Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

FöreningsSparbanken och SEB skapar europeisk finanskoncern

Styrelserna i FöreningsSparbanken och SEB har beslutat att bolagen ska gå samman. Namnet på den nya banken blir SEB Swedbank. Bolagen kompletterar varandra väl. FöreningsSparbanken har en omfattande lokal närvaro i Norden med många privatkunder. SEB har en internationell inriktning och fokuserar på storföretag och finansiellt aktiva kunder. Samgåendet ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och skapandet av en europeisk finanskoncern.
Den nya koncernen får 35 000 anställda, varav 19 000 i Sverige, ett förvaltat kapital om 1 300 miljarder kronor och ett samlat börsvärde om cirka 150 miljarder kronor. Samgåendet sker genom en legal fusion mellan FöreningsSparbanken och SEB som jämbördiga parter. Samgåendet kräver tillstånd från berörda myndigheter.
 
- Samgåendet stärker FöreningsSparbankens lokala kraft inom företagsverksamheten tack vare SEB:s breda kompetens och internationella nätverk. Samtidigt förstärks FöreningsSparbankens närvaro i storstadsregionerna till förmån för våra kunder tack vare SEB:s kontorsstruktur, säger FöreningsSparbankens styrelseordförande Göran Collert.
- Genom att tillvarata den nya koncernens samlade erfarenheter, kompetens och finansiella styrka får vi bättre möjligheter att växa i Europa, säger SEB:s styrelseordförande Jacob Wallenberg.
 
Kunderbjudandet förstärks i Norden. Bankernas kompletterande distributionskanaler gör det möjligt att vidareutveckla en konkurrenskraftig lokalt förankrad bank med heltäckande produkter och tjänster för privatpersoner, företag, kommuner och organisationer.
 
- Vi kompletterar varandra väl och kommer med tillskottet av SEB:s kontorsnät att öka den lokala tillgängligheten till bankservice. Detta kommer att gynna kunderna, säger FöreningsSparbankens VD och koncernchef Birgitta Johansson Hedberg.
Kunderna, såväl privatpersoner som företag och institutioner får bättre service, tillgänglighet och ett mer konkurrenskraftigt och bredare utbud av produkter och tjänster, även från andra leverantörer. Detta innebär bättre förutsättningar för en långsiktig lokal närvaro på kontorssidan, säkerställd internationell kompetens och lägre priser.
Samgåendet beräknas ge årliga kostnadsbesparingar på 2,5-3,0 miljarder kronor, främst på central nivå, inom IT, inom produktbolagen men även till följd av överlappande kontorsnät. Inga uppsägningar kommer att ske till följd av samgåendet. Antalet anställda beräknas dock minska med 2 000 personer under en treårsperiod, vilket förväntas ske genom naturlig avgång.
 
Samgåendet innebär också att den nya koncernens internationella närvaro kan förstärkas. Fortsatt europeisk expansion sker från en bas i Norden, Östersjöområdet och Tyskland. Tillväxttakten kan ökas på befintliga marknader och några av den koncernens mest attraktiva erbjudanden, såsom e-banking och investeringsprodukter för finansiellt aktiva kunder, kan introduceras i nya länder.
 
SEB:s VD och koncernchef Lars H Thunell betonar internettjänsternas betydelse:
-Tillsammans befäster vi våra framgångar på e-bankingområdet där vi båda är världsledande. Genom samgåendet frigörs resurser till utveckling så att vi även i framtiden kan erbjuda kunderna de bästa finansiella tjänsterna. Detta innebär också att vi kan exportera vårt kunnande och starta fler verksamheter på nya marknader.
Styrelsen får två Co-chairmen, där Göran Collert är legal ordförande fram till bolagsstämman 2003, då Jacob Wallenberg föreslås bli ordförande. VD och koncernchef blir Lars H Thunell och ställföreträdande koncernchef blir Birgitta Johansson Hedberg.
 
Presskonferens
med anledning av samgåendet hålls torsdag 22 februari 2001, klockan 10:00, på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm i Druvans konferenscenter.
 
Analytikerkonferens
hålls torsdag 22 februari 2001, klockan 15:00, på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm i Druvans konferenscenter. Konferensen kan avlyssnas på telefon +44 (0)20 8781 0562 (reservnr +44 (0)20 8781 0563).
 
Konferensen kan avlyssnas i efterhand under en vecka på telefon +44 (0)20 8288 4459 kod 69 69 32.
Välkomna!Kontaktpersoner FöreningsSparbanken Kontaktpersoner SEB
Staffan Salén, vVD och Chef för Information och Investor Relations
08-585 927 79, 070-531 01 11
Gunilla Wikman, Koncerninformationschef
08-763 81 25, 070-763 81 25
Jesper Berggren, Presschef
08-585 924 78, 070-549 37 67
Boo Ehlin, Presschef
08-763 85 77, 070-763 85 77
  Lotta Treschow, Chef Investor Relations
08-763 95 59, 070-763 95 59
 
FöreningsSparbanken och SEB går samman
 • Samgåendet mellan två kompletterande banker skapar Sveriges ledande finansiella koncern med förstärkt service- och produktutbud. Genom samgåendet skapas goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och framväxten av en europeisk finanskoncern
 • Den nya koncernen får ett samlat börsvärde på cirka 150 miljarder kronor, cirka 11 miljoner kunder i Europa, cirka 2 miljoner Internet-kunder, tillgångar överstigande 2 000 miljarder kronor, cirka 1 300 miljarder kronor under förvaltning och cirka 35 000 anställda, varav 19 000 i Sverige
 • Årliga kostnadsbesparingar beräknas uppgå till 2,5-3,0 miljarder kronor, främst på central nivå, inom IT, inom produktbolagen men även till följd av överlappande kontorsnät
 • Samgåendet sker genom en legal fusion. Vid utbytet av aktier i fusionen kommer värdet av 4 aktier i FöreningsSparbanken att jämställas med värdet av 5 aktier i SEB. Detta innebär att nuvarande aktieägare i FöreningsSparbanken kommer att inneha cirka 48,5 procent av den nya koncernen och SEBs nuvarande aktieägare cirka 51,5 procent
 • Göran Collert och Jacob Wallenberg avses bli co-chairmen med Göran Collert som legal styrelseordförande. Lars H Thunell avses bli verkställande direktör och koncernchef i den nya koncernen och Birgitta Johansson-Hedberg avses bli verkställande direktörens och koncernchefens ställföreträdare
 • Fusionens genomförande är villkorad av bland annat godkännande på extra bolagsstämmor i de båda bankerna och att erforderliga tillstånd erhålls från Regeringen och berörda myndigheter, i bl. a. EU.
Fördelar med samgåendet
Samgåendet mellan FöreningsSparbanken och SEB innebär positiva effekter för:
 • Kunderna, såväl privatpersoner som företag och institutioner, vilka får bättre service, tillgänglighet och ett mer konkurrenskraftigt och bredare utbud av produkter och tjänster. Detta innebär bättre förutsättningar för en långsiktig lokal närvaro på kontorssidan, säkerställd internationell kompetens och lägre priser,
 • Aktieägarna, som tjänar på de effektivitetsvinster som skapas och på den nya koncernens förbättrade strategiska positionering och tillväxtmöjligheter, samt den förbättrade likviditeten och det förväntade ökade intresset för aktien,
 • De anställda, vilka får en arbetsgivare som kan erbjuda fler stimulerande arbetsuppgifter och större möjligheter till personlig utveckling, såväl i Sverige som internationellt. Den nya koncernens framtida tillväxtmöjligheter innebär dessutom att en mer attraktiv arbetsplats skapas, vilket är positivt för såväl de anställda som för den nya bankens framtida lönsamhet och konkurrenskraft,
 • Det svenska samhället, som genom samgåendet tillförsäkras en god och rikstäckande finansiell infrastruktur som långsiktigt gagnar samhällsutvecklingen. Samgåendet möjliggör även att ett samlat och konkurrenskraftigt heltäckande och lokalt förankrat bankalternativ, med ett komplett produkt- och tjänsteutbud, kan bibehållas och vidareutvecklas för både privatpersoner och företag. Den nya koncernen bildar basen för skapandet av en europeisk finanskoncern.
Bakgrund
Den finansiella sektorn i Europa genomgår stora förändringar till följd av globalisering, fortsatt avreglering och ny teknik. Detta har lett till ett förändrat kundbeteende och ökad konkurrens. Därtill kommer införandet av den gemensamma europeiska marknaden och euron vilket förstärkt behovet av ytterligare strukturförändringar.
Denna utveckling har lett till att existerande banker, försäkringsbolag och andra finansiella aktörer måste utveckla sina tjänster och produkter och anpassa sättet att marknadsföra och tillhandahålla dem samtidigt som konkurrensen från nya aktörer ökar.
Privatkunderna efterfrågar fler produkter och tjänster, mer kvalificerad och samtidigt personlig rådgivning samt fler och parallella kanaler för att sköta sparande, rådgivning och betalningar. Samtidigt finns ett starkt krav på personlig service via lokala bankkontor. Kontinuerligt över tiden ökar dessutom företagskundernas efterfrågan på internationell- och specialistkompetens.
För att möta denna efterfrågan måste banker och andra finansiella aktörer på finansmarknaden förstärka sin effektivitet och kompetens genom ny teknik och personalutveckling.
För att kunna behålla och vidareutveckla konkurrenskraftiga kunderbjudanden krävs enheter som kan bära nödvändiga investeringar i informationsteknologi och kompetensutveckling. Bara de banker som är tillräckligt internationella och effektiva kan skapa förutsättningar som medför att man även i framtiden kan erbjuda ett komplett sortiment av finansiella tjänster i hela Sverige, för såväl privatpersoner som företag.
 
Motiv
FöreningsSparbanken och SEB har i ljuset av denna utveckling insett behovet av att växa på hemmamarknaderna i Norden och Baltikum såväl som i övriga Europa liksom kraven på att utveckla moderna produkter och tjänster som bygger på användandet av ny teknik och kvalificerad personlig rådgivning. Genom att kombinera det bästa av de båda bankernas produkter och erfarenhet skapas stora möjligheter för fortsatt tillväxt i utvalda områden inom den finansiella sektorn i Europa.
Samgåendet genomförs mellan två parter med i allt väsentligt samma syn på framtidens hot och möjligheter. Samtidigt har parterna olika bakgrund och kompletterar genom sina olikheter varandra väl, exempelvis kund- och produktmässigt. Vidare utökas kontorsnätets geografiska spridning, nya produkter adderas och ny kompetens tillförs till nytta för respektive banks existerande privat- och företagskunder. Genom samgåendet skapas bättre möjligheter för bland annat kapitalförvaltning och utveckling av IT- och internetlösningar, vilket leder till att mer attraktiva kunderbjudanden kan skapas.
 
Vision
Den nya koncernens vision är att skapa en ledande kundorienterad europeisk finanskoncern utifrån en bred svensk bas, genom en kombination av personlig service/rådgivning, lokal närvaro och modern teknik.
 
Strategi
Den strategiska inriktningen kan grupperas i tre huvudområden.
1. Förstärka kunderbjudandet i Sverige.
 • Öka servicen och förbättra rådgivningen till kunderna genom ökad tillgänglighet tack vare företagens kompletterande distributionskanaler.
 • Öka kundtillfredsställelsen och kundlojaliteten genom att erbjuda bredare, kompletterande och mer kundanpassade tjänster och produkter. Detta inkluderar i utökad omfattning tredje parts produkter. De små och medelstora företagskunderna får dessutom bättre tillgång till den kompetens och det produktutbud som den nya banken vidareutvecklar för de större företagen, särskilt på det internationella området.
 • Öka kostnadseffektiviteten genom att överlappande verksamheter reduceras, genom samordning av satsningar på exempelvis IT-området samt genom erfarenhetsöverföring mellan de två koncernerna ("best practice").
2. Öka tillväxten i existerande verksamheter utanför Sverige.
 • Stärka FöreningsSparbankens och SEBs befintliga verksamheter i Norden, Baltikum, Tyskland och Storbritannien genom förvärv och samarbeten.
 • Öka värdet av dessa investeringar genom att utnyttja existerande kompetens och erfarenhet från de svenska verksamheterna. Detta inkluderar de båda koncernernas goda erfarenheter från migration av kunder till e-banking, korsförsäljning av livförsäkrings- och investeringsprodukter samt företagstjänster.
3. Öka expansionstakten inom attraktiva tillväxtområden i nya länder.
 • Utnyttja den kombinerade styrkan och erfarenheterna för att skapa tillväxt på nya geografiska marknader.
 • Detta skall uppnås genom samarbeten, allianser, förvärv och organisk tillväxt.
Ambitionen är att väsentligt öka den andel av den nya koncernens värde som kommer från verksamheter utanför Sverige.
 
Förstärkt kunderbjudande
Ur kundsynpunkt kompletterar FöreningsSparbanken och SEB varandra på ett unikt sätt. FöreningsSparbanken präglas av väl förankrad lokal närvaro och har idag tillsammans med de fristående sparbankerna och de delägda bankerna en framträdande ställning över hela landet, bland såväl privatpersoner, mindre och medelstora företag som bland organisationer, kommuner och landsting. SEB har av historiska skäl en tydlig storföretagsprofil och är en ledande bank i storstadsregionerna. SEB har även en särskilt framstående ställning bland finansiellt aktiva kunder. Tillgängligheten för båda bankernas kunder förbättras avseende kontorstäckning i Sverige. Detta gäller i synnerhet för SEBs kunder som utöver SEBs befintliga kontor får tillgång till ytterligare 919 kontor genom samgåendet med FöreningsSparbanken.
Samgåendet gör det möjligt att vidareutveckla ett samlat och konkurrenskraftigt heltäckande och lokalt förankrat bankalternativ med ett förbättrat produkt-, service- och tjänsteutbud för såväl privatpersoner, företag som institutioner. Den nya koncernens gemensamma resurser skapar exempelvis möjlighet att utveckla nya fonder med rörlig prissättning. Samgåendet kommer även att komma kunderna tillgodo i form av lägre priser.
 
Varumärke
Den nya koncernens namn föreslås bli SEB Swedbank. För den svenska retailverksamheten skall firman vara FöreningsSparbanken med dess nuvarande logotype och SEB Enskilda Banken för finansiellt aktiva kunder, samt SEB för wholesale-banking och den internationella verksamheten.
Den nya koncernen kommer att arbeta vidare med de ledande varumärkena i sina olika verksamheter.
 
Kompetens- och personalutveckling
Att kunna erbjuda attraktiva arbetsuppgifter är av avgörande långsiktig betydelse för en finanskoncerns framtida lönsamhet och konkurrenskraft. SEB Swedbank-koncernen kommer att kunna erbjuda nya och förbättrade möjligheter till intressanta karriärvägar för olika yrkeskategorier.
Den ökade satsningen på kvalificerad rådgivning, både till privatpersoner och företag, kommer också att innebära möjlighet till kompetensutveckling för medarbetare inom olika delar av den nya koncernen. En större och mer internationell koncern har dessutom möjlighet att i ökad utsträckning attrahera och utveckla kompetenta medarbetare.
FöreningsSparbankens anställdas medbestämmandeavtal - IDA (Insikt, Delaktighet, Ansvar) - skall utgöra grunden för samgåendeprocessen i Sverige och utformningen av den nya bankens svenska medbestämmandeavtal. Detta innebär bland annat ett fackligt deltagande i koncernledningens möten.
 
Ekonomiska effekter
Kostnadsbesparingar
Samgåendet skapar möjligheter att förbättra effektiviteten genom rationalisering främst på central nivå, inom IT och inom produktbolagen. Besparingar kommer även uppstå till följd av samordning av cirka 100 lokala bankkontor.
De årliga kostnadsbesparingarna som en följd av samgåendet beräknas till 2,5-3,0 miljarder kronor, med full effekt under år 2005. På ett flertal områden, bland annat IT och e-banking, slår effekterna igenom relativt snabbare. Till detta kommer effekterna av fortsatta interna förbättringsprogram.
Personalen i de båda bankerna beräknas minska med totalt cirka 2 000 personer till följd av samgåendet. Minskningarna kommer att ske under en treårsperiod genom naturlig avgång och pensionslösningar. Inga uppsägningar kommer att ske som en följd av samgåendet.
 Besparingsområde
Mkr
Centrala enheter, produktbolag med mera
1 350-1 600
IT
600-700
Svensk kontorsrörelse
400-500
e-banking / Internet
150-200
Totalt
2 500-3 000
Intäktsförstärkningar
Samgåendet medför betydande potential till intäktsförstärkningar, framförallt till följd av lägre finansieringskostnader och förstärkt produktbud. Intäktsförstärkningarna bedöms med marginal komma att överstiga eventuellt intäktsbortfall till följd av samgåendet. Över tiden kommer samgåendet dessutom att skapa ytterligare positiva effekter till följd av "best practice" och ökade möjligheter till intern benchmarking.
 
Integrationskostnader
Totala integrationskostnader förväntas uppgå till cirka 4 miljarder kronor vilka kommer att kunna mötas med återföring av pensionsmedel och försäljningar av kontor. Viss tidsmässig differens kan dock uppstå.
 
Finansiella mål
SEB Swedbanks övergripande finansiella mål är att skapa aktieägarvärde i nivå med de bästa europeiska finansiella företagen. De viktigaste övriga finansiella målen är:
 • Räntabilitet på eget kapital i koncernen överstigande 15 procent
 • Kapitaltäckningsgrad och primärkapitalrelation som medger långsiktig finansiell stabilitet
 • Primärkapitalrelationen skall långsiktigt ligga i intervallet 6,5 till 7,5 procent
 • Kapitaltäckningsgraden skall uppgå till lägst 10,5 procent
 • Kapitalet skall fördelas på respektive affärsområde i proportion till risk samt strategiska och ekonomiska behov
 • Utdelningen skall motsvara minst 30 procent av resultatet efter skatt, förutsatt att framtida expansion och tillväxt därigenom inte försvåras
Styrelse och ledning
Styrelsen för SEB Swedbank föreslås bestå av 12 ordinarie ledamöter samt verkställande direktören jämte ställföreträdande verkställande direktören som suppleant, exklusive arbetstagarrepresentanter.
Huvudaktieägarna i respektive bank avser att nominera lika antal ledamöter från respektive ägarkrets.
Följande föreslås:
Co-chairmen: Göran Collert och Jacob Wallenberg, med Göran Collert som legal ordförande fram till ordinarie bolagsstämma 2003 då han lämnar styrelsen och Jacob Wallenberg avses bli ordförande och nuvarande huvudaktieägare i FöreningsSparbanken nominerar 1:e vice ordförande.
Övriga styrelseledamöter kommer att nomineras inom en månad.
Lars H Thunell avses bli verkställande direktör och koncernchef i den nya koncernen och Birgitta Johansson-Hedberg avses bli verkställande direktörens och koncernchefens ställföreträdare.
Huvudaktieägarna är överens om att tillsätta en valberedning inför ordinarie bolagsstämma 2002.
Divisionschefer och ledande befattningshavare avses föreslås i samförstånd med respektive styrelse inom en månad.
 
Organisation
Den nya bankens affärsverksamhet kommer att indelas i fyra divisioner. Styrning av dessa sker via internstyrelser som består av medlemmar ur koncernledningen med koncernchefen som ordförande.
En begränsad koncernstab kommer att inrättas för att stödja koncernchefen i frågor avseende styrning, kredit, kapitalallokering, riskstyrning, koncernstrategi, personalutveckling, etc.
De fyra divisionerna är:
Retail and Private Banking in Sweden I divisionen ingår:
 • De båda bankernas kontorsrörelser i Sverige, telefon- och internetverksamheten som betjänar privatpersoner samt mindre och medelstora företag.
 • Private banking vilken bygger på SEBs kunderbjudanden riktade till finansiellt aktiva kunder.
 • Produkter/processer vilka inkluderar FöreningsSparbankens och SEBs hypoteks-, kort- och betalningsverksamheter, exempelvis FöreningsSparbanken Kort, SEB Kort, Spintab, SEB Bolån, FöreningsSparbanken Finans, SEB Finans och Kundinkasso.
 • Samarbetet med de delägda bankerna och fristående sparbankerna i Sverige.
Kontorsrörelsen i Sverige organiseras i lokala banker med egna styrelser där ett eller flera kontor ingår som fallet är hos FöreningsSparbanken.
 • Retail and Private Banking International
Divisionen inkluderar FöreningsSparbankens och SEBs verksamheter i Tyskland, Baltikum och Polen samt privatkundsverksamheter i Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz.
 • Corporate and Financial Institutions
I divisionen ingår SEB Corporate & Institutions, Swedbank Markets, och FIH.
 • Investment Management/Life
Divisionen består av bankernas kapital- och fondförvaltningsverksamhet, det vill säga Robur Fonder, Robur Kapitalförvaltning, Gyllenberg, SEB Invest och SEB Fonder samt livförsäkringsrörelserna, Robur Försäkring och SEB Trygg Liv.
 
De fristående sparbankerna
FöreningsSparbanken bedriver sedan en lång tid tillbaka ett samarbete med de fristående sparbankerna och delägda banker. För närvarande samarbetar FöreningsSparbanken med 80 fristående sparbanker och med 6 delägda banker. SEB har kontor på cirka 40 orter där dessa banker är verksamma. Avsikten är att erbjuda fristående sparbanker och delägda banker möjlighet att förvärva SEBs kontorsrörelser inkluderande befintligt tjänste- och produktutbud.
 
Styrelsernas rekommendation
Såväl FöreningsSparbankens som SEBs styrelse anser att ett samgående mellan FöreningsSparbanken och SEB är till fördel för de båda bankernas aktieägare, kunder och personal. Styrelserna anser vidare att villkoren i samgåendet är skäliga för båda aktieägarkollektiven.
Mot denna bakgrund rekommenderar styrelserna för FöreningsSparbanken och SEB därför sina aktieägare att rösta för att samgåendet genomförs.
 
Struktur för samgåendet
Avtal om samgående och legal fusion
Samgåendet avses ske baserat på det samgåendeavtal som bankerna ingått. Enligt avtalet avses samgåendet genomföras genom en legal fusion. Detta sker genom att en fusionsplan upprättas av bankernas styrelser och därefter underställs extra bolagsstämmor i de båda bankerna. Därefter ansöks om tillstånd från Regeringen att verkställa fusionen, vilket bland annat förutsätter att berörda konkurrensmyndigheter godkänt samgåendet.
I samgåendeavtalet har de båda bankerna åtagit sig att verka för att fusionen genomförs, bland annat genom att rekommendera sina aktieägare att rösta för fusionen.
Fusionsplanen kommer att ange vilken av bankerna som rent tekniskt går in i den andra banken (absorption). Fusionsplanen kommer att bygga på en utbytesrelation om 5 nya aktier (serie A) i SEB för 4 aktier i FöreningsSparbanken om FöreningsSparbanken går in i SEB, eller omvänt 4 nya aktier i FöreningsSparbanken för 5 aktier (serie A eller C) i SEB om SEB går in i FöreningsSparbanken. Om SEB går in i FöreningsSparbanken kan viss justering av utbytesvillkoren för aktier av serie C i SEB komma att ske med hänsyn till den historiska kursskillnaden mellan aktieslagen.
Utbytesrelationen innebär att nuvarande aktieägare i FöreningsSparbanken kommer att inneha cirka 48,5 procent och nuvarande aktieägare i SEB cirka 51,5 procent i den sammanslagna banken.
Om aktieägare i SEB skall erhålla FöreningsSparbanksaktier eller om FöreningsSparbanksaktieägare skall erhålla SEB-aktier kommer att bestämmas utifrån ett antal tekniska faktorer med målsättningen att kostnader och tidsutdräkt för samgåendet minimeras och det samlade aktieägarvärdet optimeras.
Samgåendet genom legal fusion förväntas i huvudsak kunna genomföras utan omedelbara beskattningskonsekvenser för de aktieägare som erhåller fusionsvederlag i form av nya aktier och som är skatterättsligt hemmahörande eller bosatta i Sverige. Nuvarande skatteregler förutsätter
dock att uppskov med beskattningen av en kapitalvinst vid fusionen yrkas i deklarationen enligt reglerna för andelsbyten. För utländska aktieägare som erhåller fusionsvederlag får skatteeffekterna bedömas enligt reglerna i respektive hemland.
Courtage utgår ej.
Aktieägare i FöreningsSparbanken respektive SEB kommer att vara berättigade att erhålla på aktierna belöpande utdelning som beslutas av 2001 års ordinarie bolagsstämma i de respektive bankerna. Styrelsen för FöreningsSparbanken har föreslagit att ordinarie utdelning skall lämnas med 5,50 kronor per aktie. Styrelsen för SEB har föreslagit att ordinarie utdelning skall lämnas med 4,00 kronor per aktie.
 
Villkor för fusionens genomförande
Samgåendeavtalet kan före verkställigheten av fusionen sägas upp, med följd att samgåendet ej genomförs, huvudsakligen under följande förutsättningar:
 1. av bankerna tillsammans, om båda styrelserna skulle komma att gemensamt konstatera att det ej längre är i respektive banks eller deras aktieägares intresse att fullfölja det föreslagna samgåendet;
 2. av endera banken, om aktieägarna i endera eller båda bankerna på bolagsstämma röstar om fusionsplanen eller därmed sammanhängande väsentligt förslag såsom avsedd firmaändring och med erforderlig majoritet enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen ej erhålles 1) .
 3. av endera banken, i fall domstolsutslag eller annat beslut har utfärdats av myndighet, vilket förhindrar eller väsentligt försvårar fullföljandet av det föreslagna samgåendet, eller om erforderliga myndighetstillstånd inte kan erhållas på villkor som för banken i fråga är skäligen acceptabla med beaktande av samgåendets fördelar. Detsamma skall gälla om omständighet inträffar som väsentligt skulle rubba förutsättningarna för respektive banks hittillsvarande verksamhet (inklusive dess samarbetsarrangemang av väsentlig betydelse) eller ägarstruktur eller motsvarande inom ramen för den sammanslagna banken;
 4. av endera banken, ifall tillträdesdagen inte har inträffat senast den 31 december 2001, detta dock förutsatt att denna uppsägningsrätt inte skall få utövas av bank vars bristande fullgörande av sina skyldigheter enligt samgåendeavtalet medfört att genomförandet av samgåendet inte kunnat fullbordas senast den 31 december 2001;
 5. av endera banken, i händelse av väsentligt kontraktsbrott under samgåendeavtalet.
Teckningsoptioner i FöreningsSparbanken
För teckningsoptionerna i FöreningsSparbanken kommer, beroende på hur fusionen genomförs, följande att gälla:
I det fall SEB går in i FöreningsSparbanken sker inga förändringar, utan teckningsoptionerna löper vidare enligt gällande villkor. Handel med teckningsoptionerna avses påbörjas i april 2001.
I det fall FöreningsSparbanken går in i SEB avses innehavare av teckningsoptioner i FöreningsSparbanken erhålla motsvarande instrument i den sammanslagna banken eller annan marknadsmässig ersättning.
 
Preliminär tidsplan
Ordinarie bolagsstämmor i FöreningsSparbanken respektive SEB genomförs, såsom tidigare aviserats, den 5 april 2001.
På de ordinarie bolagsstämmorna kommer ytterligare information om det föreslagna samgåendet att lämnas. Noteras bör att de ordinarie bolagsstämmorna inte kommer att fatta beslut om godkännande av fusionen. Istället kommer extra bolagsstämmor att avhållas för detta ändamål efter det att fusionsplanen kungjorts. I god tid före de extra bolagsstämmorna skall vidare bankerna distribuera ett informationsmaterial om det föreslagna samgåendet till aktieägarna i FöreningsSparbanken och SEB.
Efter de extra bolagsstämmorna kommer bankerna att ansöka om Regeringens och Finansinspektionens tillstånd att verkställa och genomföra fusionen, något som bl a förutsätter att erforderliga konkurrenstillstånd erhållits. På grund av osäkerheten om tidsutdräkten i tillståndsärendena går det för närvarande inte att lämna någon närmare prognos när fusionen är helt genomförd och aktien i den sammanslagna banken blir föremål för handel. Intill dess så skett fortsätter de båda bankerna att vara noterade såsom tidigare, och verka i full konkurrens med varandra.
 
Finansiell proformainformation
Proformauppgifterna baseras på en sammanläggning av bankkoncernernas legala räkenskaper som hämtats från respektive banks bokslutskommuniké för 2000.
Samgåendet sker mellan jämbördiga parter och redovisning sker enligt poolningsmetoden.
Inga effektivitetsvinster eller omstruktureringskostnader har här beaktats. Mellanhavanden mellan de två koncernerna har ej beaktats.Resultaträkning 2000 proforma i sammandrag
           
(Mkr)
FSPA
 
SEB
 
Nya koncernen
           
Räntenetto
13.589
 
11.556
 
25.145
Provisionsnetto
6.784
 
13.463
 
20.247
Nettoresultat finansiella transaktioner
1.694
 
3.544
 
5.238
Övriga rörelseintäkter
1.936
 
3.085
 
5.021
Summa intäkter
24.003
 
31.648
 
55.651
           
Personalkostnader
-6.734
 
-12.234
 
-18.968
Övriga rörelsekostnader
-6.985
 
-10.048
 
-17.033
Summa kostnader
-13.719
 
-22.282
 
-36.001
           
Resultat före kreditförluster
10.284
 
9.366
 
19.650
           
Kreditförluster och övriga reserveringar, netto
-1.115
 
-890
 
-2.005
Andelar i intresseföretags resultat
197
 
104
 
301
Försäkringsrörelsens resultat1)
-
 
220
 
220
Rörelseresultat
9.366
 
8.800
 
18.166
           
Pensionsavräkning och andra bokslutsdispositioner
-5
 
943
 
938
Resultat före skatt
9.361
 
9.743
 
19.104
           
Skatt
-2.476
 
-2.856
 
-5.332
Minoritetens andel
-501
 
-245
 
-746
Årets resultat 2)
6.384
 
6.642
 
13.026
1) Försäkringsrörelsen nettoredovisas separat i enlighet med Finansinspektionens krav.
2) SEB redovisar även förvaltningsresultat i vilket ingår förändringar av övervärden i livförsäkringsverksamheten. Förvaltningsresultatet efter skatt uppgick år 2000 till 6 885 Mkr.Balansräkning 31 december 2000 proforma i sammandrag
         
