Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

S E B: Delårsrapport januari-mars 2001

Effektivisering höll kostnaderna stabila och riskerna minskade

·Kostnaderna hölls stabila, 5 462 Mkr (5 385), och personalkostnaderna minskade.

·Åtgärder vidtagna för att frysa koncernens IT-kostnader.

·Merchant Banking fortsätter redovisa ett starkt resultat.

·Tyska verksamheten bytte namn från BfG till SEB - omstrukturering snabbare än planerat.

·Idag döps SEB:s båt i Volvo Ocean Race.


I det operativa rörelseresultatet ingår pensionsavräkning.


VD-kommentar
-Trots den vikande utvecklingen på aktiemarknaderna under årets första kvartal kan SEB uppvisa ett stabilt resultat för koncernen som helhet. Det är glädjande att konstatera att vårt räntenetto ökat och att personalkostnaderna sjunkit med 12 procent jämfört med samma period förra året, säger Lars H Thunell, VD och koncernchef.


-Merchant Banking fortsätter att visa starkt resultat. Glädjande är också att de kundrelaterade inkomsterna fortsätter att visa en positiv utveckling.

-Omstruktureringen av BfG går snabbare än plan. Namnbytet till SEB AG i april rönte stor uppmärksamhet i Tyskland. Resultatet är tillfredsställande med tanke på marknadsförutsättningarna. Antalet e-bankskunder i Tyskland är nu uppe i 158 000, en ökning med 46 procent sedan förra årets första kvartal.


-Vi har vidtagit åtgärder för att frysa koncernens IT-kostnader. Åtgärderna kommer successivt att ge resultat under året, vilket innebär att IT-kostnaderna inte fortsätter att öka.


-Planeringsarbetet inför den föreslagna fusionen med FöreningsSparbanken är intensivt och går planenligt. I integrationsarbetet har arbetet med affärsplaner för den nya banken SEB Swedbanks fyra divisioner och andra huvudområden påbörjats. Ledstjärnan i allt integrationsarbete är att göra förändringarna positiva för våra olika kundgrupper. Diskussioner med EU:s Merger Task Force har påbörjats.

Svagare provisioner kompenseras av stark trading
Koncernens intäkter - exklusive förändring i övervärden inom livförsäkringsrörelsen - minskade med 7 procent till 8 193 Mkr (8 770). Vilniaus Bankas var inte konsoliderad under första kvartalet 2000, vilket innebär att minskningen för jämförbara enheter uppgick till 9 procent. Minskningen berodde främst på sjunkande provisionsintäkter till följd av utvecklingen på aktiemarknaden. Jämfört med fjärde kvartalet 2000 stannade minskningen på 1 procent.


Räntenettot steg med 6 procent till 3 070 Mkr (2 883). Personal Banking Swedens räntenetto ökade med 16 procent medan Merchant Banking rapporterade en minskning på 11 procent. Justerat för Vilniaus Bankas var ökningen 2 procent. Kostnaden för den statliga insättningsgarantin sjönk med 50 Mkr.


Provisionsnettot minskade med 21 procent till 2 933 Mkr (3 702). Utvecklingen skilde sig dock markant för olika produktområden och delar av koncernen. Provisionerna från betalningar t ex ökade med 4 procent medan provisionerna från värdepapper sjönk med 22 procent jämfört med första kvartalet år 2000. Nedgången var särskilt markant inom Enskilda Securities. (En fullständig uppställning finns i not.)

Nettoresultatet av finansiella transaktioner steg med 15 procent till 1 035 Mkr (900 Mkr inklusive engångsintäkter på 153 Mkr från försäljning av Brady bonds) till följd av goda resultat i handeln med aktier, obligationer och derivat. (se vidare not)

En förändring av marknadsräntorna med en procentenhet per den 31 mars 2000 skulle medföra en ökning/minskning av koncernens räntebärande tillgångar och skulder, inklusive derivat, med 2,1 miljarder kronor.

Övriga intäkter uppgick till 1 155 Mkr (1 285). Realisationsvinster och engångsposter svarade för 742 Mkr (793). 503 Mkr kom från försäljning av aktier i OM och 26,6 miljoner euro (cirka 240 Mkr) från SEB AG:s (fd BDG) avyttring av aktier i Deutsche Börse.

Kostnader
Koncernens kostnader uppgick till 5 462 Mkr (5 385). Justerat förVilniaus Bankas som inte var konsoliderat första kvartalet 2000, sjönk kostnaderna med 1 procent. Valutakursförändringar för de icke-svenska enheterna försämrade kostnaderna med cirka 2 procent.


Åtgärder för att öka effektiviteten inom olika affärsområden har minskat kostnaderna med 16 procent jämfört med fjärde kvartalet 2000. Inom e-bankingområdet, till exempel, bedrivs utvecklingen från och med januari 2001 inom de olika divisionerna. Sammantaget uppgick kostnaderna för e-banking under första kvartalet till 357 Mkr (184). Kostnaden för fjärde kvartalet var 561 Mkr.

De totala IT-kostnaderna (inklusive kalkylerade kostnader för personal etc)uppgick till 1,3 miljarder kronor att jämföra med 1, 1 miljarder första kvartalet och 1,7 miljarder under fjärde kvartalet 2000.
Av detta var 635 Mkr (491) externa kostnader. Kostnaden för fjärde kvartalet uppgick till 767 Mkr. Genom att frysa utvecklingsprojekt inom IT både med hänsyn till den planerade fusionen och det försämrade marknadsläget skall IT-kostnaderna under helåret 2001 hållas på en oförändrad eller lägre nivå jämfört med 2000.


Stigande personalkostnader till följd av avtalade löneökningar och negativ valutakursförändring uppvägdes av effektivitetshöjande åtgärder inom framför allt Personal Banking Sweden och Merchant Banking samt genom omstruktureringsarbetet i SEB Germany. Dessutom minskade de kalkylerade resultatrelaterade ersättningarna med 320 Mkr jämfört med första kvartalet 2000. Därigenom minskade
personalkostnaderna netto med 10 procent till 2 738 Mkr (3 040). Brutto sjönk kostnaderna med 5 procent till 3 036 Mkr (3 211). Kompensationen för pensionskostnaderna, som ingår i personalkostnaderna brutto, ökade till 298 Mkr (171). I denna summa ingår också det tjänstepensionsavtal som ersatt det tidigare vinstandelssystemet.


SEB:s pensionsstiftelsers förmögenhet uppgick per den 31 mars till 19,4 miljarder kronor (23,2 miljarder vid utgången av 2000) medan förpliktelserna uppgick till 8,3 miljarder kronor (8,0 miljarder). Övervärdet per den 31 mars var således till 11,1 miljarder.

Avskrivningarna uppgick till 455 Mkr (427), varav goodwill svarade för 178 Mkr (165).


Vid ingången av 2001 återstod 256 Mkr av omstruktureringsreserven för förvärvet av Trygg Hansa 1997. Av detta togs 67 Mkr i anspråk under första kvartalet.


Vid förvärvet av BfG i januari 2000 uppstod en skillnad mellan eget kapital och förvärvspris. Allokering och utnyttjande av den negativa goodwillen beskrivs i Appendix 1.

Kreditförluster och osäkra fordringar
Koncernens kreditförluster, inklusive värdeförändring på övertagen egendom och nedskrivningar uppgick till 182 Mkr netto (281), varav 100 Mkr (310) netto gällde SEB Germany. Kreditförlustnivån uppgick till 0.08 procent (0.17).

Osäkra fordringar, netto, dvs efter reserveringar för befarade förluster, ökade till 8 596 Mkr (8 365 Mkr vid utgången av 2000). Ökningen förklaras av valutakursförändringar.

Volymen övertagna panter minskade till 161 Mkr (213).

Kreditportföljen
SEB:s totala kreditportfölj ökade under första kvartalet med 22 miljarder till 948 miljarder kronor. Ökningen gäller huvudsakligen företagssektorn, där exponeringen ökat med närmare 16 miljarder mot framförallt svenska industriföretag. Utlåningen till hushållssektorn har ökat med drygt 5 miljarder, varav SEB AG representerar ungefär hälften och resterande del avser bolån i Sverige. Exponeringen
mot banker är stabil.


SEB's exponering mot telekommunikationsindustrin (operatörer och tillverkande bolag) ökade under första kvartalet med ca 2 miljarder kronor till drygt 14 miljarder kronor eller 1,5 procent av kreditportföljen. Ökningen gäller befintliga kunder och avser kort exponering inom den normala affärsverksamheten, huvudsakligen säkring av valutaflöden. Exponeringen mot IT-sektorn är stabil och ligger kvar på en nivå om 4 miljarder kronor eller ca 0,4 procent av kreditportföljen.


Per den 31 mars 2001 uppgick SEB:s exponering mot länder i emerging markets till netto 10 483 Mkr, en nedgång med 9 procent jämfört med årsskiftet (11 483 Mkr). Minskningen berodde till största delen på minskad exponering i Latin Amerika och i Öst- och Centraleuropa. Se vidare appendix 2.


Sakförsäkringsrörelsen
Resultatet i sakförsäkringsrörelsen ökade till 241 Mkr (52), bland annat till följd av realisationsvinster på 126 Mkr i samband med försäljning ur obligationsportföljen.


Engångseffekter
Totala engångseffekter under första kvartalet uppgår 2001 uppgår till 869 Mkr (947).


Förändring av övervärden i livförsäkringsverksamheten
Förändringen av övervärdet i livförsäkringsverksamheten påverkades av negativa finansiella effekter till följd av nedgången på aktiemarknaden och uppgick till -251 Mkr (473). Se vidare appendix 3.


Kapitalbas och kapitaltäckning
Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (dvs exklusive försäkringsbolag) uppgick den 31 mars till 52,9 miljarder kronor (53,3). Primärkapitalet utgjorde 36,4 miljarder kronor (36,5), varav 1,8 miljarder i s k primärkapitaltillskott. Beräkningen av kapitalbasen framgår av appendix 4. De riskvägda tillgångarna uppgick till 514,7 miljarder kronor (495,6).

Primärkapitalrelationen uppgick till 7,08 procent (7,37 procent vid utgången av 2000) och den totala kapitaltäckningsgraden till 10,27 procent (10,76 ). Det ligger i linje med koncernens mål om att bibehålla en primärkapitalrelation om lägst 7 procent och en total kapitaltäckningsgrad om lägst 10 procent.

Om resultatet för första kvartalet inkluderades i kapitalbasen skulle primärkapitalrelationen bli 7,35 procent och kapitaltäckningsgraden 10,56 procent.


Rating
I samband med presentationen av den planerade fusionen mellan FöreningsSparbanken och SEB placerade alla större ratinginstitut SEB under bevakning för eventuell uppgradering till FöreningsSparbankens konfirmerade rating.


Bolagsstämman 2001
Samtliga styrelseledamöter omvaldes vid bolagsstämman i april. Utdelningen fastställdes till 4 kronor per aktie.


Stockholm den 4 maj 2001

Lars H Thunell
Verkställande direktör och koncernchef

Delårsrapport för första halvåret 2001 publiceras den 23 augusti 2001. SEB:s rapporter finns även tillgängliga på Internet (www.seb.se; www.seb.net).


Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.