Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Delårsrapport januari-september 2001

Tredje kvartalet i nivå med det andra

  • Det operativa rörelseresultatet uppgick till 5 706 Mkr (8 014).
  • Räntenettot ökade med 9 procent till 9 546 Mkr (8 718).
  • Provisionsnettot minskade med 17 procent till 8 580 Mkr (10 339).
  • Kostnaderna steg 6 procent till 16 707 Mkr, men minskade med 2 procent på jämförbar basis.
  • Räntabiliteten på eget kapital: 12,2 procent (19,1).
  • Kreditförlusterna uppgick till 390 Mkr (778)
För att realisera potentialen i SEB:s strategi måste vi
  • öka kundnöjdheten
  • öka samarbetet och korsförsäljningen inom SEB
  • skapa en kostnadmedveten kultur.
 
*I det operativa rörelseresultatet ingår pensionsavräkning
VD-KOMMENTAR
Resultatet för det tredje kvartalet är stabilt trots att våra huvudmarknader - Sverige och Tyskland - uppvisar låg tillväxt under samma period. Industriproduktionen har sjunkit i båda länderna och hushållens förväntningar på den ekonomiska utvecklingen har minskat. Aktiemarknaden har varit svag.
 
De vikande marknaderna har haft en negativ effekt på SEB:s intjäning, särskilt i fråga om värde-pappersrelaterade provisionsintäkter. Men - resultatet för tredje kvartalet ligger på samma nivå som under det andra kvartalet. Kostnaderna har sjunkit och kreditförlusterna är låga.
 
Resultatet för Merchant Banking är starkt, på inkomstsidan beroende på goda resultat i den kunddrivna affären. Den underliggande kostnadsnivån fortsätter att minska tack vare fortsatta effektivitetsåtgärder. I SEB Germany fortsätter omstruktureringsarbetet enligt plan. Enskilda Securities resultat är vikande, som hos de flesta investmentbanker, och åtgärder för att minska kostnaderna har redan vidtagits. SEB:s banker i Baltikum fortsätter att expandera med starka resultat.
 
Tillbakadragandet av vår ansökan till EU angående en sammanslagning mellan SEB och FöreningsSparbanken var en besvikelse för oss alla. Jag beklagar att vi inte fick möjlighet att skapa en europeisk bank utifrån en svensk bas. Skälen bakom fusionstanken gäller fortfarande, dvs behovet av kostnadseffektivitet och en bredare bas för att kunna delta i konsolideringen av den europeiska marknaden.
 
Vår strategi är i grunden densamma som tidigare - att utveckla affärerna med våra kunder på våra existerande marknader. Vi har en stark bas i vår relation med nordiska storföretagskunder och krävande privatkunder i Sverige och en ledande position inom nordisk kapitalförvaltning. Vikande marknader gör dock att vi måsta anpassa vår strategi jämfört med våra ursprungliga ambitioner. Våra prioriteringar nu är att utnyttja potentialen i vår nuvarande verksamhet, inklusive förvärven vi har gjort i Tyskland och Baltikum.
 
Vi måste stärka vårt kundfokus i hela organisationen. Externa undersökningar visar att kundnöjdheten minskat bland privatkunderna i Sverige. Detta är ett område som vi nu inriktar oss på, delvis genom en ökad koncentration på de lokala bankkontoren, som får en stärkt roll. Vi kommer att fortsätta att utveckla våra internettjänster eftersom de är viktiga kanaler för många av våra kunder.
 
En av de mer intressanta möjligheterna som vi inte till fullo utnyttjat tidigare är korsförsäljning. Detta kommer att kräva en ökad samordning mellan de olika delarna av vår koncern.
 
Vi anpassar nu våra kostnader till det försämrade marknadsläget och skapar en långsiktig kostnadseffektivitetet i hela gruppen. I somras startades ett effektivitetesprogram med målet att reducera kostnaderna med 1,5 miljarder per år. Det programmet utvidgas nu för att kostnaderna ska kunna sänkas ytterligare. Den första fasen av kostnadsneddragningar är redan i gång och resultatet kommer att synas under 2002. Den sammanlagda kostnadsreduktionen på 3 miljarder kronor kommer netto - efter ökningar inom tillväxtområden - att innebära sänkningar på 2,5 miljarder per år från januari 2003.
 
För att summera; vår strategi förblir i allt väsentligt att koncentrera oss på våra starka relationer med företagskunder såväl som med våra krävande privatkunder på våra marknader i Norra Europa. Den förnyade ledningsgruppen är starkt engagerad i vår strategi och de åtgärder som krävs för att öka kundnöjdheten, särskilt på retailsidan och bättre koordinera de olika delarna av koncernen. Även om marknadsläget förbättras måste vi planera för en förlängd lågkonjunktur och öka kostnadseffektiviteten både i det korta och långa perspektivet.
 