(Mdr kr)
FSPA
 
SEB
Nya koncernen
         
Utlåning till allmänheten
630
 
606
1.235
Utlåning till kreditinstitut
130
 
165
295
Räntebärande värdepapper
60
 
158
219
Övriga tillgångar
109
 
194
303
Summa tillgångar
929
 
1.123
2.052
         
In- och upplåning från allmänheten
247
 
420
667
Skulder till kreditinstitut
126
 
217
344
Emitterade värdepapper m.m.
380
 
199
579
Efterställda skulder
29
 
31
61
Övriga skulder
112
 
213
325
Eget kapital
35
 
42
77
Summa eget kapital och skulder
929
 
1.123
2.052
 Nyckeltal och data per aktie 2000 proforma
         
 
FSPA
SEB
 
Nya koncernen
         
Räntabilitet på eget kapital, %1)
19,4%
17,8%
 
18,5%
Resultat per aktie (FSPAR övertagande), kr
12,10
   
11,93
Resultat per aktie (SEB övertagande), kr  
9,43
 
9,55
Eget kapital per aktie (FSPAR övertagande), kr
66,22
   
70,15
Eget kapital per aktie (SEB övertagande), kr  
59,06
 
56,12
I/K-tal före kreditförluster
1,76
1,42
 
1,55
K/I-tal före kreditförluster
0,57
0,70
 
0,65
Kapitaltäckningsgrad, %
10,8%
10,8%
 
10,8%
Primärkapitalrelation, %
6,9%
7,4%
 
7,1%
Kreditförlustnivå netto, %
0,2%
0,1%
 
0,1%
Reserveringsgrad, %
105%
49%
 
58%
Andel osäkra fordringar, %
0,0%
1,4%
 
0,6%
Antal aktier (FSPAR övertagande), miljoner
527,8
   
1.091,52)
Antal aktier (SEB övertagande), miljoner  
704,6
 
1.364,3
1) Årets resultat i förhållande till genomsnittet av ingående och utgående eget kapital.
2) För samtliga aktier har utbytesrelationen 4 nya aktier i FöreningsSparbanken för 5 aktier i SEB använts, se dock sidan 13 avseende utbytesvillkor för aktier av serie C.
Ägarstruktur i den nya koncernen
Efter samgåendet kommer aktieägandet i SEB Swedbank att fördelas enligt följande.   
Andel av
Aktieägare  
kapital
     
Sparbanksstiftelser  
9,6%
Wallenbergstiftelserna  
5,5%
Investor  
5,2%
Trygg Stiftelsen  
4,8%
SPP  
3,4%
Fristående sparbanker  
3,2%
SEB Fonder  
2,3%
Lantbrukskooperationen  
1,6%
Skandia  
1,2%
Robur  
1,2%
SPK  
1,2%
SEBs personalstiftelser1)  
1,1%
Övriga aktieägare  
59,7%
Totalt  
100,0%
1) EB-stiftelsen, SB-stiftelsen och SEB vinstandelsstiftelse
Rådgivare
Lenner & Partners och Merrill Lynch är rådgivare till FöreningsSparbanken i samband med samgåendet.
Enskilda Securities och JPMorgan är rådgivare till SEB i samband med samgåendet.
Stockholm den 22 februari 2001
FöreningsSparbanken AB (publ) Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Styrelsen Styrelsen
Presskonferens med anledning av samgåendet hålls torsdag 22 februari 2001, klockan 10:00, på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm i Druvans konferenscenter.
Analytikerkonferens hålls torsdag 22 februari 2001, klockan 15:00, på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm i Druvans konferenscenter. Konferensen kan avlyssnas på telefon +44 (0)20 8781 0562 (reservnr +44 (0)20 8781 0563).
Konferensen kan avlyssnas i efterhand under en vecka på telefon +44 (0)20 8288 4459 kod 69 69 32.
Välkomna!Kontaktpersoner FöreningsSparbanken Kontaktpersoner SEB
Staffan Salén, vVD och Chef för Information och Investor Relations
08-585 927 79, 070-531 01 11
Gunilla Wikman, Koncerninformationschef
08-763 81 25, 070-763 81 25
Jesper Berggren, Presschef
08-585 924 78, 070-549 37 67
Boo Ehlin, Presschef
08-763 85 77, 070-763 85 77
  Lotta Treschow, Chef Investor Relations
08-763 95 59, 070-763 95 59
 
Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA eller Kanada eller i annat land där sådan distribution förutsätter registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
 
FöreningsSparbanken i korthet
FöreningsSparbanken är en av Nordens största bankgrupper och är genom samarbetet med de fristående och delägda sparbankerna rikstäckande med totalt 6 miljoner kunder i Sverige. FöreningsSparbanken har också verksamhet i Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, England, Luxemburg, USA, Japan samt Kina. Koncernen har en balansomslutning om cirka 929 miljarder kronor och antalet medarbetare är cirka 13 000.
 
SEB i korthet
SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 670 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 850 000 Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1123 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 910 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 21 500.
För dessa beslut krävs 2/3 majoritet av på stämman företrädda aktier och röster. Eventuell firmaändring i SEB kräver beslut på två bolagsstämmor med särskild kvalificerad majoritet på den sista stämman.