Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Bokslutskommuniké för 2000 - REKORDRESULTAT

 • 2000 - ett år av tillväxt.
 • Integration av tyska BfG, förvärven av de baltiska bankerna och en post i den polska banken BOS.
 • Antalet anställda uppgår nu till 21 500 (13 000).
 • Antalet e-bankingkunder nu 800 000 (390 000).
 • Förvaltningsresultatet* ökade med 34 procent till 10 080 Mkr (7 497 Mkr).
 • Rörelseresultatet steg med 72 procent till 8 800 Mkr (5 122 Mkr). För jämförbara enheter exklusive engångseffekter ökade rörelseresultatet med 59 procent.
 • Räntabiliteten uppgick till 16,5 procent (17,2 procent) räknat på förvaltningsresultat* efter skatt och till 16,9 procent (14,6 procent) räknat på årets resultat.
 • Vinsten per aktie ökade med 35 procent till 9:43 kronor (6:96 kronor).
 • Förvaltat kapital uppgick till 910 miljarder kronor (702 miljarder).
 • Intäkterna under det fjärde kvartalet nådde rekordnivåer i alla inkomstslag; rekordresultat inom Försäljning & Service och inom Merchant Banking.
 • Kostnaderna under det fjärde kvartalet var högre än under tidigare kvartal, delvis beroende på högre resultatrelaterade ersättningar, delvis på grund av höga kostnader för satsningar inom IT och e-banking.
 • Utdelningen föreslås bli kronor 4:00 (3:50) - en höjning med 14 procent.
* Rörelseresultatet plus förändring av övervärden i livförsäkringsrörelsen samt pensionsavräkning.
 
VD-kommentar
2000 var ett händelserikt år både i och utanför SEB. Omvärlden karaktäriserades av en stark ekonomi men en berg- och dalbana på världens börser. Trots att börserna gått ned under slutet har hela året, inklusive det fjärde kvartalet, präglats av stor aktivitet på marknaderna vilket gynnat SEB i intäkter och resultat.
 
Arbetet i SEB präglades av stark expansion. Tyska BfG införlivades från början av året och under slutet av året genomfördes köpen av resterande aktier i de tre baltiska bankerna. Förvärvet av en aktiepost i polska BOS (Bank Ochrony Srodowiska) innebär att cirkeln runt Östersjön nu är sluten. Förutom denna förvärvsbaserade, geografiska expansion har vi också under året satsat hårt på en organisk tillväxt på nya marknader genom utvecklandet av nya bank- och mäklartjänster på nätet. Mot bakgrund av den något svagare marknadsutvecklingen är årets förvaltningsresultat på 10 080 Mkr glädjande starkt.
 
Intäkterna under det fjärde kvartalet var starka i samtliga inkomstslag, speciellt nettoresultatet av finansiella transaktioner. Förändringen i övervärdet i livrörelsen påverkades dock negativt av finansiella effekter till följd av nedgången på börserna. Inte desto mindre låg intäkterna över föregående kvartal. Även kostnaderna var högre under fjärde kvartalet än under tidigare kvartal. Förutom höjda resultatrelaterade ersättningar var kostnadsökningen huvudsakligen hänförbar till IT-området. Även kostnaderna för e-bankingutveckling var höga under det fjärde kvartalet, bland annat för utvecklingen av den pan-europeiska plattformen. SEB:s brittiska e-bank och nätmäklarverksamhet öppnade i februari i år på www.seb.co.uk och den norska tjänsten öppnar senare i vår.
 
Utvecklingen har inneburit att SEB i slutet av 2000 tagit en helt annan skepnad än under inledningen. Antalet anställda har ökat från 13 000 till 21 500 och andelen av de anställda i Sverige har minskat från 75 procent till 45 procent. Koncernens bas, de nordiska verksamheterna inom Nordisk Bankverksamhet och Asset Management & Liv, har visat stor styrka under året. Från denna bas har vi expanderat geografiskt inom dessa verksamheter in i Baltikum och Tyskland. En tredje fas för utvecklingen inom SEB har varit expansionen in på nya marknader genom startandet av helt nya koncept: e-banking och e-mäklartjänster i Danmark, Storbritannien och Norge.
 
Basen har blivit allt starkare
Nordisk Bankverksamhet har med framgång arbetat vidare med rationaliserings- och effektivitetsprogram. Samtidigt som intäkterna kunnat ökas har kostnaderna i den löpande rörelsen, undantaget resultatrelaterade ersättningar, fortsatt minska.
 
Särskilt glädjande är utvecklingen inom Försäljning & Service och Merchant Banking, som presterade rekordresultat för såväl fjärde kvartalet som för året totalt. Sammantaget nådde huvudgruppen Nordisk Bankverksamhet under året rekordhöga 25 procents avkastning på allokerat kapital.
 
Asset Management & Liv påverkades negativt av förändringen i övervärden under fjärde kvartalet. Även om detta drog ned resultatet för helåret låg räntabiliteten ändå på 19 procent. Enskilda Securities nära nog dubblerade sitt resultat, trots försämrade förutsättningar under senare delen av året.
 
Risknivån - och därmed volatiliteten i intäkterna - har fortsatt minska för jämförbara enheter.
 
SEB har slutit cirkeln runt Östersjön
SEB har expanderat sin basverksamhet geografiskt under året, genom integrationen av tyska BfG, köpen av utestående aktier i de tre baltiska bankerna samt genom köpet av minoritetsposten i polska BOS. Integrationen och omstruktureringen av BfG har gått snabbare än väntat. Omstruktureringsprogrammet och försäljningen av dotterbolag har inneburit att antalet anställda minskat med cirka 660 personer och att kostnadsbasen minskat. Nu pågår också ett intensivt arbete för att byta varumärke till SEB och att öka intäkterna bland annat inom försäkringsområdet.
 
De tre baltiska bankerna med 4 200 anställda verkar på mindre mogna marknader där tillväxten inom finansiella tjänster är hög. Traditionell in- och utlåning växer t ex med 20 procent per år. Men det är också intressant att se hur snabbt andelen kunder som utnyttjar internetbanking växer. Lönsamheten i de baltiska bankerna är god. Det är också glädjande att se hur snabbt dessa banker smält in i SEB:s kultur och hur smidigt samarbetet fungerar. Förvärvet av drygt 30 procent av den polska banken BOS är ett första steg för SEB in på en stor och växande marknad.
 
Satsning på plattform för e-xpansion
Förutom SEB:s nordiska bas och den geografiska expansionen inom basområdena, initierades 1999 en strategi för att exportera vår kunskap inom internetbanking till nya länder. Under år 2000 har vi byggt och introducerat vår pan-europeiska modell i Danmark och Tyskland samt i Storbritannien i början av 2001. Till skillnad från marknaderna för fysiska varor, fortsätter internetexpansionen när det gäller bank- och mäklartjänster. Vår erfarenhet från den svenska marknaden är också att dessa verksamheter växer under lönsamhet.
 
Under 2000 har antalet e-bankingkunder i SEB-koncernen ökat från 390 000 till 800 000, där den största tillväxten skett i länder utanför Sverige. SEB har nu e-bankstjänster i sju länder. Under det fjärde kvartalet gjordes en kraftfull satsning för att förbereda sjösättandet av den paneuropeiska modellen i England och Norge samt att bygga en helt ny företagsportal i Sverige som lanseras i mars 2001. Totalt har våra satsningar på e-banking under 2000 kostat 946 Mkr centralt. Även inom BfG, de baltiska bankerna och i några affärsområden pågår utvecklingsarbete inom e-banking.
 