KONCERNEN
 
Rörelseresultat per division och affärsområde
 Mkr
Januari-september
2001
 
Januari-september
2000
 
Förändring
procent
           
Personal Banking Sweden
1 423
 
1 596
 
-11
Personal Banking International
-45
 
243
 
-119
Corporate & Institutions
3 886
 
4 491
 
-13
Merchant Banking
2 294
 
2 030
 
13
Enskilda Securities
288
 
954
 
-70
Mid Corporate
923
 
1 008
 
-8
SEB Securities Services
398
 
510
 
-22
SEB Germany
693
 
706
 
-2
SEB Invest
365
 
492
 
-26
SEB Trygg Liv
-138
 
60
   
SEB Baltic
402
 
183
 
120
Total samtliga divisioner
6 586
 
7 771
 
-15
 
 
         
Koncerngemensamt inkl. realisations-
vinster och elimineringar
-880
 
243
   
Operativt rörelseresultat
5 706
 
8 014
 
-29
Förändring i övervärden
-367
 
606
 
-161
Förvaltningsresultat SEB-koncernen
5 339
 
8 620
 
-38
 
Intäkter
Koncernens intäkter för januari-september 2001 minskade med 8 procent till 22 519 Mkr (24 361). Jämförelsen med föregående år har påverkats av engångseffekter och konsolideringen av Vilniaus Bankas under sista kvartalet 2000. Dessutom har den svaga svenska kronan skapat en valutakursdifferens som också påverkar jämförelsen med föregående år. Minskningen berodde främst på sjunkande provisionsintäkter till följd av utvecklingen på aktiemarknaden. Justerat för dessa jämförelsestörande poster sjönk intäkterna med 9 procent
 
Räntenettot steg med 9 procent till 9 546 Mkr (8 718). Det tredje kvartalet var starkare än de två första. Kostnaden för den statliga insättningsgarantin sjönk med 155 Mkr. Justerat för ovanstående jäm-förelsestörande poster ökade räntenettot med 1 procent.
 
Provisionsnettot minskade med 17 procent till 8 580 Mkr (10 339). Det tredje kvartalet var svagare än de två första. Utvecklingen skiljer sig för olika produktområden och delar av koncernen. Provisionsintäkterna från kort steg med 19 procent, medan värdepappersrelaterade provisioner sjönk med 27 procent jämfört med de nio första månaderna 2000. Justerat för jämförelsestörande poster sjönk provisionsnettot med 21 procent. (En fullständig uppställning finns i not på sidan 15.)
 
Nettoresultatet av finansiella transaktioner var i princip oförändrat, 2 271 Mkr (2 258). En god utveckling inom Merchant Banking kompenserade nedgången i Enskilda Securities mer än väl. Justerat för jämförelse-störande poster var nettoresultatet av finansiella transaktioner oförändrat. (Se vidare not sidan 15.)
 
Övriga intäkter uppgick till 2 122 Mkr (3 046). Realisationsvinster och engångsposter svarade för 929 Mkr (1 857). Justerat för dessa samt för valutakursförändringar minskade posten Övriga intäkter med 3 procent.
 
Kostnader
Koncernens kostnader ökade med 6 procent till 16 707 Mkr (15 813). Justerat för valutakursförändringar och andra jämförelsestörande poster sjönk kostnaderna med 2 procent.
 
Personalkostnaderna brutto minskade med 1 procent till 9 257 Mkr (9 370). Justerat för jämförelsestörande poster sjönk personalkostnaderna 7 procent. Detta uppnåddes genom en kombination av effektivitetshöjande åtgärder/personalminskningar inom främst Personal Banking Sweden, Merchant Banking och SEB Germany samt minskade kalkylerade resultatrelaterade ersättningar (- 580 Mkr jämfört med motsvarande period 2000). Per den 30 september uppgick antalet anställda till 20 811 (19 596). Justerat för Vilniaus Bankas, som konsoliderades under sista kvartalet i fjol, minskade antalet anställda med 386.
 
Personalkostnaderna netto minskade med 2 procent till 8 491 Mkr (8 654). Justerat för jämförelsestörande poster var minskningen 8 procent. Kompensationen för pensionskostnaderna, som ingår i personalkostnaderna brutto, ökade till 766 Mkr (716), inklusive det tjänstepensionsavtal som ersatt det tidigare vinstandelssystemet.
 
SEB:s pensionsstiftelsers förmögenhet uppgick per den 30 september till 17,5 miljarder kronor (23,2 miljarder vid utgången av 2000) medan förpliktelserna uppgick till 9,1 miljarder kronor (8,0). Övervärdet per den 30 september var således 8,4 miljarder (15,2).
 
De totala IT-kostnaderna (inklusive kalkylerade kostnader för personal etc) uppgick till 3,6 miljarder kronor (3,1). Av detta var 1 647 Mkr (1 571) externa kostnader.
 
Avskrivningarna uppgick till 1 383 Mkr (1 255), varav goodwill svarade för 537 Mkr (487).
 
Vid ingången av 2001 återstod 256 Mkr av omstruktureringsreserven för förvärvet av Trygg Hansa 1997. Av detta har 177 Mkr tagits i anspråk under årets första nio månader (varav 25 Mkr under tredje kvartalet).
 
Vid förvärvet av BfG i januari 2000 uppstod en skillnad mellan eget kapital och förvärvspris. Allokering och utnyttjande av den negativa goodwillen beskrivs i Appendix 1.
 
Fusions- och omstruktureringskostnader
Kostnaderna för den planerade och avbrutna fusionen med FöreningsSparbanken och integrationsarbetet i samband med detta uppgår till 200 Mkr, varav 130 Mkr under tredje kvartalet.
 
