Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Delårsrapport januari-mars 2001

Stabilt resultat trots svag marknad
  • Det operativa rörelseresultatet* uppgick till 2 789 Mkr (3 186).
  • Räntenettot ökade med 6 procent till 3 070 Mkr (2 883).
  • Provisionsnettot minskade med 21 procent till 2 933 Mkr (3 702).
  • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 18,4 procent (25,3).
Effektivisering höll kostnaderna stabila och riskerna minskade
  • Kostnaderna hölls stabila, 5 462 Mkr (5 385), och personalkostnaderna minskade.
  • Åtgärder vidtagna för att frysa koncernens IT-kostnader.
  • Merchant Banking fortsätter redovisa ett starkt resultat.
  • Tyska verksamheten bytte namn från BfG till SEB - omstrukturering snabbare än planerat.
  • Idag döps SEB:s båt i Volvo Ocean Race.
I det operativa rörelseresultatet ingår pensionsavräkning.
 
VD-kommentar
-Trots den vikande utvecklingen på aktiemarknaderna under årets första kvartal kan SEB uppvisa ett stabilt resultat för koncernen som helhet. Det är glädjande att konstatera att vårt räntenetto ökat och att personalkostnaderna sjunkit med 12 procent jämfört med samma period förra året, säger Lars H Thunell, VD och koncernchef.
-Merchant Banking fortsätter att visa starkt resultat. Glädjande är också att de kundrelaterade inkomsterna fortsätter att visa en positiv utveckling.
-Omstruktureringen av BfG går snabbare än plan. Namnbytet till SEB AG i april rönte stor uppmärksamhet i Tyskland. Resultatet är tillfredsställande med tanke på marknadsförutsättningarna. Antalet e-bankskunder i Tyskland är nu uppe i 158 000, en ökning med 46 procent sedan förra årets första kvartal.
-Vi har vidtagit åtgärder för att frysa koncernens IT-kostnader. Åtgärderna kommer successivt att ge resultat under året, vilket innebär att IT-kostnaderna inte fortsätter att öka.
-Planeringsarbetet inför den föreslagna fusionen med FöreningsSparbanken är intensivt och går planenligt. I integrationsarbetet har arbetet med affärsplaner för den nya banken SEB Swedbanks fyra divisioner och andra huvudområden påbörjats. Ledstjärnan i allt integrationsarbete är att göra förändringarna positiva för våra olika kundgrupper. Diskussioner med EU:s Merger Task Force har påbörjats.
 
Koncernen 
Januari-Mars
 
Januari-Mars
 
Förändring
procent
 
 
 
 
 
 
Mkr
2001
 
2000
 
 
Personal Banking Sweden
526
 
615
 
-14
Personal Banking International
12
 
119
 
-90
SEB Germany *
125
 
124
 
1
Corporate & Institutions
 
 
 
 
 
Merchant Banking
917
 
671
 
37
Enskilda Securities
150
 
396
 
-62
Mid Corporate
331
 
338
 
-2
SEB Securities Services
125
 
173
 
-28
Investment Management & Life
118
 
145
 
-19
The Baltic & Poland
125
 
72
 
74
Total samtliga divisioner
2 429
 
2 653
 
-8
 
 
 
 
 
 
Koncerngemensamt inkl. realisations-
vinster och elimineringar
360
 
533
 
-32%
 
 
 
 
 
 
Operativt rörelseresultat
2 789
 
3 186
 
-12%
 
 
 
 
 
 
Förändring i övervärden
-251
 
473
 
-153%
 
 
 
 
 
 
Förvaltningsresultat SEB-koncernen
2 538
 
3 659
 
-31%
 
 
 
 
 
 
*) -exklusive realisationsvinster
 
 
 
 
 
 
Svagare provisioner kompenseras av stark trading
Koncernens intäkter - exklusive förändring i övervärden inom livförsäkringsrörelsen - minskade med 7 procent till 8 193 Mkr (8 770). Vilniaus Bankas var inte konsoliderad under första kvartalet 2000, vilket innebär att minskningen för jämförbara enheter uppgick till 9 procent. Minskningen berodde främst på sjunkande provisionsintäkter till följd av utvecklingen på aktiemarknaden. Jämfört med fjärde kvartalet 2000 stannade minskningen på 1 procent.
 
Räntenettot steg med 6 procent till 3 070 Mkr (2 883). Personal Banking Swedens räntenetto ökade med 16 procent medan Merchant Banking rapporterade en minskning på 11 procent. Justerat för Vilniaus Bankas var ökningen 2 procent. Kostnaden för den statliga insättningsgarantin sjönk med 50 Mkr.
 
Provisionsnettot minskade med 21 procent till 2 933 Mkr (3 702). Utvecklingen skilde sig dock markant för olika produktområden och delar av koncernen. Provisionerna från betalningar t ex ökade med 4 procent medan provisionerna från värdepapper sjönk med 22 procent jämfört med första kvartalet år 2000. Nedgången var särskilt markant inom Enskilda Securities. (En fullständig uppställning finns i not.)
 
Nettoresultatet av finansiella transaktioner steg med 15 procent till 1 035 Mkr (900 Mkr inklusive engångsintäkter på 153 Mkr från försäljning av Brady bonds) till följd av goda resultat i handeln med aktier, obligationer och derivat. (se vidare not)
En förändring av marknadsräntorna med en procentenhet per den 31 mars 2000 skulle medföra en ökning/minskning av koncernens räntebärande tillgångar och skulder, inklusive derivat, med 2,1 miljarder kronor.
 
Övriga intäkter uppgick till 1 155 Mkr (1 285). Realisationsvinster och engångsposter svarade för 742 Mkr (793). 503 Mkr kom från försäljning av aktier i OM och 26,6 miljoner euro (cirka 240 Mkr) från SEB AG:s (fd BDG) avyttring av aktier i Deutsche Börse.
 
Kostnader
Koncernens kostnader uppgick till 5 462 Mkr (5 385). Justerat för Vilniaus Bankas som inte var konsoliderat första kvartalet 2000, sjönk kostnaderna med 1 procent. Valutakursförändringar för de icke-svenska enheterna försämrade kostnaderna med cirka 2 procent.
Åtgärder för att öka effektiviteten inom olika affärsområden har minskat kostnaderna med 16 procent jämfört med fjärde kvartalet 2000. Inom e-bankingområdet, till exempel, bedrivs utvecklingen från och med januari 2001 inom de olika divisionerna. Sammantaget uppgick kostnaderna för e-banking under första kvartalet till 357 Mkr (184). Kostnaden för fjärde kvartalet var 561 Mkr.
De totala IT-kostnaderna (inklusive kalkylerade kostnader för personal etc) uppgick till 1,3 miljarder kronor att jämföra med 1, 1 miljarder första kvartalet och 1,7 miljarder under fjärde kvartalet 2000.
Av detta var 635 Mkr (491) externa kostnader. Kostnaden för fjärde kvartalet uppgick till 767 Mkr. Genom att frysa utvecklingsprojekt inom IT både med hänsyn till den planerade fusionen och det försämrade marknadsläget skall IT-kostnaderna under helåret 2001 hållas på en oförändrad eller lägre nivå jämfört med 2000.
Stigande personalkostnader till följd av avtalade löneökningar och negativ valutakursförändring uppvägdes av effektivitetshöjande åtgärder inom framför allt Personal Banking Sweden och Merchant Banking samt genom omstruktureringsarbetet i SEB Germany. Dessutom minskade de kalkylerade resultatrelaterade ersättningarna med 320 Mkr jämfört med första kvartalet 2000. Därigenom minskade personalkostnaderna netto med 10 procent till 2 738 Mkr (3 040). Brutto sjönk kostnaderna med 5 procent till 3 036 Mkr (3 211). Kompensationen för pensionskostnaderna, som ingår i personalkostnaderna brutto, ökade till 298 Mkr (171). I denna summa ingår också det tjänstepensionsavtal som ersatt det tidigare vinstandelssystemet.
SEB:s pensionsstiftelsers förmögenhet uppgick per den 31 mars till 19,4 miljarder kronor (23,2 miljarder vid utgången av 2000) medan förpliktelserna uppgick till 8,3 miljarder kronor (8,0). Övervärdet per den 31 mars var således till 11,1 miljarder.
 
Avskrivningarna uppgick till 455 Mkr (427), varav goodwill svarade för 178 Mkr (165).
Vid ingången av 2001 återstod 256 Mkr av omstruktureringsreserven för förvärvet av Trygg Hansa 1997. Av detta togs 67 Mkr i anspråk under första kvartalet.
Vid förvärvet av BfG i januari 2000 uppstod en skillnad mellan eget kapital och förvärvspris. Allokering och utnyttjande av den negativa goodwillen beskrivs i Appendix 1.
 
Kreditförluster och osäkra fordringar
Koncernens kreditförluster, inklusive värdeförändring på övertagen egendom och nedskrivningar uppgick till 182 Mkr netto (281), varav 100 Mkr (310) netto gällde SEB Germany. Kreditförlustnivån uppgick till 0.08 procent (0.17).
Osäkra fordringar, netto, dvs efter reserveringar för befarade förluster, ökade till 8 596 Mkr (8 365 Mkr vid utgången av 2000). Ökningen förklaras av valutakursförändringar.
Volymen övertagna panter minskade till 161 Mkr (213).
 
Kreditportföljen
SEB:s totala kreditportfölj ökade under första kvartalet med 22 miljarder till 948 miljarder kronor.
Ökningen gäller huvudsakligen företagssektorn, där exponeringen ökat med närmare 16 miljarder mot framförallt svenska industriföretag. Utlåningen till hushållssektorn har ökat med drygt 5 miljarder, varav SEB AG representerar ungefär hälften och resterande del avser bolån i Sverige. Exponeringen mot banker är stabil.
SEB's exponering mot telekommunikationsindustrin (operatörer och tillverkande bolag) ökade under första kvartalet med ca 2 miljarder kronor till drygt 14 miljarder kronor eller 1,5 procent av kreditportföljen. Ökningen gäller befintliga kunder och avser kort exponering inom den normala affärsverksamheten, huvudsakligen säkring av valutaflöden. Exponeringen mot IT-sektorn är stabil och ligger kvar på en nivå om 4 miljarder kronor eller ca 0,4 procent av kreditportföljen.
Per den 31 mars 2001 uppgick SEB:s exponering mot länder i emerging markets till netto 10 483 Mkr, en nedgång med 9 procent jämfört med årsskiftet (11 483 Mkr). Minskningen berodde till största delen på minskad exponering i Latin Amerika och i Öst- och Centraleuropa. Se vidare appendix 2.
 
Sakförsäkringsrörelsen
Resultatet i sakförsäkringsrörelsen ökade till 241 Mkr (52), bland annat till följd av realisationsvinster på 126 Mkr i samband med försäljning ur obligationsportföljen.
 
Engångseffekter
Totala engångseffekter under första kvartalet uppgår 2001 uppgår till 869 Mkr (947).
 
Förändring av övervärden i livförsäkringsverksamheten
Förändringen av övervärdet i livförsäkringsverksamheten påverkades av negativa finansiella effekter till följd av nedgången på aktiemarknaden och uppgick till -251 Mkr (473). Se vidare appendix 3.
 
Kapitalbas och kapitaltäckning
Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (dvs exklusive försäkringsbolag) uppgick den 31 mars till 52,9 miljarder kronor (53,3). Primärkapitalet utgjorde 36,4 miljarder kronor (36,5), varav 1,8 miljarder i s k primärkapitaltillskott. Beräkningen av kapitalbasen framgår av appendix 4. De riskvägda tillgångarna uppgick till 514,7 miljarder kronor (495,6).
Primärkapitalrelationen uppgick till 7,08 procent (7,37 procent vid utgången av 2000) och den totala kapitaltäckningsgraden till 10,27 procent (10,76 ). Det ligger i linje med koncernens mål om att bibehålla en primärkapitalrelation om lägst 7 procent och en total kapitaltäckningsgrad om lägst 10 procent.
Om resultatet för första kvartalet inkluderades i kapitalbasen skulle primärkapitalrelationen bli 7,35 procent och kapitaltäckningsgraden 10,56 procent.
 
Rating
I samband med presentationen av den planerade fusionen mellan FöreningsSparbanken och SEB placerade alla större ratinginstitut SEB under bevakning för eventuell uppgradering till FöreningsSparbankens konfirmerade rating.
 
Bolagsstämman 2001
Samtliga styrelseledamöter omvaldes vid bolagsstämman i april. Utdelningen fastställdes till 4 kronor per aktie.
Stockholm den 4 maj 2001
Lars H Thunell
Verkställande direktör och koncernchef
Delårsrapport för första halvåret 2001 publiceras den 23 augusti 2001. SEB:s rapporter finns även tillgängliga på Internet (www.seb.se; www.seb.net).
 
Ytterligare upplysningar lämnas av
Gunilla Wikman, koncerninformationschef, tel. 08-763 81 25
Lotta Treschow, chef för Investor Relations, tel. 08-763 95 59
Denna rapport har inte granskats av bankens revisorer.
 
Divisioner och affärsområden
Från och med 2001 är SEB:s verksamhet organiserad i sex divisioner: Personal Banking Sweden, Personal Banking International, SEB Germany (tidigare BfG med undantag för merchant banking aktiviteter), Corporate & Institutions, Investment Management & Life samt Baltic & Poland.
 
Personal Banking Sweden - ökande räntenetto och lägre kostnader
Division Personal Banking Sweden ansvarar för SEB:s privat- och småföretagskunder i Sverige. Enheten omfattar både den tidigare retail-verksamheten med kontorsrörelse, telefonbank samt internet, och SEB Enskilda Banken.
För perioden januari-mars 2001 redovisar Personal Banking Sweden ett operativt rörelseresultat på 526 Mkr (615 Mkr föregående år proforma).
Resultatet för divisionens första kvartal har i hög grad påverkats av den kraftiga börsnedgången. Den bilden blir särskilt tydlig när kvartalet jämförs med motsvarande period förra året (proforma), då marknadsläget å andra sidan var extremt gynnsamt. Jämfört med kvartalen under det andra halvåret 2000, var dock courtageintäkterna i stort oförändrade trots den fortsatt svaga utvecklingen på marknaden.
De minskade provisionsintäkterna uppvägs också av en positiv utveckling för räntenettot, fortsatt låga kreditförluster och vikande kostnader - med oförändrade personalkostnader jämfört med motsvarande period föregående år.
Räntenettot ökade med 16 procent. Ökningen beror på både volym- och marginaleffekter. Ett starkt bidragande delområde är bostadsfinansieringen med både volym- och räntenettotillväxt. I Enskilda Banken, Privatkunder, har förvaltningsvolymerna ökat med 2,8 miljarder kronor, främst genom ökad andel av befintliga kunders affärer.
Antalet nya internetkunder ligger sedan slutet av fjolåret stabilt på ca 12 500 nya privatkunder och 1 000 företagskunder per månad. Totalt har divisionen 591 000 internetkunder.
Inom Personal Banking Sweden pågår nu ett antal aktiviteter för att ytterligare förbättra såväl intäkter som kostnader. Det handlar bland annat om intensifierad kundbearbetning, en bantning av projektportföljen och fortsatta effektiviseringar.
 
Personal Banking International
Verksamheten inom Personal Banking International består av SEB Kort, Private Banking i Luxemburg, Storbritannien, Schweiz, Norge och Danmark, samt e-banking i Danmark och Storbritannien. Den private banking-verksamhet som tidigare bedrivits inom ramarna för BfG i Luxemburg har fr o m 2001 införlivats i denna division.
Divisionens resultat för januari-mars 2001 uppgår till 12 Mkr (119).
 
Personal Banking International exklusive SEB Kort
SEB har valt att under rådande börsläge koncentrera resurserna på de marknader där koncernen redan har bredare verksamhet. Som en följd av detta har SEB beslutat skjuta upp marknadslanseringen av den i början av året öppnade kombinerade e-banking och e-mäklartjänsten i Storbritannien.
I Danmark uppgår nu antalet e-banking kunder till 10 000. I Norge mjukstartar lanseringen av e-banking som stöd för den existerande private banking-verksamheten under slutet av andra kvartalet . Precis som i Danmark sker lanseringen gradvis, utan stora marknadsföringsinsatser.
Under första kvartalet färdigställde SEB sin e-banking service i Luxemburg. Här har SEB sedan tidigare en befintlig Private Banking verksamhet med en upparbetad kundstock och kvalificerade rådgivare. Det betyder att befintliga kunder i Luxemburg nu kommer att kunna nå SEB's produkter via flera kanaler. Enligt plan startar e-banking verksamheten i slutet av maj.
I februari annonserades ett samarbete, eAsia Finance, där SEB samarbetar med Ankar Capital Management, Tata Consultancy Services och Compass ventures för att erbjuda asiatiska företag den tekniska plattformen för e-banking och internetmäkleri.
Enheterna inom Personal Banking International visade ett sammanlagt resultat på -69 Mkr (4). Dessa består av två olika delar; den ena delen består av den lönsamma private-banking affären i Luxemburg och Schweiz, vilken är negativt påverkad av den låga aktivitetsnivån på de finansiella marknaderna. Den andra delen är utvecklingskostnaden för e-banking genererat av det negativa resultatet i Storbritannien, Danmark och Norge. Åtgärder har emellertid vidtagits och ytterligare lanseringar är under de rådande marknadsvillkoren inställda, vilket bidragit till att dessa kostnader är betydligt lägre än under fjärde kvartalet förra året och kommer inte att öka ytterligare.
 
SEB Kort
Omsättningen ökade med 6 procent och de utestående krediterna med 11 procent, vilket visar på ett fortsatt stort intresse för kort som betalningsmedel.
Intäkterna ökade inte i motsvarande grad. Merparten av kortstocken utgörs av betalkort vilket påverkar resultatet negativt vid en ränteuppgång.
Kostnaderna ökade med 10 procent beroende på ökade personal- och datakostnader. Resursförstärkning har skett främst inom IT och försäljning. De ökade volymerna medför högre kostnader för datadrift samtidigt som fortsatt utveckling skett i nya system.
Konstaterade förluster och obehöriga köp visar en fortsatt negativ trend. De ökade volymerna medför samtidigt ett större reserveringsbehov än tidigare. Rörelseresultatet minskade sammantaget med 28 procent till 81 Mkr.
Eurocard har i samarbete med Ericsson utvecklat en mobil betalningslösning. Testet genomförs nu i ett antal utvalda butiker. Ett hundratal utvalda Eurocard-kunder kommer att kunna betala sina inköp med ett virtuellt Eurocard via Ericssons mobiltelefon R520m. Syftet är att testa om kunderna upplever betalningar via mobiltelefon som ett enklare, snabbare och bekvämare alternativ till andra betalningssätt, t ex kontanter och kort.
 
Corporate & Institutions
Divisionen Corporate och Institutions är fokuserad på finansiella institutioner, medelstora och stora företag. Divisionen består av affärsområdena Merchant Banking, Mid Corporate, Enskilda Securities och SEB Securities Services (depåförvaltning). Trots det kärva marknadsklimatet blev divisionens rörelseresultat januari-mars 1 511 Mkr (1 574 Mkr).
Merchant Banking presterar ett mycket bra resultat tack vare goda resultat inom produktområdena Fixed Income och Dept Capital Market, vilket bland annat beror på hög kundaktivitet. Enskilda Securities är det affärsområde som påverkas mest negativt av den rådande marknadssituationen.
Stora ansträngningar har gjorts för att öka kundpenetrationen inom Mid Corporate. Divisionen har ökat fokuseringen ytterligare på kapitalanvändningen och arbetar fortsatt med att hålla kostnaderna på en konkurrenskraftig nivå. IT kostnaderna har ökat under det första kvartalet på grund av nödvändiga investeringar för att anpassa systemen till den nya SWIFT-standarden. Totala kostnaderna är lägre än samma period förra året, huvudsakligen beroende på minskade personalkostnader.
 
Merchant Banking - på rätt spår för sjätte kvartalet i rad
Den starka trenden för Merchant Banking fortsätter. Det operativa rörelseresultatet uppgick till 917 Mkr, vilket är en ökning med 37 procent jämfört med första kvartalet 2000. Resultatet var det näst bästa hittills för Merchant Banking - endast överträffat av fjärde kvartalet 2000. Kundintjäningen fortsatte att utvecklas positivt och ökade med 9 procent. Kostnaderna var 5 procent lägre än förra året och kostnads/intäkts relationen förbättrades till 0,45 (0,54).
Den ökade kundintjäningen beror huvudsakligen på stark utveckling inom produktområdena Foreign Exchange och Fixed Income. Detta är också den huvudsakliga förklaringen till ökningen av nettoresultat av finansiella transaktioner. En ytterligare förklaring är att Treasury Operations hade ett bra första kvartal i år. Minskad skillnad mellan den korta och långa räntan har haft en negativ effekt på räntenettot för Treasury Operations. Det lägre räntenettot förklaras också delvis av ett lägre kapitalutnyttjande.
Även produktområdena Debt Capital Markets och Structured Finance presterade goda resultat trots tuffa marknadsförutsättningar.
Årets kundundersökningar bekräftar och förstärker de senaste årens trend och befäster Merchant Bankings ledande position inom sina huvudmarknader. I Greenwich Associates årliga marknadsundersökning av finansmarknaderna i Sverige blev SEB rankad som etta i "overall relationship performance" när det gäller större företag, både för kvalitet och antalet viktiga kundrelationer.
Foreign Exchange Services rankades som nummer ett i "overall quality" och innehar den största marknadsandelen. En topposition nåddes också inom cash management, där både "overall services index" och antalet kunder överträffade konkurrenterna. I en annan nyligen gjord undersökning där Euromoney rangordnade olika kreditanalys-team i Europa kom SEB med i rankinglistorna för första gången och som den enda skandinaviska banken.
Merchant Banking fortsatte sin långsiktiga strategi att minska sitt kapitalbehov. Detta uppnåddes genom lägre kredit-, marknads- och operationella risknivåer. De riskvägda tillgångarna i Merchant Bankings företagslåneportfölj (exklusive strukturerade produkter) har minskat med 6 procent jämfört med förra året. Under januari-mars 2001 har genomsnittet på Merchant Bankings dagliga Value at Risk varit 58 Mkr, vilket är samma nivå som första kvartalet förra året.
Från och med mars 2001 är resultatet från den tyska trading-verksamheten och kundsegmentet för storföretag inkluderat i Merchant Banking. Detta har tidigare redovisats inom BfG. Föregående års siffror har blivit omräknade i enlighet med detta.
 
SEB Mid Corporate
Det nya affärsområdet SEB Mid Corporate omfattar två enheter - Mid Corporate (företagsdelen av det tidigare affärsområdet Försäljning & Service) och finansbolaget SEB Finans. SEB Mid Corporate specialiserar sig på skräddarsydda lösningar för medelstora företag.
Affärsområdets resultat uppgick till 331 Mkr första kvartalet, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med förra årets proforma resultat. Räntenettot visade en stark utveckling, huvudsakligen beroende på högre marginaler på inlåningen. Provisionsintäkterna minskade på grund av nedgången på aktiemarknaden.
Mid Corporate svarade för huvuddelen av resultatet, 271 Mkr (257 Mkr proforma första kvartalet förra året). SEB Finans resultat uppgick till 60 Mkr jämfört med 81 Mkr förra året.
SEB Finans minskade resultat är en konsekvens av svag försäljning under tredje och fjärde kvartalet 2000, vilket påverkar resultatet under första kvartalet i viss utsträckning.
 
Enskilda Securities - lägre resultat på en svag marknad
Under första kvartalet sjönk aktiviteten på aktiemarknaden och antalet börsintroduktioner markant jämfört med första kvartalet 2000, vilket var det bästa hittills inom investment banking-branschen. Omsättningen minskade på samtliga nordiska börser och aktiviteten på marknaden för börsintroduktioner var klart lägre än under fjolåret.
Trots de ogynsamma marknadsförutsättningarna fortsatte Enskilda Securities att förstärka sin position på de nordiska aktiemarknaderna, framförallt i Norge, Finland och Danmark och har nu en marknadsandel på över 10 procent på dessa marknader . Enskilda Securities omsättning på andrahands-marknaden för aktier var den högsta någonsin under första kvartalet och ökade med 21 procent jämfört med samma period 2000.
Enskilda Securities totala intäkter sjönk med 44 procent. Alla produktområden uppvisade lägre intäkter . Emellertid har courtageinkomsterna, som är den enskilt viktigaste inkomstkällan, hållits uppe relativt väl. Den största andelen av inkomstfallet är relaterad till aktiehandeln som av naturen är mera volatil. Också aktiekapitalmarknaden samt förvärv och fusioner har sett hur inkomsterna fallit, men inom dessa områden är det nu en stark och växande orderingång, som kommer att innebära ökande inkomster de kommande kvartalen.
Totala kostnader sjönk med 33 procent, vilket huvudsakligen var en effekt av lägre bonus-reservering som en följd av det lägre resultatet. Kostnaderna före bonus steg med 4 procent varav merparten till följd av högre IT-kostnader.
Rörelseresultatet för första kvartalet var 150 Mkr, vilket är 62 procent lägre jämfört med förra året.
 
SEB Securities Services
Resultatet för SEB:s depåförvaltare SEB Securities Services minskade med 28 procent till 125 Mkr.
Intäkterna ligger kvar på oförändrad nivå, 247 Mkr, tack vare en ökning av volymerna. Antalet transaktioner steg med 15 procent till 973 000, samtidigt som förvaltade volymerna ökade med 18 procent till 2 089 miljarder kronor.
Kostnaderna har ökat med 54 procent till 122 miljoner kronor. Kostnadsökningen förklaras av ökade investeringar under första kvartalet främst inom IT-området samt av ökade transaktionsvolymer.
Marknadsandelarna var oförändrat stabila på mellan 30 och 75 procent inom olika segment.
 
SEB Germany
Sedan den 2 april har SEB:s verksamhet i Tyskland, BfG Bank AG, bytt namn till SEB AG. En landsomfattande marknadskampanj är just nu aktuell för att skapa medvetenhet om det nya varumärket inom prioriterade kundgrupper .
Verksamheten inom den tidigare BfG Bank har ändrats enligt följande:
Enheten Private Banking i Luxemburg har slagits samman med SEB:s verksamhet i Luxemburg och är nu en del av division Personal Banking International. Merchant Bankings aktiviteter, storföretagskunder och valutahandel, ingår nu tillsammans med Skandinaviska Enskilda Banken AG i Tyskland, ett dotterbolag till SEB AG från årsskiftet, i affärsområdet Merchant Banking inom division Corporate & Institutions.
Verksamheten med inriktning på privatkunder, institutioner och fastighetsfinansiering, finns numera inom divisionen SEB Tyskland.
Resultatet för SEB Germany uppgick till 364 Mkr (124). Resultaträkningen i svenska kronor har påverkats av valutakursförändringar. De totala inkomsterna för SEB Tyskland steg med 5 procent i svensk valuta, men sjönk med 1 procent i euro. De totala kostnaderna steg med 2 procent i svensk valuta, men sjönk med 4 procent i euro. Minskningen av de totala intäkterna beror på reducering av allokerat kapital med 500 miljoner euro, vilket har minskat räntenettot med 54 Mkr.
Räntenettot visar ett stabilt resultat på 1 027 Mkr medan resultatet för provisionsnettot, 347 Mkr, har påverkats av nedgången på marknaden.
Under första kvartalet sålde SEB AG sina aktier i Deutsche Börse. Försäljningen genererade en realisationsvinst vinst på 26 miljoner euro (cirka 240 Mkr).
Fonderna i BfG Invest och ImmoInvest fortsätter att ge ett positivt nettoinflöde, för första kvartalet på 880 Mkr. Trots detta, och under rådande marknadsutveckling, har det förvaltade kapitalet sjunkit något till 105 miljarder kronor.
De riskvägda tillgångarna har minskats med nära 5 miljarder kronor och antalet e-bankskunder har ökat med 10 000 till 158 000.
Rekonstruktionsarbetet fortskrider. Antalet heltidsanställda har minskat med 275 jämfört med årsskiftet 2000. Under första kvartalet har lärlingar hyrts in vilket har gett en nettominskning av personalstyrkan på 170 heltidsanställda.
Kostnaderna är under kontroll, ned med 4 procent i euro, och kreditförlusterna har varit måttliga.
Den juridiska enheten SEB AG innefattar all verksamhet inom SEB Germany och ovan nämnda merchant banking-verksamheter inklusive Skandinaviska Enskilda Banken AG. Den juridiska enheten kommer att rapporteras, som tilläggsinformation, för att erhålla kontinuitet i jämförelsen med den förvärvade BfG Bank.
Resultat i euro för den juridiska tyska enheten finns presenterade i appendix 4. De är jämförbara med den tidigare BfG koncernen, men med tillägg för Skandinaviska Enskilda Banken AG i Tyskland.
Siffrorna för 2000 har i båda fallen justerats för interna köp respektive försäljning av Skandinaviska Enskilda Banken AG i Tyskland och BfG Luxemburg och är därför jämförbara.
 
Investment Management & Life
Divisionen innefattar affärsområdena SEB Invest (tidigare SEB Invest & Fonder) samt SEB Trygg Liv och svarar för koncernens fond-, institutionella förvaltnings- och livförsäkringsverksamhet. Divisionen påverkas av den svaga börsutvecklingen både vad beträffar efterfrågan på sparprodukter samt effekten på de så kallade övervärdena i livförsäkringsverksamheten. Det operativa rörelseresultat, före förändring i övervärden, uppgick till 118 Mkr (145). Förvaltningsresultatet, dvs inklusive förändring i övervärden, uppgick till -133 Mkr (618), där de finansiella effekterna, som beror på den vikande börsutvecklingen, gett en effekt på -644 Mkr (294).
Divisionens intäkter, exklusive förändring i övervärden, ökade något till 774 Mkr (772). Kostnaderna ökade med 4 procent till 653 Mkr (625).
Per den 31 mars 2001 förvaltade SEB Invest för hela divisionens räkning totalt 562 miljarder kronor (581). Av detta svarade portföljförvaltning för 132 miljarder (119), traditionell livförsäkring för 254 miljarder (246) och fonder och fondförsäkring för 176 miljarder kronor (216). Sedan årsskiftet har det totala förvaltade kapitalet minskat med 5 procent.
Under första kvartalet blev sju av de tio externa fonder som introducerades i SEB:s fondutbud under 2000 tillgängliga även som fondförsäkring. Ytterligare externa fonder kommer att läggas till fondutbudet under våren.
 
SEB Invest
SEB Invest (som i delårsrapporterna under 2000 redovisades tillsammans med Private Banking under rubriken Asset Management) visade ett rörelseresultat på 167 Mkr (162), en förbättring med 3 procent.
Intäkterna ökade med 8 procent till 409 Mkr (380). Lägre kostnader för distribution av fonder kompenserade de sjunkande börskurserna. Nettoförsäljningen ökade från 6 till 11 miljarder kronor, främst beroende på ökade institutionella förvaltningsuppdrag. Kostnaderna steg med 11 procent till 242 Mkr (218), främst beroende på nyrekryteringar inom asset allocation, hedgeprodukter och försäljningsorganisationen för fonder. Kostnaderna är dock 11 procent lägre än kostnaderna under fjärde kvartalet 2000.
Under februari togs det formella beslutet att bolagisera affärsområdet. Bolagiseringen beräknas vara genomförd den 1 januari 2002.
Under första kvartalet startades två nya fonder: SEB Opportunity Europe, för premiepensionssystemet, samt SEB Global Chans/Risk som därmed förstärker utbudet i det framgångsrika chans/risk-konceptet. Tillstånd gavs av Finansinspektionen att göra en sammanläggning av 19 fonder till 9, med syftet att effektivisera och tydliggöra fondutbudet för kunderna. Sammanläggningen görs under maj 2001.
 
SEB Trygg Liv
År 2001 har inletts med en svag börsutveckling och relativt små obligationsförfall vilket påverkat SEB Trygg Livs försäljning negativt jämfört med första kvartalet 2000, då marknadssituationen var precis den motsatta. Försäljningen (nyteckning plus extra premier på befintliga försäkringar) uppgick till 2 786 Mkr (4 368), en minskning med 36 procent (att jämföra med en ökning med 70 procent). Premieinkomsten (inbetalda premier) minskade med 24 procent till 4 357 Mkr (5 748).
Rådande marknadsförutsättningar påverkar i första hand försäljningen av engångsbetald försäkring, som minskat med 41 procent. Marknaden för löpande försäkringsavtal är inte lika känslig för vikande börser och försäljningsminskningen begränsades till 5 procent. Andelen försäkring med löpande premier uppgick till 24,9 procent (16,7 procent). En markant uppgång noterades för företagsbetald försäkring och framförallt försäljningen av tjänstepension, som ökade med 49 procent.
Intäkterna minskade med 7 procent till 364 Mkr (391), främst till följd av lägre marknadsvärde på fondförmögenheten. Kostnaderna ökade med 1 procent till 413 Mkr (408), vilket är 10 procent lägre än fjärde kvartalet 2000. Rörelseresultatet, före förändring i övervärden, uppgick till -49 Mkr (-17). Förvaltningsresultatet, dvs resultatet efter förändring i övervärden, minskade till -300 Mkr (456). Resultatet påverkades kraftigt av finansiella effekter på övervärdena. Borträknat dessa finansiella effekter ökade resultatet till 344 Mkr (162). (Se vidare Appendix 3)
I attitydundersökningar bland livförsäkringsmäklare av företaget Marknadsindikator konstateras en allt positivare attityd till SEB Trygg Liv i jämförelse med andra livförsäkringsbolag. Det ses som ett resultat av den medvetna och konsekventa satsningen under de senaste två åren på att förbättra relationen med mäklare. Försäljningen via mäklare, med tonvikt på företagsbetald försäkring, ökade med 20 procent jämfört med föregående år.
SEB Trygg Livs ambition är att fortsätta att utveckla tjänstepensionssidan och övriga tjänster och produkter som upphandlas via arbetsgivare samt att befästa den starka positionen på privatsidan. Fokus ligger på fondförsäkring, som står för den absoluta merparten av försäljningen.
 
The Baltic & Poland - fortsatt god resultatutveckling
Division Baltic & Poland innehåller de tre baltiska bankerna Eesti Ühispank, Unibanka och Vilniaus Bankas samt SEB:s ägande i polska Bank Ochrony SSrodowiska, BOSS.
De baltiska bankerna är i dag helägda dotterbolag till SEB.
Resultatet uppgår till 125 Mkr, en ökning med 74 procent jämfört med första kvartalet 2000, då Vilniaus Bankas inte var konsoliderad i SEB utan enbart ingick med resultatandel. Proforma, med full konsolidering av Vilnius Bankas under första kvartalet 2000, steg resultatet med 25 procent.
I mars 2001 köpte SEB ytterligare 6 procent av aktierna i BOS. Därefter uppgår SEB:s ägarandel i BOS till 38 procent.
 
Fusionen med FöreningsSparbanken
Den 22 februari meddelades att styrelserna i FöreningsSparbanken och SEB beslutat att bolagen skall gå samman. Namnet på den nya banken blir SEB Swedbank.
De bägge bankerna kompletterar varandra väl. Genom samgåendet skapas en ledande finansiell koncern med förstärkt service- och produktutbud i Sverige och goda förutsättningar för fortsatt tillväxt som europeisk finanskoncern.
Den nya koncernen får 35 000 anställda varav 19 000 i Sverige, en balansomslutning på 2 000 miljarder och ett förvaltat kapital på 1 300 miljarder kronor. Marknadsvärdet uppgår till ca 1 500 miljarder. Samgåendet sker genom en legal fusion med FöreningsSparbanken och SEB som jämbördiga parter. Genom fusionen blir SEB Swedbank en av de 25 största bankerna i Europa.
Samgåendet beräknas ge årliga kostnadsbesparingar på 2,5-3,0 miljarder kronor, främst på central nivå, inom IT och produktbolagen men även till följd av överlappande kontorsnät. Inga uppsägningar kommer att ske till följd av samgåendet. Antalet anställda beräknas dock minska med 2 000 personer under en treårsperiod, vilket förväntas ske genom naturlig avgång. Samgåendet förväntas ge integrationskostnader om totalt 4 miljarder kronor, som över tiden täcks av återföring av pensionsmedel i SEBs pensionsstiftelser samt försäljning av överlappande kontor till fristående sparbanker. Intäktsökningarna bedöms överstiga eventuella intäktsbortfall till följd av fusionen.
Den nya koncernens vision är att skapa en ledande kundorienterad europeisk finanskoncern utifrån en bred svensk bas, genom en kombination av personlig service/rådgivning, lokal närvaro och modern teknik.
Fusionens genomförande är villkorad av bland annat godkännande på extra bolagsstämmor i de båda bankerna och erforderliga tillstånd från regeringen och berörda myndigheter, i bl. a. EU. Beroende på om EU beslutar om en översiktlig eller fördjupad granskning av ärendet meddelas beslut antingen i slutet av juni eller i november.
Fram till fusionen leds integrationsplaneringen av en integrationskommitté. 18 projektteam, som täcker hela den nya koncernens verksamhet, har bildats med uppgift att planera den kommande integrationen. Ett fusionsprospekt kommer att publiceras och båda bankerna kommer att ha extra bolagsstämmor för att rösta om fusionen.
Båda bankernas styrelser har enhälligt rekommenderat aktieägarna att rösta ja till fusionen
 SEB-koncernen
 
 
 
 
Operativ resultaträkning
 
 
 
 
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Helår 2000
Räntenetto
3 070
2 883
6
11 616
Provisionsnetto
2 933
3 702
-21
13 846
Nettoresultat av finansiella transaktioner
1 035
900
15
3 552
Övriga intäkter
1 155
1 285
-10
3 644
Summa intäkter
8 193
8 770
-7
32 658
 
 
 
 
 
Personalkostnader
-3 036
-3 211
-5
-12 761
Pensionsavräkning
298
171
74
943
Övriga kostnader
-2 269
-1 918
18
-8 751
Avskrivningar
- 455
- 427
7
-1 763
Summa kostnader
-5 462
-5 385
1
-22 332
 
 
 
 
 
Kreditförluster m.m.
- 182
- 281
-35
- 890
Andelar i intresseföretags resultat
- 1
30
-103
95
Sakförsäkringsrörelsens resultat
241
52
 
212
Operativt rörelseresultat
2 789
3 186
-12
9 743
 
 
 
 
 
Förändring övervärden i livförsäkringsverksamheten
- 251
473
-153
337
Förvaltningsresultat
2 538
3 659
-31
10 080
 
 
 
 
 
Skatt
- 800
- 638
25
-2 856
Skatt på förändring av övervärden
70
- 132
-153
- 94
Minoritetens andel
- 29
- 124
-77
- 245
Förvaltningsresultat efter skatt
1 779
2 765
-36
6 885
 
Från och med 2001 gäller Finansinspektionens föreskrifter och råd som innebär att resultaten för bank- och försäkringsrörelsen skall redovisas separat i resultaträkningen. SEB började följa dessa instruktioner redan 2000. Dessutom presenterar SEB en operationell redovisning, där förändring i övervärden i livförsäkringsrörelsen från och med 2001 visas som en separat post.
 SEB-koncernen
 
 
 
 
Nyckeltal
 
 
 
 
 
 
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Helåret 2000
Räntabilitet på eget kapital, %
 
18,4
25,3
16,9
Räntabilitet inkl förändring övervärden, %
 
15,8
27,2
16,5
Räntabilitet på eget kapital, rullande årsresultat, %
 
14,5
15,0
16,9
Räntabilitet inkl förändring övervärden, rullande årsresultat, %
 
13,1
17,1
16,5
Periodens resultat per aktie, kr
 
2,78
3,44
9,43
Förvaltningsresultat efter skatt per aktie, kr
 
2,52
3,92
9,77
I/K-tal, SEB-koncernen
 
1,50
1,63
1,46
I/K-tal, bankrörelsen
 
1,45
1,60
1,42
K/I-tal, SEB-koncernen
 
0,67
0,61
0,68
K/I-tal, bankrörelsen
 
0,69
0,62
0,70
Kreditförlustnivå, %
 
0,08
0,17
0,12
Reserveringsgrad för osäkra fordringar, %
 
48,8
51,7
49,1
Andel osäkra fordringar, %
 
1,39
1,09
1,35
Kapitaltäckningsgrad, %
 
10,27
9,90
10,76
Primärkapitalrelation, %
 
7,08
6,73
7,37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SEB-koncernen
 
 
 
 
 
Operativ resultaträkning, kvartalsvis utveckling
Mkr
2001:1
2000:4
2000:3
2000:2
2000:1
Räntenetto
3 070
2 898
2 849
2 986
2 883
Provisionsnetto
2 933
3 507
3 400
3 237
3 702
Nettoresultat av finansiella transaktioner
1 035
1 294
786
572
900
Övriga intäkter
1 155
598
394
1 367
1 285
Summa intäkter
8 193
8 297
7 429
8 162
8 770
 
 
 
 
 
 
Personalkostnader
-3 036
-3 391
-3 072
-3 087
-3 211
Pensionsavräkning
298
227
226
319
171
Övriga kostnader
-2 269
-2 847
-1 891
-2 095
-1 918
Avskrivningar
- 455
- 508
- 409
- 419
- 427
Summa kostnader
-5 462
-6 519
-5 146
-5 282
-5 385
 
 
 
 
 
 
Kreditförluster m.m.
- 182
- 112
- 247
- 250
- 281
Andelar i intresseföretags resultat
- 1
20
23
22
30
Sakförsäkringsrörelsens resultat
241
43
36
81
52
Operativt rörelseresultat
2 789
1 729
2 095
2 733
3 186
 
 
 
 
 
 
Förändring övervärden i livförsäkringsverksamheten
- 251
- 269
179
- 46
473
Förvaltningsresultat
2 538
1 460
2 274
2 687
3 659
 
 
 
 
 
 
Skatt
- 800
- 613
- 719
- 886
- 638
Skatt på förändring av övervärden
70
76
- 50
12
- 132
Minoritetens andel
- 29
- 36
- 64
- 21
- 124
Förvaltningsresultat efter skatt
1 779
887
1 441
1 792
2 765
 SEB-koncernen
 
 
 
 
 
Provisionsnetto
 
 
 
 
 
Mkr
2001:1
2000:4
2000:3
2000:2
2000:1
Betalningsförmedling
283
286
296
276
300
Kort
445
426
375
401
375
Emissioner
49
114
195
156
76
Förvaltning och fonder
931
1 170
1 028
1 013
982
Kurtage aktier
662
659
724
679
1 004
Kurtage övrigt
47
47
36
52
51
Utlåning
105
116
166
129
114
Inlåning
16
1
11
27
28
Garantier
31
35
29
33
34
Rådgivning
89
241
199
211
293
Derivat
79
32
46
66
40
Övrigt
106
91
74
40
104
SEB AG och The Baltic
602
756
595
556
727
Provisionsintäkter 1)
3 445
3 974
3 774
3 639
4 128
 
 
 
 
 
 
Betalningsförmedling
- 246
- 209
- 226
- 221
- 210
Värdepapper
- 102
- 59
- 66
- 39
- 73
Övrigt
- 58
- 69
- 16
- 45
- 44
SEB AG och The Baltic
- 106
- 130
- 66
- 97
- 99
Provisionskostnader
- 512
- 467
- 374
- 402
- 426
 
 
 
 
 
 
Betalningsförmedling
482
503
445
456
465
Värdepapper
1 587
1 931
1 917
1 861
2 040
Övrigt
368
447
509
461
569
SEB AG och The Baltic
496
626
529
459
628
Provisionsnetto
2 933
3 507
3 400
3 237
3 702
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Enskilda Securities
 
 
 
 
 
Emissioner
34
95
133
142
64
Kurtage aktier
343
378
456
335
451
Rådgivning
78
233
177
196
284
Derivat
71
20
33
51
18
Övrigt
10
18
13
55
4
Commission income
536
744
812
779
821
 SEB-koncernen
 
 
 
 
 
Nettoresultat finansiella transaktioner
 
 
 
 
 
Mkr
2001:1
2000:4
2000:3
2000:2
2000:1
Skandinaviska Enskilda Banken 1)
419
621
288
198
74
Enskilda Securities
181
145
159
67
311
SEB AG
49
64
61
44
148
Övrigt
37
12
1
13
3
Realiserat och orealiserat
686
842
509
322
536
 
 
 
 
 
 
Valutakursförändringar
349
448
291
262
367
Skuldinlösen
 
4
- 14
- 12
- 3
Nettoresultat finansiella transaktioner
1 035
1 294
786
572
900
 
 
 
 
 
 
1) Utdelning på aktier i tradingporföljen ingår med 193 Mkr i 2001:1, 2000:2
redovisades motsvarande utdelning på 134 Mkr som utdelning.
 
 SEB-koncernenResultaträkning per division
 
 
 
 
 
 
 
Januari-mars 2001, Mkr
Personal Banking Sweden
Personal Banking Internati-onal
SEB
Germany
Corporate & Institutions
Investment Management
& Life
The Baltic & Poland
Övrigt inkl elimineringar
SEB-koncernen
Räntenetto
812
73
1 027
1 100
19
278
- 239
3 070
Provisionsnetto
541
409
347
1 001
556
124
- 45
2 933
Nettoresultat av
 finansiella transaktioner
17
22
13
915
- 7
71
4
1 035
Övriga intäkter
45
7
276
54
206
66
501
1 155
Intäkter
1 415
511
1 663
3 070
774
539
221
8 193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personalkostnader
- 454
- 171
- 680
- 944
- 274
- 161
- 352
-3 036
Pensionsavräkning
105
3
 
70
13
1
106
298
Övriga kostnader
- 513
- 275
- 447
- 655
- 368
- 93
82
-2 269
Avskrivningar
- 10
- 15
- 92
- 50
- 24
- 84
- 180
- 455
Kostnader
- 872
- 458
-1 219
-1 579
- 653
- 337
- 344
-5 462
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreditförluster m.m.
- 17
- 24
- 100
20
 
- 78
17
- 182
Andelar i
intresseföretags resultat
 
- 17
20
 
- 3
1
- 2
- 1
Sakförsäkringsrörelsens resultat
 
 
 
 
 
 
241
241
Operativt
 rörelseresultat
526
12
364
1 511
118
125
133
2 789
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förändring övervärden i livförsäkringsverksamheten
 
 
 
 
- 251
 
0
- 251
Förvaltningsresultat
526
12
364
1 511
- 133
125
133
2 538
 
 Personal Banking Sweden
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Räntenetto
812
701
16
Provisionsnetto
541
876
-38
Nettoresultat av finansiella transaktioner
17
16
6
Övriga rörelseintäkter
45
5
 
Summa intäkter
1 415
1 598
-11
 
 
 
 
Personalkostnader
- 454
- 531
-15
Pensionsavräkning
105
73
44
Övriga kostnader
- 513
- 475
8
Avskrivningar
- 10
- 11
-9
Summa kostnader
- 872
- 944
-8
 
 
 
 
Kreditförluster
- 17
- 39
-56
Operativt rörelseresultat
526
615
-14
 Personal Banking International
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Räntenetto
73
111
-34
Provisionsnetto
409
446
-8
Nettoresultat av finansiella transaktioner
22
25
-12
Övriga rörelseintäkter
7
12
-42
Summa intäkter
511
594
-14
 
 
 
 
Personalkostnader
- 171
- 167
2
Pensionsavräkning
3
8
-63
Övriga kostnader
- 275
- 244
13
Avskrivningar
- 15
- 14
7
Summa kostnader
- 458
- 417
10
 
 
 
 
Kreditförluster
- 24
- 10
140
Andelar i intresseföretags resultat
- 17
- 48
-65
Operativt rörelseresultat
12
119
-90
 SEB Kort
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Räntenetto
23
37
-38
Provisionsnetto
293
273
7
Nettoresultat av finansiella transaktioner
 
 
 
Övriga rörelseintäkter
3
7
-57
Summa intäkter
319
317
1
 
 
 
 
Personalkostnader
- 91
- 84
8
Pensionsavräkning
3
8
-63
Övriga kostnader
- 118
- 107
10
Avskrivningar
- 8
- 9
-11
Summa kostnader
- 214
- 192
11
 
 
 
 
Kreditförluster
- 24
- 10
140
Operativt rörelseresultat
81
115
-30
 Personal Banking International exkl SEB kort
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Räntenetto
50
74
-32
Provisionsnetto
116
173
-33
Nettoresultat av finansiella transaktioner
22
25
-12
Övriga rörelseintäkter
4
5
-20
Summa intäkter
192
277
-31
 
 
 
 
Personalkostnader
- 80
- 83
-4
Pensionsavräkning
 
 
 
Övriga kostnader
- 157
- 137
15
Avskrivningar
- 7
- 5
40
Summa kostnader
- 244
- 225
8
 
 
 
 
Andelar i intresseföretags resultat
- 17
- 48
-65
Operativt rörelseresultat
- 69
4
 
 SEB Germany
 
 
 
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Räntenetto
1 027
1 003
2
Provisionsnetto
347
490
-29
Nettoresultat av finansiella transaktioner
13
- 11
 
Övriga rörelseintäkter
276
99
179
Summa intäkter
1 663
1 581
5
 
 
 
 
Personalkostnader
- 680
- 663
3
Övriga kostnader
- 447
- 446
 
Avskrivningar
- 92
- 88
5
Summa kostnader
-1 219
-1 197
2
 
 
 
 
Kreditförluster
- 100
- 310
-68
Andelar i intresseföretags resultat
20
50
-60
Operativt rörelseresultat
364
124
194
 Corporate & Institutions
 
 
 
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Räntenetto
1 100
1 182
-7
Provisionsnetto
1 001
1 435
-30
Nettoresultat av finansiella transaktioner
915
706
30
Övriga rörelseintäkter
54
41
32
Summa intäkter
3 070
3 364
-9
 
 
 
 
Personalkostnader
- 944
-1 221
-23
Pensionsavräkning
70
46
52
Övriga kostnader
- 655
- 574
14
Avskrivningar
- 50
- 43
16
Summa kostnader
-1 579
-1 792
-12
 
 
 
 
Kreditförluster
20
2
 
Operativt rörelseresultat
1 511
1 574
-4
 Merchant Banking
 
 
 
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Räntenetto
634
716
-11
Provisionsnetto
324
318
2
Nettoresultat av finansiella transaktioner
640
381
68
Övriga rörelseintäkter
39
24
63
Summa intäkter
1 637
1 439
14
 
 
 
 
Personalkostnader
- 488
- 499
-2
Pensionsavräkning
45
30
50
Övriga kostnader
- 281
- 293
-4
Avskrivningar
- 19
- 19
0
Summa kostnader
- 743
- 781
-5
 
 
 
 
Kreditförluster
23
13
77
Operativt rörelseresultat
917
671
37
 Mid Corporate
 
 
 
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Räntenetto
466
443
5
Provisionsnetto
72
99
-27
Nettoresultat av finansiella transaktioner
20
20
0
Övriga rörelseintäkter
9
10
-10
Summa intäkter
567
572
-1
 
 
 
0
Personalkostnader
- 118
- 107
10
Pensionsavräkning
17
11
55
Övriga kostnader
- 125
- 117
7
Avskrivningar
- 2
- 2
0
Summa kostnader
- 228
- 215
6
 
 
 
 
Kreditförluster
- 8
- 19
-58
Operativt rörelseresultat
331
338
-2
 Enskilda Securities
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Räntenetto
- 48
- 31
55
Provisionsnetto
422
843
-50
Nettoresultat av finansiella transaktioner
245
289
-15
Övriga rörelseintäkter
3
3
0
Summa intäkter
622
1 104
-44
 
 
 
 
Personalkostnader
- 294
- 577
-49
Övriga kostnader
- 155
- 118
31
Avskrivningar
- 28
- 21
33
Summa kostnader
- 477
- 716
-33
 
 
 
 
Kreditförluster
5
8
-38
Operativt rörelseresultat
150
396
-62
 Securities Services
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Räntenetto
51
57
-11
Provisionsnetto
183
175
5
Nettoresultat av finansiella transaktioner
10
16
-38
Övriga rörelseintäkter
3
4
-25
Summa intäkter
247
252
-2
 
 
 
 
Personalkostnader
- 41
- 35
17
Pensionsavräkning
7
5
40
Övriga kostnader
- 87
- 48
81
Avskrivningar
- 1
- 1
0
Summa kostnader
- 122
- 79
54
 
 
 
 
Operativt rörelseresultat
125
173
-28
 Investment Management & Life
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Räntenetto
19
14
36
Provisionsnetto
556
554
0
Nettoresultat av finansiella transaktioner
- 7
 
 
Övriga rörelseintäkter
206
204
1
Summa intäkter
774
772
0
 
 
 
 
Personalkostnader
- 274
- 255
7
Pensionsavräkning
13
8
63
Övriga kostnader
- 368
- 359
3
Avskrivningar
- 24
- 19
26
Summa kostnader
- 653
- 625
4
 
 
 
 
Andelar i intresseföretags resultat
- 3
- 2
50
Operativt rörelseresultat
118
145
-19
 
 
 
 
Förändring övervärden i livförsäkringsverksamheten
- 251
473
-153
Förvaltningsresultat
- 133
618
-122
 SEB Invest
 
 
 
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Räntenetto
6
1
 
Provisionsnetto
401
379
6
Nettoresultat av finansiella transaktioner
1
- 4
-125
Övriga rörelseintäkter
1
4
-75
Summa intäkter
409
380
8
 
 
 
 
Personalkostnader
- 135
- 123
10
Pensionsavräkning
13
8
63
Övriga kostnader
- 111
- 98
13
Avskrivningar
- 9
- 5
80
Summa kostnader
- 242
- 218
11
 
 
 
 
Kreditförluster
 
 
 
Operativt rörelseresultat
167
162
3
 SEB Trygg Liv
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Räntenetto
13
13
0
Provisionsnetto
12
17
-29
Nettoresultat av finansiella transaktioner
- 8
4
 
Övriga rörelseintäkter
348
358
-3
Summa intäkter
365
392
-7
 
 
 
 
Personalkostnader
- 139
- 132
5
Övriga kostnader
- 257
- 261
-2
Avskrivningar
- 15
- 14
7
Summa kostnader
- 411
- 407
1
 
 
 
 
Andelar i intresseföretags resultat
- 3
- 2
50
Operativt rörelseresultat
- 49
- 17
188
 
 
 
 
Förändring övervärden i livförsäkringsverksamheten
- 251
473
-153
Förvaltningsresultat
- 300
456
-166
 The Baltic & Poland
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Räntenetto
278
121
130
Provisionsnetto
124
64
94
Nettoresultat av finansiella transaktioner
71
26
173
Övriga rörelseintäkter
66
13
 
Summa intäkter
539
224
141
 
 
 
 
Personalkostnader
- 161
- 72
124
Pensionsavräkning
1
 
 
Övriga kostnader
- 93
- 54
72
Avskrivningar
- 84
- 43
95
Summa kostnader
- 337
- 169
99
 
 
 
 
Kreditförluster
- 78
- 1
 
Andelar i intresseföretags resultat
1
18
-94
Operativt rörelseresultat
125
72
74
 SEB-koncernen
 
 
 
 
Balansräkning i sammandrag
 
 
 
 
 
 
31 mars
31 mars
31 december
Mkr
 
2001
2000
2000
Utlåning till kreditinstitut
 
153 258
197 250
164 673
Utlåning till allmänheten
 
612 967
582 512
605 759
Räntebärande värdepapper
 
167 051
133 716
158 047
- Finansiella anläggningstillgångar
 
4 988
7 705
4 736
- Finansiella omsättningstillgångar
 
162 063
126 011
153 311
Aktier och andelar
 
17 581
21 700
8 688
Tillgångar i försäkringsrörelsen
 
64 029
74 669
71 749
Övriga tillgångar
 
132 059
130 706
113 894
Summa tillgångar
 
1 146 945
1 140 553
1 122 810
 
 
 
 
 
Skulder till kreditinstitut
 
205 126
229 938
217 364
In- o upplåning från allmänheten
 
439 591
407 093
419 887
Emitterade värdepapper m.m-
 
200 861
205 685
199 103
Skulder i försäkringsrörelsen
 
63 070
71 133
66 932
Övriga skulder och avsättningar
 
164 670
155 526
146 505
Efterställda skulder
 
29 882
31 682
31 410
Eget kapital 1)
 
43 745
39 496
41 609
Summa skulder och eget kapital
 
1 146 945
1 140 553
1 122 810
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Förändring eget kapital
 
 
 
 
 
 
31 mars
31 mars
31 december
Mkr
 
2001
2000
2000
Ingående balans
 
41 609
33 006
33 006
Nyemission
 
 
4 067
4 067
Utdelning till aktieägarna
 
 
 
-2 466
Resultatkonsekvens egna aktier
 
 
 
21
Omräkningsdifferens
 
176
- 1
339
Periodens resultat
 
1 960
2 424
6 642
Utgående balans
 
43 745
39 496
41 609
 SEB-koncernen
 
 
 
 
Problemkrediter och egendom övertagen för skyddande av fordran
 
 
31 mars
31 mars
31 december
Mkr
 
2001
2000
2000
Osäkra fordringar
 
16 774
15 398
16 437
Reserv befarade kreditförluster
 
-8 178
-7 964
-8 072
Osäkra fordringar netto
 
8 596
7 434
8 365
 
 
 
 
 
Räntenedsatta fordringar
 
436
321
308
Summa problemkrediter
 
9 032
7 755
8 673
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andel osäkra fordringar
 
1,39
1,09
1,35
(Osäkra fordringar netto/utlåning och
leasing netto vid periodens slut, procent)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveringsgrad för osäkra fordringar
 
48,8
51,7
49,1
(Reserv för befarade kreditförluster/osäkra fordringar brutto, procent)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övertagna panter
 
 
 
 
Byggnader och mark
 
47
94
104
Aktier och andelar
 
114
516
109
Totalt övertagna panter
 
161
610
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncernens mjuka lån ingår i räntenedsatta fordringar.
 
 
 
 
 
Intäktsbortfallet till följd av beviljade ränteanstånd var 1 Mkr (2 Mkr),
medan uteblivna räntebetalningar på oreglerade fordringar uppgick till 59 Mkr (129 Mkr).
 
 
 
 
 
Per den 31 mars 2001 hade koncernen 122 Mkr (169 Mkr) i oreglerade fordringar i
Sverige för vilka ränta intäktsförts. Dessa engagemang räknas inte in i problemkrediter,
då säkerheterna täcker såväl ränta som kapitalskuld.
 SEB-koncernen
 
 
 
 
Derivatkontrakt
 
 
 
 
 
31 mars 2001
Kontrakt på tillgångssidan
 
Kontrakt på skuldsidan
Mkr
Bokfört värde
Verkligt värde
 
Bokfört värde
Verkligt värde
Ränterelaterade
22 334
22 334
 
23 114
23 114
Valutarelaterade
53 355
55 718
 
47 559
50 831
Aktierelaterade
1 859
1 859
 
1 065
1 065
Övriga
5
5
 
 
 
Totalt
77 553
79 916
 
71 738
75 010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per den 31 mars 2001 uppgick det nominella värdet på koncernens derivatkontrakt till 4 828 miljarder kronor (3 878 miljarder kronor den 31 mars 2000).
 
 
 
 
 
 
Derivatinstrument ingående i tradingrörelsen är bokförda till sitt marknadsvärde.
 
 
 
 
 
 
De avvikelser mellan verkligt och bokfört värde som redovisas i tabellen ovan motsvaras av
omvända avvikelser mellan marknads- och bokförda värden i den del av rörelsen som är föremål för säkringsredovisning.
 
 
 
 
 
 
 SEB-koncernen
 
 
 
 
Kassaflödesanalys
 
 
 
 
Mkr
 
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Helår 2000
Kassaflöde före förändringar av ut- och inlåning
 
-12 020
4 502
10 795
Ökad utlåning till allmänheten
 
-7 503
-17 893
-36 262
Ökad inlåning från allmänheten
 
19 704
22 959
27 113
Kassaflöde från den löpande verksamheten
 
181
9 568
1 646
 
 
 
 
 
Kassaflöde från investeringsverksamheten
 
-2 414
38 470
41 291
 
 
 
 
 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
 
230
-10 657
-20 630
 
 
 
 
 
Periodens kassaflöde
 
-2 003
37 381
22 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Likvida medel vid årets början
 
46 532
24 225
24 225
Periodens kassaflöde
 
-2 003
37 381
22 307
Likvida medel vid periodens slut
 
44 529
61 606
46 532
 SEB-koncernen
 
 
 
 
Legal resultaträkning
 
 
 
 
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Helår 2000
Intäkter
 
 
 
 
Ränteintäkter
13 853
12 350
12
51 196
Räntekostnader
-10 794
-9 482
14
-39 640
Räntenetto
3 059
2 868
7
11 556
Erhållna utdelningar *)
221
18
 
877
Provisionsintäkter
3 356
4 066
-17
15 132
Provisionskostnader
- 512
- 426
20
-1 669
Provisionsnetto 1)
2 844
3 640
-22
13 463
Nettoresultat av finansiella transaktioner 2)
850
895
-5
3 544
Övriga rörelseintäkter
989
1 145
-14
2 208
Summa intäkter, bankrörelsen
7 963
8 566
-7
31 648
 
 
 
 
 
Kostnader
 
 
 
 
Personalkostnader
-2 902
-3 092
-6
-12 234
Övriga administrationskostnader
-1 572
-1 390
13
-5 985
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
- 440
- 412
7
-1 703
Övriga rörelsekostnader
- 565
- 445
27
-2 360
Summa kostnader, bankrörelsen
-5 479
-5 339
3
-22 282
 
 
 
 
 
Bankrörelsens resultat före kreditförluster
2 484
3 227
-23
9 366
 
 
 
 
 
Kreditförluster, netto 3)
- 149
- 332
-55
- 858
Värdeförändring på övertagen egendom
15
54
-72
43
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
- 48
- 3
 
- 75
Andelar i intresseföretags resultat
2
32
-94
104
Bankrörelsens resultat
2 304
2 978
-23
8 580
 
 
 
 
 
Försäkringsrörelsens resultat 4)
187
37
 
220
Rörelseresultat
2 491
3 015
-17
8 800
 
 
 
 
 
Pensionsavräkning
298
171
74
943
Skatt
- 800
- 638
25
-2 856
Minoritetens andel
- 29
- 124
-77
- 245
Periodens resultat
1 960
2 424
-19
6 642
 
 
 
 
 
*) 2001 ingår utdelning på aktier i tradingporföljen med 193 Mkr. 2000 redovisades motsvarande utdelning på 134 Mkr under andra kvartalet.
 
 
 
 
 
**) Periodens resultat per aktie, kr
2,78
3,44
 
9,43
Antal aktier
704 557 680
704 557 680
 
704 557 680
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Provisionsnetto
 
 
 
 
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Helår 2000
Betalningsförmedling
658
493
33
2 424
Värdepapper
1 647
1 968
-16
8 137
Övriga provisioner
539
1 179
-54
2 902
Summa
2 844
3 640
-22
13 463
 
 
 
 
 
 2) Nettoresultat av finansiella transaktioner
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Helår 2000
Aktier/andelar
487
420
16
- 44
Räntebärande värdepapper
176
190
-7
413
Andra finansiella instrument
47
216
-78
1 693
Realisationsresultat
710
826
-14
2 062
 
 
 
 
 
Aktier/andelar
- 599
- 72
 
- 451
Räntebärande värdepapper
26
- 123
-121
105
Andra finansiella instrument
361
- 96
 
493
Orealiserade värdeförändringar
- 212
- 291
-27
147
 
 
 
 
 
Summa
498
535
-7
2 209
 
 
 
 
 
Valutakursförändringar
352
363
-3
1 360
Skuldinlösen
 
- 3
-100
- 25
Summa
850
895
-5
3 544
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Kreditförluster, netto
 
 
 
 
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Helår 2000
A. Individuellt värderade fordringar
 
 
 
 
Periodens nedskrivning avseende konstaterade förluster
- 293
- 217
35
-3 496
Återförda tidigare gjorda reserveringar för befarade kreditförluster
som i årets bokslut redovisas som konstaterade förluster
194
67
190
2 569
Periodens reservering avseende befarade kreditförluster
- 284
- 426
-33
-1 552
Influtet på tidigare års konstaterade kreditförluster
106
83
28
612
Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster
122
131
-7
638
Periodens nettokostnad för individuellt värderade fordringar
- 155
- 362
-57
-1 229
 
 
 
 
 
B. Gruppvis värderade fordringar
 
 
 
 
Periodens nedskrivning avseende konstaterade förluster
- 27
- 18
50
- 57
Periodens reservering avseende befarade kreditförluster
- 5
- 1
 
- 8
Influtet på tidigare års konstaterade kreditförluster
7
9
-22
24
Upplösning av reserv för kreditförluster
 
 
 
 
Periodens nettokostnad för gruppvis värderade fordringar
- 25
- 10
150
- 41
 
 
 
 
 
C. Avsättning/upplösning av reserv för länderrisker
42
61
-31
363
 
 
 
 
 
D. Ansvarsförbindelser
- 11
- 21
-48
49
Summa
- 149
- 332
-55
- 858
 
 
 
 
 
4) Försäkringsrörelsens resultat
 
 
 
 
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Helår 2000
Sakförsäkringsrörelsen
242
52
 
212
Livförsäkringsrörelsen
- 55
- 15
 
8
Summa
187
37
 
220
 Skandinaviska Enskilda Banken
Resultaträkning
 
 
 
 
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Helår 2000
Intäkter
 
 
 
 
Ränteintäkter
7 240
6 066
19
27 250
Leasingintäkter
147
110
34
459
Räntekostnader
-6 203
-4 922
26
-22 879
Räntenetto 1)
 
 
 
 
Erhållna utdelningar *)
228
22
 
2 157
Provisionsintäkter
1 371
1 874
-27
6 958
Provisionskostnader
- 191
- 256
-25
-1 000
Provisionsnetto 2)
1 180
1 618
-27
5 958
Nettoresultat av finansiella transaktioner 3)
561
373
50
2 298
Övriga rörelseintäkter
774
838
-8
1 990
Summa intäkter
3 927
4 105
-4
17 233
 
 
 
 
 
Kostnader
 
 
 
 
Personalkostnader
-1 278
-1 544
-17
-6 470
Övriga administrationskostnader
-1 189
- 924
29
-3 985
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
- 76
- 75
1
- 317
Övriga rörelsekostnader
- 340
- 235
45
-1 282
Summa kostnader
-2 883
-2 778
4
-12 054
 
 
 
 
 
Resultat före kreditförluster
1 044
1 327
-21
5 179
 
 
 
 
 
Kreditförluster, netto 4)
32
31
3
144
Värdeförändring på övertagen egendom
 
 
 
- 8
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
 
 
 
- 658
Rörelseresultat
1 076
1 358
-21
4 657
 
 
 
 
 
Pensionsavräkning
288
171
68
943
Övriga bokslutsdispositioner **)
- 561
- 539
4
-2 307
Skatt *)
- 183
- 162
13
- 472
Periodens resultat
620
828
-25
2 821
 
 
 
 
 
*) 2001 ingår utdelning på aktier i tradingporföljen med 193 Mkr. 2000
redovisades motsvarande utdelning på 134 Mkr under andra kvartalet.
**) Koncernbidrag redovisas direkt mot eget kapital
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Räntenetto
 
 
 
 
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Helår 2000
Ränteintäkter
7 240
6 066
19
27 250
Leasingintäkter
147
110
34
459
Räntekostnader
-6 203
-4 922
26
-22 879
Leasingavskrivningar
- 44
- 33
33
- 148
Summa
1 140
1 221
-7
4 682
2) Provisionsnetto
 
 
 
 
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Helår 2000
Betalningsförmedling
190
356
-47
1 416
Värdepapper
767
1 009
-24
3 580
Övriga provisioner
223
253
-12
962
Summa
1 180
1 618
-27
5 958
3) Nettoresultat av finansiella transaktioner
 
 
 
 
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Helår 2000
Aktier/andelar
 
 
 
65
Räntebärande värdepapper
181
74
145
394
Andra finansiella instrument
65
186
-65
725
Realisationsresultat
246
260
-5
1 184
 
 
 
 
 
Aktier/andelar
- 4
- 106
-96
- 15
Räntebärande värdepapper
- 9
- 77
-88
- 199
Andra finansiella instrument
43
- 4
 
211
Orealiserade värdeförändringar
30
- 187
-116
- 3
 
 
 
 
 
Valutakursförändringar
285
300
-5
1 117
Summa
561
373
50
2 298
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Kreditförluster, netto
 
 
 
 
Mkr
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Förändring procent
Helår 2000
A. Individuellt värderade fordringar
 
 
 
 
Periodens nedskrivning avseende konstaterade förluster
- 48
- 42
14
-1 420
Återförda tidigare gjorda reserveringar för befarade kreditförluster som i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster
34
34
 
1 295
Periodens reservering avseende befarade kreditförluster
- 72
- 138
-48
- 520
Influtet på tidigare års konstaterade kreditförluster
53
36
47
372
Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster
23
83
-72
164
Periodens nettokostnad för individuellt värderade fordringar
- 10
- 27
-63
- 109
 
 
 
 
 
B. Gruppvis värderade fordringar
 
 
 
 
Periodens nedskrivning avseende konstaterade förluster
 
- 8
-100
- 52
Periodens reservering avseende befarade kreditförluster
 
 
 
- 4
Influtet på tidigare års konstaterade kreditförluster
 
6
-100
22
Upplösning av reserv för kreditförluster
 
 
 
 
Periodens nettokostnad för gruppvis värderade fordringar
 
- 2
-100
- 34
 
 
 
 
 
C. Avsättning/upplösning av reserv för länderrisker
42
60
-30
279
 
 
 
 
 
D. Ansvarsförbindelser
 
 
 
8
Summa
32
31
3
144
 Skandinaviska Enskilda Banken
Kassaflödesanalys
 
 
 
 
Mkr
 
Januari-mars 2001
Januari-mars 2000
Helår 2000
Kassaflöde före förändringar av ut- och inlåning
 
-22 945
2 028
7 813
Ökad (-)/minskad (+) utlåning till allmänheten
 
7 121
-15 681
-31 782
Ökad inlåning från allmänheten
 
13 235
24 188
15 923
Kassaflöde från den löpande verksamheten
 
-2 589
10 535
-8 046
 
 
 
 
 
Kassaflöde från investeringsverksamheten
 
- 167
-17 325
-19 546
 
 
 
 
 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
 
-4 372
-1 270
-3 598
 
 
 
 
 
Periodens kassaflöde
 
-7 128
-8 060
-31 190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Likvida medel vid årets början
 
45 261
76 451
76 451
Periodens kassaflöde
 
-7 128
-8 060
-31 190
Likvida medel vid periodens slut
 
38 133
68 391
45 261
 Skandinaviska Enskilda Banken
Balansräkning i sammandrag
 
 
 
 
 
 
31 mars
31 mars
31 december
Mkr
 
2001
2000
2000
Utlåning till kreditinstitut
 
171 147
206 083
184 849
Utlåning till allmänheten
 
213 393
204 981
220 493
Räntebärande värdepapper
 
132 439
91 832
118 418
- Finansiella anläggningstillgångar
 
3 567
2 449
2 962
- Finansiella omsättningstillgångar
 
128 872
89 383
115 456
Aktier och andelar
 
55 319
58 112
44 485
Övriga tillgångar
 
108 221
98 957
94 112
Summa tillgångar
 
680 519
659 965
662 357
 
 
 
 
 
Skulder till kreditinstitut
 
190 296
183 273
198 618
In- o upplåning från allmänheten
 
247 885
242 915
234 650
Emitterade värdepapper m.m.
 
49 762
51 443
52 518
Övriga skulder och avsättningar
 
136 777
125 715
120 194
Efterställda skulder
 
26 591
29 144
28 207
Eget kapital 1)
 
29 208
27 475
28 170
Summa skulder och eget kapital
 
680 519
659 965
662 357
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Förändring eget kapital
 
 
 
 
 
 
31 mars
31 mars
31 december
Mkr
 
2001
2000
2000
Ingående balans
 
28 170
22 294
22 294
Nyemission
 
 
4 067
4 067
Utdelning till aktieägarna
 
 
 
-2 466
Koncernbidrag netto
 
416
287
1 436
Resultatkonsekvens egna aktier
 
 
 
21
Omräkningsdifferens
 
2
- 1
- 3
Periodens resultat
 
620
828
2 821
Utgående balans
 
29 208
27 475
28 170
 SEB-koncernen
 
 
 
 
 
 
Legal resultaträkning
 
 
 
 
Operativ resultaträkning
Mkr
Januari-mars 2001
SEB Trygg Liv
Interna mellan
-havanden bank-försäkring
Omklassi-ficering
Januari-mars 2001
Mkr
Räntenetto
3 059
11
 
 
3 070
Räntenetto
Erhållna utdelningar
221
 
 
- 221
 
 
Provisionsnetto
2 844
 
89
 
2 933
Provisionsnetto
Nettoresultat av finansiella transaktioner
850
- 8
 
193
1 035
Nettoresultat av
 finansiella transaktioner
Övriga rörelseintäkter
989
347
- 209
28
1 155
Övriga intäkter
Summa intäkter, bankrörelsen
7 963
350
- 120
0
8 193
Summa intäkter
 
 
 
 
 
 
 
Personalkostnader
-2 902
- 137
3
 
-3 036
Personalkostnader
 
 
 
 
298
298
Pensionsavräkning
Övriga administrationskostnader
-1 572
- 194
 
1 766
 
 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
- 440
- 15
 
 
- 455
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
- 565
- 55
117
-1 766
-2 269
Övriga kostnader
Summa kostnader, bankrörelsen
-5 479
- 401
120
298
-5 462
Summa kostnader
 
 
 
 
 
 
 
Bankrörelsens resultat före kreditförluster
2 484
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreditförluster, netto
- 149
 
 
- 33
- 182
Kreditförluster m.m.
Värdeförändring på övertagen egendom
15
 
 
- 15
 
 
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
- 48
 
 
48
 
 
Andelar i intresseföretags resultat
2
- 3
 
 
- 1
Andelar i intresseföretags resultat
Bankrörelsens resultat
2 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Försäkringsrörelsens resultat
187
54
 
 
241
Sakförsäkringsrörelsens resultat
Rörelseresultat
2 491
0
0
298
2 789
Operativt rörelseresultat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 251
- 251
Förändring övervärden i livförsäkringsverksamheten
 
 
 
 
 
2 538
Förvaltningsresultat
 
 
 
 
 
 
 
Pensionsavräkning
298
 
 
- 298
 
 
Skatt
- 800
 
 
 
- 800
Skatt
 
 
 
 
70
70
Skatt på förändring av övervärden
Minoritetens andel
- 29
 
 
 
- 29
Minoritetens andel
Periodens resultat
1 960
0
0
- 181
1 779
Förvaltningsresultat efter skatt
 
Appendix 1 BfG I SEB-koncernen Resultaträkning och utnyttjande av badwill
BfG:s resultaträkning (anpassad enligt svenska redovisningsprinciper)
NormaltEUR M
Q1 2001
Q1 2000
Q2 2000
Q3 2000
Q4 2000
Helår
2000
kvartal
2000
 
 
 
 
 
 
 
 
Räntenetto
127
128
142
126
120
516
129
Provisioner
41
66
48
54
58
226
56
Netto av finansiella transaktioner
7
2
-4
10
10
18
5
Övriga intäkter
9
13
7
14
5
39
10
Summa intäkter
184
209
193
204
193
799
199
Personalkostnader
-82
-84
-87
 
 
 
-83
Övriga kostnader
-65
-70
-80
-85
-77
-333
-75
Summa kostnader
-147
-154
-167
-69
-81
-300
-158
 
 
 
 
-154
-158
-633
 
Kreditförluster
-10
-36
-15
-18
-18
-87
-22
Intressebolag
 
 
 
 
2
2
 
"Normal" vinst
27
19
11
32
19
81
20
Engångsposter
27
18
9
 
 
27
 
"Extern" vinst
54
37
20
 
 
 
 
 
 
 
 
32
19
108
 
Allokering av badwill och andra reserver
Förvärvet av BfG den 3 januari 2000 gav upphov till badwill eftersom förvärvspriset var lägre än det förvärvade egna kapitalet. Förväntningarna om att avkastningen på det förvärvade bolaget är otillräcklig har givit upphov till badwill och därför måste åtgärder vidtagas för att återställa den långsiktiga intjäningsförmågan.
Badwill uppgår till EUR 382 M. Därutöver finns en allmän reserv för osäkra fordringar på EUR 111 M och en allmän omstruktureringsreserv på EUR 83 M som BfG gjort före förvärvet. Sålunda uppgår de totala reserverna som skall allokeras till EUR 576 M.
Under 2000 vidtogs olika åtgärder för att omstrukturera balansräkningen, till exempel genom försäljning av dotterbolag, fasta tillgångar och avveckling av vissa positioner
 Tillgängliga reserver vid förvärvstillfället
EUR M
 
 
Icke allokerad badwill, ingående balans
382
Allmän reserv för kreditförluster, ingående balans
111
Allmän omstruktureringsreserve, ingående balans
83
 
 
Summa reserver att allokera
576
 Allokering och utnyttjande av reserver
Ingående balans 2000
Utnyttjat
2000
Ingående balans 2001
Utnyttjat Q1 2001
Utgående
balans
Uppskrivning och omstrukturering av balansräkningsposter
13,9
-3,9
10,0
0
10,0
Allmän reserv för kreditförluster
142,7
-30,4
112,3
0
112,3
Social plan
90,1
-23,0
67,1
-23,4
43,7
Omstruktureringsreserv
329,3
-55,2
274,1
-26,7
247,4
Summa
576,0
-112,5
463,5
-50,1
413,4
 
 
 
 
 
 
Omstruktureringsreservern kommer att täcka kostnaden för ett stort antal projekt som identifierats i samband med den strategiska översynen av SEB AG.
Dessa projekt beräknas ge upphov till följande kostnader i EUR M 
 
Omstrukturering av kontorssegmentet
90
Varumärkesändring
80
IT-struktur och beslutsstödystem
60
Flyttkostnader
40
Omstrukturering av dotterbolag
20
Övriga projekt
40
 
330
 
 
Av ovanstående 330 miljoner euro utnyttjades 55 miljoner under 2000. Av resterande 275 miljoner euro har 27 miljoner utnyttjats under första kvartalet 2001. Sålunda återstår 248 miljoner euro.
 
Appendix 2 Exponering, geografiskt fördelad
Mkr 
Total
SEB AG
Asien1
4 517
458
Hongkong
933
78
Kina
941
229
Övriga specificerade länder2
2 018
56
Latinamerika3
3 887
409
Brasilien
1 949
20
Öst- och Centraleuropa4
1 916
982
Ryssland
1 071
369
Afrika och Mellanöstern5
2 549
248
Turkiet
1 002
31
Total
12 869
2 097
Reserv
2 386
1015
Total netto
10 483
1 082
 
1. Inkluderar bl a Hongkong, Kina, Indien, Pakistan, Taiwan, Macao och övriga specificerade länder
 
2. Inkluderar Filippinerna, Malaysia, Thailand, Korea och Indonesien
 
3. Inkluderar bl a Brasilien, Argentina, Mexiko och Peru
 
4. Inkluderar bl a Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Rumänien,
Ungern, Slovenien, Kroatien, Kazachstan och Ukraina
 
5. Inkluderar bl a Turkiet, Iran, Saudiarabien, Egypten, Israel, Sydafrika, Etiopien och Algeriet
 
Appendix 3 SEB Trygg Liv
SEB Trygg Liv är inriktat på försäljning och administration av fondförsäkringsprodukter samt motsvarande på uppdrag av den ömsesidiga traditionella livförsäkringsrörelsen. Verksamheten är redovisningsmässigt särskild från traditionell bankverksamhet. Nedan redovisas SEB Trygg Liv enligt praxis inom försäkringsbranschen.
SEB Trygg Liv redovisar en försäljningsminskning med -36 procent (70) jämfört med föregående år. Det är främst engångsbetald K-försäkring som visar en nedgång, 1 476 Mkr (3 181). Huvuddelen av försäljningen, 83 procent (93), avser fondförsäkring varav 15 procent (13) utgörs av försäljning genom dotterbolaget SEB Trygg Life (Ireland), främst investeringsprodukten Life Assurance Portfolio Bond för den svenska marknaden.
Försäljningen, dvs nyteckning samt extra insättningar på befintliga försäkringar, minskade med 1 582 Mkr eller 36 procent till 2 786 Mkr (4 368). Andelen försäkring med löpande premier uppgick till 24,9 (16,7) procent inkl utlandsförsäljningen. Premieinkomsten (inbetalda premier) minskade med 24 procent till 4 357 Mkr (5 748). Totalt minskade det förvaltade kapitalet under tolvmånadersperioden med 23 miljarder kronor eller 9 procent till 229 miljarder kronor (252). För fondförsäkring var minskningen 14 procent.
Intäkterna minskade med 7 procent till 364 Mkr (391), främst till följd av lägre marknadsvärde på fondförmögenheten än föregående år. Kostnaderna, efter avdrag för aktiverade anskaffningskostnader om 59 Mkr (69), ökade med 1 procent till 413 Mkr (408). Rörelseresultatet, före förändring i övervärden, försämrades till -49 Mkr (-17).
Övervärden i livförsäkringsverksamhet är nuvärdet av förväntade framtida vinster från tecknade försäkringsavtal. Övervärdena omfattar fondförsäkringsverksamheten samt uppdragsavtalen med de traditionella livförsäkringsbolagen.
När övervärdena i den försäkringsrelaterade fondstocken beräknas görs ett antagande om att tillväxttakten för denna är 6 procent, dvs 1,5 procent per kvartal. En högre eller lägre tillväxttakt än den antagna under en given period kommer att resultera i positiva eller negativa finansiella effekter när periodens förändring av övervärden beräknas. Under 2001 har värdeutvecklingen i den totala fondstocken varit -12 procent (6), vilket medförde negativa finansiella effekter på -644 Mkr (294).
Förvaltningsresultatet ökade med 182 Mkr eller 112 procent till 344 Mkr (162). Inklusive finansiella effekter uppgick förvaltningsresultatet till -300 Mkr (456).Volymuppgifter, Mkr
2001-03
2000-03
Traditionell liv, andel löpande 27 (24) %
472
305
Fondförsäkring, andel löpande 17 (17) %
2 314
4 063
 
2 786
4 368
Premieinkomst
 
 
Traditionell liv
1 292
1 098
Fondförsäkring
3 065
4 650
 
4 357
5 748
 
 
 
Sparandestock
31 mars
31 mars
Traditionell liv
173 100
187 700
Fondförsäkring
55 500
64 500
 
228 600
252 200
 Resultaträkning, Mkr
2001-03
2000-03
 
 
 
Uppdragsavtal traditionell livförsäkring
91
80
Fondförsäkring
242
271
Riskrörelse och övrigt
31
40
Summa intäkter
364
391
 
 
 
Driftskostnader
-442
-441
Aktivering av anskaffningskostnad
59
69
Goodwill och övrigt
-30
-36
Summa kostnader
-413
-408
 
 
 
Rörelseresultat
-49
-17
 
 
 
Förändring övervärden 1)
-251
473
Förvaltningsresultat
-300
456
Förvaltningsresultat exklusive finansiella effekter inräknade i förändring av övervärden
344
162
 
 
 
Driftskostnadsprocent 2)
10,0 %
8,9 %
Avkastning tilldelat kapital 3)
 
 
Exklusive finansiella effekter i övervärden
19,8 %
11,9 %
Inklusive finansiella effekter i övervärden
-5,9 %
30,0 %
1) Efter avdrag för förändring i aktiverade anskaffningskostnader
2) Årstakt. Driftskostnad i procent av premieinkomst
3) Årstakt. Tilldelat kapital 4 900 respektive 3 900 Mkr
Beräkning av övervärden och deras förändring
Beräkningen av övervärden i livförsäkringsverksamhet baserar sig på antaganden om den framtida utvecklingen av de tecknade försäkringsavtalen samt en riskjusterad diskonteringsränta. De viktigaste antagandena är:Diskonteringsränta
11 %
Kapitalavkastning nominella tillgångar
4 %
Kapitalavkastning reala tillgångar
8 %
Annullation av avtal
5 %
Annullation av löpande premie
5 %
Administrationskostnad
250 kr/avtal och år
Värdeutveckling fondandelar
6 %
Dödlighet
Branchens erfarenhet
 
Redovisning av övervärden
Förutbetalda anskaffningskostnader aktiveras bokföringsmässigt och avskrivs enligt plan. Redovisad förändring i övervärden korrigeras därför med nettot av periodens aktivering och avskrivning.Balans
(efter avdrag för aktiverade anskaffningskostnader)
0103
0012
0009
0006
0003
Övervärde i ingående balans
3 479
3 748
3569
3 615
3 142
Nuvärdet av årets försäljning 1)
311
391
229
301
386
Avkastning på avtal ingångna tidigare år
155
143
173
129
129
Realiserat övervärde på avtal ingångna tidigare år
-161
-188
-188
-187
-166
 
305
346
214
243
349
Förändring i operativa antaganden
0
2
0
33
-115
Faktiskt utfall jämfört med gjorda operativa antaganden 2)
147
160
92
88
14
 
 
 
 
 
 
Kapitalavkastning utöver antaganden 3)
-644
-700
-75
-333
294
 
-497
-538
17
-212
193
Sammanlagd förändring av övervärden före avdrag för aktiverad anskaffningskostnad
-192
-192
231
31
542
 
 
 
 
 
 
Periodens aktivering av anskaffningskostnader
-164
-155
-128
-155
-146
Periodens avskrivning på aktiverade anskaffningskostnader
105
78
76
78
77
Summa redovisad förändring i övervärden 4)
-251
-269
179
-46
473
Övervärde i utgående balans 5)
3 228
3 479
3 748
3 569
3 615
 
1) Med försäljning avses nyteckning och extrapremier på befintliga kontrakt.
2) Periodens faktiska utveckling av de tecknade försäkringsavtalen kan ställas mot gjorda operativa
antaganden och värdet av avvikelserna kan uppskattas. De viktigaste komponenterna är förlängningar av
avtalstiden och annullationer. Här ingår också beräknad kostnad för solvenskapital som ökar eller minskar i
takt med att fondvärdet går upp respektive ner. Det faktiska utfallet av intäkter och administrationskostnader
ingår däremot i sin helhet i rörelseresultatet.
3 ) Antagen fondtillväxt är 6 procent för helåret, dvs 1,5 procent för kvartalet. Det verkliga utfallet under
perioden var -12 procent vilket resulterade i en negativ effekt på -644 Mkr (294).
4) Förutbetalda anskaffningskostnader aktiveras bokföringsmässigt och skrivs av enligt plan.
Redovisad förändring i övervärden korrigeras därför med nettot av periodens aktivering och
avskrivning.
5) Beräknat övervärde enligt ovan ingår ej i officiellt redovisad balansräkning.
 
Appendix 5 Kapitalbas för SEBs finansiella företagsgrupp 
 
Mars
 
 
 
2001
 
 
 
 
 
Eget kapital enligt balansräkningen
43 745
 
 
 
 
 
./. Årets resultat samt förändring i omräkningsdifferens
-2 136
1)
./. Föreslagen utdelning att fastställas av Bolagsstämman
-2 818
 
./. Avdrag i den finansiella företagsgruppen
-1 219
2)
 
 
 
 
 
 
 
 
= Eget kapital i kapitaltäckningen
37 572
 
 
 
 
 
Primärkapitaltillskott
1 827
 
Minoritetsintresse
1 395
 
./. Goodwill
-4 377
3)
 
 
 
 
 
 
 
 
= Primärkapital (tier 1)
36 417
 
 
 
 
 
Tidsbundna förlagslån
11 392
 
./. Avdrag för återstående löptid
-2 243
 
Eviga förlagslån
16 631
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= Supplementärkapital (tier 2)
25 781
 
 
 
 
 
./. Avdrag för investeringar i försäkringsverksamhet
-8 772
4)
./. Avdrag för övriga investeringar utanför den finansiella f
öretagsgruppen
-542
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= Kapitalbas
52 883
 
 
Att notera:
Minoritetsintresse och goodwill skiljer sig mellan balansräkningen och kapitaltäckningen på grund av att kapitaltäckningen inkluderar bolag som konsolideras i den finansiella företagsgruppen men inte i koncernens konsoliderade balansräkning, t.ex. BOS S.A.
Årets resultat och förändring i omräkningsdifferens ingår inte i primärt kapital och kapitalbasen då bokslutet inte varit föremål för verifiering av externa revisorer (1).
I avdraget 2) från eget kapital enligt koncernbalansräkningen ingår huvudsakligen fria medel i dotterbolag som inte konsolideras i den finansiella företagsgruppen (försäkringsbolag).
I goodwill under 3) ingår endast goodwill i bolag inom den finansiella företagsgruppen, dvs inte försäkringsverksamhet. Goodwill i försäkringsverksamheten ingår i avdraget från kapitalbasen under 4).
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från nedanstående länk: