Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Delårsrapport januari-mars 2000

STARKT RESULTAT OCH HÖG AKTIVITET
 
Starkt resultat på de flesta områden:
 • Koncernens förvaltningsresultat*: 3 659 Mkr (2 036 Mkr)
 • Koncernens räntabilitet: 27,2 procent (18,2 procent)
 • Räntabilitet, 12 månaders rullande: 17,1 procent (13,5 procent)
 • Förvaltningsresultatet exklusive engångsposter: 2 747 Mkr (1 766 Mkr)
 • Koncernens rörelseresultat: 3 015 Mkr (1 643 Mkr)
 • Provisionsnettot upp med 104 procent till 3 702 Mkr (1 812 Mkr)
 • Kapital under förvaltning: 930 miljarder kronor (510 miljarder) och depåförvaltning: 2 559 miljarder (1 801 miljarder)
 
Hög aktivitetet under årets första månader:
 • Konsolidering och omstrukturering av BfG
 • Försäljning av fastighet (420 Mkr i reavinst före skatt)
 • Börsintroduktion av SelfTrade
 • Enskilda Securities samgående med Orkla Finans Fondsmegling (373 Mkr i reavinst före skatt)
 • Nya riskkapitalenheten SEB e-invests första investering i b-business partners
 • Aviserad stängning av 50 kontor i Sverige
 • E-banking och e-mäkleri i åtta länder (inklusive Self Trade) med 570 000 kunder
 
 
SEB-KONCERNENS UTVECKLING
Genom förvärvet av BfG Bank och konsolideringen av två av de tre delägda baltiska bankerna har SEB-koncernen vuxit dramatiskt jämfört med första kvartalet 1999. Intäkterna har stigit med 70 procent och kostnaderna med 56 procent. Efter förvärven är SEB nu en koncern med cirka hälften av de anställda utanför Sverige.
Med Internet i centrum delades SEB:s verksamhet i slutet av 1999 in i fyra huvudgrupper: Nordisk Bankverksamhet, som i huvudsak verkar på mogna marknader, Asset Management & Liv, vars arbetsfält karaktäriseras av europeisk tillväxt, nyförvärvade BfG och Övriga verksamheter. De skilda förutsättningarna för de olika grupperna skapar skilda utvecklingsvägar och olika inriktning. Det innebär t ex att arbetet med att öka kostnads- och kapitaleffektivitet har högsta prioritet inom Nordisk Bankverksamhet, medan Asset Management & Liv är inriktat på en expansion inom sparområdet i hela Europa, vilket påverkar såväl intäkter som kostnader.
* Koncernens förvaltningsresultat utgörs av koncernens rörelseresultat plus förändring av övervärden i livförsäkringsrörelsen och pensionsavräkning.
Från och med första kvartalet 2000 följer SEB Finansinspektionens föreskrifter och råd gällande från 2001 och presenterar en resultaträkning, där resultaten för bank- respektive försäkringsrörelsen redovisas separat. Dessutom presenteras en operationell redovisning.
 
VD-KOMMENTAR
- De mycket goda marknadsförutsättningarna från slutet av 1999 förstärktes ytterligare under de första tre månaderna 2000. Omsättningen på börserna har varit hög. Det är glädjande att se att våra satsningar på sparandeområdet utvecklats så väl, säger Lars H Thunell, VD och koncernchef.
- Våra satsningar på Asset Management och Liv, som stått i fokus inom SEB sedan 1997, ger nu inte bara kraftiga intäktsökningar utan nu också ordentlig skjuts i lönsamheten. Koncernens ändrade fokus syns nu tydligt i siffrorna; provisionsnettot har ökat med 104 procent och står nu för 40 procent av koncernens intäkter jämfört med 33 procent samma period i fjol. Vi är fortsatt optimistiska när det gäller sparandet mot bakgrund av den fortsatt kraftiga tillväxten i Europa.
- Vi tror på stora förändringar även framgent för den finansiella sektorn. När det gäller e-banking accelererar vi därför våra satsningar ytterligare. Vi satsar utanför Sverige i Danmark och Tyskland samt på den paneuropeiska plattform som byggts och som nu testas. Dessutom kommer i Sverige många nya versioner och utökad funktionalitet, bl a inom aktiehandel och för företag. Men vi satsar också på internetrelaterad verksamhet som ligger utanför vår direkta bankverksamhet i form av riskkapitalverksamhet, som t ex SEB e-invest, vars första investering varit i b-business partners, samt den franska internetmäklaren SelfTrade.
- Samtidigt ser vi hur våra effektiviseringsåtgärder inom Nordisk Bankverksamhet börjat ge resultat. Det är dock inget vi slår oss till ro med. Ett antal omfattande åtgärder som nu vidtas - t ex neddragning av kontoren och sammanslagning av två av Försäljning & Services tre regioner, effektivisering av utlandskontor genom partnerskap med andra banker - kommer att ge ytterligare effekter på kostnadssidan utan nämnvärda negativa konsekvenser på intäkterna.
- Omstruktureringen av BfG går enligt plan. Vi ser redan nu att potentialen för effektiviseringsökningar är större än vi från början bedömde.
- På företagssidan satsar vi inom flera affärsområden på tillväxtföretag som blivit en allt viktigare kundgrupp. Inom Försäljning & Service startas nu speciella tillväxtcentra för att erbjuda dessa kunder rådgivning med specifik kompetens. Enskilda Securities har beslutat att öppna ett kontor i Silicon Valley. Inom Merchant Banking har vi fortsatt minska vårt risktagande och en av åtgärderna har varit att lägga ner Proprietary Trading. När det gäller Emerging Markets ökar dock aktiviteten något, dock helt i linje med vårt mål att ge service till våra nordiska kunder och vi upplever att det är intressanta affärsmöjligheter med begränsade risker. Det är också positivt att se hur Trading och Capital Markets haft en stabilt ökande intjäning.
 
 
RESULTAT FÖR HUVUDGRUPPER
Nordisk Bankverksamhet
Förvaltningsresultatet för Nordisk Bankverksamhet (affärsområdena Försäljning & Service och Merchant Banking samt SEB Securities Services) ökade med 10 procent till 1 456 Mkr. Intäkterna steg med 4 procent till följd av kraftigt ökade intäkter inom Försäljning & Service och SEB Securities Services. Kostnadsökningen netto efter gottgörelse från pensionsstiftelserna var 4 procent. I/K-talet före kreditförluster förbättrades marginellt till 1,83 (1,82). Målet för 2000 är att kostnadsnivån inom Nordisk Bankverksamhet skall vara oförändrad i förhållande till helåret 1999.
Kapitalrationalisering, framför allt inom Merchant Banking, är ett fortsatt prioriterat område för Nordisk Bankverksamhet. Det allokerade kapitalet har dragits ned med 566 Mkr till 17 921 Mkr. Räntabiliteten på det allokerade kapitalet förbättrades.
 
Försäljning & Service - stark intäktsutveckling
Affärsområdet uppnådde en resultatförbättring på 78 procent. Det förklaras av en stark intäktsutveckling framför allt avseende räntenetto från inlåning (till följd av förbättrade marginaler) och provisionsintäkter från främst värdepapper, försäkringar och betalningar. Kostnadsökningen på 6 procent beror främst på expansion inom Internet och ökade affärsrelaterade datakostnader.
Från och med första kvartalet 2000 ingår SEB Finans i Försäljning & Service. SEB Finans resultat i det närmaste fördubblades jämfört med första kvartalet 1999.
 
Merchant Banking - minskad risk och ökad effektivitet
De kundrelaterade intäkterna visade en fortsatt positiv utveckling, 1 199 Mkr att jämföra med 1 021 Mkr i genomsnitt per kvartal 1999. Att intäkterna ändå sjönk jämfört med första kvartalet 1999 förklaras av att banken då hade stora intäkter från eget positionstagande i samband med införandet av euron och fallande räntor.
I mars lade Merchant Banking ned enheten Proprietary Trading som ett led i ambitionen att ytterligare minska svängningarna i intjäningen och koncentrera kapitalanvändningen till prioriterade tillväxtområden. Till de senare hör bland annat den framväxande gemensamma europeiska skuldmarknaden för företag och den växande sektorn av finansiella institutioner inom kapitalförvaltning. Den fortsatta satsningen på internetbaserade tjänster har varit framgångsrik: under mars månad gjorde exempelvis kunderna en fjärdedel av sina valutatransaktioner via Trading Station att jämföra med 15 procent i genomsnitt under 1999. Merchant Bankings marknadsledande ställning som valutabank bekräftas också av de senaste årens valutaundersökningar från det oberoende utvärderingsinstitutet Greenwich Associates.
Merchant Bankings exponering mot emerging markets fortsätter att ligga på en låg nivå. En försiktigt ökad exponering har dock skett sedan årsskiftet till följd av det tydligt förbättrade ekonomiska klimatet på många av dessa marknader, vilket lett till en ökad ekonomisk aktivitet bland Merchant Bankings nordiska kunder. (Se vidare sidan 9.) För att förbättra effektiviteten och samtidigt behålla och öka den globala räckvidden har SEB tecknat avtal med Bank of New York om samarbete avseende service till nordiska kunder i USA.
Från och med första kvartalet 2000 ingår riskkapitalenheten SEB Företagsinvest i Merchant Banking.
 
SEB Securities Services -starkt ökade volymer
SEB Securities Services förvaltar och förvarar värdepapper i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo i eget namn och har underleverantörer i ytterligare cirka 55 länder.
Den kraftiga tillväxten av affärsvolymen fortsatte under första kvartalet 2000. Den dagliga institutionella transaktionsvolymen steg med 64 procent till drygt 13 200 transaktioner och värdet på de förvarade volymerna ökade med 42 procent till 2 559 miljarder kronor.
 
Asset Management & Liv- stark och lönsam tillväxt
Förvaltningsresultatet för detta huvudområde - som omfattar Asset Management och SEB Trygg Liv, dvs huvudparten av sparandeverksamheten inom SEB-koncernen - mer än fördubblades. Intäkterna, inklusive förändring av övervärden i livförsäkringsverksamheten, ökade med 66 procent, bland annat till följd av börsuppgången och en god nyförsäljning av livförsäkringar.
Kostnaderna steg med 27 procent, bland annat beroende på ökade resultatrelaterade ersättningar och nya satsningar i Norden och Storbritannien. Antalet anställda i medeltal var 1 960, en ökning med 16 procent jämfört med första kvartalet i fjol.
I/K-talet förbättrades dramatiskt till 2,15 (1,65).
Per den 31 mars 1999 förvaltade SEB-koncernen totalt cirka 930 miljarder kronor, varav Asset Management 815 miljarder kronor (510 miljarder). Av detta svarade portföljförvaltning för 353 miljarder (212 miljarder), traditionell livförsäkring för 246 miljarder (154 miljarder), fonder för 152 miljarder (104 miljarder) och fondförsäkringar för 64 miljarder (40 miljarder). Sedan årsskiftet har det förvaltade kapitalet ökat med
16 procent.
 
Asset Management - lönsam tillväxt
Intäkterna steg med 69 procent främst till följd av börsuppgången, ökade intäkter från aktiehandeln, som bidrog till att resultatet för privatbanken SEB Enskilda Banken mer än fördubblades, samt nya verksamheter i Danmark. Kostnaderna ökade med 27 procent beroende på ökade resultatrelaterade ersättningar, stigande transaktionskostnader samt satsningarna i Danmark och Storbritannien.
 
 
SEB Trygg Liv -stark tillväxt
SEB Trygg Liv redovisar en stark försäljningstillväxt för första kvartalet. Den höga efterfrågan på främst engångsbetald kapitalförsäkring i form av fondförsäkring ökade ytterligare. Försäljningen steg med 70 procent till 4 290 Mkr ( 2 527 Mkr) och premieinkomsten ( inbetalda premier ) ökade med 50 procent till 5 747 Mkr ( 3 825 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen utanför Sverige lyckades väl.
Förändringen av övervärden var 76 procent större än under jämförelseperioden 1999. Av förändringen för första kvartalet, 473 Mkr, beror 386 Mkr på nya kontrakt. (Se vidare appendix)
 
BfG - utvecklas enligt plan
Tyska BfG Bank, som konsoliderades in i SEB-koncernen den 3 januari 2000, visade ett förvaltningsresultat på 312 Mkr, varav 119 Mkr var av engångskaraktär. Intäkterna bars upp av ett förbättrat provisionsnetto, framför allt från fondförsäljning. Kostnaderna minskade bland annat till följd av ett minskat antal anställda. Reserveringarna för befarade förluster ökade jämfört med 1999.
Genom att förvärvspriset och därmed anskaffningsvärdet för BfG var lägre än det verkliga värdet av identifierbara nettotillgångar uppstår en negativ differens, kallad negativ goodwill. Denna negativa differens har i samband med förvärvet beräknats till 3 400 Mkr och kommer med anledning av Redovisningsrådet utkast till rekommendation att redovisas som en avsättning. Huvuddelen av denna avsättning motsvarar kostnader för åtgärder som nu påbörjats och planeras för de närmaste åren i avsikt att nå en acceptabel lönsamhet i BfG och där kostnaderna för åtgärderna inte motsvaras av reserveringar i BfG vid övertagandetillfället. Avsättningen kommer att lösas upp i den takt som kostnaderna för de på detta sätt identifierade åtgärderna uppstår. I den mån avsättningen inte kan hänföras till särskilda åtgärder kommer den resterande negativa goodwillen att lösas upp i enlighet med Redovisningsrådets utkast till rekommendation. Sammantaget förväntas på detta sätt den negativa goodwillen i sin helhet komma att lösas upp under de kommande 4 - 5 åren.
Det omstruktureringsarbete som aviserats för BfG löper enligt plan. Under första kvartalet har samarbetet mellan BfG och SEB Investment Management respektive SEB Fonder inletts och den första gemensamma fonden - BfG Concept Teletech - har framgångsrikt lanserats på den tyska marknaden. Samordningen med SEB Private Bank i Luxemburg har påbörjats. Den beslutade nedläggningen av dotterbanken Deutsche Handelsbank i Berlin med 75 anställda har inletts. Ett mindre dotterföretag inom fastighetsmäkleri har avyttrats.
Den beslutade neddragningen av antalet anställda, som tidigare angivits till minst 500 befattningar, har under våren utökats till cirka 700 under de närmaste två åren.
Vid utgången av mars hade BfG cirka 116 miljarder kronor under förvaltning.
BfG, som under våren kommer med en ny version av sin egen Internetbank, har inlett ett nära samarbete med SEB e-banking inför lanseringen av den paneuropeiska modellen under tredje kvartalet. Vid utgången av mars 2000 hade BfG 85 000 e-bankskunder.
 
Övriga verksamheter
I denna grupp ingår affärsområdena Enskilda Securities, SEB Kort och Baltikum. Det sistnämnda affärsområdet omfattar två majoritetsägda banker, Eesti Ühispank och Latvijas Unibanka, samt den delägda Vilniaus Bankas.
 
Enskilda Securities - fortsatt kraftig resultatförbättring
De mycket goda marknadsförutsättningarna från slutet av 1999 förstärktes ytterligare under de första tre månaderna 2000. Omsättningen på stockholmsbörsen steg med 115 procent och aktiviteten inom börs- och nyintroduktioner var hög - till stor del en följd av det starka intresset för IT-och telekomaktier.
Enskilda Securities omsättning på andrahandsmarknaden under första kvartalet var den högsta någonsin; jämfört med samma period i fjol ökade omsättningen med 122 procent. Omsättningen påverkades positivt av ett antal nyintroduktioner. Både aktie- och derivathandeln och Corporate Finance uppvisade en mycket god intjäning. Det var särskilt aktiecourtaget, resultatet från derivathandeln och intäkterna från placeringar och nyintroduktioner som förbättrades jämfört med första kvartalet 1999. Av courtaget kom närmare hälften från affärer i IT- och telekomaktier.
För att vara nära denna marknad har Enskilda Securities beslutat öppna kontor i Silicon Valley.
Ett avtal har undertecknats om samgående mellan Enskilda Securities AB och Orkla Finans (Fondsmegling) ASA i syfte att bland annat stärka företagets position på den norska marknaden. Avtalet bygger på aktiebyte. Enskilda Securities tar över ägandet i Orkla Finans (Fondsmegling) mot att Orkla Finans ASA blir ägare till 22,5 procent av kapitalet i Enskilda Securities AB, medan SEB behåller 77,5 procent. Genom transaktionen uppstår en realisationsvinst på 373 Mkr före skatt, som ingår i koncernredovisningen. Motsvarande belopp uppstår i form av höjd goodwill.
Sammantaget ökade Enskilda Securities intäkter under första kvartalet 2000 med 141 procent inklusive och med 105 procent exklusive Orkla Finans (Fondsmegling).
Kostnaderna steg med 119 procent inklusive - och med 88 procent exklusive - Orkla Finans (Fondsmegling) som en effekt av resultatrelaterad bonus, fortsatta rekryteringar samt kostnader med anledning av samgåendet. Utöver dessa faktorer ligger den starka volymutvecklingen och därmed sammanhängande nyanställningar bakom den underliggande kostnadsökningen på 19 procent.
Resultatet tredubblas när Orkla Finans (Fondsmegling) räknas med. Exklusive Orkla förbättrades resultatet med 160 procent.
 
SEB Kort - ökad effektivitet
Omsättningen för SEB Kort, som bland annat omfattar Diners Club Nordic och Eurocard, ökade med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet med 37 procent. Kostnaderna steg marginellt, vilket visar att SEB Kort ökat såväl intjäningsförmåga som effektivitet.
 
Baltikum
Resultatet för affärsområde Baltikum uppgick till 72 Mkr för första kvartalet 2000. Under jämförelseperioden i fjol bidrog de tre delägda bankerna i Baltikum, som då inte utgjorde något eget affärsområde, med 31 Mkr. Under 1999 konsoliderades Eesti Ühispank, Estland (fjärde kvartalet), och Latvijas Unibanka, Lettland (tredje kvartalet), i SEB-koncernen. Vilniaus Bankas, Litauen, där SEB äger 42 procent, redovisas alltjämt som resultatandel.
Efter Vilniaus Bankas förvärv av Bankas Hermis i slutet av 1999 har antalet anställda i den fusionerade banken minskat från drygt 2 000 till 1 750. Effektiviseringsarbetet fortsätter.
 
e-BANKING
SEB Internet, som under våren döpts om till SEB e-banking, utgör en egen enhet i koncernen sedan sommaren 1999. Intäkterna från och kostnaderna för den svenska och tyska e-bankverksamheten återfinns dock i de affärsområden, vars kunder utnyttjar tjänsterna, dvs framför allt Försäljning & Service respektive BfG.
Kostnaderna för investeringar i e-banking under första kvartalet 2000 uppgick till 94 Mkr. helåret. Satsningen fortsätter och accelererar. I mitten av april lanserades den nya modellen i Danmark och under tredje kvartalet står Tyskland på tur.
Under första kvartalet 2000 har antalet e-bankkunder ökat till 570 000, varav drygt 410 000 i Sverige. Aktiviteten bland dessa kunder fortsatte att växa i hög takt. Antalet aktietransaktioner var 50 000 i mars 2000 jämfört med 10 000 samma månad 1999. Antalet betalningar via Internet har ökat till 1,3 miljoner (820 000).
Koncernens aktiviteter inom e-området har också breddats under kvartalet. Det nybildade SEB e-invest, ett av SEB helägt holdingbolag, har redan gjort sin första investering. 415 Mkr har satsats i b-business partners, ett riskkapitalbolag för investeringar i företag som via Internet bedriver handel mellan företag - B2B.
Under det första kvartalet har den franska internetmäklaren Self Trade, där SEB äger 34 procent av rösterna och 20,4 procent av kapitalet, börsnoterats på Nouveau Marché i Paris. I samband med börsintroduktionen gjorde företaget en nyemission och SEB tecknade sin andel. Första börsdagen var marknadsvärdet på SEB's andel i SelfTrade cirka 1,2 miljarder kronor, medan det bokförda värdet på SEB:s innehav var cirka 300 Mkr. Per den 27 april var värdet på SEB's innehav cirka 700 Mkr, Det uppkomna övervärdet finns inte med i SEB:s bokslut.
Self Trade är en av de ledande aktörerna på den franska marknaden och har som mål att bli ledande på den europeiska marknaden när det gäller finansiella tjänster via Internet. Self Trade har cirka 26 000 kunder i Frankrike och har också startat verksamhet i Milano.
 
KONCERNREDOVISNING
Per den 31 mars 2000 skulle en förändring med en procentenhet av koncernens samlade positioner i kronor och valutor innebära att marknadsvärdet på koncernens räntekänsliga positioner ökade/minskade med 1,2 miljarder (1,9 miljarder första kvartalet i fjol).
Engångsposterna uppgår till 912 Mkr (270 Mkr).Försäljningen av bankens fastighet på Kungsträdgårdsgatan medförde en realisationsvinst på 420 Mkr före skatt. Vid uppgörelsen med Orkla Finans uppstod en realisationsvinst på 373 Mkr före skatt. Samtidigt ger transaktionen en högre goodwill. 119 Mkr av BfG:s resultat utgörs av engångsposter.
Av den tidigare omstruktureringsreserven på 2 255 Mkr avsatt i bokslutet för 1997 hade 1 724 Mkr, varav 645 Mkr under 1999, tagits i anspråk per den 31 mars 2000.
Koncernens kreditförluster, inklusive värdeförändring på övertagen egendom, uppgick till 281 Mkr netto, varav 312 Mkr gäller BfG. Kreditförlustnivån blev därmed 0,16 procent (0,14 procent).
SEB:s exponering mot emerging markets uppgick per den 31 mars 2000 till netto 16 758 Mkr, varav 5 209 Mkr tillkommit genom förvärvet av BfG. I jämförelse med årsskiftet har exponeringen därmed exklusive BfG ökat med 1 144 Mkr vilket bl a förklaras med ökningar av exponeringen mot Hongkong, Argentina och Sydkorea.
 
Kapitaltäckning
Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (som inte omfattar försäkringsbolag) uppgick den 31 mars 2000 till 50,6 miljarder kronor (46,5 miljarder vid utgången av 1999), varav 34,3 miljarder (34,4 miljarder) i primärkapital. Samtidigt ökade de riskvägda tillgångarna till 510 miljarder kronor (318 miljarder vid utgången av 1999).
Om kvartalets resultat räknas in i kapitalbas och kapitaltäckning blir kapitaltäckningsgraden 10,23 procent (14,6 procent vid utgången av 1999) och primärkapitalrelationen 7,06 procent (10,80 procent). Exklusive kvartalets resultat var kapitaltäckningsgraden 9,90 procent och primärkapitalrelationen 6,73 procent.
 
Beslut vid bolagsstämman
Vid årets bolagsstämma den 11 april invaldes två nya ledamöter i styrelsen: Penny Hughes, bland annat ledamot i Trinity Mirror och Vodafone Airtouch, Storbritannien, samt Hans-Joachim Körber, VD i Metro AG, Tyskland. Utdelningen fastställdes till 3:50 per aktie.
Stockholm den 28 april 2000
 
Lars H Thunell
 
Verkställande direktör och koncernchef
Delårsrapport för januari-juni 2000 publiceras den 22 augusti 2000. SEB-koncernens resultatrapporter finns även tillgängliga på Internet (www.seb.se; www.seb.net).
 
Ytterligare upplysningar lämnas av
Gunilla Wikman, koncerninformationschef, tel. 08-763 81 25
Lotta Treschow, chef för Investor Relations tel. 08-763 95 59
 
Appendix SEB Trygg Liv
SEB Trygg Liv är inriktat på försäljning och administration av fondförsäkringsprodukter samt motsvarande på uppdrag av den ömsesidiga traditionella livförsäkringsrörelsen. Verksamheten är redovisningsmässigt särskild från traditionell bankverksamhet. Nedan redovisas SEB Trygg Liv enligt praxis inom försäkringsbranschen.
SEB Trygg Liv redovisar en stark försäljningstillväxt under första kvartalet, främst hänförlig till engångsbetald kapitalförsäkring, huvudsakligen fondförsäkring. Försäljningen, dvs nyteckning samt extra insättningar på befintliga försäkringar, ökade med 1 763 Mkr eller 70 procent till 4 290 Mkr (2 527 Mkr). Andelen försäkringar med löpande premie uppgick till 14,5 procent (16,3 procent). Premieinkomsten (inbetalda premier) ökade med 50 procent till 5 747 Mkr (3 825 Mkr). Totalt ökade det förvaltade kapitalet under tolvmånadersperioden med 54 miljarder eller 27 procent till 252 miljarder (198 miljarder). För fondförsäkring var ökningen 60 procent.
Intäkterna ökade med 49 procent till följd av främst högre premievolym och god tillväxt i förvaltat kapital inom fondförsäkring. Kostnaderna för drift och övrigt ökade med 110 Mkr eller 30 procent varav merparten, 74 Mkr, utgörs av volymrelaterade försäljningskostnader.
Rörelseresultatet förbättrades med 63 procent till -19 Mkr (-51 Mkr).
Förvaltningsresultatet, i vilket ingår förändring av övervärden, ökade med 109 procent till 454 Mkr (217 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen är ett resultat av kraftigt ökad försäljning kombinerat med en positiv utveckling på kapitalmarknaden.
Övervärden i livförsäkringsverksamhet är nuvärdet av förväntade framtida vinster från tecknade försäkringsavtal. Övervärdena omfattar fondförsäkringsverksamheten samt uppdragsavtalen med de traditionella livförsäkringsbolagen.
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från nedanstående länk: