Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Bokslutskommuniké 2000- Ett dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken

Utlåningen till privatmarknadskunder från SEB BoLån AB fortsätter att öka. Marknadsandelen på privata bostadskrediter steg i fjol från 12,3 till 13,0 procent. Detta på en hårt konkurrensutsatt och stark bolånemarknad där försäljning och priser på bostadsobjekt steg över hela landet, främst i storstadsregionerna. Trenden mot nyutlåning av framför allt lån med rörlig ränta har fortsatt. Resultatet på 865,6 miljoner kronor var ett av de bästa hittills i SEB BoLåns historia. Rörelsens kostnader har dramatiskt minskat vilket är en följd av den integrering med moderbolaget som fullt ut genomförts under år 2000.
 
Den totala kreditvolymen för SEB BoLån har däremot minskat under år 2000. Under juni genomfördes en värdepapperisering på 8,3 Mdr. Nettoförändringen för BoLån AB är -1,7 Mdr. Totalmarknaden för privatmarknadslån har ökat med 2,4 %. Räntenettot har förbättrats med 22,9 %.
Kreditförlusterna har under året ökat, från 98,4 miljoner kr 1999 till 283,1 miljoner kr 2000. Förlustökningen härleds främst till företagsmarknaden.
 
Balansomslutningen uppgick per årsskiftet till 117,7 miljarder kr (118,0 miljarder kr). Kapitaltäckningsgraden uppgick till 8,37 procent (8,44 procent)


Resultat (Mkr) 2000 1999     Övriga uppgifter 2000 1999
               
Räntenetto 1.110 903     Utlåning till    
Övriga intäkter 72 21     Allmänheten ( Mkr) 113.047 114.761
               
Summa rörelseintäkter 1.182 924     Antal lån 285.836 305.839
Kostnader -33 -208          
          ROE 23,23 % 17,87 %
Resultat före kreditförluster 1.149 716          
          Antal anställda    
Kreditförluster -283 -98     vid årets slut 5 185
               
Rörelseresultat 866 618          
För ytterligare information, kontaktaVD Staffan Olsson, 08-763 89 04