Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Delårsrapport januari-september 2000

FORTSATT STARK INTÄKTSUTVECKLING
  • Förvaltningsresultatet* ökade med 77 procent till 8 620 Mkr (4 862 Mkr)
  • Räntabiliteten* uppgick till 19,4 procent (14,7 procent)
  • Vinsten per aktie* ökade med 57 procent till 8:51 kronor (5:41 kronor).
  • Rörelseresultat steg med 92 procent till 7 298 Mkr (3 795 Mkr)
  • Provisionsnettot förbättrades med 80 procent till 10 339 Mkr (5 755 Mkr).
  • Förvaltat kapital uppgick till 942 miljarder kronor (608 miljarder)
  • Depåförvaltningen uppgick till 2 367 miljarder kronor (1 762 miljarder).
På väg ut i Europa
Under tredje kvartalet togs ett antal steg för att göra SEB till en europeisk aktör:
Koncernen har ökat satsningen på att bygga ett starkt varumärke i Europa; bland annat skall BfG byta namn till SEB. SEB har fått myndigheternas tillstånd att förvärva aktier i den polska banken BOS. SEB har också lämnat ett kontanterbjudande avseende samtliga utestående aktier i Eesti Ühispank i Estland, Latvijas Unibanka i Lettland och Vilniaus Bankas i Litauen.
 
En samlad privatstrategi i Europa
SEB fokuserar huvudsakligen på en målgrupp av finansiellt aktiva kunder med god ekonomi. Denna målgrupp utgör 17 procent av alla européer. SEB's pan-europeiska e-banks struktur kan lätt anpassas till olika antal kunder - och kostnaden för nya lanseringar är bara hälften av den första. Eftersom modellen bygger på partnerskap med flera externa leverantörer blir driftskostnaderna låga.
 
En samlad företagsstrategi
SEB har beslutat koncentrera sig på tillväxt- och/eller internationella företag och finansiella institutioner, där basen utgörs av det starka nordiska ledarskapet. Dessa kunder har framför allt behov av service inom investment banking i vid bemärkelse samt transaktionstjänster, som i hög grad stöttas av elektroniska lösningar. Riskerna har reducerats inom samtliga områden, samtidigt som det finns tydliga tillväxtmöjligheter inom flera investment bank-relaterade områden. Dessa tillväxtområden, t ex den europeiska skuldkapitalmarknaden och aktiekapitalmarknaden, innebär mer rådgivningsorientering än kreditinriktning.
 
E-banking och e-mäklartjänster - nyckelprodukter för våra privatkunder
SEB:s viktigaste kunder är finansiellt aktiva och har ont om tid. Strategin är därför att integrera e-banking tjänster och mäklartjänster på Internet i varje land. I Tyskland har antalet e-bankskunder ökat kraftigt i BfG till följd av bearbetandet av existerande kontorskunder. För ett par dagar sedan annonserades starten för SEBdirect, en mäklartjänst på Internet, som är ett av sätten att skaffa nya kunder.
Lanseringen av SEBdirect är ett första steg i arbetet med att ge BfG ett nytt varumärkesnamn - SEB. Varumärkesbytet kommer att påbörjas första kvartalet 2001. Kostnaden för detta beräknas uppgå till 100 miljoner Euro över två år, vilket också inkluderar normala marknadsföringskostnader.
 
*Koncernens förvaltningsresultat utgörs av koncernens rörelseresultat plus förändring av övervärden i livförsäkringsrörelsen och pensionsavräkning.
 
Genom lanseringen av Vilniaus Bankas Internet-tjänst i Litauen i september har nu alla tre baltiska banker varsin internettjänst, med Estlands Ühisbank i täten med 60 500 kunder. Det totala antalet internetkunder i SEB uppgår till cirka 690 000. Under det fjärde kvartalet i år kommer mobila banktjänster att lanseras.
 
Omstruktureringsåtgärder fortsätter visa resultat
Omstruktureringsåtgärderna som vidtagits i olika delar av koncernen börjar generera resultat. I BfG går omstruktureringen bättre än planerat. I Sverige har omstruktureringar och effektivitetsåtgärder fortsatt att ge resultat inom Försäljning & Service. Inom Merchant Banking har kostnaderna kunnat minskas genom ett antal effektiviseringsaktiviteter i det internationella nätverket och inom mogna affärssegment.
 
- Jag är glad över att alla delar av koncernen har bidragit till den goda inkomstutvecklingen. Nordisk Bankverksamhet, och framför allt Merchant Banking, redovisade ett mycket starkt tredje kvartal. Vi har en mycket positiv utveckling i övriga Norden med ett förvaltningsresultat på ca 800 miljoner kronor, säger Lars H. Thunell, VD och koncernchef.
 
- Våra omstrukturerings- och effektivitetsåtgärder börjar visa resultat och kostnaderna är under kontroll, trots betydande investeringar i e-banking och fortsatt intensiv aktivitet inom samtliga områden. Detta är en bra bas för fortsatt expansion inom våra kärnområden i Europa.
 
SEB-KONCERNEN
De totala intäkterna ökade med 73 procent till 24 967 Mkr. För jämförbara enheter var ökningen 28 procent, främst till följd av kraftigt ökade provisionsintäkter.
 
Realisationsvinster och andra engångseffekter uppgick till 1 597 Mkr (841 Mkr), dvs oförändrat jämfört med andra kvartalet. De största posterna är 500 Mkr från avyttringen av SEB:s andel i Svensk Exportkredit, 420 Mkr från försäljningen av bankens huvudkontor och 373 Mkr från uppgörelsen med Orkla Finans. Realisationsvinsten på 300 Mkr från försäljningen av den så kallade efterbevakningen av krediter till Hoist Kredit AB bokförs under sista kvartalet.
 
Per den 30 september 2000 skulle en förändring med en procentenhet av koncernens samlade positioner i kronor och valutor innebära att marknadsvärdet på koncernens räntekänsliga positioner ökade/minskade med 1,4 miljarder kronor (0,8 miljarder).
 
Förmögenheten i SEB:s pensionsstiftelser uppgick per den 30 september till 25,3 miljarder kronor att jämföra med 25,2 miljarder vid årsskiftet 1999/00, medan förpliktelserna uppgick till 7,9 miljarder kronor (7,1 miljarder). Övervärdet var således 17,4 miljarder kronor (18,1 miljarder).
 
Kostnaderna steg totalt med 52 procent till 15 813 Mkr. För jämförbara enheter var ökningen 6 procent.
 
Av den tidigare omstruktureringsreserven på 2 255 Mkr avsatt i bokslutet för 1997 hade 1 919 Mkr, varav 220 Mkr under innevarande år, tagits i anspråk per den 30 september 2000.
 
Vid förvärvet av BfG i januari 2000 uppstod en skillnad mellan förvärvspris och eget kapital i BfG på 3,4 miljarder kronor, vilket kommer att allokeras i bokslutet för år 2000. Omstruktureringskostna-derna i BfG kommer till fullo att täckas, dels av omstruktureringsreserveringar som gjordes av BfG i bokslutet för 1999, dels som en del av ovannämnda skillnad. SEB-koncernens resultat påverkas således inte av omstruktureringskostnaden.
 
Koncernens kreditförluster, inklusive värdeförändring på övertagen egendom och nedskrivningar, uppgick till 778 Mkr netto, varav 587 Mkr gäller BfG. Kreditförlustnivån blev 0,15 procent.
 
SEB:s kreditexponering
SEB koncernen har av tradition en stor del av sin kreditexponering mot företag på den nordiska marknaden. Eftersom nordisk företagsmarknad är mycket starkt kopplad till telekommunikationsindustrin och även till viss del till företag inom IT-sektorn har SEB valt att nu presentera kreditexponering mot dessa branscher. Som telekommunikation definieras teleoperatörer, producenter av teleprodukter och underleverantörer till dessa.
 
Koncernens exponering mot företag inom telekommunikationsindustrin uppgår till cirka 1,5 procent eller 15 miljarder kronor av den totala kreditexponeringen. Större delen gäller väletablerade nordiska företag av mycket god kreditkvalitet. Härutöver deltar SEB i ett antal nordiskt relaterade projektfinansieringar för större operatörer, framför allt inom OECD.
IT-sektorn representerar en liten del av portföljen, mindre än 0,5 procent eller 3,5 miljarder kronor. Exponeringen är spridd mot ett stort antal företag, där nyetablerade företag står för en mycket begränsad del.
 
Per den 30 september uppgick SEB:s exponering mot emerging markets netto, efter reserv för befarade kreditförluster, till 11 314 Mkr, en minskning med drygt 3,4 miljarder kronor eller 22,8 procent sedan andra kvartalet. Den stora förändringen beror främst på en anpassning av BfG's redovisningsprinciper. Exponeringen har dessutom minskat avsevärt mot Ryssland och Hongkong.
(Detaljerade uppgifter återfinns i appendix 3.)
 
Osäkra fordringar netto ökade på grund av BfG till 6 946 Mkr (3 038 Mkr), medan volymen övertagna panter minskade till 195 Mkr (720 Mkr).
 
Tillväxt inom övriga Norden
De senaste årens investeringar i de nordiska grannländerna bidrar nu med en betydande del till koncernens totala resultat. För årets första nio månader visade enheterna i Norden exklusive Sverige - med över 1000 anställda - ett samlat resultat på 800 Mkr.
 
Försäljning av Self Trade
I september kom den franska Internet-mäklaren Self Trade och tyska Direkt Anlage Bank överens om att gå samman. SEB, som är den största ägaren i Self Trade med 20,4 procent av aktiekapitalet, har beslutat sälja sina aktier i Self Trade i utbyte mot 3,6 procent av aktierna i Direkt Anlage Bank. Dessa aktier är inlåsta under en viss tid och med speciella villkor.
 
Det bokförda värdet på SEB:s innehav i Self Trade är cirka 210 Mkr. Värdet på det 3,6-procentiga innehavet i Direkt Anlage Bank uppgår i dagsläget till nästan 1 miljard kronor. Det innebär att det orealiserade övervärdet i dagsläget är cirka 800 Mkr, som inte bokförts.
 
Klartecken för BOS
Berörda myndigheter i Polen och Sverige har godkänt att SEB förvärvar upp till 37 procent av aktierna i den polska Bank Ochrony Srodowiska, BOS.
 
SEB äger för närvarande 4,4 procent av aktierna i BOS. Efter ytterligare förvärv kontrollerar SEB cirka 32 procent av aktier och röster i BOS. En närvaro i Polen ligger i linje med SEB:s strategi att växa i Europa genom att finnas i hela Östersjö-området.
BOS är en medelstor bank, verksam på såväl företags- som privatmarknaden, med huvudkontor i Warszawa. Banken har ett börsvärde på motsvarande cirka 2 miljarder kronor, en balansomslutning på 9,6 miljarder (per den 30 juni 2000), 1 700 anställda, 700 försäljningsagenter och 55 kontor.
 
Kapitaltäckning
Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (som inte omfattar försäkringsbolag) uppgick den 30 september till 55,1 miljarder kronor (46,5 miljarder vid utgången av 1999). Primärkapitalet uppgick till 36,9 miljarder (34,4 miljarder) i primärkapital, varav 1,7 miljarder i s k primärkapitaltillskott.
 
Samtidigt uppgick de riskvägda tillgångarna till 502 miljarder kronor (318 miljarder vid utgången av 1999). Kapitaltäckningsgraden blev därmed 10,97 procent (14,62 procent vid utgången av 1999) och primärkapitalrelationen 7,36 procent (10,80 procent).
 
Under första kvartalet 2000 - efter konsolideringen av BfG - ökade de riskvägda tillgångarna till 510 miljarder kronor. Sedan dess har riskvägda tillgångar minskat med 8 miljarder kronor, främst till följd av kapitaleffektivisering inom Nordisk Bankverksamhet och BfG.
 
I oktober sålde SEB en fastighet i Paris med en realisationsvinst på 85 Mkr, vilket kommer att inkluderas i resultatet för fjärde kvartalet 2000.
 
Stockholm den 27 oktober 2000
 
Lars H Thunell
Verkställande direktör och koncernchef
 
Delårsrapport för helåret 2000 publiceras den 20 februari 2001. SEB-koncernens resultatrapporter finns även tillgängliga på Internet (www.seb.se; www.seb.net).
 
Ytterligare upplysningar lämnas av
Gunilla Wikman, koncerninformationschef, tel. 08-763 81 25
Lotta Treschow, chef för Investor Relations tel. 08-763 95 59
 
RESULTAT FÖR HUVUDGRUPPER
 
Nordisk Bankverksamhet - effektiviseringar ger resultat
Samtliga affärsområden inom Nordisk Bankverksamhet (Försäljning & Service, Merchant Banking och SEB Securities Services) visade extremt goda resultat. Förvaltningsresultatet ökade med 44 procent till 4 496 Mkr.
 
Räntenettot steg med 1 procent till 5 411 Mkr, bland annat beroende på ökade volymer och marginaler inom både inlåning och bostadskrediter. Tack vare den höga aktiviteten under hela året ökade provisionsintäkterna med 37 procent till 2 842 Mkr.
 
Antalet anställda minskade beroende på ökad effektivitet och omstruktureringsåtgärder. Färre anställda i kombination med ökad kostnadskontroll hade en positiv effekt på I/K-talet, som ökade från 1,55 till 1,88. IT-kostnader och bonusutbetalningar steg beroende på högre transaktionsvolymer och det goda resultatet. Målet att hålla kostnaderna på samma nivå som 1999 är oförändrat.
SEB:s marknadsandel av den svenska hushållsinlåningen steg till 14,1 procent (13,7 procent), medan andelen av företagsinlåningen steg till 27,1 procent (25,8 procent). Koncernens andel av utlåningen i Sverige minskade både till hushållen, 10,0 procent (10,8 procent), och till företagen, 20,4 procent (22,5 procent).
 
Försäljning & Service - höjd aktivitet tack vare Internet
Årets första nio månader ökade Försäljning & Service förvaltningsresultatet med 69 procent.
Både räntenetto (+17 procent) och provisioner (+45 procent) ligger bakom den fortsatt starka intäktsutvecklingen. En bidragande faktor är den höga kundaktiviteten på aktieområdet även under sommarmånaderna - antalet avslut är avsevärt högre än sommaren 1999 - om än inte lika hög som under årets första månader.
Det fortsatta effektiviseringsarbetet har medfört att kostnaderna i stort har kunnat hållas oförändrade, trots de kraftigt ökade affärsvolymerna.
 
Tillväxtföretag är en kundgrupp som både ökar i antal och betydelse för SEB. Det handlar om företag med likartade behov- av finansiell rådgivning och tjänster, oavsett bransch, samtidigt som deras krav skiljer sig från företagskunderna i övrigt. SEB har under hösten öppnat tre nya "tillväxtkontor". De nya kontoren finns i Stockholm (Kista), Göteborg och Lund (Ideon).
 
I år har antalet internetbankkunder ökat med cirka 100,000. Under tredje kvartalet utfördes 54 procent av alla betalningar via Internet.
I våras beslutades det att 50 bankkontor skulle stängas som en följd av främst den ökade Internetanvändningen. Samtliga dessa kontor är nu stängda. Hela den processen har i stort gått enligt plan.
 
Merchant Banking - bästa tredje kvartalet hittills
Den stabila tillväxten för kundrelaterade intäkter fortsatte; 3 591 Mkr att jämföra med 3 167 Mkr för samma period 1999. Tredje kvartalet år 2000 var det starkaste tredje kvartalet hittills sedan affärsområdet Merchant Banking bildades. Totala intäkter för januari-september steg med 16 procent till 4 219 Mkr, fastän siffrorna för jämförande period förra året inkluderade höga intäkter relaterade till introduktionen av euron. Förvaltningsresultatet förbättrades med 23 procent till 2 043 Mkr, trots förra årets återvinningar med 308 Mkr till följd av återföringar av framför allt ryska reserveringar. Det underliggande förvaltningsresultatet exklusive återvinningar /kreditförluster steg med 49 procent.
 
Ökningen i kundrelaterade intäkter är ett resultat av framgångsrika satsningar inom flera tillväxtområden. Ett område är den europeiska skuldkapitalmarknaden, där Merchant Banking rankas som den tredje största eurobanken för nordiska kunder (Euromoney), långt före sina nordiska konkurrenter. Andra exempel är strukturerad finansiering och växande kundsegment som t ex finansiella institutioner. Securities Finance har av EuroHedge rankats som nummer tre som Prime Broker dvs lån och värdepapperslån, i Europa.
 
Merchant Banking är den dominerande aktören inom trading och skuldkapitalmarknaden i Norden, vilket framgår av följande rankningar:
Den främsta svenska banken inom valutahandel både vad gäller marknadsandelar och kvalitet (Greenwich Associates' marknadsundersökning, 2000), nummer ett på handel med statsobligationer (Euromoney, maj 2000), den främsta nordiska banken på de svenska kreditmarknaderna (Prosperas marknadsundersökning, september, 2000).
Utvecklingen av internetbaserade tjänster har högsta prioritet. Trading Station, som rankats som nummer två i världen vad gäller Internet-lösningar för handel med valuta i Euromoneys årliga undersökning, lanserade under tredje kvartalet en produkt för värdepapperslån.
Inom kort lanseras nya Internetbaserade spjutspetstjänster, t ex Prime Brokerage, nya funktioner inom räntebärande papper, nya funktioner för handel med valuta, futures och förbättrade cash management- tjänster, t ex en global funktion för kontoinformation. September var en rekordmånad vad gäller handel i valuta via Trading Station. I Stockholm utfördes 50 procent av samtliga kundaffärer via Trading Station och över en miljard US dollar omsattes globalt.
SEB Företagsinvest, Merchant Bankings riskkapitalenhet med 360 Mkr investerade i 24 företag, har under året gjort ett flertal lönsamma försäljningar. Portföljen har fortsatt att växa framgångsrikt och antalet investeringsobjekt ökar.
 