Vidare har beslut fattats om att stänga e-bankingverksamheten i Storbritannien samt dra ned på aktviteterna inom Private Banking Norge, SEB Invest Norge och inom Enskilda Securities.
 
Detta har lett till en omstruktureringskostnad på 103 Mkr under tredje kvartalet.
 
Ytterligare aktiviteter har eller kommer att beslutas i syfte att skapa ett omfattande program för kostnadsreducering. Kostnaden för omstruktureringen beräknas uppgå till ytterligare 600 Mkr, som kommer att rapporteras i fjärde kvartalet 2001 och i början av 2002.
 
Kreditförluster och osäkra fordringar
Koncernens kreditförluster, inklusive värdeförändring på övertagen egendom och nedskrivningar, uppgick till 390 Mkr netto (778), varav 348 Mkr (599) i SEB Germany. Förbättringen berodde huvudsakligen på lägre kreditförluster och till viss del på högre återvinningar under 2001. Kreditförlustnivån uppgick till 0,07 procent (0,15).
 
Osäkra fordringar brutto uppgick till 15 875 Mkr (16 437). 8 984 Mkr av de osäkra fordringarna är nödlidande lån och 6 891 Mkr är icke nödlidande (lån där räntor och amorteringar betalas).
 
Osäkra fordringar netto efter avdrag för generell reserv uppgick till 7 209 Mkr (7 280). Reserverings-graden för osäkra fordringar inklusive generell reserv var 54,6 procent (55,7). Reserveringsgraden var 58.0 procent för nödlidande lån och 35,2 procent för icke nödlidande lån. (Se vidare sidan 28.) Andelen osäkra fordringar, netto, minskade från 1,35 till 1,24 procent.
 
Volymen övertagna panter var oförändrad: 215 Mkr (213 vid årsskiftet).
 
Sakförsäkring och run-off
Resultatet för sakförsäkring, huvudsakligen s k run-off, uppgick till 279 Mkr (169), främst till följd av realisationsvinster på 126 Mkr i samband med försäljning ur obligationsportföljen under första kvartalet. Koncernens sakförsäkringsverksamhet påverkades inte av terrorattacken i september.
 
Engångseffekter
Intäkter av engångskaraktär under januari-september uppgick till 869 Mkr (1 656), varav allt för 2001 är hänförbart till första kvartalet. Kostnader av engångskaraktär för fusionsarbete och omstrukturering var 303 Mkr (50), varav 233 Mkr (0) under tredje kvartalet.
 
Operativt resultat
Det operativa resultatet minskade med 29 procent till 5 706 Mkr (8 014). Justerat för valutakurs-förändringar och andra jämförelsestörande poster sjönk resultatet med 17 procent. Resultatet för tredje kvartalet visade en viss återhämtning jämfört med det andra, huvudsakligen beroende på lägre kostnader.
 
Förändring av övervärden i livförsäkringsverksamheten
Förändringen av övervärdet i livförsäkringsverksamheten påverkades av negativa finansiella effekter till följd av nedgången på aktiemarknaden och uppgick till -367 Mkr (606). Se vidare appendix 2.
 
Förvaltningsresultat
Koncernens förvaltningsresultat, dvs det operativa rörelseresultatet plus förändring av övervärden i livförsäkringsrörelsen, minskade med 38 procent till 5 339 Mkr (8 620). Justerat för jämförelsestörande poster minskade förvaltningsresultatet med 28 procent.
 
Kapital under förvaltning
Per den 30 september 2001 hade SEB-koncernen totalt 816 miljarder kronor under förvaltning (930), varav 535 miljarder (605) i SEB Invest och 107 miljarder (114) i SEB Germany.
 
Kreditportföljen
SEB:s utlåningsvolym uppgick per den 30 september till 714 miljarder kronor.
 
Den totala kreditportföljen omfattar också ansvarsförbindelser och åtaganden som remburser, garantier och kreditlöften lika väl som kreditexponering från derivatkontrakt. Totalt har kreditportföljen sedan årsskiftet ökat med cirka 48 miljarder kronor till 974 miljarder (926). En viktig faktor bakom ökningen är valutakursdifferenser till följd av försvagningen av den svenska kronan. En del av ökningen kan hänföras till företagssektorn, men även hushållsutlåningen i Sverige visar en stabil utveckling under 2001. SEB AG:s kreditexponering uppgår till 374 miljarder kronor (351), vilket motsvarar cirka 38 procent (38) av koncernens totala kreditportfölj.
 
Exponeringen mot telekommunikationsindustrin (operatörer och tillverkande bolag) är fortsatt stabil och uppgår till cirka 14 miljarder kronor. Exponeringen mot IT-sektorn uppgår till knappt 5 miljarder kronor. Exponeringen mot flygbolag, hotell, resor och turism, kryssningsfartyg, färjor och sakförsäkring uppgår till 13 miljarder.
 
SEB:s exponering mot emerging markets uppgick per den 30 september till 9,6 miljarder kronor netto, en nedgång med 16 procent jämfört med årsskiftet (11,5). Den fortsatta nedgången beror främst på minskad exponering i Asien och Latinamerika (se vidare appendix 3).
 
Riskstyrning
Koncernens risktagande i tradingverksamheten (daglig s k Value at Risk), SEB Germany undantaget, har under det första nio månaderna 2001 varit i genomsnitt 68 Mkr; dvs med 99 procents sannolikhet förväntas koncernen inte förlora mer än 68 Mkr under en handelsdag. Under året varierade denna risk mellan 35 och 110 Mkr. Följande tabell visar denna risk uppdelad per risktyp (Mkr).
  
Min
Max
Genomsnitt
30 sept 2001
31 dec 2000
Ränterisk
29
113
62
84
35
Valutarisk
2
31
10
11
6
Aktierisk
1
37
9
2
9
Diversifiering
-
-
-14
-4
-19
Total
35
110
67
93
31
 
Inom SEB Germanys marknadsplats var motsvarande VaR 9 Mkr. Under året varierade SEB Germanys VaR mellan 4 och 36 Mkr, med ett genomsnitt på 19 Mkr.
 
Känslighetsanalys
En höjning av marknadsräntorna med en procentenhet per den 30 september 2001 skulle medföra att marknadsvärdet på koncernens räntebärande tillgångar och skulder, inklusive derivat, minskade med 2 000 Mkr.
 
Kapitalbas och kapitaltäckning
Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (dvs exklusive försäkringsbolag) uppgick den 30 september till 53,7 miljarder kronor (53,3 vid årsskiftet). Primärkapitalet utgjorde 37,5 miljarder kronor (36,5), varav 1,9 miljarder i s k primärkapitaltillskott. Beräkningen av kapitalbasen framgår av appendix 4. De riskvägda tillgångarna uppgick till 515,5 miljarder kronor (495,6).
 
Primärkapitalrelationen uppgick till 7,27 procent (7,37 procent vid utgången av 2000) och den totala kapitaltäckningsgraden till 10,41 procent (10,76 ). Koncernens mål om att bibehålla en primärkapital-relation om lägst 7 procent och en total kapitaltäckningsgrad om lägst 10,5 procent.
 
Fusionen med FöreningsSparbanken avbruten
Den 19 september återtog SEB och FöreningsSparbanken sin anmälan till EU-kommissionen avseende det planerade samgåendet mellan bankerna. Skälet var att ett godkännande från EU-kommissinens sida förutsätter så långtgående eftergifter att värdet av fusionen skulle gå förlorat bland annat genom uteblivna synergieffekter.
 
Stockholm den 25 oktober 2001
 
Lars H Thunell
 
Verkställande direktör och koncernchef
 
Ekonomisk information under 2002:
21 februari Bokslutskommuniké för helåret 2001
10 april Bolagsstämma
7 maj Delårsrapport för januari-mars
22 augusti Delårsrapport för januari-juni
7 november Delårsrapport för januari-september
 
SEB:s rapporter finns även tillgängliga på Internet (www.seb.net).
 
Ytterligare upplysningar lämnas av
Gunilla Wikman, koncerninformationschef, tel. 08-763 81 25
Lotta Treschow, chef för Investor Relations, tel. 08-763 95 59
 
Denna delårsrapport har inte granskats av bankens revisorer.
 
DIVISIONER OCH AFFÄRSOMRÅDEN
SEB:s verksamhet är organiserad i sex divisioner: Personal Banking Sweden, Personal Banking International, SEB Germany, Corporate & Institutions, SEB Invest, SEB Trygg Liv samt The Baltic & Poland.
 
Under slutet av 2001 slås Personal Banking Sweden och Personal Banking International ihop till Nordic Retail and Private Banking. Delar av affärsområde Mid Corporate samt SEB Securities Services infogas i Merchant Banking inom division Corporate & Institutions.
 
Målen är bland annat att öka kundnöjdheten, förbättra samarbetet mellan enheter och distributionskanaler i Norden samt höja kostnadseffektiviteten.
 
Personal Banking Sweden - stabil underliggande affär
Den vikande konjunkturen och de sjunkande börskurserna fortsatte att påverka divisionens resultat under tredje kvartalet. Även om minskningen av värdepappersrelaterade intäkter planade ut under sommar-månaderna och fram till terrordåden i USA i mitten av september, minskade divisionens provisionsnetto med totalt 35 procent jämfört med förra året. Detta vägdes dock till en del upp av ett fortsatt starkt räntenetto, framför allt på inlåningssidan, en fortsatt god bolåneförsäljning och minskade kostnader.
 
För perioden januari-september i år redovisar Personal Banking Sweden ett resultat på 1 423 Mkr, en minskning med 11 procent jämfört med samma period förra året.
 
Räntenettot ökade med 12 procent, främst tack vare en stabil inlåningsvolym till förbättrade marginaler. På utlåningssidan uppvägs en tillväxt i volym av fortsatt press på marginalerna.
 
Bolån är dock ett fortsatt positivt område med tillväxt i både volymer, marknadsandelar och resultat.
 
Divisionens totala kostnader var 8 procent lägre än under januari-september 2000. En starkt bidragande orsak är att personalkostnaderna sjunkit med 189 Mkr. Antalet anställda i divisionen har minskat från 4 197 till 3 840. Men även kostnaderna för IT-utveckling och IT-drift har sjunkit mellan åren.
 
Ett program för ytterligare kostnadsreduktion har utarbetats och påbörjats. Programmet siktar främst in sig på kostnader för marknadsföring och utveckling av IT-system.
 
Under tredje kvartalet ledde försäljningar av avskrivna fordringar till återvinningar på netto 78 Mkr.
 
I oktober såldes en stock avskrivna fordringar till AK Finans för 45 Mkr. Affären resultatförs under årets fjärde kvartal.
 
Antalet e-bankskunder fortsatte att öka och uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 639 000 (483 000). Av dessa är närmare 45 000 (34 000) företagskunder. För att underlätta för nya kunder har särskilda Internet-PC:s installerats på 195 kontor.
 
En uttalad satsning på kompetens har resulterat i bland annat 600 rådgivarlicenser - vilket motsvarar nästan 40 procent av alla sådana licenser som delats ut i Sverige.
 
Personal Banking International
Verksamheten inom Personal Banking International består av SEB Kort, Private Banking i Luxemburg, (inklusive BfG Banks tidigare private bankingverksamhet i Luxemburg), Storbritannien, Schweiz, Norge och Danmark, samt e-banking i Luxemburg, Norge och Danmark.
 
Divisionens rörelseresultat uppgick till -45 Mkr (243).
 
SEB Kort
Kortomsättningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år. Dock noteras en nedgång på resemarknaden till följd av den rådande konjunkturen och storföretagens kostnadsbesparingar. Terrorattacken i USA har medfört att resandet minskat kraftigt under september. Hur detta påverkar kortomsättningen på längre sikt är i dagsläget svårt att förutspå.
 
Intäkterna ökade med 11 procent. Det finns ett fortsatt stort intresse för kort som betalmedel, vilket medför att kortanvändandet ökar i förhållande till andra betalmedel, exempelvis kontanter. Merparten av kortstocken utgörs av betalkort vilket påverkar resultatet positivt vid en räntenedgång.
 
Kostnaderna steg med 15 procent. Ökningen beror till stor del på växande kostnader för IT-personal. Datakostnaderna är nu lägre än föregående år, samtidigt som de ökade volymerna medför högre kostnader för datadrift.
 
Resultatet före kreditförluster var 4 procent högre än föregående år.
 
Konstaterade förluster och obehöriga köp visar en fortsatt negativ trend jämfört mot föregående år. De ökade volymerna medför ett större reserveringsbehov än tidigare.
 
Rörelseresultatet minskade sammantaget med 3 procent till 314 Mkr (325).
 
Under tredje kvartalet har SEB Kort tecknat avtal med flygalliansen IATA avseende SEB Korts Central Acquiring-tjänst. Nytt samarbetsavtal har också tecknats med Nordiska Kompaniet NK och avser lansering av ett NK - MasterCard Kort under det fjärde kvartalet.
 
Personal Banking International exklusive SEB Kort
Enheterna inom Personal Banking International exklusive SEB Kort visade ett sammanlagt resultat på - 359 Mkr (-82).
 
Den i grunden lönsamma private banking-verksamheten har under 2001 påverkats negativt av börs-nedgången och den låga aktivitetsnivån på de finansiella marknaderna. I Norge kommer SEB nu att koncentrera sig på förmögenhetsförvaltning och fondverksamhet. Servicen inom aktiehandel och e-banking läggs ut på Orkla Enskilda Securities respektive en extern bank. Neddragningen medför engångskostnader på 46 Mkr under tredje kvartalet.
 
I Danmark uppgår antalet e-bankingkunder till 11 000. I Norge avbryts lanseringen som ovan nämnts. I Luxemburg har den nyligen lanserade e-bankingtjänsten mottagits väl av de befintliga private banking-kunderna, även om antalet användare ännu är relativt lågt. Startkostnaderna för utvecklingen i Danmark, Norge och Luxemburg är nu tagna.
 
Till följd av det rådande marknadsläget har SEB under tredje kvartalet stängt e-bankingverksamheten i Storbritannien. Stängningen har medfört engångskostnader på 49 Mkr under kvartalet, men innebär att kostnaderna i Storbritannien blir 260 Mkr lägre under 2002.
 
För att anpassa verksamheten inom dessa områden till marknadsläget har SEB startat ett omfattande kostnadsbesparingsprogram för 2001 och 2002, som skall sänka kostnaderna med 20 procent eller 400 Mkr mellan åren.
 
Corporate & Institutions
Divisionen Corporate & Institutions, som arbetar med medelstora och stora företag samt finansiella institutioner, består av affärsområdena Merchant Banking, Mid Corporate, Enskilda Securities och Securities Services (depåförvaltning).
 
Divisionens operativa resultat för perioden januari-september 2001 blev 3 886 Mkr (4 491 Mkr). Merchant Bankings resultat är fortfarande mycket bra tack vare goda prestationer inom produktområdena Futures och Fixed Income. Enskilda Securities påverkades mycket negativt av det rådande marknadsklimatet under tredje kvartalet.
 
Divisionen har ytterligare ökat sitt fokus på kapitalanvändning och arbetar med att hålla kostnaderna på en konkurrenskraftig nivå. Bland annat har Enskilda Securities startat ett program för att minska kostnaderna med minst 10 procent.
 
Merchant Banking - stark utveckling för åttonde kvartalet i följd
Merchant Banking uppvisade ett starkt resultat i den kundrelaterade affären under det tredje kvartalet och den positiva intäktsutvecklingen fortsatte. Resultatet för de nio första månaderna uppgick till 2 294 Mkr, en ökning med 13 procent jämfört med samma period föregående år.
 
Ökningen av de kundrelaterade intäkterna hänför sig till största delen till god utveckling inom Foreign Exchange, Fixed Income, Futures samt Securities Finance. Lägre räntenivå under tredje kvartalet hade en positiv effekt på Treasury Operations resultat.
 
Merchant Banking har fokuserat hårt på kostnadseffektivitet de senaste åren för att möjliggöra investeringar på utvalda tillväxtområden. Trots stora investeringar i dessa områden har den under-liggande kostnadsnivån, kostnader exklusive resultatrelaterade ersättningar och valutakurseffekter, minskats med 2 procent jämfört med föregående år. Detta innebär att den underliggande kostnadsnivån minskar för fjärde året i rad.
 
Under 2001 har ett flertal kundundersökningar befäst och förstärkt de senaste årens trend och bekräftar Merchant Bankings position som den ledande institutionen på sina nyckelmarknader. De svenska storföretagen rankar, via Greenwich Associates undersökning, SEB som nummer ett i kategorin "Helhetsintryck av kundrelationen", med hänsyn både till kvalitet och kundpenetration. Samma position har också nåtts inom valutahandels- och cash managementområdena. I en nyutkommen undersökning av valutamarknaden i Corporate Finance Magazine, baserad på intervjuer med multinationella företag, rankades SEB som nummer fem i världen på politisk analys och teknisk analys samt som sjätte "Bästa valutabank" i världen vad gäller både utförande av affär och total kundrelation. Ett ytterligare exempel på styrkan inom valutaområdet återfinns i Greenwich Associates årliga undersökning av de norska finansiella marknaderna där SEB nu rankas som nummer två både avseende kvalitet och storlek.
 
Under januari - september 2001 har Merchant Bankings genomsnittliga dagliga Value at Risk uppgått till 71 Mkr jämfört med 47 Mkr under förra året. Ökningen förklaras av betydligt högre volatilitet i marknaderna under 2001.
 
Kreditförluster före återvinningar ligger fortsatt på en låg nivå och nettot efter återvinningar är positivt för de första nio månaderna i år.
 
Mid Corporate - stark utveckling inom kundaffären
Rörelseresultatet för SEB Mid Corporate, inklusive SEB Finans, uppgick till 923 Mkr, en minskning med 8 procent jämfört med januari-september 2000.
 
Räntenettot visade en stabil utveckling medan provisionsintäkterna var något lägre än föregående år. Kostnaderna var något högre, vilket förklaras av de investeringar som gjorts för att anpassa tjänsteutbudet till kundernas krav på skräddarsydda lösningar.
 
Resultatet för Mid Corporate exklusive SEB Finans var oförändrat, 756 Mkr. Den ökade satsningen på kompetens och affärsmannaskap har lett till ett bra resultat, trots en vikande marknad. Ränteintäkterna visade en positiv utveckling tack vare Mid Corporates koncentration på den traditionella kärnverksamheten. Däremot sjönk provisionsintäkterna.
 
Resultat för SEB Finans uppgick till 167 Mkr (244 Mkr). Nedgången beror på lägre ränte- och provisionsintäkter i kombination med högre kreditförluster. Samtidigt har dock bolaget ökat sina volymer och visar goda försäljningssiffror med kärnaffärerna i centrum. Bilfinans har ökat sina utestående volymer trots en minskad marknad och factoringförsäljningen går mycket bra. Däremot har SEB Finans till följd av konjunkturutvecklingen inte lyckats med mer än ett fåtal stora strukturerade affärer, och osäkerheten har ökat efter terroristdåden i USA.
 
Enskilda Securities - svag marknad sänker intjäningen
Såväl det samlade börsvärdet som omsättningen sjönk på alla nordiska börser i jämförelse med andra kvartalet i år och med tredje kvartalet förra året. Aktiviteten på aktiemarknaderna var den lägsta sedan tredje kvartalet 1999 och antalet börsintroduktioner har varit få under perioden.
 
Enskilda Securities lyckades behålla sin starka position på de nordiska aktiemarknaderna. I Sverige och Norge har Enskilda Securities bibehållit sin förstaplats. I Finland och Danmark är Enskilda Securities nummer två respektive tre. Enskilda Securities omsättning på andrahandsmarknaden för aktier var under tredje kvartalet 25 procent lägre än under tredje kvartalet i fjol och 19 procent lägre än under andra kvartalet i år.
 
Enskilda Securities totala intäkter sjönk med 38 procent i förhållande till förra året. Samtliga produkt-områden har haft fallande intäkter. Framförallt var det intäkterna från börsintroduktioner och emissioner samt tradingen som drabbades av de ogynnsamma och osäkra marknadsklimatet, medan intäkterna för M&A (fusioner och förvärv) så här långt har haft en begränsad nedgång. Även courtageintäkterna, som är den enskilt viktigaste inkomstkällan, sjönk i tredje kvartalet till följd av lägre volymer.
 
Totala kostnader sjönk med 22 procent, vilket huvudsakligen var en effekt av lägre bonusreservering som en följd av det lägre resultatet. Kostnaderna före bonus steg med 18 procent varav merparten till följd av högre IT-kostnader. Ett program för att reducera kostnaderna har igångsatts vilket också omfattar en bantning av personalstyrkan. Målsättningen är att kostnaderna skall minska med mer än 10 procent.
 
Rörelseresultatet för tredje kvartalet blev en förlust med 17 Mkr jämfört med en vinst på 155 Mkr under andra och 150 Mkr under första kvartalet i år.
 
SEB Securities Services - ökade investeringar
Resultatet för SEB:s depåförvaltare SEB Securities Services minskade med 22 procent till 398 Mkr.
 
Intäkterna minskade med 5 procent till 724 Mkr till följd av lägre volymer. Transaktionsvolymerna steg med 4 procent till 14 200 per dag, samtidigt som förvaltade volymer minskade med 28 procent till 1 700 miljarder kronor.
 
Kostnaderna steg med 30 procent till 326 Mkr, vilket förklaras av ökade investeringar och strategiska satsningar främst inom IT-området.
 
Marknadsandelarna inom de olika segmenten var oförändrat stabila, mellan 30 och 75 procent inom olika segment.
 
SEB Germany
Resultatet för SEB Germany uppgick till 693 Mkr (706). Resultatet för tredje kvartalet, 150 Mkr, är i nivå med den operativa intjäningen under första och andra kvartalet, exklusive engångseffekter.
 
Försvagningen av den svenska kronan har påverkat resultaträkningen. De totala inkomsterna för SEB Germany sjönk med 12 procent i euro och med 4 procent i svensk valuta. De totala kostnaderna sjönk med 9 procent i euro och var i stort sett oförändrade i svensk valuta.
 
Räntenettot på 3 016 Mkr är i stort sett stabilt om man beaktar att minskningen av de riskvägda tillgångarna gjort det möjligt att reducera allokerat eget kapital med 500 miljoner euro, vilket i sin tur minskat räntenettot från eget kapital med cirka 165 Mkr.
 
Provisionsintäkterna sjönk med 16 procent till 1 057 Mkr till följd av svaga aktiemarknader.
 
Under första kvartalet sålde SEB AG sina aktier i Deutsche Börse, vilket genererade en realisationsvinst på 26 miljoner euro (cirka 240 Mkr).
 
Fonderna i SEB Invest och SEB ImmoInvest fortsätter att ge ett positivt nettoinflöde: 3 734 Mkr under de första nio månaderna, vilket innebär oförändrade marknadsandelar. På grund av marknadsutvecklingen har det förvaltade kapitalet sjunkit något, till 107 miljarder kronor (114).
 
De riskvägda tillgångarna har, sedan SEB:s förvärv, minskats med nästan 66 miljarder kronor (-28 procent). Under 2001 är minskningen 18 miljarder.
 
Antalet e-bankskunder fortsätter att öka och steg under första halvåret med 49 941 till totalt 196 412 i september. I mitten av oktober har antalet ökat till 202 000. Aktiviteten bland internetkunderna har också ökat. I dag görs 17 procent av betalningarna och aktieaffärerna och 36 procent av kontoförfrågningarna via Internet.
 
Rekonstruktionsarbetet fortskrider planenligt och har lett till ovan nämnda kostnadsminskning. Under rådande marknadsförutsättningar ligger fokus i omstruktureringsarbetet oförändrat på fortsatt kostnadsreducering. Per den 30 september uppgick antalet heltidsanställda i SEB AG till 4 127, vilket innebär nästan 200 under målet för slutet av innevarande år.
 
Den tidigare SEB-enheten i Tyskland, Skandinaviska Enskilda Banken AG, kommer under november att fusioneras med SEB AG. (Denna del ingår i Merchant Banking-delen av SEB AG, och redovisas således ej i affärsområdet SEB Germany). I samband med denna fusion, kommer en vidare restrukturering av stabs-/stöd-funktioner att ske med syfte att ytterligare reducera SEB:s kostnader i Tyskland.
 
Affärsområdet SEB Germany innefattar inte de delar (Företagskunder, Trading och "gamla" Skandinaviska Enskilda Banken AG) som internt ingår i affärsområdet Merchant Banking. Som tilläggsinformation återfinns därför i Appendix 1 hela den juridiska enheten SEB AG Group redovisad i euro. Siffrorna för 2000 har, liksom för SEB Germany ovan, justerats för interna köp respektive försäljning av Skandinaviska Enskilda Banken i Tyskland och BfG Luxemburg. Justering har dock ej skett för de externa företagsförsäljningar som SEB AG genomförde under 2000.
 
Fd Investment Management & Life
Under slutet av tredje kvartalet fattades beslut om att dela upp division Investment Management & Life i två divisioner: SEB Trygg Liv och SEB Invest, för att skapa tydligare fokus för de olika verksamheterna.
 
Förändringen trädde i kraft den 15 oktober.
 
Divisionerna har fortsättningsvis påverkats av den svaga börsutvecklingen under 2001 både vad beträffar efterfrågan på sparprodukter samt effekten på de så kallade övervärdena i livförsäkringsverksamheten.
 
SEB Invest
SEB Invest visade ett rörelseresultat på 365 Mkr (492 Mkr), en minskning med 26 procent.
 
Intäkterna minskade med 6 procent till 1 141 Mkr (1 208 Mkr). Lägre kostnader för distribution av fonder samt en försvagad krona kompenserade delvis de sjunkande börskurserna. Kostnaderna steg med 8 procent till 776 Mkr (716 Mkr). Av kostnadsökningen beror 30 Mkr på försvagad krona och i övrigt huvudsakligen på engångseffekter. Kostnader för nyrekryteringar inom asset allocation, hedgeprodukter och försäljningsorganisationen för fonder har motverkats av andra effektiviseringar.
 
Per den 30 september 2001 förvaltade SEB Invest för egen och SEB Trygg Livs räkning totalt
 
535 miljarder kronor (601 miljarder). Av detta svarade portföljförvaltning för 141 miljarder (133), traditionell livförsäkring för 232 miljarder (248) och fonder och fondförsäkring för 162 miljarder kronor (220). Sedan årsskiftet har det totala förvaltade kapitalet minskat med 9 procent.
 
Marknadsandelen avseende nettoförsäljning av SEB:s fonder i Sverige minskade till 6,4 procent (13,6).
 
I siffrorna ingår inte koncernens försäljning av externa fonder, som startade under senare delen av 2000.
 
Som en följd av terrorattacken i USA den 11 september stängdes handeln i fonder med mer än 10 procent i nordamerikanska värdepapper under fyra dagar. Order från kunder om köp, sälj och
 
byte av dessa fonder togs dock emot löpande och genomfördes då fonderna kunde kurssättas igen.
 
SEB Trygg Liv
Rörelseresultatet, dvs resultatet före förändring av övervärdena, minskade till -138 Mkr (60). Lägre marknadsvärde på fondförmögenheten ledde till att intäkterna minskade med 8 procent. Kostnaderna ökade med 9 procent. Av denna ökning svarade dock driftskostnaden endast för 2 procentenheter. Förvaltningsresultatet exklusive finansiella effekter på förändringen av övervärdena, ökade till 883 Mkr (726). Inklusive de finansiella effekterna på övervärdena orsakade av börsnedgången var förvaltningsresultatet -505 Mkr (666) Se vidare Appendix 2.
 
Försäljningen, definierad som nyteckning samt extra insättningar på befintliga försäkringar, uppgick till 6 615 Mkr (9 488), en minskning med 30 procent. Den största delen av minskningen inträffade under första kvartalet och är främst hänförlig till engångsbetald kapitalförsäkring, som är känslig för rådande marknadssituation. Försäljningen av löpande försäkringsavtal, i huvudsak tjänstepension, ökade däremot. Det avspeglas i att försäljningen definierad som SPE (Single Premium Equivalent), vilket innebär att löpande avtal räknas upp 10 gånger, minskade med 8 procent till 16 474 Mkr (17 821). Premieinkomsten (totalt inbetalda premier) minskade med 17 procent till 11 359 Mkr (13 671).
 
Enligt SEB:s Sparbarometer per den 30 juni 2001 är SEB är störste aktör på sparandemarknaden med en marknadsandel på 18,4 procent. Som enskild sparform står försäkringar för den största andelen, 34 procent, av den totala sparandestocken, vilket är en relativ ökning jämfört med första kvartalet 2001.
 
SEB Trygg Livs ambition är att fortsätta att utveckla tjänstepensionssidan och övriga tjänster och produkter som upphandlas via arbetsgivare samt att befästa positionen på privatsidan. Fokus ligger på fondförsäkring, som står för merparten av försäljningen.
 
SEB Baltic - resultatet fortsätter uppåt
SEB's tre dotterbanker i Baltikum - Eesti Ühispank, Latvijas Unibanka och Vilniaus Bankas - fortsätter att visa en positiv resultatutveckling. Intäkterna ökar, kostnaderna är under kontroll och K/I -talet går ner. Under årets första nio månader ökade resultatet med 120 procent jämfört med föregående år. Vilniuas Bankas konsoliderades dock inte i SEB förrän den 1 oktober 2000. Proforma, med Vilniaus Bankas fullt konsoliderat, steg resultatet med 38 procent.
 
Antalet kunder ökar också kontinuerligt och uppgick i september till mer än en miljon. Användandet av bankernas internettjänter växer stadig och i september hade bankerna tillsammans 194 000 internetbankskunder.
 
Lettland har idag en av världens snabbast växande ekonomier. I Estland och Litauen växer BNP med 4-5 procent. Den inhemska konsumtionen och lokala investeringar ger allt större bidrag till ländernas tillväxt som verkar relativt oberoende av den ekonomiska nedgången och oron i världen.
 
Esti Ühispank har startat en hemsida på Internet för information om förmögenhetsförvaltning för såväl befintliga som potentiella kunder. Unibanka har tecknat ett för Lettland unikt samarbetsavtal med annan bank för att ge kunderna tillgång till fler bankomater, totalt 200. Vilniaus Bankas genomförde i augusti en mycket lyckad kampanj för betalkort. Både banken och användandet av betalkort fick stor uppmärksamhet.
 
I den av SEB till 47 procent ägda banken Bank Ochrony SSrodowiska, BOSS, påbörjades under försommaren en omstrukturering av verksamheten. Bland annat skapades en enhet för att arbeta med skandinaviska kunder. Omstruktureringen fortsätter enligt plan och den skandinaviska enheten är i full gång. Det kärva ekonomiska läget i Polen påverkar dock även bankernas resultat
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från nedanstående länk: