Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

S E B Delårsrapport januari-juni 2000

Effekter av struktur- och effektivitetshöjande åtgärder
· Ett 50-tal bankkontor i Sverige stängda - samtidigt som intäktsökningen är stark
· Omstruktureringen av BfG snabbare än plan - förhandlingar med facket avslutade
· Koncentration av Merchant Bankings internationella nätverk minskar kostnaderna
· Minskad kapitalanvändning genom outsourcing och värdepapperisering
· Försäljningen av aktier i Svensk Exportkredit ger realisationsvinst på 500 Mkr.


Tillväxten i Europa och inom e-banking fortsätter
· Totala antalet e-banking-kunder nu cirka 620 000
· Starkt inflöde av e-banking-kunder i Tyskland
· Lanseringen av SEB e-banking i Danmark väl mottagen
· Ansökan om tillstånd att förvärva cirka 30 procent av aktierna i polska banken BOS

Från och med första kvartalet 2000 följer SEB Finansinspektionens föreskrifter och råd gällande från 2001 och presenterar en resultaträkning, där resultaten för bank- respektive försäkringsrörelsen redovisas separat. Dessutom presenteras en operationell redovisning.


VD-kommentar
- Omvandlingen av SEB ger nu resultat. Förbättringen beror delvis på intäktsökningar inom våra tillväxtområden, men också på de åtgärder vi vidtagit för att förbättra kapital- och kostnads-strukturen, säger Lars H. Thunell, VD och koncernchef.

- Den positiva intäktsutvecklingen under första kvartalet fortsatte under det andra, trots sämre börsutveckling. Uppdelningen i fyra huvudgrupper har tydliggjort inriktningen i varje grupp och
medfört ett antal åtgärder, som nu börjar synas i resultatet.


- Inom Nordisk bankverksamhet har kapital- och kostnadseffektivitet stått i fokus. En rad effektivitetshöjande åtgärder avspeglas nu i lägre kostnadsnivåer, minskad risk och krympande allokerat kapital. Jag finner det särskilt intressant att de åtgärder som satts in redan börjat ge resultat samtidigt som affärsaktiviteten varit hög och intäkterna ökat.


- Asset Management & Liv har under året inriktat sig på fortsatt tillväxt - under lönsamhet. Det förvaltade kapitalet ökar med 68 procent, baserat på den generella tillväxten för sparande. Det är också glädjande att notera det starka inflödet av nya kunder i Private Banking. Förändringen av övervärdet i försäkringsrörelsen var i stort sett oförändrad under första halvåret till följd av den svaga börsutvecklingen under andra kvartalet.


- Inom BfG prioriteras arbetet med att öka kostnads- och kapitaleffektiviteten och samtidigt växa inom e-banking och kapitalförvaltning. Målen för kostnadsbesparingar inom det omfattande omstruktureringsprogrammet har höjts. BfG väntas därigenom nå räntabilitetsmålet på 15 procent under 2004, dvs ett år tidigare än plan. Vi har också nått ett avtal med det fackliga rådet i BfG. Det gör det möjligt att - inklusive sålda och nedlagda dotterbolag - minska antalet anställda med 800 personer. Det är tillfredsställande att notera att detta kunnat uppnås samtidigt som BfG haft en stark tillströmning av e-bankskunder.


- Enskilda Securities, som genomgått en förändringsprocess under det gångna året, visar ett fantastiskt resultat. Enskilda Securities är nu nummer ett inom nordisk investment banking.

- På e-banking-området har vi i april mjukstartat lanseringen av vårt system i Danmark, där det fått ett positivt mottagande. Nästa steg gäller mäklarverksamhet på nätet i Tyskland och nylansering i England senare under hösten. Precis som i Danmark kommer lanseringarna att ske gradvis, utan stora marknadsföringssatsningar.


- I Baltikum fortsätter neddragningen av antalet kontor och personal, samtidigt som antalet internetkunder ökar. Genom att vi nu äntligen fått tillfälle att investera i Polen via det planerade förvärvet av den polska banken BOS sluter vi cirkeln runt Östersjön.


- När jag summerar första hälften av 2000 kan jag konstatera att SEB har funnit sin nya form med en stabil intjäning i den nordiska bankverksamheten, högre effektivtet och minskad risk. SEB är väl positionerad för att bli den ledande "e-centriska" kunddrivna leverantören av finansiella tjänster
i Europa.


RESULTAT FÖR HUVUDGRUPPER

Nordisk Bankverksamhet - växande volymer och sänkta kostnader
Förvaltningsresultatet för Nordisk Bankverksamhet (Försäljning & Service, Merchant Banking och SEB Securities Services) ökade med 15 procent. Intäkterna steg med 11 procent till följd av kraftigt ökade intäkter inom Försäljning & Service och SEB Securities Services.

Kostnaderna minskade med 1 procent, bland annat beroende på att personalen minskade med sammanlagt
150 befattningar. I/K-talet före kreditförluster förbättrades till 1,85 (1,65). Det innebär att målet att hålla kostnaderna inom Nordisk Bankverksamhet på samma nivå som under 1999 uppnåddes under första halvåret.

Under sommaren har SEB tillsammans med de tre övriga stora svenska affärsbankerna bildat Svenska Girot, som övertar bankernas innehav i Bankgirot och Privatgirot och förvärvar Postgirot.

SEB:s marknadsandel av inlåningen från den svenska allmänheten (hushåll, företag m.m.) ökade till 
21,8 procent (20,4 procent). Andelen av hushållsinlåningen steg till 14,3 procent (13,7 procent).

Koncernens andel av utlåningen till allmänheten uppgick till 14,6 procent (15,1 procent). På hushållsmarknaden var andelen 11,9 procent (11,8 procent).


Försäljning & Service - stark resultatutveckling
Affärsområdet uppnådde en resultatförbättring på 86 procent. Det förklaras av en stark intäktsökning
(+ 25 procent) kombinerat med god kostnadskontroll.

Intäkterna steg framförallt beroende på ökat räntenetto från inlåning till följd av ökade volymer och förbättrade marginaler samt kraftigt förbättrade provisionsintäkter från värdepappersområdet. Den marginella kostnadsökningen berodde främst på ökade datakostnader, som till stor del är relaterade till den kraftigt ökade affärsintensiteten och den expansiva utvecklingen för Internet.


Det tidigare aviserade beslutet om att stänga 50 kontor har genomförts utan större problem. Service och kundbearbetning sker via Internet, uppsökande verksamhet och närliggande kontor. Den förväntade effektiviseringen motsvarande 150 heltidsbefattningar kommer att realiseras under året.
Under tredje kvartalet öppnar SEB tre nya kontor - i Stockholm, Göteborg och Lund - inriktade på tillväxtföretag.
SEB och Riksbankens dotterbolag Pengar i Sverige AB (PSAB) har tecknat ett långsiktigt avtal avseende SEB:s kontanthantering. I ett första steg tar PSAB över SEB:s uppräkningscentraler i Stockholm, Malmö och Göteborg. Antalet heltidsbefattningar kommer därmed att reduceras med cirka 70 från och med 2001.


För att öka effektiviteten samt renodla och fokusera verksamheten har SEB beslutat avveckla den så kallade efterbevakningen av krediter. En kreditstock motsvarande en kapitalfordran på 2,2 miljarder kronor har
därför sålts till Hoist Kredit AB med betalning den 1 oktober 2000. Affären medför en realisationsvinst på cirka 300 Mkr, som bokförs under andra halvåret.


Under andra kvartalet genomfördes en värdepapperisering av bolån för 8,3 miljarder kronor eller 1 mil-jard euro, vilket innebär att banken frigör kapital och kan utnyttja kapitalbasen mer effektivt. Försälj-ningen sker till Osprey Mortgage Securities Limited genom att obligationer på 1 miljard euro emitteras med bolånen som säkerhet. Transaktionen medförde en realisationsvinst på 45 Mkr i koncernen.


