valutakurs-förändringar och andra jämförelsestörande poster sjönk resultatet med 17 procent. Resultatet för tredje kvartalet visade en viss återhämtning jämfört med det andra, huvudsakligen beroende på lägre kostnader.


Förändring av övervärden i livförsäkringsverksamheten
Förändringen av övervärdet i livförsäkringsverksamheten påverkades av negativa finansiella effekter till följd av nedgången på aktiemarknaden och uppgick till -367 Mkr (606). Se vidare appendix 2.


Förvaltningsresultat
Koncernens förvaltningsresultat, dvs det operativa rörelseresultatet plus förändring av övervärden i livförsäkringsrörelsen, minskade med 38 procent till 5 339 Mkr (8 620). Justerat för jämförelsestörande poster minskade förvaltningsresultatet med 28 procent.


Kapital under förvaltning
Per den 30 september 2001 hade SEB-koncernen totalt 816 miljarder kronor under förvaltning (930), varav 535 miljarder (605) i SEB Invest och 107 miljarder (114) i SEB Germany.

Kreditportföljen
SEB:s utlåningsvolym uppgick per den 30 september till 714 Mkr.

Den totala kreditportföljen omfattar också ansvarsförbindelser och åtaganden som remburser, garantier och kreditlöften lika väl som kreditexponering från derivatkontrakt. Totalt har kreditportföljen sedan årsskiftet ökat med cirka 48 miljarder kronor till 974 miljarder (926). En viktig faktor bakom ökningen är valutakursdifferenser till följd av försvagningen av den svenska kronan. En del av ökningen kan hänföras till företagssektorn, men även hushållsutlåningen i Sverige visar en stabil utveckling under 2001. SEB AG:s kreditexponering uppgår till 374 miljarder kronor (351), vilket motsvarar cirka 38 procent (38) av koncernens totala kreditportfölj.


Exponeringen mot telekommunikationsindustrin (operatörer och tillverkande bolag) är fortsatt stabil och uppgår till cirka 14 miljarder kronor. Exponeringen mot IT-sektorn uppgår till knappt 5 miljarder kronor. Exponeringen mot flygbolag, hotell, resor och turism, kryssningsfartyg, färjor och sakförsäkring uppgår till 13 miljarder.


SEB:s exponering mot emerging markets uppgick per den 30 september till 9,6 miljarder kronor netto, en nedgång med 16 procent jämfört med årsskiftet (11,5). Den fortsatta nedgången beror främst på minskad exponering i Asien och Latinamerika (se vidare appendix 3).


Riskstyrning
Koncernens risktagande i tradingverksamheten (daglig s k Value at Risk), SEB Germany undantaget, har under det första nio månaderna 2001 varit i genomsnitt 68 Mkr; dvs med 99 procents sannolikhet förväntas koncernen inte förlora mer än 68 Mkr under en handelsdag. Under året varierade denna risk mellan 35 och 110 Mkr. Följande tabell visar denna risk uppdelad per risktyp (Mkr).


Inom SEB Germanys marknadsplats var motsvarande VaR 9 Mkr. Under året varierade SEB Germanys VaR mellan 4 och 36 Mkr, med ett genomsnitt på 19 Mkr.


Känslighetsanalys
En höjning av marknadsräntorna med en procentenhet per den 30 september 2001 skulle medföra att marknadsvärdet på koncernens räntebärande tillgångar och skulder, inklusive derivat, minskade med
2 000 Mkr.


Kapitalbas och kapitaltäckning
Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (dvs exklusive försäkringsbolag) uppgick den 30 september till 53,7 miljarder kronor (53,3 vid årsskiftet). Primärkapitalet utgjorde 37,5 miljarder kronor (36,5), varav 1,9 miljarder i s k primärkapitaltillskott. Beräkningen av kapitalbasen framgår av appendix 4. De riskvägda tillgångarna uppgick till 515,5 miljarder kronor (495,6).

Primärkapitalrelationen uppgick till 7,27 procent (7,37 procent vid utgången av 2000) och den totala kapitaltäckningsgraden till 10,41 procent (10,76 ). Koncernens mål om att bibehålla en primärkapitalrelation om lägst 7 procent och en total kapitaltäckningsgrad om lägst 10,5 procent.

Fusionen med FöreningsSparbanken avbruten
Den 19 september återtog SEB och FöreningsSparbanken sin anmälan till EU-kommissionen avseende det planerade samgåendet mellan bankerna. Skälet var att ett godkännande från EU-kommissinens sida förutsätter så långtgående eftergifter att värdet av fusionen skulle gå förlorat bland annat genom uteblivna synergieffekter.


Stockholm den 25 oktober 2001

Lars H Thunell
Verkställande direktör och koncernchef


Ekonomisk information under 2002:
21 februari
Bokslutskommuniké för helåret 2001

10 april
Bolagsstämma

7 maj
Delårsrapport för januari-mars

22 augusti
Delårsrapport för januari-juni

7 november
Delårsrapport för januari-september

SEB:s rapporter finns även tillgängliga på Internet (www.seb.net).


Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.