Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB tar ytterligare stort steg i Baltikum

SEB avser att framföra formella kontanterbjudanden för alla utestående aktier till ett pris av EEK 38 per aktie i Eesti Ühispank, LVL 1,90 per aktie i Latvijas Unibanka och LTL 40 per aktie i Vilniaus Bankas. Dessa priser utgör en överkurs över fredagens slutkurs på 41 respektive 43 och 40 procent. Den totala investering som dessa erbjudanden innebär uppgår till 2 miljarder svenska kronor baserat på dagens valutakurser. Erbjudandena är föremål för godkännande av berörda myndigheter och SEB kommer att lämna in erforderliga ansökningar.


- Detta är ett logiskt steg för SEB och definitivt i linje med vår vision att bli den ledande e-centriska kunddrivna leverantören av finansiella tjänster i Europa samt med vårt strategiska fokus på tillväxtföretag och finansiella institutioner, säger Lars Thunell, VD och koncernchef för SEB. SEB kan erbjuda en överkurs mot gällande aktiekurser baserat på den potential som vi ser i en hel integration av de tre baltiska bankerna i SEB-koncernen.

SEB gick in med en strategisk andel på 32-36 procent i bankerna i november 1998, och utökade därigenom sin hemmamarknad till att innefatta Baltikum. Under 1999 utökade SEB sitt ägande till över 50 procent i Ühispank och Unibanka och till strax över 40 procent i Vilniaus Bankas. SEB:s investeringar i dessa banker har utvecklats väl.

I överensstämmelse med befintliga samarbetsavtal mellan SEB och de baltiska bankerna har SEB medverkat till att utveckla organisationsstruktur och nya produkter, gett stöd för internationell marknadsföring och bidragit till utbildning av personal. Marknadsandelarna har ökat och avkastningen på eget kapital har förbättrats.


- Baltikum håller helt klart på att återta den gynnsamma ekonomiska tillväxt som länderna haft sedan de blev självständiga igen, säger Lars Gustafsson, styrelseordförande för SEB Baltic Holding. Det stora antalet utländska investerare, speciellt från de nordiska länderna, och den ökande exportpotentialen för många lokala företag har ökat efterfrågan på ett heltäckande baltiskt banknätverk samt kostnadseffektiva och tillförlitliga internationella banktjänster. De pågående förhandlingarna och ett framtida medlemskap i den europeiska unionen kommer ytterligare att öka denna efterfrågan.


SEB avser att behålla den befintliga företagsledningen och bankernas lokala profil för att ta tillvara deras starka ställning på respektive marknad. Integrationen av bankerna i en större europeisk bankkoncern kommer att göra det möjligt för var och en av dem att ge sina kunder bättre stöd för deras affärer över gränserna i Baltikum såväl som i övriga Europa. På samma gång ges bankerna större möjlighet att bibehålla sin konkurrenskraft i den hårdnande internationella konkurrensen genom att affärssamarbetet maximeras och att tekniska synergier utnyttjas. Dessutom kommer e-banking att utvecklas ytterligare på den baltiska marknaden. Ühispank och Unibanka har tillsammans redan omkring 66 000 Internetkunder och en etablerad teknisk plattform för ytterligare expansion. E-banking kommer inom kort även att introduceras i Vilniaus Bankas.


- De tre bankerna går bra och SEB fortsätter att tillföra betydande värde i detta samarbete. Genom att förvärva samtliga aktier kommer SEB:s aktieägare att kunna tillgodoräkna sig hela den avkastning som skapas i bankerna, säger SEB:S VD och koncernchef Lars Thunell.

Det befintliga ägandet i var och en av bankerna är fördelat på totalt omkring 12 000 aktieägare. Ingen annan aktieägare har registrerats för mer än 10 procents ägande i någon av bankerna.


Förvärvet kommer att ha en marginellt positiv effekt på vinsten per aktie i SEB. Kapitaltäckningsgraden kommer att sjunka något men ligger kvar över SEB:s uppsatta mål. SEB:s totala investering i de tre bankerna hittills uppgår till 1,6 miljarder kronor.

De tre bankernas sammanlagda börsvärde är idag 2,8 miljarder kronor. Deras totala tillgångar uppgår till 25 miljarder kronor. Med 760 000 privatkunder och 114 000 företagskunder har de tre bankerna tillsammans en marknadsandel på 28 procent av sparandet och 35 procent av utlåningen i Baltikum, vilket gör gruppen klart ledande. Bankerna har tillsammans 194 bankkontor och 4 100 anställda.