Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Delårsrapport januari-september 2000

På väg ut i Europa
Under tredje kvartalet togs ett antal steg för att göra SEB till en europeisk aktör:
Koncernen har ökat satsningen på att bygga ett starkt varumärke i Europa; bland annat skall BfG byta namn till SEB. SEB har fått myndigheternas tillstånd att förvärva aktier i den polska banken BOS. SEB har också lämnat ett kontanterbjudande avseende samtliga utestående aktier i Eesti Ühispank i Estland, Latvijas Unibanka i Lettland och Vilniaus Bankas i Litauen.

En samlad privatstrategi i Europa
SEB fokuserar huvudsakligen på en målgrupp av finansiellt aktiva kunder med god ekonomi. Denna målgrupp utgör 17 procent av alla européer. SEB´s pan-europeiska e-banks struktur kan lätt anpassas till olika antal kunder - och kostnaden för att nya lanseringar är bara hälften av den första. Eftersom modellen bygger på partnerskap med flera externa leverantörer blir driftskostnaderna låga.

En samlad företagsstrategi
SEB har beslutat koncentrera sig på tillväxt- och/eller internationella företag och finansiella institutioner, där basen utgörs av det starka nordiska ledarskapet. Dessa kunder har framför allt behov av service inom investment banking i vid bemärkelse samt transaktionstjänster, som i hög grad stöttas av elektroniska lösningar. Riskerna har reducerats inom samtliga områden, samtidigt som det finns tydliga tillväxtmöjligheter inom flera investment bank-relaterade områden. Dessa tillväxtområden, t ex den europeiska skuldkapitalmarknaden och aktiekapitalmarknaden, innebär mer rådgivningsorientering än kreditinriktning.

E-banking och e-mäklartjänster - nyckelprodukter för våra privatkunder
SEB:s viktigaste kunder är finansiellt aktiva och har ont om tid. Strategin är därför att integrera e-banking tjänster och mäklartjänster på Internet i varje land. I Tyskland har antalet e-bankskunder ökat kraftigt i BfG till följd av bearbetandet av existerande kontorskunder. För ett par dagar sedan annon-serades starten för SEBdirect, en mäklartjänst på Internet, som är ett av sätten att skaffa nya kunder.

Lanseringen av SEBdirect är ett första steg i arbetet med att ge BfG ett nytt varumärkesnamn - SEB. Varumärkesbytet kommer att påbörjas första kvartalet 2001. Kostnaden för detta beräknas uppgå till 100 miljoner Euro över två år, vilket också inkluderar normala marknadsföringskostnader.

Genom lanseringen av Vilniaus Bankas Internet-tjänst i Litauen som skedde i september, har nu alla tre baltiska banker varsin internettjänst, med Estlands Ühisbank i täten med 60 500 kunder. Det totala antalet internetkunder i SEB uppgår till cirka 690 000. Under det fjärde kvartalet i år kommer mobila banktjänster att lanseras.


Omstruktureringsåtgärder fortsätter visa resultat
Omstruktureringsåtgärderna som vidtagits i olika delar av koncernen börjar generera resultat. I BfG går omstruktureringen bättre än planerat. I Sverige har omstruktureringar och effektivitetsåtgärder fortsatt att ge resultat inom Försäljning & Service. Inom Merchant Banking, har kostnaderna kunnat minskas genom ett antal effektiviseringsaktiviteter i det internationella nätverket och inom mogna affärssegment.

- Jag är glad över att alla delar av koncernen har bidragit till den goda inkomstutvecklingen. Nordisk Bankverksamhet, och framför allt Merchant Banking, redovisade ett mycket starkt tredje kvartal. Vi har en mycket positiv utveckling i övriga Norden med ett förvaltningsresultat på ca 800 miljoner kronor, säger Lars H. Thunell, VD och koncernchef.

- Våra omstrukturerings- och effektivitetsåtgärder börjar visa resultat och kostnaderna är under kontroll, trots betydande investeringar i e-banking och fortsatt intensiv aktivitet inom samtliga områden. Detta är en bra bas för fortsatt expansion inom våra kärnområden i Europa.


SEB-KONCERNEN
De totala intäkterna ökade med 73 procent till 24 967 Mkr. För jämförbara enheter var ökningen 28 procent, främst till följd av kraftigt ökade provisionsintäkter.

Realisationsvinster och andra engångseffekter uppgick till 1 597 Mkr (841 Mkr), dvs oförändrat jämfört med andra kvartalet. De största posterna är 500 Mkr från avyttringen av SEB:s andel i Svensk Export-kredit, 420 Mkr från försäljningen av bankens huvudkontor och 373 Mkr från uppgörelsen med Orkla Finans. Realisationsvinsten på 300 Mkr från försäljningen av den så kallade efterbevakningen av krediter till Hoist Kredit AB bokförs under sista kvartalet.

Per den 30 september 2000 skulle en förändring med en procentenhet av koncernens samlade positioner i kronor och valutor innebära att marknadsvärdet på koncernens räntekänsliga positioner ökade/minskade med 1,4 miljarder kronor (0,8 miljarder).

Förmögenheten i SEB:s pensionsstiftelser uppgick per den 30 september till 25,3 miljarder kronor att jämföra med 25,2 miljarder vid årsskiftet 1999/00, medan förpliktelserna uppgick till 7,9 miljarder kronor (7,1 miljarder). Övervärdet var således 17,4 miljarder kronor (18,1 miljarder).

Kostnaderna steg totalt med 52 procent till 15 813 Mkr. För jämförbara enheter var ökningen 6 procent.

Av den tidigare omstruktureringsreserven på 2 255 Mkr avsatt i bokslutet för 1997 hade 1 919 Mkr, varav 220 Mkr under innevarande år, tagits i anspråk per den 30 september 2000.

Vid förvärvet av BfG i januari 2000 uppstod en skillnad mellan förvärvspris och eget kapital i BfG på 3,4 miljarder kronor, vilket kommer att allokeras i bokslutet för år 2000. Omstruktureringskostna-derna i BfG kommer till fullo att täckas, dels av omstrukturerings-reserveringar som gjordes av BfG
i bokslutet för 1999, dels som en del av ovannämnda skillnad. SEB-koncernens resultat påverkas således inte av omstruktureringskostnaden.

Koncernens kreditförluster, inklusive värdeförändring på övertagen egendom och nedskrivningar, uppgick till 778 Mkr netto, varav 587 Mkr gäller BfG. Kreditförlustnivån blev 0,15 procent.

SEB:s kreditexponering
SEB koncernen har av tradition en stor del av sin kreditexponering mot företag på den nordiska marknaden. Eftersom nordisk företagsmarknad är mycket starkt kopplad till telekommunikations-industrin och även till viss del till företag inom IT-sektorn har SEB valt att nu presentera kredit-exponering mot dessa branscher. Som telekommunikation definieras teleoperatörer, producenter av teleprodukter och underleverantörer till dessa.

Koncernens exponering mot företag inom telekommunikationsindustrin uppgår till cirka 1,5 procent eller 15 miljarder kronor av den totala kreditexponeringen. Större delen gäller väletablerade nordiska företag av mycket god kreditkvalitet. Härutöver deltar SEB i ett antal nordiskt relaterade projektfinansieringar för större operatörer, framför allt inom OECD.

IT-sektorn representerar en liten del av portföljen, mindre än 0,5 procent eller 3,5 miljarder kronor. Exponeringen är spridd mot ett stort antal företag, där nyetablerade företag står för en mycket begränsad del.

Per den 30 september uppgick SEB:s exponering mot emerging markets netto, efter reserv för befarade kreditförluster, till 11 314 Mkr, en minskning med drygt 3,4 miljarder kronor eller 22,8 procent sedan andra kvartalet. Den stora förändringen beror främst på en anpassning av BfG´s redovisningsprinciper. Exponeringen har dessutom minskat avsevärt mot Ryssland och Hongkong.
(Detaljerade uppgifter återfinns i appendix 3.)

Osäkra fordringar netto ökade på grund av BfG till 6 946 Mkr (3 038 Mkr), medan volymen övertagna panter minskade till 195 Mkr (720 Mkr).

Tillväxt inom övriga Norden
De senaste årens investeringar i de nordiska grannländerna bidrar nu med en betydande del till koncernens totala resultat. För årets första nio månader visade enheterna i Norden exklusive Sverige - med över 1000 anställda - ett samlat resultat på 800 Mkr.

Försäljning av Self Trade
I september kom den franska Internet-mäklaren Self Trade och tyska Direkt Anlage Bank överens om att gå samman. SEB, som är den största ägaren i Self Trade med 20,4 procent av aktiekapitalet, har beslutat sälja sina aktier i Self Trade i utbyte mot 3,6 procent av aktierna i Direkt Anlage Bank. Dessa aktier är inlåsta under en viss tid och med speciella villkor.

Det bokförda värdet på SEB:s innehav i Self Trade är cirka 210 Mkr. Värdet på det 3,6-procentiga innehavet i Direkt Anlage Bank uppgår i dagsläget till nästan 1 miljard kronor. Det innebär att det orealiserade övervärdet i dagsläget är cirka 800 Mkr, som inte bokförts.

Klartecken för BOS
Berörda myndigheter i Polen och Sverige har godkänt att SEB förvärvar upp till 37 procent av aktierna i den polska Bank Ochrony Srodowiska, BOS.

SEB äger för närvarande 4,4 procent av aktierna i BOS. Efter ytterligare förvärv kontrollerar SEB cirka 32 procent av aktier och röster i BOS. En närvaro i Polen ligger i linje med SEB:s strategi att växa i Europa genom att finnas i hela Östersjö-området.

BOS är en medelstor bank, verksam på såväl företags- som privatmarknaden, med huvudkontor i Warszawa. Banken har ett börsvärde på motsvarande cirka 2 miljarder kronor, en balansomslutning på 9,6 miljarder (per den 30 juni 2000), 1 700 anställda, 700 försäljningsagenter och 55 kontor.

Kapitaltäckning
Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (som inte omfattar försäkringsbolag) uppgick den 30 september till 55,1 miljarder kronor (46,5 miljarder vid utgången av 1999). Primärkapitalet uppgick till 36,9 miljarder (34,4 miljarder) i primärkapital, varav 1,7 miljarder i s k primärkapitaltillskott.

Samtidigt uppgick de riskvägda tillgångarna till 502 miljarder kronor (318 miljarder vid utgången av 1999). Kapitaltäckningsgraden blev därmed 10,97 procent (14,62 procent vid utgången av 1999) och primärkapitalrelationen 7,36 procent (10,80 procent).

Under första kvartalet 2000 - efter konsolideringen av BfG - ökade de riskvägda tillgångarna till 510 miljarder kronor. Sedan dess har riskvägda tillgångar minskat med 8 miljarder kronor, främst till följd av kapitaleffektivisering inom Nordisk Bankverksamhet och BfG.


Stockholm den 27 oktober 2000

Lars H Thunell
Verkställande direktör och koncernchef

Delårsrapport för helåret 2000 publiceras den 16 februari 2001. SEB-koncernens resultatrapporter finns även tillgängliga på Internet (www.seb.se; www.seb.net).


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.