Merchant Banking - Lägre risker och fortsatt tillväxt i kundrelaterade intäkter
Den stabila tillväxten för kundrelaterade intäkter fortsatte, 2 290 Mkr att jämföra med 2 043 Mkr i genomsnitt per halvår 1999. De mer volatila intäkterna sjönk till följd av neddragen marknadsrisknivå och stängningen av enheten Proprietary Trading i mars. Trots de ökade kundrelaterade intäkterna nådde de totala intäkterna inte riktigt upp till fjolårets nivå eftersom banken då hade stora intäkter i samband med införandet av euron och fallande räntor.


De ökade kundrelaterade intäkterna är ett resultat av medvetna satsningar på flera områden. Det gäller bland annat växande kundsegment som finansiella institutioner och tillväxtindustrier som telekom och IT. Andra exempel är satsningar inom den växande europeiska skuldkapitalmarknaden, strukturerad finansie-ring samt fortsatt utveckling av internetbaserade kundlösningar. Inom kort kommer kunderna att erbjudas ytterligare internettjänster, t ex Prime Brokerage och Securities Lending samt utökade cash management tjänster. Internettjänsten Trading Station har i Euromoneys årliga undersökning rankats som nummer två i världen bland internetbaserade handelsplatser för valutor, upp från tredje plats förra året.


Dessa satsningar finansieras av effektivisering inom mogna segment/industrier och inom det inter-nationella nätverket vilket möjliggörs av den nya internetteknologin och samarbetsavtal med inter-nationella banker. För att effektivisera och förstärka verksamheten i Asien har Merchant Banking beslutat flytta verksamheten i Tokyo och Hong Kong till Singapore. I Hong Kong har avtal träffats med Bank of Nova Scotia som fortsättningsvis ger lokal service till SEB:s kunder. Redan under första kvartalet tecknades ett avtal med Bank of New York om samarbete avseende service till nordiska kunder i USA. Syftet är att förbättra produktutbudet och effektivisera verksamheten. Under andra kvartalet har också beslut fattats om effektivisering av verksamheten i Helsingfors.

Minskad exponering på emerging markets, reducerad låneportfölj, lägre marknadsrisker samt minskade operationella risker har lett till att det allokerade kapitalet fortsatt minska under perioden.

Riskkapitalenheten SEB Företagsinvest, som ingår i Merchant Banking från och med första kvartalet 2000, har under året realiserat en del av sina investeringar; bland annat genom att börsnotera Pyrosequencing med gott resultat.

SEB Securities Services -starkt ökade volymer
SEB Securities Services förvaltar och förvarar värdepapper i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo i eget namn och har underleverantörer i ytterligare cirka 55 länder. Under första halvåret steg enhetens resultat med 57 procent till följd av kraftigt stigande volymer i kombination med minskade kostnader.

Den kraftiga tillväxten i affärsvolymen fortsatte. Transaktionerna steg med 69 procent till 1,7 miljoner, medan värdet på de förvarade volymerna ökade med 35 procent till 2 570 miljarder kronor.


Under 2000 har SEB Securities Services, som har marknadsandelar på 30-90 procent beroende på affärs- och kundsegment, rankats som nummer fyra i Europa i tidskriften Global Investor.


Asset Management & Liv - stark och lönsam tillväxt
Förvaltningsresultatet för denna huvudgrupp, som svarar för lejonparten av sparandet inom SEB-koncernen, ökade med 76 procent. Gruppen är sedan juni 2000 uppdelad i tre affärsområden - SEB Invest & Fonder, Private Banking (vilka tidigare tillsammans utgjorde affärsområdet Asset Management) samt SEB Trygg Liv. Gruppens intäkter, inklusive förändring av övervärden i livförsäkringsverksamheten, ökade med 42 procent, bland annat till följd av börsuppgången och en god nyförsäljning av liv-försäkringar.


Trots den snabba intäktsutvecklingen begränsades kostnadsökningen till 22 procent. Ökningen förklaras bland annat av satsningar i Norden och Storbritannien, ökade personalkostnader och höjda resultat-relaterade ersättningar. Medeltalet anställda var 1 960, en ökning med 16 procent jämfört med första halvåret i fjol.


I/K-talet förbättrades kraftigt till 1,84 (1,58).


Per den 30 juni 2000 förvaltade SEB-koncernen totalt 918 miljarder kronor, varav Asset Management
& Liv 806 miljarder kronor (549 miljarder). Av detta svarade portföljförvaltning för 347 miljarder
(221 miljarder), traditionell livförsäkring för 245 miljarder (172 miljarder), fonder för 149 miljarder
(112 miljarder) och fondförsäkringar för 65 miljarder (44 miljarder). Sedan årsskiftet har det förvaltade kapitalet ökat med 15 procent. Resterande 112 miljarder förvaltas av BfG.


Under perioden beslutades att SEB skall börja sälja ett 30-tal utländska fonder från ett tiotal externa förvaltare.


SEB Invest & Fonder och Private Banking - lönsam tillväxt
Intäkterna för SEB Invest & Fonder och Private Banking (Asset Management) steg sammanlagt med
58 procent.

I affärsområdet SEB Invest & Fonder berodde förbättringen främst på börsuppgången men också på att tidigare satsningar i Norden nu bidrar med en betydande del av intäktsökningen. För Private Banking, som består av SEB Enskilda Banken och International Private Banking, förklaras ökningen i huvudsak
av ökade provisioner till följd av kundaktiviteter. Under det första halvåret 2000 har affärsområdet fått
3 000 nya kunder.

Kostnaderna steg med sammantaget 22 procent till följd av ökade resultatrelaterade ersättningar, stigande transaktionskostnader samt nysatsningar i Danmark och Storbritannien.

SEB:s andel av nyförsäljningen av fonder i Sverige uppgick till 14,7 procent (14,6 procent) medan andelen av fondförmögenheten i Sverige var 21,5 procent (22,2 procent).


I linje med SEB:s ambitioner att växa inom kapitalförvaltningsområdet i Europa öppnade under sommaren SEB Private Bank i Génève. Sedan tidigare har SEB internationella privatbanker i London och Luxemburg.

SEB Trygg Liv - stark tillväxt
SEB Trygg Liv redovisar en stark försäljningstillväxt, trots en viss avmattning under andra kvartalet. Marknaden för engångsbetald kapitalförsäkring i form av fondförsäkring var fortsatt stark. Försäljningen ökade med 55 procent till 7 455 Mkr och premieinkomsten ( inbetalda premier ) med 40 procent till 10 422 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år.

SEB Trygg Liv ökade sin nyförsäljning med 31 procent medan nyförsäljningen totalt steg med 40 procent. Andelen av den totala livmarknaden i Sverige (engångsbetalda premier plus tio gånger löpande premier) uppgick till 15,4 procent (18,5 procent). Minskningen härrör från segmentet traditionell försäkring som på grund av lägre marginaler inte tillhör prioriterat område.

Inom fondförsäkring låg SEB Trygg Livs andel på 20,2 procent (23,0 procent) av nyförsäljningen och 29,0 procent (31,8 procent) av fondförmögenheten. Åtgärder har vidtagits för att återvinna marknadsandelar inom gruppförsäkring, vilket skall ge resultat nästa år.


Totalt förvaltat kapital ökade med 16 procent till 251 miljarder. För fondförsäkring var ökningen 49 procent. (Se vidare appendix 1)

BfG - utvecklas snabbare än plan
Dotterbanken BfG Bank i Tyskland - som i vinter byter namn till SEB - visade ett förvaltningsresultat på 481 Mkr, varav 119 Mkr av engångskaraktär. (Se även appendix 2.)

Sedan BfG togs över av SEB har inriktningen på e-banking och kapitalförvaltning blivit allt tydligare.

Sedan slutet av första kvartalet i år har antalet e-bankskunder ökat med nära 50 000 till cirka 120 000 i dag. I höst lanserar BfG en mäklartjänst, baserad på SEB:s paneuropeiska plattform, på nätet. Därigenom väntas målet på 130 000 e-bankskunder vid årsskiftet överträffas.


Första hälften av 2000 var nettoinflödet till fondbolaget BfG Invest 503 miljoner euro (4,2 miljarder kronor), det bästa sexmånadersresultatet hittills i BfG. I dessa siffror ingår två fonder från SEB. Inflödet till BfG Immo-Invest var 57 miljoner euro, vilket ledde till att BfG:s andel av fastighetsfonder ökade från 4,0 till 4,3 procent. Vid halvårsskiftet hade BfG 13,4 miljarder euro (112 miljarder kronor) under förvaltning.


Under 2000 har BfG sålt tre dotterbolag, inom leasing, fastighetsmäkleri och management consulting och även påbörjat nedläggningen av Deutsche Handelsbank i Berlin.

Omstruktureringsprogrammet har förhandlats med det fackliga rådet inom BfG. Programmet syftar till att öka fokuseringen på e-banking, finansiell rådgivning och kapitalförvaltning samt minska kostnaderna, bland annat genom personalminskningar. Neddragningen omfattar totalt 800 anställda, inklusive 230 i avyttrade eller stängda dotterbolag. Samtidigt har de riskvägda volymerna minskat med 1 500 miljoner euro.


Den årliga kostnadsreduktionen har nu definierats till 100 miljoner euro (840 Mkr) att jämföra med det tidigare målet på 80-100 miljoner euro. Därmed beräknas också avkastningsmålet, 15 procent, nås under 2004, ett år tidigare än plan.


Under året har BfG kvalificerat sig som en av nio finalister i tävlingen the European Quality Award 2000.


Övriga verksamheter
I denna grupp ingår affärsområdena Enskilda Securities, SEB Kort och Baltikum. Det sistnämnda affärsområdet omfattar två majoritetsägda banker, Eesti Ühispank och Latvijas Unibanka, samt den delägda Vilniaus Bankas.


Eesti Ühispank och Latvijas Unibanka är konsoliderade i SEB. Under första halvåret i fjol ingick dessa banker endast med sina resultatandelar.


Enskilda Securities - fortsatt kraftig resultatförbättring
Aktiemarknaden kännetecknades under första halvåret 2000 av en fortsatt hög omsättning och stort intresse för IT- och telekomaktier, även om en viss avmattning märktes under andra kvartalet. De goda marknadsförhållandena möjliggjorde ett stort antal börsintroduktioner varav den största var Telia, där Enskilda Securities hade en ledande roll.

Under 2000 har Enskilda Securities stärkt sina positioner på de nordiska aktiemarknaderna. På Stockholmsbörsen är bolaget, liksom i fjol, störst med en andel på 10,1 procent. I Oslo ligger Orkla Enskilda Securities på andra plats med en andel på 12,5 procent. I Helsingfors respektive Köpenhamn är andelen 7,8 respektive 6,2 procent av börshandeln att jämföra med 6,8 respektive 5,3 procent under första halvåret 1999.

Under första halvåret 2000 har Enskilda Securities position inom aktieanalys förstärkts. I Finanstidningens årliga ranking av analytiker delar Enskilda Securities i år förstaplatsen som bästa analyshus i Sverige.


Under perioden har Enskilda Securities och Orkla Finans (Fondsmegling) ASA gått samman. Genom aktiebyte har Enskilda Securities tagit över ägandet i Orkla Finans (Fondsmegling) - som bytt namn till Orkla Enskilda Securities ASA - mot att Orkla Finans ASA blivit ägare till 22,5 procent av kapitalet i Enskilda Securities. SEB behåller således 77,5 procent. Genom affären uppkom en realisationsvinst på 373 Mkr som ingick i koncernresultatet under första kvartalet.

Intäkterna ökade med 77 procent som en följd av kraftigt ökade courtageintäkter, intäkter för börsintroduktioner och tradingintäkter främst i handeln med aktiederivat. Intäkterna från M&A (fusioner och förvärv) var också högre än i fjol. Enskilda Securities omsättning för aktiehandeln ökade med 120 procent jämfört med första halvåret 1999. Bakom denna ökning låg framförallt det mycket starka intresset för IT- och telekomaktier.

I kostnadsökningen på 68 procent ingår bland annat tillkommande kostnader för de gjorda förvärven under första halvåret. Exklusive effekterna av dessa poster ökade kostnaderna med 41 procent, vilket framförallt är en effekt av en ökad reservering för bonus till de anställda till följd av den goda resultatutvecklingen. Den underliggande kostnadsökningen är 11 procent.


Enskilda Securities kontor i Silicon Valley startar sin verksamhet i början av hösten. Bolagets kontor i
i Moskva kommer att avvecklas.


SEB Kort - ökad effektivitet
Samtliga affärsenheter inom SEB Kort har bidragit till att resultatet ökade med 27 procent jämfört med i fjol. Omsättningen för de svenska affärsenheterna för såväl kortutgivning - Diners Club, Eurocard och bankprodukter - som inlösenmarknad utvecklades positivt. Även dotterbolagens omsättning ökade jämfört med föregående år och bidrog till att provisionsnettot förbättrades.

Ränteintäkterna utvecklades positivt på grund av ökade volymer, bland annat genom SEB Korts satsning på att lansera Mastercard utanför Sverige. Under hösten introduceras Mastercard-kortet i Finland och finns därefter i samtliga nordiska länder.

Under sommaren introducerade SEB Kort en ny tjänst för finansiering via nätet. Den nya tjänsten,
Select e-finans, erbjuder web-butiker möjlighet att tillhandahålla enkel, säker och förmånlig finansiering av sina kunders inköp.


SEB Kort Norge tog under våren hem förstapriset i en kundservice tävling, Teleperformance Grand Prix Customer Service Awards. Tävlingen omfattade ett hundratal norska företag. SEB Kort Danmark vann för tredje året i rad en utmärkelse för bästa Call Center inom den finansiella sektorn.

Baltikum - satsning på Internet och effektivisering
Resultatet för affärsområde Baltikum uppgick till 125 Mkr för första halvåret 2000. Under jämförelse-perioden i fjol bidrog de tre delägda bankerna i Baltikum, som då inte utgjorde något eget affärsområde, med 44 Mkr. Eesti Ühispank, Estland konsoliderades i SEB-koncernen under fjärde kvartalet 1999 och Latvijas Unibanka, Lettland under tredje kvartalet. Vilniaus Bankas, Litauen, där SEB äger 41 procent, redovisas alltjämt som resultatandel.


I Eesti Ühispank ökar antalet e-bankingkunder stadigt och uppgår nu till 55 000. Latvijas Unibankas nya Internet-service har nästan 11 000 användare. I Vilniaus Bankas är det premiär för Internet i september.

Eesti Ühispanks kostnadsneddragningar och utförsäljningar av dotterbolag utanför bankverksamheten har fortsatt under 2000. Antalet kontor har minskat från 80 till 72 och avsikten är att antalet vid slutet av året skall vara nere i 62.


Under andra kvartalet bildade Eesti Ühispank ett IT-bolag tillsammans med SEB. Bolaget, SEB IT Partner Estonia, ägs till 65 procent av SEB och till 35 procent av Eesti Ühispank och skall utveckla tjänster för hela SEB-koncernen.

I juni öppnade Latvijas Unibanka, som första lettiska bank, ett kontor med enbart automater för olika typer av transaktioner.


I Vilniaus Bankas är nu fusionen med Bankas Hermis avslutad. Antalet anställda har minskat med 231 till
1 658 i den sammanslagna banken. Personalneddragningen får full effekt under andra halvåret 2000.


SEB och Vilniaus Bankas har kommit överens med regeringen i Litauen om skattebefrielse för Vilniuas Bankas åren 1999-2004.


SEB e-banking - på snabb frammarsch
SEB e-banking (tidigare SEB Internet) blev ett eget affärsområde sommaren 1999. Intäkter från och löpande kostnader för verksamheten i Sverige, Danmark och Tyskland ingår dock i de affärsområden, vilkas kunder utnyttjar tjänsterna, dvs framför allt Försäljning & Service respektive BfG.

Kostnaderna för utvecklingsarbetet inom SEB e-banking uppgick under första halvåret till 280 Mkr.

Alla investeringar är kostnadsförda och bärs koncerngemensamt.


Under året har antalet e-bankskunder ökat till i dag cirka 620 000, varav 438 000 i Sverige, 115 000 i Tyskland och 65 000 i Estland och Lettland. Antalet transaktioner har också ökat. I juni 2000 gjorde kunderna i Sverige 23 000 aktietransaktioner jämfört med 10 000 samma månad 1999. Under samma jämförelseperiod ökade antalet betalningar via Internet från 0,8 till 1,2 miljoner.


SEB har satt upp ett stretchmål om fem miljoner e-bankskunder vid utgången av 2004.


I april lanserade SEB sin nya e-banking service, baserad på den nya paneuropeiska plattformen, i Danmark.
I augusti hade 4 000 kunder anslutit sig. Under hösten lanseras en mäklartjänst, SEB Direkt, i Tyskland. Det finns också planer på att starta e-banksverksamhet i England under sista kvartalet i år.

I Sveriges lanserades en uppdaterad version av Internetkontoret för privatpersoner och företag under andra kvartalet.


Nästa naturliga expansionssteg är de mobila e-tjänster som SEB lanserar på flera marknader under fjärde kvartalet.

Utöver de finansiella tjänster som erbjuds via de kanaler som vänder sig mot privatpersoner och mindre företag erbjuder SEB en rad specialtjänster för företag via nätet, t ex valuta- och räntehandel (Trading Station), likviditetsplanering (WebForecast) samt import- och exportremburser mm (SEB Trade Finance).


Koncernens aktiviteter inom e-banking har också breddats under året. Det nybildade SEB e-invest har hittills investerat över 500 Mkr i fem företag. Den största investeringen gäller b-business partners, ett risk-kapitalbolag för investeringar i företag som via Internet bedriver handel mellan företag - B2B. I juni investerade SEB tillsammans med Ericsson och b-business partners 130 Mkr i en ny marknadsplats på nätet för B2B, Nordic Commerce Exchange.


I samband med börsintroduktionen av den franska internetmäklaren SelfTrade, där SEB äger 34 procent av rösterna och 20,4 procent av kapitalet, gjorde företaget en nyemission. SEB tecknade sin andel och per den
30 juni uppgick marknadsvärdet på SEB:s innehav till 650 Mkr (bokfört värde 300 Mkr).

I augusti har SelfTrade, som har cirka 30 000 kunder och kontor i Paris, Milano, London och Madrid, tecknat avtal med en av Frankrikes största detaljhandelskedjor, Casino, med 11,5 miljoner kunder. Avtalet innebär att SelfTrade kan demonstrera sina tjänster i varuhusen och hjälpa kunderna att öppna konton.KONCERNREDOVISNING

De totala intäkterna ökade med över 70 procent till 17,4 miljarder kronor. För jämförbara enheter var ökningen drygt 25 procent, främst till följd av kraftigt ökade provisionsintäkter.


Under sommaren tecknade SEB avtal om att sälja sin 18-procentiga andel i Svensk Exportkredit, SEK,
till ABB. Försäljningen innebär en resultateffekt på cirka 500 Mkr, varav 60 Mkr i realisationsvinst och
440 Mkr i extra utdelning.

Realisationsvinster och andra engångseffekter under första halvåret uppgick till 1 597 Mkr (754 Mkr), varav 912 Mkr under det första kvartalet. I beloppet för första kvartalet ingår 420 Mkr från försäljningen av bankens fastighet på Kungsträdgårdsgatan samt 373 Mkr från uppgörelsen med Orkla Finans. Värdepapperiseringen av bolån under andra kvartalet gav en realisationsvinst på 45 Mkr och utdelningen från riskkapitalfonder 90 Mkr.


Per den 30 juni 2000 skulle en förändring med en procentenhet av koncernens samlade positioner i kronor och valutor innebära att marknadsvärdet på koncernens räntekänsliga positioner ökade/minskade med 1,2 miljarder (0,7 miljarder första kvartalet i fjol).

Förmögenheten i SEB:s pensionsstiftelser uppgick per den 30 juni 2000 till 26,0 miljarder kronor att jämföra med 25,2 miljarder vid årsskiftet 1999/00, medan förpliktelserna uppgick till 7,6 miljarder (7,1 miljarder).

Övervärdet har således ökat från 18,1 till 18,4 miljarder kronor.


Kostnaderna steg totalt med 56 procent till 10,7 miljarder. För jämförbara enheter var ökningen 9 procent.

En återbetalning från SPP på 50 Mkr har tagits upp som avdragspost på kostnadssidan.


Av den tidigare omstruktureringsreserven på 2 255 Mkr avsatt i bokslutet för 1997 hade 1 873 Mkr, varav 174 Mkr under innevarande år, tagits i anspråk per den 30 juni 2000.


Vid förvärvet av BfG i januari 2000 uppstod en skillnad mellan förvärvspris och eget kapital i BfG på
3,4 miljarder kronor, vilket kommer att allokeras i bokslutet för år 2000. Omstruktureringskostnaderna i
BfG kommer till fullo att täckas, dels av omstruktureringsreserveringar som gjordes av BfG i bokslutet för 1999, dels som en del av ovannämnda skillnad. SEB-koncernens resultat påverkas således inte av omstruktureringskostnaden.


Koncernens kreditförluster, inklusive värdeförändring på övertagen egendom, uppgick till 531 Mkr netto, varav 427 Mkr gäller BfG. Kreditförlustnivån blev därmed 0,15 procent.

SEB:s exponering mot emerging markets uppgick netto, efter reserv för befarade kreditförluster, till
14 654 Mkr, en minskning med drygt 2 miljarder kronor eller 12,5 procent sedan första kvartalet. Neddragningen under andra kvartalet har huvudsakligen skett i BfG:s portfölj och där speciellt mot Ryssland.


Kapitaltäckning
Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (som inte omfattar försäkringsbolag) uppgick den 30 juni
till 53,5 miljarder kronor (46,5 miljarder vid utgången av 1999). Primärkapitalet uppgick till 37,1 miljarder (34,4 miljarder) i primärkapital, varav 1,7 miljarder i s k primärkapitaltillskott. Samtidigt uppgick de riskvägda tillgångarna till 488 miljarder kronor (318 miljarder vid utgången av 1999). Kapitaltäckningsgraden blev därmed 10,96 procent (14,62 procent vid utgången av 1999) och primärkapitalrelationen 7,60 procent (10,80 procent).


Under första kvartalet 2000 - efter konsolideringen av BfG - ökade de riskvägda tillgångarna till
510 miljarder kronor. Minskningen av riskvägda tillgångar under andra kvartalet uppgick därmed till
22 miljarder kronor, främst till följd av kapitaleffektivisering inom Nordisk Bankverksamhet och BfG.


SEB expanderar i Europa - investerar i polsk bank
Efter rapportperiodens slut har SEB ingått avtal om att förvärva en strategisk post i den polska banken
Bank Ochrony Srodowiska, BOS. Förvärvet måste godkännas av myndigheter i Sverige och Polen. I dag äger SEB 4,4 procent av aktierna i BOS. Efter förvärvet kommer SEB att äga över 30 procent av aktier och röster i BOS.


Stockholm den 22 augusti 2000

Lars H Thunell
Verkställande direktör och koncernchef

Delårsrapport för januari-september 2000 publiceras den 27 oktober 2000. SEB-koncernens resultatrapporter finns även tillgängliga på Internet (www.seb.se; www.seb.net).


Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.