Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Delårsrapport januari-juni 2001

Lägre resultat till följd av sämre marknad
 
 • Det operativa rörelseresultatet* för första halvåret uppgick till 4 245 Mkr (5 919).
 • Räntenettot ökade med 6 procent till 6 234 Mkr (5 869).
 • Provisionsnettot minskade med 14 procent till 5 958 Mkr (6 939).
 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,4 procent (22,1).
 • Personalkostnaderna minskade med 1 procent till 6 236 Mkr (6 298).
 • Kreditförlusterna sjönk med 53 procent till 248 Mkr (531)
 • Resultatet för The Baltic steg med 42 procent för jämförbara enheter.
 • SEB hade en miljon e-bankingkunder i mitten av augusti.
 • EU har beslutat om fördjupad granskning av den föreslagna fusionen med FöreningsSparbanken.
 
Planeringen av integrationen går bra.
 
*I det operativa rörelseresultatet ingår pensionsavräkning
 
VD-kommentar
Det första halvåret 2001 har präglats av en markant konjunkturavmattning i världen. I USA, Japan och Europa har den ekonomiska utvecklingen varit svag. Industriproduktionen har sjunkit i flera länder - men konsumtionen och servicesektorn har motverkat ett kraftigare ras. De finansiella marknaderna har karaktäriserats av oro med fallande börskurser under första kvartalet, medan det andra kvartalet visade en viss återhämtning. Räntorna har under senare tid sjunkit i de flesta länder till följd av den svaga ekonomin.
 
Ekonomierna i Sverige, Tyskland och Baltikum är viktiga faktorer för SEB. I Baltikum har tillväxten varit fortsatt stark och stabil. I Tyskland har dock ekonomin varit svagare än väntat. Det gäller särskilt den privata konsumtionen, där köpkraften försvagats till följd av prisökningar. I Sverige föll börsen kraftigt under första kvartalet, men tack vare en ökning på 6 procent under andra kvartalet begränsades minskningen till 17 procent för första halvåret totalt.
 
Det privata sparandet i Sverige och Tyskland har ökat något, om än från låga nivåer. Det beror på att hushållen blivit mer försiktiga till följd av de sjunkande börskurserna och den ökade osäkerheten på arbetsmarknaden.
 
För SEB:s del har det första halvåret varit svagt jämfört med det exceptionellt starka första halvåret 2000. Corporate & Institutions resultat är dock fortfarande mycket starkt, trots att Enskilda Securities'resultat halverats. Det är också tillfredsställande att se hur våra tre dotterbanker i Baltikum växer i både omsättning och resultat.
 
Avmattningen i konjunkturen har blivit allt tydligare, speciellt i Europa. Det andra kvartalets positiva trend ser hittills inte ut att hålla i sig på börserna. Det betyder för SEB:s del att ytterligare åtgärder sätts in för att sänka kostnadsnivåerna både på kort och lång sikt.
 
Den fördjupade granskningen av fusionen med FöreningsSparbanken har nu börjat. Bankernas planering av integrationen går bra.
 
Koncernen
 
Rörelseresultat per division och affärsområde
 


Mkr
Januari-Juni
2001
 
Januari-Juni
2000
 
Förändring
procent
           
           
Personal Banking Sweden
888
 
1 154
 
-23
Personal Banking International
0
 
214
 
- 100
Corporate & Institutions
2 697
 
2 880
 
- 6
Merchant Banking
1 528
 
1 232
 
24
Enskilda Securities
305
 
630
 
- 52
Mid Corporate
597
 
684
 
- 13
SEB Securities Services
285
 
344
 
- 17
SEB Germany
543
 
435
 
25
Investment Management & Life
199
 
320
 
-38
The Baltic
253
 
125
 
102
Total samtliga divisioner
4 580
 
5 128
 
-11
           
Koncerngemensamt inkl. realisations-
vinster och elimineringar
-335
 
791
   
           
Operativt rörelseresultat
4 245
 
5 919
 
- 28
Förändring i övervärden
113
 
427
 
- 74
Förvaltningsresultat SEB-koncernen
4 358
 
6 346
 
- 31
           
 
Intäkter
Koncernens intäkter minskade under januari-juni med 9 procent till 15 377 Mkr (16 932). Jämförelsen med föregående år har påverkats av valutaeffekter, konsolideringen av Vilniaus Bankas samt engångseffekter. Justerat för dessa jämförelsestörande poster sjönk intäkterna med 7 procent. Minskningen berodde främst på sjunkande provisionsintäkter till följd av utvecklingen på aktiemarknaden.
 
Räntenettot steg med 6 procent till 6 234 Mkr (5 869). Justerat för ovanstående jämförelsestörande poster minskade räntenettot med 1 procent. Kostnaden för den statliga insättningsgarantin sjönk med 103 Mkr.
 
Provisionsnettot minskade med 14 procent till 5 958 Mkr (6 939) jämfört med första halvåret i fjol. Justerat för jämförelsestörande poster sjönk provisionsnettot med 17 procent. Utvecklingen skiljer sig för olika produktområden och delar av koncernen. Den mest markanta nedgången gäller provisionerna från värdepapper, som sjönk med 20 procent jämfört med första halvåret 2000. (En fullständig uppställning finns i not.)
 
Nettoresultatet av finansiella transaktioner steg med 3 procent till 1 509 Mkr (1 472) till följd av goda resultat i handeln med aktier, obligationer och derivat. Justerat för jämförelsestörande poster var ökningen 2 procent. Andra kvartalet var väsentligt svagare än det första (se vidare not).
 
Övriga intäkter uppgick till 1 676 Mkr (2 652). Realisationsvinster och engångsposter svarade för 743 Mkr (1 428). Justerat för dessa samt för valutakursförändringar var resultatet oförändrat.
 
Kostnader
Koncernens kostnader ökade med 4 procent till 11 143 Mkr (10 667). Justerat för valutakursförändringar och andra jämförelsestörande poster inklusive valutakursförändringar sjönk kostnaderna med 2 procent.
 
Personalkostnaderna brutto minskade med 1 procent till 6 236 Mkr (6 298). Justerat för jämförelsestörande poster sjönk personalkostnaderna 7 procent genom en kombination av effektivitetshöjande åtgärder/personalminskningar inom främst Personal Banking Sweden, Merchant Banking och SEB Germany samt minskade kalkylerade resultatrelaterade ersättningar (- 280 Mkr jämfört med första halvåret 2000).
 
Vid halvårsskiftet uppgick antalet anställda till 20 950 (19 770). Justerat för Vilniaus Bankas, som inte var konsoliderad första halvåret i fjol, minskade antalet anställda med 430.
 
Netto minskade personalkostnaderna med 2 procent till 5 707 Mkr (5 808). Justerat för jämförelsestörande poster var minskningen 8 procent. Kompensationen för pensionskostnaderna, som ingår i personalkostnaderna brutto, ökade till 529 Mkr (490), inklusive det tjänstepensionsavtal som ersatt det tidigare vinstandelssystemet.
 
SEB:s pensionsstiftelsers förmögenhet uppgick per den 30 juni till 21 miljarder kronor (23,2 miljarder vid utgången av 2000) medan förpliktelserna uppgick till 9,1 miljarder kronor (8,0). Övervärdet per den 30 juni var således 11,9 miljarder.
 
De totala IT-kostnaderna (inklusive kalkylerade kostnader för personal etc) uppgick till 2,5 miljarder kronor att jämföra med 2,2 miljarder första halvåret i fjol. Av detta var 1 129 Mkr (1 064) externa kostnader.
 
Per den 30 juni har det förberedande fusions- och integrationsarbetet belastat kostnaderna med 70 Mkr.
 
Avskrivningarna uppgick till 916 Mkr (846), varav goodwill svarade för 357 Mkr (326).
 
Vid ingången av 2001 återstod 256 Mkr av omstruktureringsreserven för förvärvet av Trygg Hansa 1997. Av detta har 152 Mkr tagits i anspråk under första halvåret (varav 85 Mkr under andra kvartalet).
 
Vid förvärvet av BfG i januari 2000 uppstod en skillnad mellan eget kapital och förvärvspris. Allokering och utnyttjande av den negativa goodwillen beskrivs i Appendix 1.
 
Kreditförluster och osäkra fordringar
Koncernens kreditförluster, inklusive värdeförändring på övertagen egendom och nedskrivningar uppgick till 248 Mkr netto (531), varav 212 Mkr (439) i SEB Germany. Kreditförlustnivån uppgick till 0,06 procent (0,15).
 
Osäkra fordringar, netto, dvs efter reserveringar för befarade förluster, ligger på en stabil nivå. Ökningen i svenska kronor till 8 631 Mkr (8 365 Mkr vid utgången av 2000) förklaras av valutakursförändringar. Ungefär hälften av de osäkra fordringarna netto är icke nödlidande.
 
Volymen övertagna panter minskade till 142 Mkr (213 vid årsskiftet).
 
Sakförsäkringsrörelsen
Resultatet i sakförsäkringsrörelsen, huvudsakligen s k run-off, ökade till 243 Mkr (133), bland annat till följd av realisationsvinster på 126 Mkr i samband med försäljning ur obligationsportföljen under första kvartalet.
 
Engångseffekter
Totala engångseffekter under första halvåret uppgick till 869 Mkr (1 706), varav allt för året 2001 är hänförbart till första kvartalet.
 
Operativt resultat
Det operativa resultatet minskade 28 procent till 4 245 Mkr (5 919). Justerat för valutakursförändringar och andra jämförelsestörande poster sjönk resultatet med 12 procent. Resultatet för andra kvartalet var lägre än för det första till följd av engångseffekter under första kvartalet samt lägre netto av finansiella transaktioner under andra kvartalet.
 
Förändring av övervärden i livförsäkringsverksamheten
Förändringen av övervärdet i livförsäkringsverksamheten påverkades av negativa finansiella effekter till följd av nedgången på aktiemarknaden och uppgick till 113 Mkr (427). Se vidare appendix 3.
 
Förvaltningsresultat
Koncernens förvaltningsresultat minskade med 31 procent till 4 358 Mkr (6 346). Justerat för jämförelsestörande poster minskade förvaltningsresultatet med 16 procent.
 
In- och utlåning
Vid halvårsskiftet 2001 uppgick SEB:s inlåning från den svenska allmänheten (hushåll. företag mm) till 245,2 miljarder kronor (221,5), vilket motsvarade en marknadsandel på 21,8 procent (oförändrat jämfört med samma tid i fjol). Inlåningen från hushåll var 59,1 miljarder (59,6), vilket gav en andel på 13,8 procent (14,2).
 
Koncernens andel av utlåning till allmänheten i Sverige ökade till 327 miljarder kronor (304), vilket motsvarade 13,7 procent (14,3) av marknaden. På hushållsmarknaden ökade SEB's utlåning till 99,6 miljarder (91,1) och andelen blev 11,1 procent (11,0).
 
I Tyskland ökade inlåningen med 3 procent till 286 miljarder kronor, medan utlåningen steg med
 
5 procent till 236 miljarder. Marknadsandelen ligger kring 1 procent.
 
I Baltikum ökade SEB:s tre dotterbanker sin samlade inlåning med 19 procent till cirka 20 miljarder, medan utlåningen totalt ökade med 19 procent till 17 miljarder kronor. De tre bankerna har cirka en tredjedel av marknaden för såväl in- som utlåning i Baltikum totalt.
 
Kapital under förvaltning
Vid halvårsskiftet hade SEB-koncernen totalt 892 miljarder kronor under förvaltning (912), varav 579 Mkr (578) i SEB Invest och 107 Mkr (112) i SEB Germany.
 
Kreditportföljen
SEB:s totala kreditexponering ökade under första halvåret med 35 miljarder kronor till 961 miljarder kronor (926). Ökningen är huvudsakligen hänförbar till Sverige och framför allt företagssektorn. Även utlåningen till svenska hushåll har ökat, men i en något lägre takt än under föregående år. Exponeringen mot den kommunala sektorn och banker är fortsatt stabil. Kreditexponeringen i tyska SEB AG uppgår till 353 miljarder kronor (351) och representerar cirka 37 procent (38) av koncernens totala kreditportfölj. SEB:s kreditklassificeringssystem tillämpas sedan en tid även på den tyska portföljen.
 
SEB:s exponering mot telekommunikationsindustrin (operatörer och tillverkande bolag) har hållits på en oförändrad nivå under andra kvartalet och uppgår till cirka 14 miljarder kronor eller cirka 1,5 procent (1,2) av kreditportföljen. Ökningen gäller befintliga kunder och avser kort exponering inom den normala affärsverksamheten, huvudsakligen säkring av valutaflöden. Exponeringen mot IT-sektorn ökade något under första halvåret och uppgår nu till knappt 5 miljarder kronor.
 
SEB:s exponering mot emerging markets uppgick per den 30 juni till netto 10 707 miljoner kronor, en nedgång med cirka 7 procent jämfört med årsskiftet (11 483). Den fortsatta nedgången beror mestadels på minskad exponering i Öst- och Centraleuropa samt Latinamerika (se vidare appendix 2).
 
Riskstyrning
Koncernens risktagande i tradingverksamheten (daglig s k Value at Risk), SEB Germany undantaget, har under det första halvåret 2001 varit i genomsnitt 64 Mkr; dvs med 99 procents sannolikhet förväntas koncernen inte förlora mer än 64 Mkr under en handelsdag. Under året varierade denna risk mellan 25 och 107 Mkr. Följande tabell visar denna risk uppdelad per risktyp (Mkr).
 


 
Min
Max
Genomsnitt
30 juni 2001
31 dec 2000
Ränterisk
30
109
59
80
35
Valutarisk
4
29
9
7
6
Aktierisk
2
37
11
6
9
Diversifiering
-
-
-15
-13
-19
Total
25
107
64
80
31
 
Inom SEB Germanys marknadsplats var motsvarande VaR 12 Mkr. Under året varierade SEB Germanys VaR mellan 12 och 17 Mkr, med ett genomsnitt på 15 Mkr.
 
Känslighetsanalys
En höjning av marknadsräntorna med en procentenhet per 30 juni 2001 skulle medföra att marknadsvärdet på koncernens räntebärande tillgångar och skulder, inklusive derivat, minskade med 2 300 Mkr.
 
Kapitalbas och kapitaltäckning
Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (dvs exklusive försäkringsbolag) uppgick den 30 juni till 54,2 miljarder kronor (53,3 vid årsskiftet). Primärkapitalet utgjorde 37,6 miljarder kronor (36,5), varav 1,8 miljarder i s k primärkapitaltillskott. Beräkningen av kapitalbasen framgår av appendix 4. De riskvägda tillgångarna uppgick till 519,4 miljarder kronor (495,6).
 
Primärkapitalrelationen uppgick till 7,24 procent (7,37 procent vid utgången av 2000) och den totala kapitaltäckningsgraden till 10,43 procent (10,76 ). Koncernens mål är att bibehålla en primärkapitalrelation om lägst 7 procent och en total kapitaltäckningsgrad om lägst 10,5 procent.
 
SEB nu störst i polska BOS
Under andra kvartalet utökade SEB sitt innehav i Bank Ochrony
Srodowiska (BOS) från 38 till 46 procent. BOS är verksam på både företags- och privatkundsmarknaden. Banken har 52 kontor och 1 600 anställda.
 
Ändrade ägarförhållanden
I juni blev Investor den största ägaren i SEB genom ett aktieägarbyte inom Wallenbergsfären. Genom att förvärva merparten av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses innehav ökade Investors andel av aktiekapitalet i SEB från 10,0 till 19,2 procent. Investors andel av rösterna i SEB steg från 10,5 till 20,0 procent.
 
Det föreslagna samgåendet med FöreningsSparbanken
I början av juni lämnades konkurrensanmälan med förslag till samgåendet till EU-kommissionen. I juli beslutade EU-kommissionen att inleda en så kallad fördjupad granskning av den föreslagna fusionen. Besked väntas i mitten av november.
 
För att ge aktieägarna ett så komplett underlag som möjligt inför ställningstagandet har de båda bankerna valt att senarelägga de extra bolagsstämmorna till fjärde kvartalet.
 
Stockholm den 23 augusti 2001
 
Lars H Thunell
 
Verkställande direktör och koncernchef
 
Delårsrapport för januari-september 2001 publiceras den 25 oktober 2001. SEB:s rapporter finns även tillgängliga på Internet (www.seb.net).
 
Ytterligare upplysningar lämnas av
Gunilla Wikman, koncerninformationschef, tel. 08-763 81 25; mobil. 070-763 81 25
Lotta Treschow, chef för Investor Relations, tel. 08-763 95 59; mobil. 070-763 95 59
 
Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bankens revisorer.
 
Divisioner och affärsområden
Från och med 2001 är SEB:s verksamhet organiserad i sex divisioner: Personal Banking Sweden, Personal Banking International, SEB Germany (tidigare BfG med undantag för merchant banking-aktiviteter), Corporate & Institutions, Investment Management & Life samt The Baltic & Poland.
 
Personal Banking Sweden - fokus på kompetens och rådgivning
Divisionen ansvarar för SEB:s privat- och småföretagskunder i Sverige. Enheten omfattar retail-verksamheten med kontorsrörelse och telefonbank, Internetkontoret och SEB Enskilda Banken. Förändringen som genomförts under våren innebär bland annat en koncentration av all privatrådgivning till Enskilda Banken och ett samlat kund- och lönsamhetsansvar för retail-marknaden.
 
Personal Banking Swedens resultat för första halvåret 2001 uppgick till 888 Mkr (1 154).
 
Bakom resultatet ligger bland annat en fortsatt positiv utveckling för såväl in- som utlåning. Divisionens räntenetto var 9 procent bättre än för motsvarande period föregående år. Förbättringen beror främst på ökade volymer och marginaler på inlåningssidan, men också bolåneområdet visar en fortsatt tillväxt både vad gäller volym och marknadsandelar.
 
En stor del av divisonens verksamhet är riktad mot privatkunder som är aktiva på aktiemarknaden. Även andra kvartalet påverkades därför i hög grad av börsläget och för första halvåret totalt minskade provisionsintäkterna med 35 procent. Likväl kan en viss återhämtning inom aktiecourtage och fondförsäljning noteras under maj och juni, bland annat tack vare en ökad kundaktivitet inom Enskilda Banken. Enheten har också fått cirka 1 200 nya kunder under perioden - en ökning med 5 procent.
 
Ett exempel på SEB:s satsning på kompetens och rådgivning är den nya svenska officiella licensieringen av aktie- och fondrådgivare. Hittills i år har banken fått 560 sådana rådgivarlicenser - fler än någon annan aktör på den svenska marknaden.
 
Antalet e-banking kunder i Sverige var vid halvårsskiftet närmare 622 000. På företagssidan har divisionen nu cirka 43 000 internetkunder. En ny portal för företagskunder öppnades under våren.
 
Divisionens kostnader under januari-juni var 3 procent lägre än motsvarande period förra året. Antalet anställda har minskat med 79.
 
Kreditförlusterna låg på en fortsatt låg nivå: 33 Mkr, dvs 64 Mkr lägre än under motsvarande period i fjol.
 
Personal Banking International
Verksamheten inom Personal Banking International består av SEB Kort, Private Banking i Luxemburg, (inklusive BfG Banks tidigare private bankingverksamhet i Luxemburg), Storbritannien, Schweiz, Norge och Danmark, samt e-banking i Luxemburg, Norge och Danmark.
 
Divisionen redovisade ett nollresultat för januari-juni 2001 (214).
 
Personal Banking International exklusive SEB Kort - stängning av e-banking i England
 
Personal Banking International består av två olika delar:
 • Den i grunden lönsamma private banking-verksamheten i Luxemburg, Storbritannien, Schweiz och Norge, som påverkats negativt av den låga aktivitetsnivån på de finansiella marknaderna.
 • e-banking-aktiviteter i Danmark, Norge, Luxemburg och Storbritannien.
 
I Danmark uppgår antalet e-bankingkunder till 11 000. I Norge har lanseringen av e-banking som stöd för den existerande private bankingverksamheten genomförts under slutet av andra kvartalet . Precis som i Danmark har lanseringen skett gradvis, utan stora marknadsföringsinsatser. Även i Luxemburg startade e-bankingverksamheten under andra kvartalet. Lanseringen har mottagits mycket positivt av de befintliga private banking-kunderna.
 
I vintras beslöts att inte marknadslansera e-bankingtjänsten i Storbritannien. Till följd av rådande marknadsläge har SEB nu beslutat att helt stänga e-bankingverksamheten där. Stängningen medför begränsade engångskostnader, som redovisas under tredje kvartalet.
 
Merparten av startkostnaderna för utvecklingen i Luxemburg, Danmark och Norge är nu tagna.
 
Enheterna inom Personal Banking International exklusive SEB Kort visade ett sammanlagt resultat på -206 Mkr (13).
 
SEB Kort - ökad kortförsäljning
SEB Kort redovisade ett starkt andra kvartal, vilket medförde att resultatet för halvåret var bättre än under samma tid i fjol, 206 Mkr (201). Kortomsättningen ökade med 5 procent trots en viss avmattning under juni.
 
Intäkterna ökade med 6 procent. Räntenettot var i nivå med föregående år trots stigande räntor och ett större finansieringbehov, främst beroende på det ökade antalet kreditkort. Provisionsnettot förbättrades genom den ökade kortomsättningen. Volymerna utanför Norden steg, vilket påverkade valutaagiot positivt. Den ökade kortmängden medförde också att intäkterna i form av årsavgifter var högre än tidigare.
 
Kostnaderna steg med 5 procent. Under årets inledande månader genomfördes en rad IT-projekt, vilka orsakade höga kostnader under det första kvartalet. Datakostnaderna är nu i nivå med föregående år. Övriga rörelsekostnader har stigit på grund av de ökade volymerna.
 
Kreditförlusterna fortsatte att öka. Utvecklingen gällande obehöriga köp under andra kvartalet var dock inte lika dramatisk som under årets första månader.
 
Flera internationella flygbolag har visat intresse för SEB Korts Central Acquiring-tjänst sedan den presenterades i Bryssel under mitten av maj. Tjänsten som är under utveckling har hittills fungerat väl. Dock noteras en nedgång på resemarknaden till följd av den rådande konjunkturen och storföretagens kostnadsbesparingar.
 
Diners Club Danmark vann under juni 1:a pris i "Teleperformance Grand Prix 2001" som bästa callcenter i Danmark. Diners Club Danmark har deltagit i tävlingen de fyra senaste åren och vid samtliga tillfällen varit ett av de främsta företagen.
 
Corporate & Institutions
Division Corporate & Institutions betjänar medelstora och stora företag samt finansiella institutioner. Divisionen består av affärsområdena Merchant Banking, Mid Corporate, Enskilda Securities och SEB Securities Services (depåförvaltning).
 
Divisionens operativa resultatet för perioden januari-juni 2001 uppgick till 2 697 Mkr (2 880) trots det rådande klimatet på de finansiella marknaderna. Merchant Banking fortsatte att visa mycket bra resultat bland annat tack vare goda prestationer inom produktområdena Fixed income och Futures. Enskilda Securities är det affärsområde som påverkats mest negativt av det rådande marknadsklimatet, men fortsätter ändå att stärka sin position på de nordiska aktiemarknaderna.
 
Stora ansträngningar görs för att öka kundpenetrationen inom Mid Corporates segment. Divisionen har ytterligare ökat sin fokusering på kapitalanvändningen och arbetar ständigt med att hålla kostnaderna på en konkurrenskraftig nivå.
 
Merchant Banking - stark utveckling inom den kundrelaterade affären
För sjunde kvartalet i rad visade Merchant Banking ett starkt resultat inom den kundrelaterade verksamheten och den positiva intäktsutvecklingen fortsatte, upp 12 procent jämfört med samma period förra året. De totala intäkterna steg med 8 procent och totala kostnader steg med 4 procent, vilket ger en kostnads/intäktsrelation på 0,54 (0,55). Halvårsresultatet uppgick till 1 528 Mkr, en ökning med 24 procent.
 
Ökningen av de kundrelaterade intäkterna hänför sig delvis till en god utveckling inom Debt Capital Markets, Securities Finance, Fixed Income och Futures. Även Cash Management hade ett bra första halvår liksom Structured Finance trots den svaga utvecklingen för telekomsektorn. De ökande kundintäkterna hänför sig såväl till ökad aktivitet inom storföretagssektorn och på marknaden för medelstora företag som till ökad affärsvolym avseende internationella finansiella institutioner. Stigande räntor under andra kvartalet hade en negativ inverkan på obligationsportföljen inom Treasury Operations.
 
Merchant Banking fortsätter att rankas högt i nyligen publicerade rankingtabeller. Till exempel i Euromoneys årliga kundundersökning av valutamarknaderna anses SEB vara bäst i världen på handel i svenska kronor. SEB rankades även högst av de nordiska bankerna i kategorin "key relationship banks".
 
Investeringar inom Merchant Bankings tillväxtområden finansieras genom effektiviseringsåtgärder på mogna marknader. Den underliggande kostnadsnivån, kostnader exklusive resultatrelaterade ersättningar samt valutaeffekter, minskade med 3 procent jämfört med samma period förra året. Detta klarades av trots ökade investeringar i nya skräddarsydda internetlösningar för Merchant Bankings kunder, och den mycket framgångsrika Trading Station utvecklas nu ytterligare ett steg mot andra produkter och kundsegment.
 
Kreditförluster före återvinningar ligger på en fortsatt låg nivå och nettot efter återvinningar är positivt för de första sex månaderna i år.
 
Den långsiktiga strategin att dra ner Merchant Bankings totala kapitalutnyttjande samt att omfördela kapital från mogna områden till tillväxtområden fortsatte. De riskvägda tillgångarna inom Merchant Bankings kreditportfölj (exklusive strukturerade produkter) minskade med 3 procent jämfört med samma tid förra året trots den stärkta US-dollarn. Under januari-juni 2001 var den dagliga Value at Risk-nivån
 
70 Mkr, en ökning med 34 procent jämfört med fjolårets mycket låga nivå. Ökningen beror på att volatiliteten i marknaden varit högre i år.
 
Mid Corporate - med skräddarsydda lösningar i fokus
Resultatet för affärsområdet, Mid Corporate inklusive SEB Finans, uppgick till 597 Mkr, en minskning med 13 procent jämfört med ett proformaresultat för första halvåret 2000. Räntenettot har en stabil utveckling medan provisionsintäkterna är något fallande jämfört med föregående år.
 
Resultatet för Mid Corporate (exklusive SEB Finans), som omfattar små och medelstora företag, uppgick det första halvåret till 507 Mkr, en minskning med 3 procent. Effekten av specialiseringen på företagsmarknaden börjar visa ett positivt resultat trots de negativa marknadskrafterna, som resulterat i minskade provisionsintäkter.
 
SEB Finans resultat uppgick till 90 Mkr (160). Nedgången berodde till största delen på en enskild större kreditförlust, som bidragit till att SEB Finans kreditförluster blev totalt 35 Mkr. Även provisionsintäkterna inom SEB Finans minskade jämfört med föregående år. Trots detta förstärker SEB Finans positionen inom sina verksamhetsområden och ett flertal stora affärer håller på att avslutas. Försäljningen under första halvåret var högre än under samma period 2000.
 
Kostnaderna var något högre än föregående år (+ 9 procent). Kostnadsökningen förklaras av investeringar för att kunna möta kundernas önskemål om skräddarsydda lösningar.
 
Enskilda Securities - halverat resultat i en ogynnsam marknad
Under första kvartalet sjönk aktiviteten på aktiemarknaden och antalet börsintroduktioner markant jämfört med första kvartalet 2000. Denna tendens höll i sig även under andra kvartalet med fortsatt fallande aktiekurser och periodvis sjunkande volatilitet. Omsättningen minskade på börserna i Stockholm och Helsingfors medan omsättningen ökade i Oslo och Köpenhamn.
 
Trots de ogynnsamma marknadsförutsättningarna fortsatte Enskilda Securities att förstärka sin position på de nordiska aktiemarknaderna, framförallt i Norge, Finland och Danmark. I såväl Norge som Finland var andelen klart över 10 procent. Enskilda Securities omsättning på andrahandsmarknaden för aktier var under andra kvartalet något lägre än under första kvartalet, men samtidigt låg omsättningen 19 procent högre jämfört med första halvåret 2000.
 
Att de investeringar i personal och system som gjorts de senaste åren inom aktieanalys har varit riktiga, framkommer i ett antal olika oberoende analysrankingar, i vilka Enskilda Securities har förbättrat sin position ytterligare i år. Detta gäller såväl i nordiska som internationella sammanställningar.
 
Enskilda Securities totala intäkter sjönk med 30 procent. Framförallt var det intäkterna från börsintroduktioner och emissioner samt trading som drabbades av det ogynnsamma klimatet, medan intäkterna för M&A (fusioner och förvärv) var oförändrade efter ett starkt andra kvartal. Även courtageinkomsterna, som är den enskilt viktigaste inkomstkällan, hölls uppe väl till följd av höga volymer och ökade marknadsandelar.
 
De totala kostnaderna sjönk med 19 procent, vilket huvudsakligen var en effekt av lägre bonusreservering som en följd av det lägre resultatet. Kostnaderna före bonus steg med 14 procent, varav merparten till följd av högre IT-kostnader.
 
Rörelseresultatet för andra kvartalet var 155 Mkr, att jämföras med 150 Mkr för första kvartalet i år.
 
SEB Securities Services - minskade depåvolymer
Resultatet för SEB:s depåförvaltare SEB Securities Services minskade med 17 procent till 285 Mkr. Intäkterna låg kvar på oförändrad nivå, 510 Mkr, tack vare ökade volymer. Transaktionsvolymerna steg med 11 procent till 1 900 000, samtidigt som förvaltade volymer minskade med 25 procent till 1 900 miljarder kronor.
 
Kostnaderna steg med 34 procent till 225 Mkr. Kostnadsökningen förklaras av ökade investeringar under första halvåret främst inom IT-området samt av ökade transaktionsvolymer.
 
Marknadsandelarna var oförändrat stabila på mellan 30 och 75 procent inom olika segment.
 
SEB Germany - framgångsrik namnändring
Den 2 april bytte SEB:s verksamhet i Tyskland, BfG Bank AG med dotterbolag, namn till SEB. Den landsomfattande marknadskampanjen har varit framgångsrik och i juni kände 22 procent av koncernens målgrupper i Tyskland till varumärket SEB. Detta innebär, att fler tyskar än svenskar nu känner till SEB-namnet. Beslut har tagits om att även BfG Hypothekenbank skall byta namn till SEB.
 
Resultatet för SEB Germany uppgick till 543 Mkr (435). Försvagningen av den svenska kronan har påverkat resultaträkningen. De totala inkomsterna för SEB Germany sjönk med 10 procent i euro och med 3 procent i svensk valuta. De totala kostnaderna sjönk med 10 procent i euro och med 2 procent i svensk valuta.
 
Räntenettot visar ett relativt stabilt resultat på 1 990 Mkr. Dock har minskningen av de riskvägda tillgångarna gjort det möjligt att reducera allokerat eget kapital med 500 miljoner euro, vilket i sin tur minskat räntenettot från eget kapital med cirka 110 Mkr. Provisionsintäkterna sjönk med 18 procent till 693 Mkr till följd av marknadsutvecklingen.
 
Under första kvartalet sålde SEB AG sina aktier i Deutsche Börse, vilket genererade en realisationsvinst på 26 miljoner euro (cirka 240 Mkr).
 
Fonderna i SEB Invest och SEB ImmoInvest fortsätter att ge ett positivt nettoinflöde: 2 230 Mkr under första halvåret, vilket innebär oförändrade marknadsandelar. På grund av marknadsutvecklingen ligger det förvaltade kapitalet trots detta kvar på oförändrad nivå, 107 miljarder kronor (112).
 
De riskvägda tillgångarna har, sedan SEB:s förvärv, minskats med nästan 57 miljarder kronor (-25 procent). Under 2001 är minskningen 11 miljarder.
 
Antalet e-bankskunder fortsätter att öka och steg under första halvåret med 23 000 till totalt 169 500 i juni. Flytten av välbeställda privatkunder från kontoren till Advisory Centers ligger före plan; under årets första sex månader har ytterligare cirka 10 000 kunder flyttat över, vilket gör totalt över 38 000 kunder hittills i Advisory Centers. Aktiviteten bland internetkunderna har också ökat. I dag görs 15 procent av betalningarna och aktieaffärerna samt 35 procent av kontoförfrågningarna via Internet.
 
Rekonstruktionsarbetet fortskrider planenligt och har lett till ovan nämnda kostnadsminskning. Under rådande marknadsförutsättningar ligger fokus i omstruktureringsarbetet oförändrat på fortsatt kostnadsreducering. Antalet heltidsanställda ligger redan under målet för slutet av innevarande år.
 
Den tidigare SEB-enheten i Tyskland, Skandinaviska Enskilda Banken AG, kommer under hösten att fusioneras med SEB AG. (Denna del ingår i Merchant Banking-delen av SEB AG, och redovisas således ej
i affärsområdet SEB Germany). I samband med denna fusion, kommer en vidare omstrukturering att ske med syfte att ytterligare reducera SEB:s kostnader i Tyskland.
 
Affärsområdet SEB Germany innefattar inte de delar (Företagskunder, Trading och "gamla" Skandinaviska Enskilda Banken AG) som internt ingår i affärsområdet Merchant Banking. Som tilläggsinformation återfinns därför i appendix 1 hela den juridiska enheten SEB AG Group redovisad i euro. Siffrorna för 2000 har, liksom för SEB Germany ovan, justerats för interna köp respektive försäljning av Skandinaviska Enskilda Banken i Tyskland och BfG Luxemburg. Justering har dock ej skett för de externa företagsförsäljningar som SEB AG genomförde under 2000.
 
Investment Management & Life - negativt påverkad av svag börs
Divisionen innefattar affärsområdena SEB Invest (tidigare SEB Invest & Fonder) samt SEB Trygg Liv och svarar för koncernens förvaltning och försäljning av fonder och institutionella mandat samt livförsäkringsverksamhet.
 
Divisionen har påverkats av den svaga börsutvecklingen under första halvåret 2001 både vad beträffar efterfrågan på sparprodukter samt effekten på de så kallade övervärdena i livförsäkringsverksamheten.
 
Rörelseresultatet uppgick till 199 Mkr (320). Förvaltningsresultatet, dvs inklusive förändring i övervärdena i livförsäkringsverksamheten, uppgick till 312 Mkr (747). Det innebär en återhämtning under andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2001 då förvaltningsresultatet uppgick till -133 Mkr. De finansiella effekterna av börsnedgången på förändringen av övervärdena var under hela perioden -485 Mkr (+7). Divisionens intäkter minskade något till 1 513 Mkr (1 556). Kostnaderna ökade med 6 procent till 1 306 Mkr (1 230).
Per den 30 juni 2001 förvaltade SEB Invest för hela divisionens räkning totalt 579 miljarder kronor (578 miljarder). Av detta svarade portföljförvaltning för 145 miljarder (119), traditionell livförsäkring för 245 miljarder (245) och fonder och fondförsäkring för 189 miljarder kronor (214). Sedan årsskiftet har det totala förvaltade kapitalet minskat med 2 procent.
 
SEB Invest
SEB Invest visade ett rörelseresultat på 287 Mkr (312), en minskning med 8 procent.
 
Intäkterna ökade med 1 procent till 783 Mkr (776). Lägre kostnader för distribution av fonder kompenserade de sjunkande börskurserna. Nettoförsäljningen ökade från 6 till 9 miljarder kronor, främst beroende på ökade institutionella förvaltningsuppdrag. Kostnaderna steg med 7 procent till 496 Mkr (464), i huvudsak beroende på nyrekryteringar inom tillgångsallokering, hedgeprodukter och försäljningsorganisationen för fonder. Kostnadsökningen avser främst första kvartalet.
 
Av nettoinflödet till fondbolagen i Sverige svarade SEB under första halvåret för 9,8 procent (14,6). För helåret 2000 var motsvarande marknadsandel 8,9 procent. Andelen av den utestående fondförmögenheten på den svenska marknaden uppgick till 18,5 procent (21,5).
 
I juni beslöt SEB Invest och Schroders, en ledande internationell kapitalförvaltare, att ingå ett rådgivningsavtal. Avtalet innebär att Schroders blir rådgivare i förvaltningen av SEB:s Asien-, Japan- och Emerging Marketsfonder. Samarbetet ger SEB Invests kunder förstklassig förvaltning på dessa områden och leder till att egna resurser frigörs så att SEB Invest ytterligare kan fokusera på och behålla en ledande position inom Norden, Europa och Nordamerika samt områdena teknologi, läkemedel, private equity och hedge.
 
Under april startade SEB Invest sin andra hedgefond: en räntehedgefond. Fonden hade vid halvårsskiftet ett förvaltat kapital om cirka 675 Mkr.
 
SEB Trygg Liv
Försäljningen, dvs nyteckning samt extra insättningar på befintliga försäkringar, uppgick till 5 290 Mkr (7 574), en minskning med 30 procent. 70 procent av minskningen inträffade under första kvartalet och är främst hänförlig till engångsbetald kapitalförsäkring, som är känslig för rådande marknadssituation. Försäljningen av löpande försäkringsavtal, i huvudsak tjänstepension, ökade däremot och bidrog till att nuvärdet av periodens försäljning ökade jämfört med föregående år. Försäljningen av tjänstepension ökade med 31 procent. Premieinkomsten (totalt inbetalda premier) minskade med 18 procent till 8 560 Mkr (10 422).
 
Lägre marknadsvärde på fondförmögenheten ledde till att intäkterna minskade med 6 procent. Den nedåtgående trenden från inledningen av året har brutits under de sista två månaderna. Kostnaderna, efter avdrag för aktiverade anskaffningskostnader, ökade med 6 procent. Den faktiska kostnadsökningen under tolvmånadersperioden var dock mindre än 1 procent. Rörelseresultatet, dvs före förändring av övervärdena, minskade till -88 Mkr (8), främst beroende på de lägre intäkterna samt på lägre aktivering av anskaffningskostnader. Förvaltningsresultatet exklusive finansiella effekter på förändringen av övervärdena, ökade till 510 Mkr (428), beroende på den ökade försäljningen av löpande försäkringsavtal. Inklusive de finansiella effekterna på övervärdena orsakade av börsnedgången var förvaltningsresultatet 25 Mkr (435). Se vidare appendix 3.
 
SEB Trygg Livs marknadsandel på den svenska livförsäkringsmarknaden andra kvartalet 2001 var 12,7 procent (15,4). Bakom minskningen ligger framförallt den pågående avregleringen av tjänstepensionsmarknaden, där de nytillkomna konkurrensutsatta volymerna än så länge till stor del tillfaller bolag som tidigare hade monopol, samt stora volymer av inlösen av pensionsskulder (på grund av förtida pensionering), där SEB Trygg Liv valt att inte konkurrera av lönsamhetsskäl. I marknadsstatistiken ingår inte försäljningen av pensionsprodukten IPS, som prioriteras framför pensionsförsäkring, ej heller försäljningen av kapitalförsäkringen Portfolio Bond som säljs till den svenska marknaden från SEB Trygg Life i Irland.
 
Under första halvåret har SEB Trygg Liv i flera upphandlingar med stora företag blivit utvald som en av tjänstepensionsleverantörerna. SEB Trygg Livs ambition är att fortsätta att utveckla tjänstepensionssidan och övriga tjänster och produkter som upphandlas via arbetsgivare samt att befästa den starka positionen på privatsidan.
 
Fokus ligger på fondförsäkring, som står för den absoluta merparten av försäljningen. Under första halvåret 2001 fick SEB Trygg Livs fondförsäkringskunder tillgång till 17 av de fonder som koncernen tillhandahåller från externa förvaltare. Totalt erbjuds nu ett 70-tal fonder som fondförsäkring.
 
The Baltic & Poland - stadigt framåt
Den positiva resultatuvecklingen för SEB:s helägda banker i Baltikum - Eesti Ühispank, Latvijas Unibanka och Vilniaus Bankas - fortsatte. Resultatet för årets första sex månader uppgick till 253 Mkr, en ökning med 102 procent procent jämfört med föregående år, då Vilniaus Bankas inte var konsoliderat i SEB utan enbart ingick med resultatandel. Proforma, med full konsolidering av Vilniaus Bankas, steg resultatet med 42 procent.
 
Den minskade tillväxten i Europa har inte drabbat de baltiska länderna. Den inhemska efterfrågan ger allt större bidrag till ländernas tillväxt samtidigt som den också stimulerar såväl inhemska som utländska investeringar. I år beräknas BNP växa med 5-6 procent i Estland och Lettland samt med 4,5 procent i Litauen.
 
Under våren har Eesti Ühispank sålt sin dotterbank i Lettland, Saules Banka. Kundtillväxten är hög i de tre bankerna; antalet privatkunder har ökat med 27 procent och antalet företagskunder med 8 procent de senaste tolv månaderna.
 
Det är framför allt ökade inlåningsvolymer, + 42 procent, lånevolymer, + 39 procent, samt det faktum att kostnaderna ökat långsammare än intäkterna som bidragit till bankernas goda resultatutveckling. Användandet av bankernas internettjänster ökar snabbt. I juni hade de tre bankerna tillsammans 159 000 e-bankingkunder, vilket är en ökning med nästan 50 000 nya kunder sedan årsskiftet.
 
I juni ökade SEB sitt ägande i den polska banken Bank Ochrony SSrodowiska, BOSS, från 39 till 46 procent. SEB har genom sitt delägarskap tillfört kompetens främst inom det internationella bankområdet och gett kunderna i BOS tillgång till koncernens internationella nätverket. En enhet för att ta hand om skandinaviska kunder har byggts upp i BOS under andra kvartalet.