Organiserad för kvalitet och samordning
I slutet av året beslutade vi om en ny organisation som införts från den 1 januari 2001. Det är en indelning som är orienterad efter kunder och deras olika behov i olika länder, snarare än produkter som tidigare. Syftet är att vi på detta sätt bättre ska kunna tillvarata våra kunders behov. Vi har därmed också samordnat e-bankingverksamheten med de olika geografiska och kundinriktade områdena. Internettjänsterna har blivit en så stor och naturlig del av alla verksamheter att de bättre behöver samordnas med andra kanaler. Meningen är att våra kunder ska kunna utnyttja alla de olika kanalerna när och hur det passar kunden bäst.
 
2001 - ett år för konsolidering av de nya marknaderna
För 2001 menar många bedömare att ekonomin efter ett svagare första halvår kommer att vända uppåt under hösten. För SEB:s räkning kommer det troligtvis att betyda en lägre tillväxttakt på intäktssidan. 2001 blir sannolikt ett år av konsolidering med fortsatt fokus på effektivitet, både när det gäller kostnader och kapital. IT-kostnaderna kommer att hållas på oförändrad eller lägre nivå jämfört med 2000.
 
Koncernen
Genom förvärven av framför allt BfG och de utestående aktierna i de tre baltiska bankerna är SEB i dag en helt annan koncern än vid utgången av 1999. Balansomslutningen har ökat med 58 procent och utgörs nu till 36 procent av euro att jämföra med cirka 10 procent vid utgången av 1999. 45 procent av intäkterna kom under 2000 från länder utanför Norden (20 procent under 1999). Därmed påverkas jämförbarheten mellan 2000 och 1999 starkt av tillkomsten av de nya enheterna. Koncernens resultat för jämförbara enheter framgår av Appendix 1.
 
Intäkter
Intäkterna för jämförbara enheter, exklusive förändring i övervärden i livförsäkringsverksamheten, ökade med 25 procent till 22 707 Mkr, främst till följd av kraftigt ökade provisionsintäkter. Förändringarna i övervärdet hade en negativ inverkan på ökningstakten till följd av övervärdets beroende av värderingen på aktiemarknaden. Inklusive BfG, de baltiska bankerna, Orkla Enskilda Securities samt engångseffekter ökar intäktsnivån med 57 procent till 32 995 Mkr (21 038 Mkr).
 
Räntenettot för jämförbara enheter steg med 7 procent till 7 148 Mkr (6 674 Mkr). Ökningen beror främst på ökade inlåningsvolymer. Inklusive de nytillkomna enheterna ökade räntenettot till 11 616 Mkr (6 858 Mkr).
Provisionsnettot för jämförbara enheter ökade med 34 procent till 11 006 Mkr (8 212 Mkr). Ökningen förklaras huvudsakligen av de kraftigt förbättrade värdepappersprovisionerna i spåren av den goda börsutvecklingen under början av året och den höga omsättningstakten under hela 2000. Även provisioner i samband med lån och betalningar bidrog i hög grad till resultatet. Inklusive de nya enheterna ökade provisionsnettot med 66 procent till 13 846 Mkr (8 317 Mkr).
 
Goda resultat i handeln med aktier och obligationer, inklusive derivat, ledde till att nettoresultat av finansiella transaktioner för jämförbara enheter ökade med 50 procent till 3 004 Mkr (1 999 Mkr). BfG, Baltikum och engångseffekter inom BfG på 230 Mkr medförde att nettoresultatet av finansiella transaktioner totalt ökade med 75 procent till 3 552 Mkr. Av detta svarade valutaagiot för 1 368 Mkr (1 142 Mkr).
 
Övriga intäkter inklusive utdelningar uppgick till 3 644 Mkr (2 327 Mkr), varav realisationsvinster och andra engångseffekter svarade för 1 690 Mkr (948 Mkr). Av detta var 262 Mkr främst hänförbara till realisationsvinster i samband med försäljningar ur riskkapitalportföljen. Andra stora engångseffekter var 500 Mkr från avyttringen av SEB:s andel i Svensk Exportkredit, 420 Mkr från försäljningen av bankens huvudkontor och 373 Mkr från uppgörelsen med Orkla Finans. Även om realisationsvinster behandlas som engångsposter, är det till viss del ett normalt inslag i SEB:s intäkter. Under 2001 har realisationsvinster till ett värde av mer än 500 Mkr redan realiserats.
Övriga engångsposter var: 230 Mkr hänförbara till BfG för första och andra kvartalet, redovisat som nettoresultat av finansiella transaktioner; 236 Mkr från försäljning av inkassokrediter till Hoist Kredit AB, bokfört som återvinningar i Försäljning & Service under fjärde kvartalet; samt 88 Mkr från försäljning av en fastighet i Paris, som härrör från run-off verksamheten. Totalt uppgick resultatpåverkande poster av engångskaraktär till 2 306 Mkr (1 273 Mkr).
Förändring av övervärdet i livförsäkringsverksamheten påverkades av de negativa finansiella effekter som uppstått till följd av nedgången på aktiemarknaden och uppgick till 337 Mkr (1 502 Mkr). Försäljningen, dvs nyteckning och extra insättningar på befintliga försäkringar, ökade med 39 procent till 12 306 Mkr. Förändringen i övervärdet beskrivs närmare i appendix 2,
Kostnader
Kostnaderna för jämförbara enheter steg med 11 procent, drygt 1 500 Mkr, till 15 734 Mkr. Två distinkta orsaker ligger bakom denna kostnadsökning. Det ena är att de goda resultaten inom främst Enskilda Securities, Merchant Banking och Försäljning & Service medfört att bonusersättningarna ökat med drygt 600 Mkr. Det andra är utvecklingen inom IT-sidan, där kostnaderna inklusive personal ökat med drygt 600 Mkr. Inklusive BfG, de baltiska bankerna och Orkla Enskilda Securities uppgick kostnaderna till 22 332 Mkr, en ökning med 54 procent jämfört med 1999.
Kostnadsstrukturen och kostnadsnivån skiljer sig väsentligt mellan olika delar av koncernen.
Inom Nordisk Bankverksamhet - dvs Försäljning & Service, Merchant Banking och SEB Securities Services - har kostnadsnivån de senaste åren successivt pressats ned. Under 2000 sjönk kostnaderna något, om man bortser från de höjda resultatrelaterade ersättningar som betalats ut till följd av den kraftiga resultatförbättringen inom dessa affärsområden. För Nordisk Bankverksamhet har kostnads/intäktsrelationen förbättrats från 0,62 till 0,53.
I den tillväxtorienterade huvudgruppen Asset Managment & Liv liksom i Enskilda Securities steg kostnaderna till följd av såväl volymtillväxt som resultatrelaterade ersättningar. Enbart inom Enskilda Securites ökade personalkostnaderna med nära 600 Mkr.
Personalkostnader
För jämförbara enheter ökade personalkostnaderna med 13 procent till 9 355 Mkr. Ökningen förklaras av att de goda resultaten inom vissa delar lett till ökade resultatrelaterade ersättningar. Inklusive BfG, de baltiska bankerna och Orkla Enskilda Securites steg personalkostnaderna med 52 procent till 12 761 Mkr.
Antalet medarbetare, mätt som medeltal under året, ökade till 20 368 (13 455).
Delar av kostnadsökningen är hänförbara till pensionskostnader, för vilka ersättning erhållits från SEB:s pensionsstiftelser. Denna ersättning, som uppgick till 943 Mkr (873 Mkr) under 2000, är en positiv post i de totala kostnaderna och inkluderar det tjänstepensionsavtal som ersatte det tidigare vinstandelssystemet. Dessutom har SEB erhållit en återbetalning på 62 Mkr från SPP, vilket har reducerat personalkostnaderna.
Kostnader för IT
De totala IT-kostnaderna för jämförbara enheter ökade med 22 procent till 3 688 Mkr. Ökningen berodde främst på utvecklingen inom e-banking och internetrelaterade områden samt den återhållsamhet som rådde 1999 inför Y2K. Inklusive BfG och de baltiska bankerna ökade kostnadsnivån för IT till 4 842 Mkr, vilket är drygt 20 procent av koncernens totala kostnader. Begreppet IT-kostnader definieras här som kalkylerade kostnader för all IT-verksamhet och inkluderar egen personal inom IT-sektorn - antingen i koncernens två IT-bolag eller inom affärsområdena. Av dessa kalkylerade IT-kostnader utgjorde externa IT-kostnader som de är specificerade i bokslutet, dvs hyreskostnader för system och utrustning, konsultarvoden, underhåll etc, 2 338 Mkr. Utvecklingsarbetet inom IT har varit intensivt under hela året men kostnaderna har fördelat sig ojämnt. Under de tre första kvartalen låg kostnadsnivån på cirka 1 000 Mkr per kvartal, medan kostnaden för det fjärde kvartalet var 1 695 Mkr. IT-kostnaderna under 2001 kommer att hållas på en oförändrad eller lägre nivå i jämförelse med år 2000.
Kostnader för e-banking
Under 2000 har SEB bedrivit huvuddelen av e-bankingaktiviteterna i en separat koncerngemensam enhet. De löpande kostnaderna för internetbanken har huvudsakligen belastat affärsenheten Försäljning & Service, medan investeringarna för utvecklingen av e-bankingaktiviteterna kostnadsförts och burits gemensamt av koncernen.
De totala kostnaderna inom SEB e-banking uppgick under 2000 till 1 268 Mkr inklusive IT-kostnader.
Av detta debiterades affärsområdena 322 Mkr, medan resterande 946 Mkr utgjorde en koncerngemensam investering, även om den bokfördes som kostnad under perioden. Aktiviteten ökade under året; kostnaden under första kvartalet var bara 98 Mkr, medan kostnaden för det fjärde kvartalet isolerat uppgick till 464 Mkr. Dessa inkluderar utvecklingskostnader för den pan-europeiska modellen i Danmark, Norge och Storbritannien, såväl som förbättringar i den svenska Internetbanken.
Omstruktureringsreserv
Av den tidigare omstruktureringsreserven på 2 255 Mkr avsatt i bokslutet för 1997 hade 1 999 Mkr, varav 300 Mkr under 2000, tagits i anspråk per den 31 december 2000.
Förvärvet av BfG i januari 2000 skedde till ett pris som låg under bokfört värde, vilket resulterade i en skillnad mellan förvärvspris och eget kapital i BfG på 3,3 miljarder kronor. Denna negativa goodwill har allokerats i bokslutet för år 2000 (se vidare appendix 3).
Kreditförluster och osäkra fordringar
Koncernens kreditförluster, inklusive värdeförändring på övertagen egendom och nedskrivningar uppgick till 890 Mkr netto, varav 730 Mkr netto gäller BfG. Kreditförlustnivån uppgick till 0,12 procent för SEB-koncernen. Under jämförelseåret 1999 var koncernens återvinningar och upplösta reserver större än kreditförlusterna inklusive värdeförändringar på övertagen egendom och nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar. Därmed redovisades ett positivt netto på 289 Mkr.
Under 2000 uppgick de konstaterade förlusterna och reserveringarna för befarade förluster till
2 658 Mkr (1 089 Mkr) medan återvinningar och upplösningar av reserver, inklusive landriskreserven uppgick till 1 800 Mkr (1 296 Mkr).
Osäkra fordringar, netto, dvs efter reserveringar för befarade förluster, ökade på grund av konsolideringen av BfG och Vilniaus Bankas till 8 365 Mkr (2 824 Mkr), medan värdet av panter som övertagits minskade till 214 Mkr (626 Mkr). Förändringarna låg i linje med förväntningarna.
Kreditrisk
Den totala kreditportföljen har under året ökat med 374 miljarder kronor och uppgick vid årets slut till 926 miljarder kronor. Ökningen beror huvudsakligen på förvärvet av BfG och konsolideringen av Vilniaus Bankas. Som en följd av detta har strukturen på portföljen ändrats. I ett geografiskt perspektiv har portföljen blivit mer diversifierad; Norden (inklusive Sverige) representerade vid utgången av året 43 procent av den totala portföljen jämfört med 75 procent i slutet av 1999.
SEB:s exponering mot telekommunikationsindustrin och därmed sammanhängande risker är väl analyserad. Det gäller såväl operatörer, tillverkande bolag och underleverantörer som IT-sektorn. Exponeringen mot telekommunikationsindustrin representerar ca 1,2 procent, eller knappt 12 miljarder kronor av den total kreditportföljen. Huvuddelen är mot väletablerade nordiska företag av mycket god kreditkvalitet. Härutöver deltar SEB i ett antal nordiskrelaterade projektfinansieringar för större operatörer inom framförallt OECD.
IT-sektorn representerar en mycket liten del av portföljen, mindre än 0,4 procent eller cirka 4 miljarder kronor. Exponeringen är spridd mot ett stort antal företag där nyetablerade företag står för en högst begränsad del (se vidare appendix 4).
I december 2000 uppgick SEB:s exponering mot länder i emerging markets till netto 11 483 Mkr (10 405 Mkr) efter avdrag av reserv för befarade kreditförluster.
Stora övervärden i pensionsstiftelserna
Pensionsstiftelsernas förmögenhet uppgick under 2000 till 23,2 miljarder kronor (25,2 miljarder) medan förpliktelserna uppgick till 8,0 miljarder kronor (7,1 miljarder). Övervärdet uppgår således till 15,2 miljarder under 2000.
Personaloptionsprogram för 1000 medarbetare
Liksom under 1999 har styrelsen beslutat om ett program för personaloptioner på likartade villkor som tidigare och som denna gång utvidgats till att omfatta cirka 1000 ledande befattningshavare och nyckelpersoner, inklusive koncernledningen.
Skattekostnader
Skattekostnaden uppgår till 2 856 Mkr (1 355 Mkr), vilket ger en vägd skattesats på 29 procent. Av detta utgör 1 730 Mkr (1 288 Mkr) aktuell skatt, 980 Mkr (-209 Mkr) uppskjuten skatt och 146 Mkr (276 Mkr) skatt för tidigare år.
Vinst per aktie och räntabilitet
Beräkningen av vinst per aktie med och utan hänsyn till förändringar av övervärden i livförsäkringsrörelsen framgår nedan:


  Resultat inkl. förändring av övervärden Resultat exkl. förändring av övervärden
  2000 1999 2000 1999
         
Rörelseresultat 8 800 5 122 8 800 5 122
Pensionsavräkning 943 873 943 873
Förändring av övervärden 337 1 502    
Förvaltningsresultat 10 080 7 497    
Skatter och minoritet -3 195 -1 832 -3 101 -1 411
Resultat efter skatt 6 885 5 665 6 642 4 584
Vinst per aktie
(2000: 704 557 680 aktier, 1999: 658 503 093
vägt antal till följd av nyemissionen)
9:77 8:60 9:43 6:96
Räntabilitet 16,5 17,2 16,9 14,6
Risk- och kapitalstyrning
För att utnyttja koncernens kapital på bästa möjliga sätt och bedöma lönsamheten i de olika affärsområdena med större precision använder SEB en styrmodell baserad på Capital at Risk (CAR). Capital at Risk utgör värderingen av den risk för oväntade förluster som koncernens affärer medför vid varje givet tillfälle och bygger på statistiska sannolikhetsberäkningar för olika typer av risk, dvs kredit- och marknadsrisker, försäkringsrisk samt operationell- och residualrisk. Av allokerat kapital för affärsområdena är Capital at Risk en viktig del. Resterande del utgörs primärt av den goodwill som är hänförbar till förvärvade bolag och som motsvaras av ett behov av eget kapital.
Vid beräkning av räntabiliteten för affärsområdena har resultaten efter schablonskatt, 28 procent, ställts i relation till det allokerade kapitalet.
Koncernens risknivåer har ökat som ett resultat av konsolideringen av de nya dotterbolagen. Risknivån för varje risktyp, utan hänsyn till diversifiering mellan risktyper, är summerad i följande tabell (miljarder kronor):


  31 dec 2000 % 31 dec 1999 %
Marknadsrisk 3 6 2 6
Kreditrisk 32 66 22 61
Försäkringsrisk 5 10 5 14
Operationell och residualrisk 9 18 7 19
Efter hänsyn till diversifiering mellan affärsområdena uppgår CAR, dvs koncernens risknivå, till 36 miljarder kronor (25 miljarder). Den relativt mindre ökningen av CAR-nivån jämfört med volymökningen i nominella termer är ett resutlat av den riskdiversifiering som uppstår mellan BfG:s i huvudsak tyska utlåning och kreditgivningen på koncernen traditionella, nordiska marknader.
Koncernens risktagande i tradingverksamheten (daglig s k Value at Risk, VaR), BfG undantaget, har under 2000 varit i genomsnitt 47 Mkr; dvs med 99 procents sannolikhet förväntas koncernen inte förlora mer än 47 Mkr under en handelsdag. Under året varierade denna risk mellan 24 Mkr och 86 Mkr. Följande tabell visar denna risk uppdelad per risktyp (Mkr).


  Min Max Genom-snitt 001231 991231
Ränterisk 24 75 42 35 52
Valutarisk 2 21 8 6 3
Aktierisk 2 47 14 9 15
Diversifiering     -17 -19 -18
Total 24 86 47 31 52
Inom BfG:s marknadsplats var motsvarande VaR genomsnittliga 17 Mkr. Under året varierade BfG:s VaR mellan 8 och 34 Mkr.
En höjning av marknadsräntorna med en procentenhet per den 31 december 2000 skulle medföra en värdeminskning av koncernens räntebärande tillgångar och skulder, inklusive derivat, med 1 600 Mkr (800 Mkr).
Kapitalbas och kapitaltäckning
Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (dvs exklusive försäkringsbolag) uppgick vid utgången av 2000 till 53,3 miljarder kronor (46,5 miljarder). Primärkapitalet utgjorde 36,5 miljarder kronor (34,4 miljarder), varav 1,8 miljarder i s k primärkapitaltillskott. Beräkningen av kapitalbasen framgår av appendix 5. De riskvägda tillgångarna uppgick till 496 miljarder kronor (318 miljarder). Ökningen förklaras av att BfG-koncernen och BOS inkluderas i den finansiella företagsgruppen från och med år 2000. Genom fortlöpande kapitaleffektivisering inom BfG och den övriga koncernen har de riskvägda tillgångarna bringats i nivå med det mål om 495 miljarder kronor som uppställdes vid förvärvstidpunkten av BfG.
Ökningen i riskvägda tillgångar återspeglas i en nedgång i primärkapitalrelationen till 7,4 procent (10,8 procent) och i den totala kapitaltäckningsgraden till 10,8 procent (14,6 procent) att jämföra med koncernens mål om att bibehålla en primärkapitalrelation om lägst 7 procent och en total kapitaltäckningsgrad om lägst 10 procent.
Under året har SEB aktivt deltagit i bakgrundsarbetet avseende Baselkommitténs och EU- kommissionens förslag till förändrade kapitaltäckningsregler. Arbetet har givit god insikt i de förändringar som förväntas komma. Koncernen kommer löpande att bevaka det nya regelverkets utformning och successivt avväga koncernens kapitalsituation mot det förväntade kapitalkrav som inträder när reglerna träder i kraft.
Rating
Under fjärde kvartalet 2000 reviderade både Standard & Poor´s och Moody´s sin s k outlook för SEB från negativ till stabil. Standard & Poor´s motiverade detta med SEB:s starka resultattillväxt på sina huvudmarknader, antagandet om en stabil intjäning i kort och medellångt perspektiv och den fortsatta strukturomvandlingen av koncernens verksamhet i Tyskland. Moody´s pekade på att integrationen av BfG genomförts friktionsfritt.
Händelser efter årets slut
Under inledningen av 2001 har cirka 1, 4 miljoner aktier i OM avyttrats med en realisationsvinst på cirka 340 Mkr. Per den 19 februari 2001 har SEB cirka 0,9 miljoner aktier i OM. Samtidigt har BfG avyttrat sina aktier i Deutsche Börse med en realisationsvinst på drygt 26 miljoner euro (cirka 230 Mkr).
Från och med 2001 är SEB:s verksamhet organiserad i sex divisioner: Personal Banking Sweden, Personal Banking International, BfG, Corporate & Institutions, Investment Management & Life samt Baltikum & Polen. Uppdelningen är huvudsakligen gjord med tanke på kunderna och deras behov.
Styrelsen har beslutat föreslå stämman att SEB får förvärva egna aktier i värdepappersrörelsen.
Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om kronor 4:00 (3:50) per A- och C-aktie. Förslaget motsvarar 40,9 procent av vinsten per aktie (enligt SEB:s definition). Den totala utdelningssumman uppgår till
2 818 Mkr (2 466 Mkr). Sista dag för handel med bankens aktie med rätt till utdelning är torsdagen den 5 april 2001.
Stockholm den 20 februari 2001
Lars H Thunell
Verkställande direktör och koncernchef
Delårsrapport för första kvartalet 2001 publiceras den 4 maj 2001. Årsredovisningen i tryckt form skickas ut under andra hälften av mars. Bolagsstämman hålls den 5 april 2001. SEB:s rapporter finns även tillgängliga på Internet (www.seb.se; www.seb.net).
Ytterligare upplysningar lämnas av
Gunilla Wikman, koncerninformationschef, tel. 08-763 81 25
Lotta Treschow, chef för Investor Relations, tel. 08-763 95 59
HUVUDGRUPPER och affärsområden
Nordisk Bankverksamhet - effektiviseringar ger höjd lönsamhet
Nordisk Bankverksamhet , som består av affärsområdena Försäljning & Service, Merchant Banking och Securities Services, gick mycket bra under 2000. Det samlade resultatet för det fjärde kvartalet var det bästa under hela året, 1 829 Mkr, trots avmattningen på de finansiella marknaderna. Resultatet för helåret 2000 ökade med 36 procent till 6 325 Mkr (4 658 Mkr).
De totala intäkterna ökade med 20 procent till 13 780 Mkr, medan kostnaderna steg med 2 procent till 7 264 Mkr. Exklusive resultatrelaterade ersättningar till de anställda sjönk kostnadsnivån med 1 procent.
De högre intäkterna och den förbättrade kostnadskontrollen ledde till att kostnads/intäktsrelationen förbättrades till 0,53 (0,62).
Alla affärsområden inom divisionen har under året arbetat intensivt med att förbättra kundrelationerna, minska riskerna och att använda kapitalet mer effektivt.
Genomsnittligt antal anställda har minskat med 200 befattningar, till cirka 6 300.
SEB:s andel av den totala inlåningen från allmänheten (privatpersoner, företag etc) i Sverige minskade till 20,6 procent (21,2 procent), medan andelen av hushållsinlåningen steg till 13,9 procent (13,3 procent).
Gruppens andel av den totala utlåningen till allmänheten i Sverige var 14,3 procent (14,8 procent). På hushållsmarknaden var andelen 11,5 procent (11,9 procent) och på företagsmarknaden 15,9 procent (16,7 procent).
Försäljning & Service - strukturförändringarna har givit resultat
Affärsområdet Försäljning & Service lönsamhet har under flera år tyngts av nödvändiga strukturförändringar. Det handlar om utvecklingen inom e-bankingområdet, förändring av kontorsnätet, kompetensutveckling och satsningar inom både tekniska system och processer. Under 2000 började dock förändringarna ge märkbara resultat.
En viktig del i förändringsprocessen är bankkontorens nya arbetssätt, som syftar till snabbare kundservice och bättre bemötande. Detta har uppskattats i kundundersökningarna på de drygt 100 av SEB:s kontor som hittills genomfört dessa förändringar.
Försäljning & Service redovisade ett förvaltningsresultat om 2 659 Mkr, en ökning med 52 procent jämfört med 1999 (1 752 Mkr).
Bakom resultatet ligger en intäktsökning som var särskilt starkt under årets inledande månader till följd av det då mycket positiva marknadsläget. Men även för 2000 totalt ligger både räntenetto (+17 procent) och provisionsnetto (+19 procent) klart över fjolåret. Räntabiliteten på allokerat kapital ökade från 16,1 till 23,3 procent.
Under året vidtogs ett antal åtgärder för att öka kostnadseffektiviteten: Bland annat stängning av 51 bankkontor, värdepapperisering av bolån samt s k outsourcing av kreditinkasso och central kontanthantering. Totalt har affärsområdet minskat antalet anställda med 450 under året.
Trots den höga tillväxten i affärsvolymer var affärsområdets kostnader i stort sett oförändrade jämfört med 1999 - om man bortser från de höjda resultatrelaterade ersättningarna till följd av det goda resultatet. Kostnads-/intäktsrelationen har därmed förbättrats till 0,59 (0,67).
Merchant Banking - bästa kvartalet hittills gör 2000 till ett rekordår
Det fjärde kvartalet år 2000 var det starkaste kvartalet sedan Merchant Banking bildades med ett förvaltningsresultat på 976 Mkr. Den stabila tillväxten av kundrelaterade intäkter fortsatte, 5 165 Mkr jämfört med 4 203 Mkr för helåret 1999, och den totala intäktsnivån steg med 22 procent till 6 129 Mkr. Förvaltningsresultatet för helåret steg med 24 procent till 3 019 Mkr trots förra årets stora återvinningar på 442 Mkr främst hänförliga till reserveringar på Ryssland. Exklusive kreditförluster/ återvinningar steg det underliggande förvaltningsresultatet med 54 procent. Avkastningen på allokerat kapital steg till 23,1 procent (17,3 procent).
Under året stärkte SEB sin position som den ledande nordiska merchantbanken både i fråga om marknadsandelar och kvalitetsranking. SEB var t ex störst inom valutahandeln i Sverige enligt statistik från riksbanken. Även när det gäller nyemittering av aktieindexobligationer på SOX uppnåddes en mycket hög marknadsandel, 32 procent. Positionen som den största banken på exportremburser förstärktes under året och marknadsandelen var 37 procent enligt riksbankens statistik.
Den höga kundrelaterade intjäningen är en följd av Merchant Bankings övergripande mål att möjliggöra förändringar och skapa värde för kunderna. Framgångarna inom området Debt Capital Markets fortsatte under året; tillväxten för de senaste tre åren har varit klart över 50 procent per år. Områdena Securities Finance och Acquisition Finance har fortsatt att utvecklas positivt och är nu väletablerade aktörer på sina marknader. Även Cash Management hade ett mycket bra år med ett antal framgångsrikt vunna affärer avseende såväl Euro cash pool som övrig cash management. Merchant Bankings valutahandel hade återigen ett gynnsamt år med tillväxt, trots stark konkurrens på den europeiska marknaden, och rankades tvåa i Europa avseende kvalitet i en marknadsundersökning gjord av Greenwich Associates.
Riskkapitalenheten SEB Företagsinvest fortsatte att realisera en del av sina investeringar med gott resultat under fjärde kvartalet och gjorde också en del lovande nyinvesteringar. Affärsflödet var starkt och portföljen uppgick vid årsskiftet till 360 Mkr, investerade i 28 bolag.
Utvecklingen av skräddarsydda internetbaserade kundlösningar har högsta prioritet inom Merchant Banking. Under sista kvartalet introducerades ett antal nya lösningar, bl a nya och kraftfullare cash management-funktioner samt "Prime Brokerage", en ny tjänst för värdepappersbaserade finansieringar primärt för finansiella institutioner.
Ökningen av antalet FX-affärer utförda i Trading Station fortsatte och nya rekord uppnåddes både vad avser antal transaktioner och i relation till manuella transaktioner. Under fjärde kvartalet lanserades TSAX, en automatiserad lösning för valutaväxling, i Trading Station. TSAX möjliggör för kunder, portaler, börser, internetmäklare med flera att utföra valutaaffärer i realtid. Trading Station blev för övrigt rankad som tvåa i världen år 2000 i tidskriften Euromoneys årliga undersökning av den globala valutamarknaden. Debt Capital Markets lanserade sin första "e-bond" via Internet. Flera nyutvecklade internetbaserade tjänster introduceras under 2001.
Kostnadseffektiviteten höjdes och K/I-talet förbättrades till 0,50 (0,60). Den underliggande kostnadsnivån (kostnader exklusive resultatrelaterad ersättning) sjönk med 5 procent främst till följd av en rad framgångsrika effektiviseringsåtgärder i det utländska nätverket. De totala kostnaderna, inklusive resultatrelaterade ersättningar, hölls på samma nivå som 1999. Kostnaderna följs upp noggrant; kostnadskontroll och effektivitet i alla verksamheter är av yttersta vikt. Investeringar i tillväxtområden kommer även i framtiden att finansieras av effektiviseringsåtgärder inom mogna områden.
Kreditförlusterna låg för helåret 2000 på en mycket låg nivå, delvis beroende på återvinningar och utsikterna för Merchant Bankings kreditportfölj ser fortsatt goda ut. Merchant Bankings dagliga genomsnittliga Value at Risk-nivå minskade med 50 procent, från 92 Mkr till 46 Mkr. Minskningen beror dels på medvetet lägre risktagande men också på lägre volatilitet på marknaderna. En långsiktigt hållbar nivå ligger mellan 50 och 100 Mkr.
Det allokerade kapitalet har reducerats under 2000. Arbetet med att minska Merchant Bankings totala kapitalutnyttjande fortsätter under 2001. Kapital som används inom lågavkastande och mogna områden kommer att minskas och delvis återinvesteras i högavkastande tillväxtområden, som t ex kapitalmarknadstjänster.
SEB Securities Services - topprankad depåförvaltare
Vid utgången av år 2000 förvarade och förvaltade SEB Securites Services svenska och utländska värdepapper till ett sammanlagt värde av 2 152 miljarder kronor (2 211 miljarder). Transaktionsvolymen under året uppgick till 3,6 miljoner (2,1 miljoner), en ökning med drygt 70 procent. Totalt ökade affärsområdets resultat med 36 procent till 661 Mkr. Under året skedde en fortsatt expansion av verksamheterna i Helsingfors, Köpenhamn och Oslo.
Marknadsandelarna var oförändrat stabila, mellan 30 och 75 procent inom olika segment. Vad gäller antalet inkommande gränsöverskridande transaktioner var andelen 90 procent.
Under året har SEB Securities Services rankats som nummer ett i Sverige av Global Custodian Magazine och som nummer fyra i Europa av tidskriften Global Investor.
Asset Management & Liv
Förvaltningsresultatet för denna huvudgrupp (bestående av SEB Invest & Fonder, Private Banking och SEB Trygg Liv) uppgick till 2 117 Mkr (2 600 Mkr). Samtliga affärsområden har haft en stark utveckling i alla avseenden - undantaget de negativa effekterna på övervärdena i livförsäkringsverksamheten, som i sin tur beror på den svaga börsutvecklingen. Den negativa utvecklingen förklaras helt av förändringen i övervärden, som minskade kraftigt, särskilt under fjärde kvartalet.
Gruppens intäkter, inklusive förändring av övervärden, ökade med 4 procent. Exklusive denna förändring blev ökningen 33 procent, bland annat till följd av börsuppgången under första delen av året samt en god nyförsäljning av livförsäkringar. Kostnaderna ökade med 23 procent.
Per den 31 december 2000 förvaltade SEB-koncernen totalt 910 miljarder kronor, varav BfG 115 miljarder och Asset Management 795 miljarder kronor (702 miljarder). Av dessa 795 miljarder
svarade portföljförvaltning för 343 miljarder (274 miljarder), traditionell livförsäkring, som inkluderar förvaltningsuppdrag för Codan, för 255 miljarder (228 miljarder), fonder för 136 miljarder (143 miljarder) och fondförsäkringar för 61 miljarder (57 miljarder). Under 2000 har det förvaltade kapitalet ökat med 13 procent.
Av det totala sparandet - dvs fonder, fondförsäkringar, traditionell livförsäkring etc. - i Sverige hade SEB vid utgången av 2000 en marknadsandel på 19,2 procent (21,5 procent).
SEB deltog i premiepensionsvalet med 19 fonder och erhöll en marknadsandel på 4 procent. Det var under egna och marknadens förväntningar. En av huvudorsakerna anses vara att SEB:s nystartade spegelfonder (identiska med motsvarande fonder ur sortimentet utanför PPM) inte visade historisk avkastning i PPM:s fondkatalog, vilket varit en viktig faktor vid väljarnas val.
SEB Invest & Fonder
SEB Invest & Fonder (som i delårsrapporterna under 2000 redovisats tillsammans med Private Banking under rubriken Asset Management) visade ett resultat på 710 Mkr (531 Mkr), en förbättring med 34 procent. Intäkterna steg med 28 procent, främst till följd av volymökningar relaterade till ökad nyförsäljning samt effekterna av börsuppgången från slutet av 1999 till början av 2000. Tidigare satsningar i Norden har bidragit med en betydande del av intäktsökningen. Av den totala nyförsäljningen svarade utlandsförsäljningen för mer än hälften.
Kostnaderna steg med 25 procent främst beroende på ökade personalrelaterade kostnader, men också till följd av en satsning i Danmark.
SEB ökade i november sitt fondutbud med 10 fonder från sex utländska förvaltare.
SEB:s andel av nyförsäljningen av fonder i Sverige uppgick till 8,9 procent (14,0 procent) medan andelen av fondförmögenheten i Sverige var 19,6 procent (22,2 procent).
Ratinginstitutet Morningstar gav i november 14 av SEB:s fonder högsta betyg - fem stjärnor - medan 17 fonder fick fyra stjärnor. Det gör SEB till den förvaltare som har klart flest antal fem- och fyrstjärniga fonder på den svenska marknaden.
Under året inleddes ett samarbete med BfG Invest angående förvaltning av vissa av deras fonder.
Private Banking
Inom Private Banking, som består av den svenska verksamheten SEB Enskilda Banken och den internationella verksamheten SEB Private Bank, ökade förvaltningsresultatet med 53 procent till 1 054 Mkr (688 Mkr). Såväl aktiehandel som långsiktig förvaltning har utvecklats mycket väl med en god tillströmning av nya kunder.Det förvaltade kapitalet från den befintliga kundstocken har också visat en mycket god tillväxt.
Kostnadsökningen på 25 procent förklaras i huvudsak av en satsning på private banking i Norden och Europa med en utökning av antalet befattningar samt utvecklingen av internetbankslösningar för dessa kundsegment.
Under året öppnade SEB Private Bank ett nytt kontor i Genève; sedan tidigare finns verksamhet i Luxemburg och London.
SEB Trygg Liv
Marknaden för engångsbetald kapitalförsäkring var fortsatt stark även om en nedgång noterades under årets andra hälft. Huvudfokus i försäljningen ligger på fondförsäkring som nu representerar 91 procent (84 procent) av den totala försäljningen inklusive den i utlandet. SEB Trygg Liv är näst störst på den svenska marknaden för fondförsäkring med en marknadsandel på 19,5 procent (21,6 procent). På den totala livförsäkringsmarknaden var marknadsandelen 14,9 (16,1) procent. Till det kan läggas försäljningen av kapitalförsäkringen Life Assurance Portfolio Bond, som säljs till den svenska marknaden från SEB Trygg Life i Irland, vilket innebär att den inte räknas med i den svenska marknadsstatistiken. Försäljningen av Portfolio Bond uppgick till 1 042 Mkr.
Övriga rörelseintäkter, d.v.s huvudsakligen fondförsäkringar, ökade med 37 procent. Förändringen i övervärdet inom livförsäkringsrörelsen var dock betydligt lägre än förra året vilket berodde på de negativa finansiella effekter som utvecklingen på aktiemarknaden gav upphov till. 1999 hade de finansiella effekterna en positiv inverkan med 748 Mkr medan börsutvecklingen under 2000 hade en negativ inverkan med 814 Mkr, vilket ledde till att de totala intäkterna minskade med 28 procent.
Kostnaderna ökade med 21 procent, varav merparten var relaterad till ökad försäljning.
Förvaltningsresultatet minskade sålunda från 1 381 Mkr to 353 Mkr. Denna minskning var dock lägre än påverkan från de finansiella effekterna. Om man bortser från de finansiella effekterna skulle förvaltningsresultatet för 1999 ha varit 633 Mkr, vilket skulle ha stigit till 1 167 Mkr år 2000 - allt annat lika.
Ett omfattande arbete lades under året ned på att utveckla koncept och produkter inom välfärds- och trygghetsområdet, som komplement till offentligt finansierade försäkringar. Bland annat togs beslut om att erbjuda trygghetsboende för äldre kunder med byggstart i Halmstad. På företagssidan har SEB Trygg Liv fått en framträdande roll när det gäller konceptet "Modern Lön", som lanserats under året - en lösning som bygger på att den anställde avstår bruttolön mot andra förmåner, tjänstepension m.m.
BfG
BfG:s normala operativa resultat som en konsoliderad del av SEB-koncernen uppgick till EUR 81 M eller 681 Mkr. Dessutom rapporterade BfG en engångspost i nettoresultatet av finansiella transaktioner på EUR 27 M, eller 230 Mkr. Sålunda var BfG:s förvaltningsresultat enligt svenska bokföringsprinciper EUR 108 M eller 911 Mkr.
BfG:s verksamhet präglades under 2000 av en betydande omstrukturering i syfte att öka bankens lönsamhet. Vid utgången av 2000 låg omstruktureringsprogrammet väl före plan. Personalstyrkan hade minskat med 660 personer. De riskvägda tillgångarna hade sjunkit med 21 procent eller 4, 9 miljarder till 18,7 miljarder euro. Räntabiliteten på det allokerade kapitalet (efter svensk schablonskatt) var 4,5 procent.
Avvecklingen av icke-strategiska innehav omfattade bland annat stängning av Deutsche Handelsbank (DHB) samt försäljning av Deutsche Structured Finance (DSF), Manic och BfG Leasing. Före detta Skandinaviska Enskilda Banken AG blev ett helägt dotterbolag till BfG vid utgången av 2000. BfG Bank Luxembourg S.A., BfG:s investmentbank i Luxemburg såldes till SEB i syfte att sammanföra SEB-koncernens luxemburgbaserade verksamheter i Luxemburg. Omfattande arbete lades ned på en omstrukturering av balansräkningen. Nettoeffekterna av hela detta arbete redovisades enligt förvärvsmetoden och fastställandet av badwill. BfG:s redovisade resultat i EUR finns sammanfattat i bilaga 3, som även innehåller en detaljerad beräkning och allokering av badwill.
BfG fortsatte att utveckla sitt multikanalkoncept. I slutet av året tecknades ett samarbetsavtal med den kölnbaserade Gerling-koncernen, som är en betydande aktör på den tyska försäkringsmarknaden.
Den snabbast växande av alla BfG:s olika distributionskanaler var Internet. Antalet e-bankingkunder mer än dubblerades till 147 000 vid utgången av 2000.
I november lanserades nätmäklartjänsten SEBdirect. I december slöt SEBdirect ett exklusivt samarbetsavtal med www.wallstreet-online, som är Tysklands ledande internetleverantör av finansiell information.
Nettoinflödet till BfG Invests fonder fortsatte under fjärde kvartalet och uppgick till 607 miljoner euro vid årets slut. För s k specialfonder, fonder riktade mot institutionella placerare, noterades ett nettoutflöde på 801 miljoner euro. Inflödet till ImmoInvests uppgick till 51 miljoner euro. Denna öppna fastighetsfond rönte fortsatt framgång och fick en förstaplacering i Standard & Poor´s Micropal Analysis för sin värdeutveckling på såväl fem som tio års sikt. Sammantaget uppgick BfG:s förvaltade kapital till 13 miljarder euro (cirka 115 miljarder kronor) vid utgången av 2000.
Under 2000 blev BfG den första europeiska bank som fått pris som en av nio finalister i tävlingen European Quality Award. Fler än 50 företag deltog i tävlingen.
BfG byter namn till SEB AG i början av andra kvartalet 2001. Kostnaden på cirka 80 miljoner euro bokas huvudsakligen mot omstruktureringsreserven. Banken fortsätter under året att satsa på kapitalförvaltning och internet banking och kommer också att förbereda sig för att möta den nya försäkringsefterfrågan som reformeringen av det tyska pensionssystemet 2002 kommer att innebära.
Reserverna som uppstått till följd av allokeringen av badwill finns endast på koncernnivå i SEB. Det inhemska resultatet kommer att täcka omstruktureringskostnaderna allteftersom de uppstår. Detta betyder att BfG:s inhemska resultat enligt tyska redovisningprinciper kommer att avvika från den inverkan BfG har på SEB-koncernens resultat.
Övriga verksamheter
I denna grupp ingår affärsområdena Enskilda Securities, SEB Kort och Baltikum. Det sistnämnda affärsområdet omfattar tre banker: Eesti Ühispank, Estland, Latvijas Unibanka, Lettland och Vilniaus Bankas, Litauen.
Enskilda Securities - resultatförbättring och framflyttade positioner
Aktiemarknaderna kännetecknades hela 2000 av ökad omsättning samt stora och snabba kursrörelser. Dessa förhållanden skapade goda affärsmöjligheter för aktörerna på aktiemarknaden. Enskilda Securities förstärkte dessutom sin ställning på marknaden, vilket sammantaget medförde att intäkterna ökade markant. Det första kvartalet kännetecknades också av kraftigt stigande börskurser, särskilt för aktier inom IT- och telekomsektorerna. Affärsklimatet var därför särskilt gott under det första kvartalet, vilket påverkade Enskilda Securities intäkter positivt avseende kurtage, "trading", introduktioner och emissioner. Under det andra och tredje kvartalet föll aktiekurserna tillbaka mycket kraftigt vilket resulterade i försämrade förutsättningar för Enskilda Securities, särskilt avseende introduktioner och emissioner.
Den förstärkta positionen är ett resultat av medvetna satsningar på de främsta konkurrensmedlen - medarbetarna och infrastrukturen. Antalet kvalificerade medarbetare ökade kraftigt och ett flertal viktiga rekryteringar genomfördes. Satsningar har gjorts för att förbättra de interna stödprocesserna och systemen.
Omsättningen på de nordiska aktiemarknaderna ökade sammantaget med 66 procent. Enskilda Securities är nu störst på såväl stockholms- som oslobörsen samtidigt som marknadsandelarna ökat på börserna i Helsingfors och Köpenhamn.
Genom förvärvet av norska Orkla Finans (Fondsmegling) ASA från Orkla Finans ASA skapades under början av 2000 Nordens största investmentbank. Efter förvärvet ägs Enskilda Securities till 22,5 procent av Orkla Finans ASA och till 77,5 procent av SEB.
För att ytterligare stärka ställningen inom IT- och telekomsektorn och följa vad som händer på den snabbt växande IT-marknaden i Kalifornien, etablerade Enskilda Securities under augusti ett kontor i San Francisco. Vidare startades en corporate finance-funktion vid kontoret i Frankfurt. Etableringen kommer att stärka Enskilda Securities möjligheter att deltaga som rådgivare vid affärer mellan tyska och nordiska företag och deltaga i marknadsintroduktioner på t ex Neuer Markt.
Under året avvecklades verksamheterna inom Enskilda Juridik, affärsenheten Capital Management samt kontoret i Moskva.
Resultatet uppgick till 1 095 miljoner kronor vilket är 85 procent bättre än under 1999. Exklusive Orkla Enskilda Securities förbättrades resultatet med 58 procent.
Intäkterna steg med 59 procent, eller med 32 procent om Orkla Enskilda Securities exkluderas. Framförallt aktiehandeln uppvisade en mycket god intjäning men även intäkterna från mergers & acquisitions (förvärv och fusioner) var höga. Knappt hälften av aktiekurtaget under 2000 kom från affärer i IT- och telekomaktier, jämfört med 30 procent under 1999. Enskilda Securities totala omsättning på andrahandsmarknaden ökade med 122 procent.
Kostnaderna steg med 49 procent inklusive Orkla Enskilda Securities och med 24 procent exklusive detta förvärv. Kostnadsökningen var, utöver gjorda förvärv, en effekt av bonus, rekryteringar och den starka volymutvecklingen. Den underliggande kostnadsökningen var 13 procent. I medeltal ökade antalet anställda från 420 till 543, varav Orkla Enskilda Securities svarade för 87.
SEB Kort - användandet av kort ökar
Användandet av och intresset för kort som betalningsmedel ökade ytterligare under 2000 i Norden. Detta märktes dels i form av ett ökat antal kort, dels som högre snittvolymer per kort. Vid årsskiftet 2000/2001 var totalt cirka 2,4 miljoner kort utfärdade till kunder. Totalt har SEB Kort avtal med cirka 155 000 försäljningsställen runt om i Norden. Omsättningen under 2000 uppgick 124 miljarder kronor.
Flera nya produkter och tjänster lanserades under året. Resekonceptet Prego, riktat till företag, introducerades i Norge. Ett nytt lojalitetsprogram, vars syfte är att skapa mervärde för kunderna, öka lojaliteten samt stimulera omsättningen, lanserades i Finland. Tjänsteutbudet på Internet utökades och privatkunderna kan nu se sina transaktioner redan före faktureringstillfället. I Sverige startades "central acquiring", vilket innebär att SEB Kort nu kan erbjuda större företag med verksamhet i flera länder central inlösen av korttransaktioner även utanför Norden.
Utgivning av MasterCard startades i Finland vilket innebär att SEB Kort nu är utgivare av detta kort i samtliga nordiska länder.
Vid årsskiftet 2000/2001 bolagiserades SEB Kort och blev därmed ett helägt dotterbolag till SEB. Det nybildade bolaget ansvarar för all korthantering inom SEB-koncernen. Syftet med förändringen är att ge kortverksamheten en tydligare profil, samt bättre förutsättningar att möta växande kundkrav på marknaden.
Rörelseresultatet förbättrades med 17 procent till 450 Mkr (385 Mkr). Intäkterna ökade med 3 procent, främst till följd av ökade kort- och inlösenvolymer. Kostnaderna minskade med 4 procent, framför allt beroende på lägre IT- och marknadsföringskostnader.
Kreditförlusterna ökade med 23 procent till 69 Mkr (56 Mkr). Ökningen beror dels på införandet av nya produkter, dels på ett ökat antal bedrägerier. Förlusterna är, trots ökningen, låga i en internationell jämförelse.
Baltikum - konsolidering av samtliga banker
Under tredje kvartalet gick SEB ut med ett erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i de tre baltiska bankerna. Vid årets slut hade SEB 96,2 procent av aktierna i Eesti Ühispank, Estland, samt 98,5 procent i Latvijas Unibanka, Lettland och Vilniaus Bankas, Litauen.
Det samlade resultatet för affärsområdet uppgick till 325 Mkr (170 Mkr). Eesti Ühispank och Latvijas Unibanka har varit konsoliderade under hela 2000. Vilniaus Bankas konsoliderades den 1 oktober, och redovisas därmed som resultatandel för årets första nio månader. Vid en proforma beräkning på full konsolidering av alla tre bankerna under året visar affärsområdet en resultatförbättring på 17 procent. Den totala inlåningsvolymen för de tre bankerna steg med 39 procent till 18 miljarder kronor, medan den totala utlåningsvolymen ökade med 10 procent till 15 miljarder kronor.
Alla tre bankerna har en kraftfull e-bankingstrategi. Eesti Ühispank, som haft en stadig tillväxt, hade 75 000 internetbankkunder vid årets slut. Latvijas Unibankas internettjänst hade fler än 25 000 användare. Vilniaus Bankas, som startade sin internetbank i september 2000, hade cirka 14 000 kunder vid årsskiftet, betydligt fler än det ursprungliga målet på 3 000 kunder.
SEB e-banking - europeisk expansion
Vid utgången av 2000 hade SEB cirka 800 000 e-bankingkunder i sex länder: Sverige, Tyskland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. I slutet av 1999 var antalet e-bankingkunder 390 000. I början av 2001 lanserade SEB sin kombinerade e-banking- och e-mäklartjänst i enlighet med den pan-europeiska modellen i Storbritannien. Lanseringen i Norge följer senare i vår.
Under 2000 kom majoriteten av de nya e-bankingkunderna från andra länder än Sverige. Kundtillströmningen i Sverige var dock fortsatt hög; antalet e-bankingkunder steg med 170 000 till 540 000, vilket motsvarar 31 procent av SEB:s kunder i Sverige.
I Tyskland går förvandlingen av BfG till en "e-centrisk" bank snabbt. Antalet e-bankingkunder har på ett år ökat från 65 000 till 147 000 i början av 2001. I slutet av oktober lanserades en nätmäklartjänst på den tyska marknaden under varumärket SEBdirect.
I april lanserade SEB den pan-euorpeiska e-banking modellen i Danmark och vid årsskiftet hade man 8 000 kunder. De tre dotterbankerna i Baltikum satsar kraftfullt på e-banking och hade vid utgången av året tillsammans närmare 115 000 internetkunder.
På företagssidan gör SEB en kraftsamling för att synkronisera och vidareutveckla sina e-bankingtjänster. Bland annat samordnas äldre stordatorbaserade lösningar för storföretagskunderna med internetkontoret för företag. Via en företagsportal på www.seb.se är avsikten att betjäna företagskunderna med relevant finansiell information samtidigt som SEB:s elektroniska tjänsteutbud inklusive trading station och trade finance samlas.
De totala kostnaderna för e-banking uppgick till 1 268 Mkr, varav 322 Mkr burits av den operativa verksamheten och 946 Mkr är kostnader och investeringar som omedelbart kostnadsförs och som burits av koncernen centralt.
Det nyligen bildade SEB e-invest hade vid årsskiftet investeringar i sju företag med ett sammanlagt bokfört värde på 600 Mkr. De största investeringarna gäller i Self Trade/Direkt Anlage Bank, 210 Mkr, och b-business partners, 296 Mkr.
Marknadsvärdet på aktieinnehavet i Direkt Anlage Bank, som är inlåst under en viss tid och med speciella villkor, uppgick vid utgången av 2000 till 795 Mkr avseende det bokförda värdet på 210 M