Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB inför personaloptioner till 400 chefer

Avsikten med programmet är att åstadkomma engagemang och intresse för SEB-aktiens utveckling. Inklusive tilldelning till koncernledning uppgår antalet tilldelade personaloptioner för år 2000 till 6.000.000. Den generella tilldelningen kommer att uppgå till ett beräknat värde om cirka 15 procent av den fasta lönen. Programmet bygger på existerande aktier. Därför blir det ingen utspädningseffekt för existerande aktieägare. Optionsprogrammet är säkrat så att framtida kursökningar i SEB-aktien inte påverkar SEB:s kostnader för programmet.


Personaloptionerna är skattemässigt likställt med lön. Innebörden är att berörda individer blir beskattade som inkomst av tjänst för värdet av optionerna när de utnyttjas och sociala avgifter utgår för SEB vid den tidpunkten. Tilldelning av personaloptioner har skett så att den ersätter värdet av motsvarande tidigare bonussystem och liknade ersättningsformer.

Mer fakta om personaloptionsprogrammet
Varje personaloption berättigar till förvärv av en aktie av serie A i SEB till ett pris av 91,50 kr. Priset för att förvärva SEB-aktien är beräknad som 110 procent av den genomsnittliga börskursen under 14 kalenderdagar efter att årsbokslutet för SEB publicerades den 15 februari. Utnyttjandet av personaloptionerna kan endast ske under perioden 2003 - 2007, det finns således en inlåsningsperiod under tre år efter utfärdandet.

För att skydda SEB mot konsekvenserna av en kursuppgång har personaloptionerna inklusive socialkostnadsandel hedgats genom ett derivatkontrakt med tredje man. För SEB begränsas därmed kostnaden vid en kursuppgång till skillnaden mellan räntekostnaden och utdelningen för i derivatkontraktet underliggande antal aktier samtidigt som det uppstår en viss exponering mot en eventuell kursnedgång. Fördelningen av antalet optioner till verkställande ledningen kommer att redovisas i årsredovisningen.