Kostnaderna minskade med 3 procent till 2 194 Mkr, huvudsakligen tack vare pågående effektivitetsprogram i det internationella nätverket, som har möjliggjorts genom ny Internet-teknik och samarbetsavtal med internationella banker. Effektivitetsåtgärder inom mogna och icke prioriterade affärssegment och branscher har också bidragit till förbättringen. Programmen pågår och kommer att vara implementade vid årets slut.
 
Allokerat kapital har minskat med 8 procent, beroende på stängningen av enheten Proprietary Trading, minskad exponering inom emerging markets, minskad låneportfölj och lägre marknadsrisker. Merchant Bankings genomsnittliga dagliga så kallade Value-at-Risk sjönk med 50 procent till 46 Mkr, jämfört med 92 Mkr under 1999.
 
SEB Securities Services -topprankad depåförvaltare
Resultatet för SEB:s depåförvaltare SEB Securities Services ökade med 66 procent till 515 Mkr. Värdet på de förvaltade volymerna steg med 34 procent till 2 367 miljarder kronor och antalet transaktioner ökade med 70 procent till 2 359 000.
 
Marknadsandelarna var oförändrat stabila på mellan 30 och 75 procent inom olika segment. Vad gäller antalet inkommande gränsöverskridande transaktioner var andelen 90 procent.
 
Under året har SEB Securities Services rankats som nummer 1 i Sverige av Global Custodian Magazine. Kundernas betyg var betydligt högre än under 1999. Även GSCS Benchmarks rankade SEB som nummer ett som depåbank på den svenska marknaden.
 
Asset Management och Liv - lönsam tillväxt
Förvaltningsresultatet för Asset Management & Liv - SEB Invest och Fonder, Private Banking och SEB Trygg Liv - steg med 61 procent till 2 065 Mkr.
 
Intäkterna, inklusive förändringar i övervärden inom livförsäkringsverksamheten, ökade med 37 procent till 4 662 Mkr, främst till följd av börsuppgången under årets första månader och stark försäljning av nya livförsäkringar.
 
Kostnaderna ökade med 22 procent till 2 587 Mkr, huvudsakligen beroende på expansionen i Norden, ökade personalkostnader och kostnader relaterade till ökad försäljning. Det genomsnittliga antalet anställda var 2 044, en ökning med 17 procent jämfört med de första nio månaderna 1999.
 
I/K-talet förbättrades till 1,80 (1,61).
Per den 30 september 2000 förvaltade SEB-koncernen totalt 942 miljarder kronor, varav Asset Management & Liv 830 miljarder (608 miljarder). Av detta svarade portföljförvaltningen för 362 miljarder (233 miljarder), traditionell livförsäkring för 248 miljarder (221 miljarder), fonder för 153 miljarder (110 miljarder) och fondförsäkringar för 67 miljarder (44 miljarder). Sedan årsskiftet har det förvaltade kapitalet ökat med 18 procent. 112 miljarder förvaltas av BfG.
 
Under sommaren beslutades att SEB skall börja sälja externa fonder från ett antal utländska förvaltare.
 
SEB Invest & Fonder och Private Banking - nya kunder strömmar till
Resultatet för SEB Invest & Fonder och Private Banking (Asset Management) steg med 87 procent till 1 399 Mkr.
 
Förbättringen beror främst på börsuppgången under årets första månader och den stora ökningen av resultatet i det finska dotterbolaget Ane Gyllenberg. De nya enheterna i Danmark och Norge har också bidragit till det förbättrade resultatet. Private Banking, som består av SEB Enskilda Banken och International Private Banking, attraherade cirka 3 600 nya kunder under årets första nio månader.
 
Intäkterna steg med 49 procent till 2 950 Mkr. Kostnaderna ökade med 25 procent till 1 548 Mkr, beroende på ökande transaktionskostnader, högre volymer, ny verksamhet i Danmark och ökande resultatrelaterade betalningar.
 
SEB:s andel av nyförsäljningen av fonder i Sverige var 13,6 procent (13,3 procent). Koncernens marknadsandel av nyförsäljningen av fonder i Norge uppgick till 6,5 procent. SEB Private Bank i Geneve öppnade under sommaren i enlighet med SEB:s strategi att växa inom sparandeområdet i Europa. SEB har också private banks i London och Luxemburg.
 
SEB Trygg Liv - stark försäljning
SEB Trygg Liv redovisar en försäljningsökning med 46 procent under perioden. Marknaden för såväl engångsbetald kapitalförsäkring som fondförsäkring är fortsatt stark. Försäljningen ökade med 46 procent till 9 429 Mkr (6 437 Mkr) och premieinkomsten (inbetalda premier) steg med 31 procent till 13 668 Mkr (10 424 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. Förvaltningsresultatet, i vilket ingår förändring av övervärden, ökade med 24 procent till 666 Mkr (539 Mkr). Totalt förvaltat kapital ökade under tolvmånadersperioden med 21 procent 253 miljarder kronor (209 miljarder). För fondförsäkring var ökningen 52 procent. (Se vidare appendix 1)
 
BfG - nästan fördubblat antal Internetkunder
Det tyska dotterbolaget BfG Bank, som i början av nästa år byter namn till SEB, redovisar ett förvaltningsresultat på 753 Mkr, varav 119 Mkr av engångskaraktär under första kvartalet. (För jämförelse med januari-september 1999 i Euro, se appendix 2.)
De närmaste åren förändras den tyska försäkrings- och sparandemarknaden i grunden. Från 2001 underlättar den tyska regeringen privat pensionssparande. Därmed förväntas varje yrkesverksam tysk placera mellan 0,5 procent (2001) och 4 procent (2008) av sin inkomst i nya sparandeprodukter. Både tjänsteutbud och försäljning förändras, och den allmänna slutsatsen är att bankerna kommer att vinna avsevärda marknadsandelar. I Tyskland blir det privata pensionssparandet ett mycket viktigt affärsområde för SEB framöver.
 
BfG fortsätter att starkt fokusera på e-banking och kapitalförvaltning. Sedan SEB förvärvade BfG i januari 2000, har antalet Internetbankskunder närmast fördubblats - till 120 000. I oktober lanserade BfG sin nya nätmäklare SEBdirect, www.sebdirekt.de, baserad på SEB:s pan-europeiska Internetplattform. BfG beräknas överträffa helårsmålet 130 000 nya Internetkunder med god marginal.
 
Det starka nettoinflödet i BfG Invests fonder fortsatte under tredje kvartalet med sammanlagt 3,6 miljarder kronor (428 miljoner Euro). De institutionella fonderna hade ett nettoutflöde på 7,8 miljarder kronor (930 miljoner Euro), beroende på en återbetalning relaterad till BfG:s tidigare ägare under tredje kvartalet. BfG Immoinvest redovisar ett nettoinflöde på 450 Mkr (54 miljoner Euro).
 
Sammantaget hade BfG-koncernen motsvarande cirka 112 miljarder kronor i förvaltat kapital vid utgången av september 2000.
 
Under året har BfG sålt tre dotterbolag inom leasing, fastighetsmäkleri och management consulting, och även påbörjat nedläggningen av Deutsche Handelsbank i Berlin.
Omstruktureringsprogrammet förhandlades med det fackliga rådet inom BfG under andra och tredje kvartalen och löper nu med full kraft. Programmet syftar till att öka fokuseringen på e-banking, finansiell rådgivning och kapitalförvaltning samt minska kostnaderna, bland annat genom personalminskningar. Neddragningen omfattar totalt 800 anställda varav 240 i avyttrade eller stängda dotterbolag. För närvarande har 240 uppsägningar lämnats in, och ytterligare 107 anställda lämnat BfG genom försäljningarna av dotterbolag. Sedan slutet av 1999 har antalet anställda minskat med 300. Samtidigt har de riskvägda volymerna minskat med 19 miljarder kronor (2,6 miljarder Euro) till 20,8 miljarder Euro. Minskningen av de riskvägda volymerna fortsätter.
 
Den årliga kostnadsreduktionen har definierats till 840 Mkr (100 miljoner Euro), att jämföra med det tidigare målet om 80-100 miljoner Euro. Därmed beräknas också avkastningsmålet, 15 procent, nås under 2004, ett år tidigare än plan. Förbättringen kommer till hälften från kostnadsneddragningar, till hälften från nya intäkter från e-banking och kapitalförvaltning.
 
Övriga verksamheter
I denna grupp ingår affärsområdena Enskilda Securities, SEB Kort och Baltikum. Det sistnämnda affärsområdet omfattar två konsoliderade banker, Eesti Ühispank och Latvijas Unibanka, samt ett delägda Vilniuas Bankas, som ägdes till 41 procent av SEB per den 30 september.
 
Enskilda Securities - stärkt position på de nordiska marknaderna
Omsättningen på aktiemarknaden var fortsatt hög under tredje kvartalet. Omsättningen på stockholmsbörsen steg med 93 procent under årets första nio månader jämfört med samma period i fjol. Antalet börs- och nyintroduktioner var lägre än under årets två första kvartal.
 
Enskilda Securities har fortsatt att stärka sina positioner på de nordiska marknaderna och är nu störst på såväl stockholms- som oslobörsen samtidigt som bolagets marknadsandelar har ökat på börserna i Helsingfors och Köpenhamn. Bolagets totala omsättning på andrahandsmarknaden var den högsta någonsin under tredje kvartalet och ökade med 123 procent jämfört med samma period förra året.
Enskilda Securities intäkter var 2 802 Mkr, en ökning med 86 procent, eller med 55 procent om Orkla Enskilda Securities exkluderas. Under tredje kvartalet uppvisade framförallt aktiehandeln en mycket god intjäning, men även intäkterna från mergers & acquisitions (förvärv och fusioner) var höga. Hälften av aktiecourtaget under årets nio första månader kommer från affärer i IT- och telekomaktier, vilket är en fördubbling jämfört med samma period förra året.
 
De totala kostnaderna var 1 860 Mkr, en ökning med 66 procent inklusive Orkla Enskilda Securities eller med 35 procent exklusive detta förvärv. Kostnadsökningen är, utöver gjorda förvärv, en effekt av resultatrelaterad bonus, rekryteringar och den starka volymutvecklingen. Den underliggande kostnadsökningen är 10 procent.
Resultatet för de tre första kvartalen uppgick till 955 miljoner kronor vilket är 147 procent bättre än för motsvarande period i fjol. Exklusive Orkla Enskilda Securities förbättrades resultatet med 116 procent.
 
SEB Kort - användandet av kort ökar
Det totala resultatet ökade med 16 procent till 325 Mkr beroende på en kombination av högre intäkter och något lägre kostnader. Intäkterna ökade med 5 procent till 998 Mkr, främst beroende på det positiva ekonomiska klimatet och det ökande bruket av kort som betalningsmedel. Kostnaderna uppgick till 624 Mkr, en minskning med en procent jämfört med samma period förra året, då SEB Kort gjorde stora investeringar i byggande och färdigställande av en första modul till en nytt kortsystem.
 
Kreditförlusterna var 29 procent högre än samma period förra året delvis beroende på ökade bedrägerier.
 
Inlösenverksamheten inom SEB Kort i Sverige (Euroline) lanserade en ny tjänst kallad Multicurrency. Med denna nya tjänst kan hotell, affärer och andra ta betalt av sina kunder i olika valutor och betala tillbaka för gjorda korttransaktioner i den valuta de föredrar. Tidigare gjordes samtliga korttransaktioner i svenska kronor.
 
SEB Kort i Norge har under perioden förvärvat licens för att ställa ut Visa bankkort. Ett Visa betalkort ställs ut av SEB-e-bank i Norge, www.seb.no Målet är att uppnå mellan 50 000 och 100 000 kunder inom fem år. Senare kommer också SEB Kort att erbjuda kunderna Master Card och Diners Club via www.seb.no.
 
Av samtliga Master Card som är utställda i Danmark har 32 procent ställts ut av SEB Kort. Med hänsyn till att SEB Kort inte har ett stort kontorsnät, som andra danska kortaktörer har, är marknadsandelen häpnadsväckande. Tillväxten i antal kort, nu överstigande 40 000, beror främst på det nya samarbetet med Statoil och Globe Card.
 
Baltikum - konsolidering av samtliga banker
Resultatet för årets första månader var 183 Mkr - med Eesti Ühispank och Latvijas Unibanka konsoliderade och med 41 procent ägarandel i Vilniuas Bankas per den 30 september.
 
Samma period förra året bidrog de tre delägda bankerna i Baltikum med 93 Mkr i resultat.
Under tredje kvartalet lade SEB bud på samtliga utestående aktier till ett pris av 38 estniska kroon per aktie i Eesti Ühispank, 1,90 lat per aktie i Latvijas Unibanka samt 40 litas per aktie i Vilniuas Bankas.
 
SEB:s ägande i Eesti Ühispank uppgår till 95, 1 procent efter budtidens utgång. Budtiden för erbjudandet i Latvijas Unibanka och Vilniuas Bankas går ut den 13 respektive 17 november. SEB ägande i båda dessa banker översteg 50 procent när budtiden startade. SEB har ökat sitt bud för Latvijas Unibanka till 2,05 lat per aktie och budet till Vilniuas Bankas till 50 litas per aktie.
 
Samtliga tre baltiska banker har aggressiva e-banking-strategier. Eesti Ühispank rapporterar en stadig tillväxt av e-banking kunder som nu uppgår till 60 500. Latvijas Unibankas e-banking service, som lanserades i januari 2000, har nu fler än 19 000 användare. I Vilniuas Bankas, där e-banking erbjöds kunderna i september, har målet för året - 3 000 kunder, redan visat sig vara för lågt satt.
De tre baltiska bankerna fortsätter att visa väsentlig tillväxt i ut- och inlåning.
 
SEB e-banking - snabb europeisk expansion
SEB bedriver för närvarande e-bankingverksamhet i sex länder: Sverige, Tyskland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Projekt pågår dessutom att starta e-bankingverksamhet enligt SEB:s pan-europeiska modell i Storbritannien och Norge. Antalet e-bankingkunder uppgick per den sista september till 689 000 (289 000). I år kommer majoriteten av de nya e-bankingkunderna från andra länder än Sverige.
Kundtillströmningen i Sverige är dock fortsatt hög. Under perioden januari-september har antalet e-bankingkunder ökat med 126 000 till 484 000, vilket ger 29 procent kundbaspenetration.
 
Hittills i år har SEB satsat 482 Mkr i e-banking utveckling.
 
Per september var 110 000 av e-bankingkunderna i Sverige depåkunder. Jämfört med föregående år har aktiehandeln via Internet mer än tredubblats.
 
Under året har funktionaliteten och designen förbättrats ytterligare i det svenska erbjudandet. På privatsidan har framför allt värdepapperserbjudandet och den finansiella informationen förbättrats. Möjlighet att öppna och avsluta konton online har introducerats. Vidare kan e-bankingkunderna nu avbeställa traditionella kontoutdrag och avier i pappersform, vilket blivit mycket uppskattat. På företagssidan har bland annat factoring, lönebetalningar och domestika euro-betalningar introducerats.
 
www.seb.se, som rankats som den bästa svenska finansiella sajten av tidskriften InternetWorld, har bytt design och siktar på att vara en finansiell mediakanal snarare än en produktkatalog. Antalet besökare på www.seb.se var 3,1 miljoner i september.
I Tyskland går förvandlingen av BfG till en "e-centric" bank snabbt. Antalet e-bankingkunder har i år ökat med 58 000 till 120 000.
 
I slutet av oktober lanseras en nätmäklare baserad på SEB:s pan-europeiska modell på den tyska marknaden under varumärket SEBdirect. Målet är att ta en betydande del av den växande marknaden för nätmäkleri och att vända sig till kunder som inte redan är BfG-kunder.
 
I Storbritannien har tillsynsmyndigheterna givit klartecken för SEB att lansera en kombinerad e-bank och e-broker. Lanseringen sker under fjärde kvartalet.
 
I Danmark har SEB framgångsrikt omvandlat tidigare Codan Bank till en modern e-bank. Lanseringen av SEB:s pan-europeiska e-bankingmodell i Danmark i april har fått mycket mediauppmärksamhet och har idag 5 000 e-bankingkunder.
 
I Norge lanserades de öppna sidorna www.seb.no i september. Målet är att lansera en e-bank under första kvartalet 2001. Genom att återanvända den pan-europeiska Internet-plattformen kan kostnaderna halveras jämfört med den danska lanseringen. I Norge liksom i övriga europeiska länder är målgruppen finansiellt aktiva kunder med god ekonomisk förmåga.
 
På företagssidan gör SEB en kraftsamling för att synkronisera och vidareutveckla sina e-bankingtjänster, där bland annat äldre stordatorbaserade lösningar för storföretagskunderna samordnas med internetkontoret för företag. Via en företagsportal på www.seb.se är avsikten att betjäna företagskunderna med relevant finansiell information samtidigt som SEB:s elektroniska tjänsteutbud inklusive trading station och trade finance samlas.
 
Det nyligen bildade SEB e-invest har investeringar, vilka är bokförda till mer än 600 Mkr, i sju företag. De största investeringarna gäller i Self Trade/Direkt Anlage Bank, 210 Mkr, och b-business partners, 296 Mkr. Investeringarna i OM Gruppen och Direkt Anlage Bank visar för närvarande ett övervärde på cirka 800 Mkr per investering.
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från nedanstående länk: